zrcalna simetrija

Osna simetrija Zrcalna slika - Artrea

Povuci sve osi simetrije za svaki lik u mre i. On-line škola artrea.com.hr. Edukativne igre i materijali. - za vje banje i ponavljanje www.artrea.com.hr • Copyright ...

Centralna simetrija.Centralna simetrija paralelograma

Наставна јединица: Централна симетрија. Централна симетрија паралелограма. 7. Васпитно-образовни задаци: Оспособити ученике за уочавање ...

Osna simetrija

Osna simetrija se još naziva i osna refleksija ili samo refleksija. Evo nekoliko primera osno simetričnih figura sa jednom ili više osa simetrije… jedna osa ...

1. Simetrija v kristalih

Najvišja simetrija je v kubični, najnižja v triklinski singoniji. Kristalni ... ravnino projekcije=zrcalna ravnina - 2 ... h horizontalna zrcalna ravnina (pravokotna na os).

55. Osna simetrija

Klasifikacija transformacija podudarnosti: 1) identicko preslikavanje, 2) osna simetrija, 3) rotacija. (specijalan slucaj: centralna simetrija), 4) translacija i 5) klizna ...

56. Centralna simetrija

Centralna simetrija. Oznaka: σO. Teorema 1 (a) Kompozicija dve centralne simetrije je σB ◦ σA = τ. 2. −−→. AB . (b) Kompozicija tri centralne simetrije je.

ROTACIJSKA SIMETRIJA*

uspravne prizme, sve pravilne uspravne piramide i svi pravilni poliedri (Pla- tonova tijela). Kod rotacijske simetrije u prostoru razlikuje se nekoliko tipova (vrsta,.

Osna simetrija u ravni

Osna simetrija u ravni. Ako kod figure postoji bar jedna prava po kojoj, ako bi se savio papir, svaka tačka figure sa jedne strane te prave poklopila sa ...

Rotacijska simetrija - dMFA

Ciklična simetrija (C). Najenostavnejši sistem rotacijske simetrije najdemo pri piramidah. Vzemimo petstrano. (pravilno) piramido. Ima eno samo os simetrije, ...

Zrcaljenje Osna simetrija - Artrea

On-line škola artrea.com.hr. Edukativne igre i materijali. - za vje banje i ponavljanje www.artrea.com.hr • Copyright 2016 Artmedia Vara din. Zrcaljenje. Koje ćeš ...

Osna simetrija, Valentina Pajdaković

kontekst ( Tutankamon, Glagoljica, venecijanske maske, katedrala sv. Jakova u Šibeniku itd.) te se ujedno upoznaju s pravima korištenja fotografija (Informatika) ...

Simetrija likova i tijela - E-sfera

gledanju nekog oblika u zrcalu, zbog čega se zove zrcalna simetrija. Zamišljena linija koja dijeli dva zrcalnosimetrična oblika zove se os simetrije. SIMETRIJA,.

Centralna simetrija Zrcalne slike - Artmedia

On-line škola artrea.com.hr. Edukativne igre i materijali. - za vje banje i ponavljanje www.artrea.com.hr • Copyright Artmedia Vara din. Centralnosimetrični likovi.

simetrija i kiralnost organskih molekula - Repozitorij PMF-a

21 ruj 2018 ... otkriću.2 Pojam kiralnost uveo je William Thomson Kelvin 1884 u ... Iako je kiralnost potreban uvjet za optičku aktivnost, kiralni spojevi ne ...

Centralna simetrija Zrcalne slike - Artrea

On-line škola artrea.com.hr. Edukativne igre i materijali. - za vje banje i ponavljanje www.artrea.com.hr • Copyright Artmedia Vara din. Centralnosimetrični likovi.

1 CENTRALNA SIMETRIJA Nacrtajmo jednu duž AB. Neka je S ...

tačku S te ravni α , naziva se centralna simetrija ravni α sa centrom u S. Centralna ... Da vas ne zbuni, osna simetrija se slično obeležava s. I , sa tim da je dole u ...

Osna simetrija osnosimetrični likovi - Artrea

a) da b) ne a) da b) ne a) da b) ne. On-line škola artrea.com.hr. Edukativne igre i materijali. - za vje banje i ponavljanje www.artrea.com.hr • Copyright Artmedia ...

Osna simetrija osnosimetrični likovi - Artmedia

a) da b) ne a) da b) ne a) da b) ne. On-line škola artrea.com.hr. Edukativne igre i materijali. - za vje banje i ponavljanje www.artrea.com.hr • Copyright Artmedia ...

Jesam li simetričan? Simetrija svuda oko nas - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: centralna simetrija, os i središte simetrije, osna simetrija, osno i centralnosimetrični likovi. Korelacije i interdisciplinarnost: - Informatika.