zakon o vanparničnom postupku od 24 srpnja 1934

Zakon o vanparničnom postupku

U vanparničnom postupku sud može postaviti privremenog zastupnika svakom učesniku u postupku kad za to postoje uslovi predviđeni odredbama Zakona o.

zakon o vanparničnom postupku - Refworld

27 апр 2006 ... posebnim zakonom nijesu uređena pravila postupanja. U vanparničnom postupku shodno se primjenjuju odredbe Zakona o parničnom ...

Zakon o vanparnicnom postupku Federacije BiH - Prnjavorac

slučaju kad nije izvršena parcelizacija zemljišta po odredbama zakona kojim je regulirano prostorno uređenje. V - UREĐENJE DRUGIH VANPARNIČNIH ...

Zakon o vanparnicnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

nalazi u Republici Srpskoj i u pogledu njegove pokretne imovine, bez obzira gdje ... (5) Rješenje kojim je raspodijeljena naknadno pronađena imovina, sud će ...

Zakon o vanparnicnom postupku FBiH - nesluzbeni ... - Legalist.ba

Priprema: www.legalist.ba. 1. ZAKON O VANPARNIČNOM POSTUPKU. NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST1. („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98 ...

O VANPARNIČNOM POSTUPKU Prvi deo OPŠTE ... - Paragraf Lex

U vanparničnom postupku sud može postaviti privremenog zastupnika svakom učesniku u postupku kad za to postoje uslovi predviđeni odredbama Zakona o ...

Najčešća pitanja i odgovori Zakon o PDV-u od 1. srpnja 2013 ...

1 srp 2013 ... Mali porezni obveznik u računu treba naznačiti da PDV nije obračunan temeljem članka 90. stavka 2. Zakona o PDV-u. 7. Treba li porezni ...

Novi Obiteljski zakon stupio je na snagu dana 22. srpnja 2003 ...

389-412, Zagreb 2003. o PROMJENAMA. OBITELJSKOG ZAKONA. Novi Obiteljski zakon stupio je na snagu dana 22. srpnja 2003. godine (NN, br. 116/2003.) ...

zakon o parničnom postupku

Član 93. Stranka može u svako vreme opozvati punomoćje, a punomoćnik ga može u svako ... Primalac će na dostavnici slovima sam napisati dan prijema.

Zakon o upravnom postupku BiH - Prnjavorac

postupku (konačno u upravnom postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, ... Rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor ( ...

zakon o krivi^nom postupku - TUŽILAŠTVO BiH

Osumnjičeni, odnosno optuženi, branitelj, zakonski zastupnik, svjedok, vještak, prijevoditelj i stručna osoba, bez obzira na ishod kaznenog postupka, snose ...

Zakon o općem upravnom postupku

(1) Stranka u upravnom postupku je fizička ili pravna osoba na zahtjev koje je ... će se poučiti da ima pravo uskratiti odgovore i na pojedina pitanja na koja ne bi.

Zakon o upravnom postupku - Vanjskotrgovinska komora BiH

Pojedina pitanja postupka za odreĎenu upravnu oblast mogu se samo izuzetno, ... (konačno u upravnom postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, odnosno ... 1) na pojedina pitanja na koja bi odgovor izloţio teškoj sramoti, znatnoj ...

Zakon o stečajnom postupku Federacije BiH - Prnjavorac

(2) Stečaj se može otvoriti i nad imovinom javnih pravnih lica, izuzev nad imovinom. Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), općine, grada ...

Zakon o izvrsnom postupku Federacije BiH - Prnjavorac

prijedlogu za izvršenje, rješenje po prigovoru na rješenje o izvršenju, ... (3) Rješenje kojim je prigovor odbijen postaje pravosnažno ako žalba ne bude u roku ...

Zakon o krivicnom postupku FBiH - Prnjavorac

izabere branitelja sa predočene liste, branitelja će postaviti sud. ... istog pola. Svjedoci će se prije početka pretresanja upozoriti da paze kako se pretresanje ... kojih se s osnovom može očekivati da će ove pošiljke poslužiti kao dokaz u postupku. ... važnih razloga sudija za prethodni postupak može produžiti trajanje ovih ...

Zakon o uslovima i postupku za prekid trudnoće

Postupak za odobravanje prekida trudnoće je hitan i njegovim sprovođenjem se obezbjeđuje čuvanje profesionalne tajne, poštovanje ličnosti i dostojanstva ...

Zakon o parnicnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

Sud u postupku primjenjuje materijalno pravo po vlastitoj ocjeni i nije vezan za navode stranaka u pogledu materijalnog prava. Član 3. Stranke mogu slobodno ...

PLEDOAJE ZA NOVI ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Dr Zoran Lončar, Pledoaje za novi Zakon o opštem upravnom postupku (str. 181–193). 182 imaju procesna pravila za rad organa državne uprave, ali koja nisu u ...

Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova

Drugi pojmovi upotrebljeni u ovom zakonu koji nisu bliže određeni u ovom zakonu imaju značenje navedeno u Zakonu o državnom premeru i katastru.

Zakon o kaznenom/krivičnom postupku BiH - Ministarstvo sigurnosti

Pošiljke iz stava 1. ovog člana mogu se privremeno oduzeti ako ... d) tajno praćenje i tehničko snimanje osoba i predmeta, ... exercising their rights abroad. (4).

ZAKON O UPRAVNOM POSTUPKU FBiH - Integralni - Prnjavorac

postupku (konačno u upravnom postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, ... Rješenje protiv koga se ne može izjaviti zalba niti pokrenuti upravni spor ( ...

zakon o krivi^nom postupku - Tužilaštvo Bosne i Hercegovine

Osumnjičeni, odnosno optuženi, branitelj, zakonski zastupnik, svjedok, vještak, prijevoditelj i stručna osoba, bez obzira na ishod kaznenog postupka, snose ...

Zakon o potvrđivanju konvencije o zajedničkom tranzitnom postupku

prevodu na srpski jezik glasi: KONVENCIJA. O ZAJEDNIĈKOM TRANZITNOM POSTUPKU ... na jeziku deklaracije, u napomenu navedenu u prethodnom stavu.

ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU - Institut za javnu upravu

ZAKON O OPĆEM UPRAVNOM POSTUPKU ... Stranka u upravnom postupku . . . . . . . . . 15 ... čenje, odnosno odgovore na pojedina pitanja kojima bi sebe,.

Zakon o opstem upravnom postupku Republike Srpske - Prnjavorac

Pojedina pitanja postupka zbog specifične prirode upravnih stvari u određenim ... Organ vodi upravni postupak i donosi rešenje samostalno, u okviru ovlašćenja ...

Zakon o parnicnom postupku FBiH preciscen tekst 2015 - Prnjavorac

(1) Ako sud kome je predmet ustupljen kao nadležnom smatra da je nadležan sud koji mu je predmet ustupio ili neki drugi sud, dostavit će, u roku od tri dana, ...

1934

Pajo mu odgovori, da će krst posvetiti, ali samo mađarski ne- će govoriti. I tako je po ... Vlasn1k mašine tu slabo može da trpi, zato i daje onaku hranu, ali tu bi tribali da ... Bać Andraš: E sacl da divani·m, o iim da šta će dol)it S.lana. s.a š njim?

Однотомник. — М., 1934 - ImWerden

ПЕВЕЦ: Окончен день и труд дневной окончен: Башмачник, позабывший ... певец оставался в «заезжем дворе Спокойствие Сер ... Груб табурет.

Jadranka Damjanov (1934.–2016.)

Sanja Cvetnić: In memoriam Jadranka Damjanov (1934.–2016.) U petak, 13. svibnja 2016. napustila nas je profesorica Ja- dranka Damjanov. Rođena je ...

Deutsche Rohstoffsicherungspolitik in Jugoslawien 1934-1044

Firmen, die besonders intensiven Handel mit dem Reich trieben, auf eine „schwarze. Liste" zu ... 95 BA, RWM, R 7 XII/92: Erdöl in Kroatien, 16.11. 43. 96 ... Besitz der Witwe Asseos gelangt war, die damit nach Albanien flüchtete und die.

ÏÀÐÒÈß ÎÁÙÈÕ ÑÈÎÍÈÑÒÎÂ Â ËÀÒÂÈÈ (1919—1934)

Общие сионисты счита- ли себя либерально-демократическим течением в сионизме, однако не создали организационных рамок и не выработали ...

Žandarmerijski istražni spisi iz 1934. godine o članovima i ...

Marijan Jurković, Franjo Kružić Franeć, Romano Polić, Josip Kućan. Prkić, Viktor Kružić Ivusov, Stjepan Kružić, Edmond Haramija, Tomo. Polić, Luka Šubat ...

Je li u razdoblju 1934-1937. M. Gorkić bio protiv jedinstvene ...

Dr Lukač ne obaveštava čitaoca o tome ko je bio Milan Gorkić, niti koga on smatra u redovima rukovodstva KPJ za protivnike lenjinskog kursa u nacio.

šumarski list 4-6/1934 - hrvatsko šumarsko društvo

јичним теренима, јаке саднице, јесенско-зимска садња, окопавање култура ... kestena; 2.800 sadnica hrasta, 325 jasena, 12.000 crnog bora, 4.000 belog ... ide od 37.9° C do — 22.0° C, a razmak dnevne temperature iznosi. 12° C, čime ...

Германия (Зимняя сказка). — М. : Academia. 1934 - ImWerden

И,именно поэтому она представляет собою апогей также и поэтической деятельности. Гейне. Поэма «Германия» создавалась в исключи тельно ...

Hrvatska 1928.-1934. godine: vrijeme organiziranih , ,,. političkih ...

Vladavina kralja Aleksandra, poznata kao šestojanuarska diktatura, proglašena. 6. siječnja 1929. godine, obilježena je u cijeloj državi zabranama političkog.

александар први – краљ југославије 1918–1934 - Архив ...

гласа за радикале, тај гласа за краšа.” На изборима је ... војске, делегација разних удружеœа и народа, Паши еви посмртни остаци све- чано су испра ... протставšаœе Срба са простора Далмације, Хрватске и Славоније Србима из. Србије и ... „огласи умоболним” и писаœу француске штампе. Èçâåøòà¼.

Ženska prostitucija u Zagrebu između 1899. i 1934. godine

18 srp 2005 ... vali djevojke za javne kuće u Rijeci.41 Trgovina bijelim robljem ... mjerice u Amruševoj, Boškovićevoj i Palmotićevoj ulici).70 Cijena sobe koju.

Голос оттуда (1919—1934). — М. : Согласие. 1999 ... - ImWerden

ISBN 5-86884-070-4. © «Согласие», 1999 ... лициста», Куприн впервые заявил о себе как яростный ан ... как по столу кулаком треснет, то чтобы у всех в мире ноги затряслись» ... что он подослан от немцев, уже добыты были дан.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vanparničnom ...

25 сеп 2014 ... "Kad postupak raspravljanja zaostavštine sprovodi sud, popis i procjenu imovine vrši sudski službenik ili notar kojeg odredi taj sud. Popis i ...

04. srpnja 2019 - EFZG

4 srp 2019 ... Doc.dr.sc. Martina Nakić dostaviti novi obrazac prijave teme (mentor potpisan na mjestu potpisa Voditelja diplomskog studija). 10. 0036462156.

Zakon o radu Zakon je objavljen u "Sluţbenom listu CG ... - Asistent.me

Dopunski rad. Član 58. (1) Zaposleni koji radi puno radno vrijeme može zaključiti ugovor o dopunskom radu sa istim ili drugim poslodavcem, ako posebnim ...

Holov efekat, Biot Savarov Zakon, Amperov zakon o ... - vtsnis.edu.rs

Elektrotehnika sa elektronikom. Holov efekat, Biot Savarov Zakon,. Amperov zakon o cirkulaciji vektora magentne indukcije, primeri ...

B UREDBA KOMISIJE (EU) br. 666/2013 оd 8. srpnja ... - EUR-Lex

9 sij 2017 ... „usisavač na baterije” znači usisavač s isključivo baterijskim napa janjem; ... Najbolji kapacitet prihvata prašine trenutačno dostupan na tržištu.

Glavna skupština 22. srpnja - Podravka

u dugogodišnjem zakupu ima Podravka, na tri lokacije kod Koprivnice, Đelekovca i Sigeca zasijan je grašak namijenjen za preradu u tvornici Kalnik Varaždin.

1 srpnja 2019. - Dubrovačke knjižnice

1 srp 2019 ... (1) Knjižnica je pravni sljednik Radne organizacije «Dubrovačke biblioteke» s p.o.. Dubrovnik, koja je upisana u sudski registar Trgovačkog ...

PONEDJELJAK 22. srpnja 2019. godine u 13,30 - MEF

18 lip 2019 ... 3. prof. dr. sc. Vesna Kušec. MENTOR: doc. dr. sc. Mario Starešinić. SU-MENTOR: dr. sc. Marijana Vučić Lovrenčić, znanstveni suradnik ...

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE MBS006 Dr ... - Ariel Ministries

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE. MBS006. Dr. Arnold G. Fruchtenbaum. Jer završetak Zakona je Hristos - na opravdanje svakome koji veruje. (Rimljanima ...

zakon vrijednosti kao zakon slobodne robne razmjene u marxovu ...

Primordijalno, u krajnjoj liniji, Marx taj princip poima kao temelj- no regulatorno načelo svake robne privrede. Od bogatog znanstvenog nasljeđa što ga zatiče u ...

zakon o sigurnosti prometa na cestama i zakon o zaštiti od buke žzh

11 ruj 2014 ... ZAKON. O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U. ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ. POGLAVLJE I. TEMELJNE ODREDBE.

529-04-02-02/1-18-13 Zagreb, 2. srpnja 2018. Temeljem Strategije ...

2 srp 2018 ... 25 Enserva d.o.o., Polje. 40.000,00. 26 Multiplikator d.o.o., Rijeka. 50.000,00. 27. Ružmarin d.o.o., Lun. 40.000,00. 28 Optiplast d.o.o., Sisak.

IZVJEŠĆE O RADU GRADONAČELNIKA za razdoblje od 1. srpnja ...

1 srp 2015 ... Upravo je postavljanje ovog mosta u Perivoju idealno vrijeme za ... radnim danom do 20.00h (ljetno radno vrijeme), te do 17.ooh (zimsko.

1.-7. srpnja 2017. - Muzej grada Zagreba

1 srp 2017 ... Petrica Kerempuh šeće marginama prostorno-vremenskog kotača. Od ... vezana uz Krležina djela na kojima je građen ovogodišnji program.

RJEŠENJE Ministarstva od 12. srpnja 2019. godine

12 srp 2019 ... nositelja zahvata Kamen d.d., Trg Slobode 2, Pazin, za procjenu utjecaja na okoliš eksploatacije arhitektonsko-građevnog kamena na dijelu ...

Dnevni red 10. sjednice Suda 9. srpnja 2019.

9 srp 2019 ... Zagreb, 5. srpnja 2019. ... Sesveta, kojeg zastupa Mladen Čaržavec, odvjetnik u Zagrebu. ... koji je podnijela Hrvatska odvjetnička komora.

RJEŠENJE ministarstva od 13. srpnja 2018. [PDF] - Ministarstvo ...

22 sij 2018 ... društvu Mađarić & Lui su se u oba navrata odnosile na navod da je kod Upravnog suda u Zagrebu u tijeku upravni spor između Kamenoloma ...

1039 - оd 23. srpnja 2018. - o odobrenju bakar(II) - EUR-Lex

24 srp 2018 ... klorid, dihidrat, bakrov oksid, bakrov sulfat, pentahidrat, bakrov kelat aminokiselina, hidrat i bakreni kelat glicin hidrata kao dodataka hrani za ...

Dnevni red 10. sjednice Suda 10. srpnja 2018.

10 srp 2018 ... koji je podnio "Kaptol Cargo" d. o. o. iz Zagreba, kojeg zastupaju odvjetnici Zajedničkog odvjetničkog ureda Tadenko Tabain i Marko. Sinovčić ...

Ugovori sklopljeni do srpnja 2018. godine

23 tra 2018 ... ostaju nepromjenjeni. PLANIUM d.o.o,. Riva 4, RIJEKA, u tijeku. DA. 6. ... 30.09.2018. Geoprojekt d.d.,. Nova cesta. 224/2, Opatija, u tijeku. DA ...