ugovor o ortaštvu

UGOVORI O ORTAŠTVU I NAŠE PRAVO

Mr. Marko Babić: Ugovor o ortaštvu i naše pravo. Ekonomski ... propisa za ortaštvo (ugovor o ortaštvu) nastaje 1994. ... Ortački se ulog može sastojati u stvarima,.

PRIZNAVANJE PRAVNE I STRANAČKE SPOSOBNOSTI ORTAŠTVU

13 lis 2014 ... ortaštva svojstveno je da ugovor o ortaštvu djeluje isključivo među članovima, dok su prema trećim osobama nositelji prava i obveza samo ...

2018-Ugovor o distribuciji plina – tipski ugovor - Brod plin doo

komercijalni dio –. Marko Majstorović,dipl.oec. Tel.: 035/405-710. Tel.: Mail: [email protected] Mail: U Slavonskom Brodu, ______.god. U. , ______.god.

Ugovor o prodaji robe na rate Ugovor broj - Top Shop

U slučaju raskida ugovora usled opravdane reklamacije koja je evidentirana u evidenciji primljenih reklamacija, prodavac je dužan da vrati Kupcu primljene ...

UGOVOR O PRODAJI ROBE NA RATE Ugovor broj - MLILY

UGOVOR O PRODAJI ROBE NA RATE. Ugovor broj ______. Ugovor je zaključen dana ______, 20___ godine, između slededih stranaka: 1. Kompanije ...

UGOVOR O RADU I UGOVOR O DJELU: PODRUČJE PRIMJENE ...

Ključne riječi: ugovor o radu, ugovor o djelu, pojam radnoga odnosa, radnik, ... vremena (primjer su osobe koje su uobičajeno samozaposlene, npr. električari, ... redovite aktivnosti poslodavca;148 je li rad obavljen kao redoviti dopunski rad uz.

Ugovor - HRT

skupinama. 3. dodatne obveze proizvodnje i objavljivanja radijskih, televizijskih i multimedijskih programskih kanala te audio i audiovizualnih usluga na zahtjev.

Ugovor

god.zastupa izvr~ni direktor nosioca posla Rade Dimitrov, dipl.ing.gradj. ... prcma Pozivu za dostavljanje ponuda za ~oping za i7bor najpovoljnije ponude za nabavku ... rasprmc i rcccntijc l/ silac cc prcdati laruciocu u po 6 (scst) primjcraka ...

ugovor - HEP-a

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, ... (ODS i Opskrbljivač u daljnjem tekstu zajedno kao: Ugovorne strane, a pojedinačno kao: Ugovorna strana) sklapaju ... e-mail: ODS- [email protected]

UGOVOR O POSREDOVANJU

Član 2. Ugovarač posrednik se obavezuje da posredništvo obavi u roku od. dana nakon zaključenja i potpisa ovog ugovora, s tim što ako ne učini posredovanje ...

Ugovor o alotmanu

Vrste ugovora o turističkim uslugama u savremenom društvu: ✓ Ugovor o organizovanju putovanja. ✓ Posrednički ugovor o putovanju. ✓ Ugovor o alotmanu.

KOLEKTIVNI UGOVOR

Godišnji odmor u dijelovima i korištenje neiskorištenog godišnjeg odmora ... najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi ...

KUPOPRODAJNI UGOVOR

Ugovorne strane su saglasne da sve troškove nastale u vezi realizacije ovog Ugovora snosi Kupac. Član 4. Predmetni Ugovor je izraz slobodne volje ugovornih ...

ugovor - e-Belgrade

Član 4. Nalogodavac se obavezuje da proviziju iz stava 1. Člana 3. ovog ugovora isplati Posredniku ukoliko zaključi predugovor, odnosno ugovor o kupoprodaji ...

Ugovor o pozajmici

Vlasnik radnje/preduzeća____________________________________________ vrši uplatu pozajmice za tekuću likvidnost radnje/preduzeća u iznosu od ...

Društveni ugovor - IDA

OTPRAVAK. Ja javni bilježnik Mirna Pliško iz Pule Smareglina 7, potvrđujem ... GRAD BUJE-BUIE, Buje, Istarska 2, OIB: 19611257971, u. Društvu drži pod red.

UGOVOR O RADU

Zaposleni ima pravo na naknadu zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene nesposobnosti za rad do 30 dana i to: 1) u visini ______% zarade ...

5. Kupoprodajni ugovor

Ovaj ugovor sacinlen je u cetiri istovjetna primjerka ad kojih dva pripadaju ... Poslije potpisivanja ugovora, isplate ipreuzimanja vozila, ugovorene strane odrlcu ...

Ugovor iz Amsterdama.pdf

Ugovor iz Amsterdama kojim se menja Ugovor o Evropskoj uniji i ugovori o osnivanju evropskih zajedni- ca i druga relevantna akta. Visoke strane ugovornice,.

UGOVOR O KOMISIJI

cijene. 2. Unatoč razlika od ugovora o nalogu, prema Zakonu o obveznim odnosima, Na ugovor o komisiji na odgovarajući se način primjenjuju pravila o nalogu ...

UGOVOR O PRIJEVOZU

Izvorno: u područjima nadležnosti Država članica EU (npr. ugovor o prijevozu robe). ▷. Transpozicija ciljeva kroz nacionalne propise: Direktive. 4. Opći uvjeti ...

Ugovor o građenju

uz naglašavanje da se izvođač radova obavezuje da izvrši građevinske radove. U zakonodavstvu (našem i stranom) pojam ugovora o građenju se određuje ...

Ugovor o poklonu

O POKLONU MOTORNOG VOZILA ... a daroprimac prioma u svojinu i državinu putničko motorno vozilo opisano u ... poslove nadležnog za registraciju vozila.

Ugovor kupoprodaja V dio

30 апр 2010 ... Strane obavezale da potpišu na ovaj datum “ugovor akcionara o glasanju”, koji će sadržati i odražavati odredbe ... “Lica“, označava fizičko lice, bilo koji vid ortakluka, društvo sa ograničenom ... Primjer ugovora o prenosu.

UGOVOR O DELU

zakoniku takav ugovor okvalifikovan je kao ugovor o ortakluku (ĉl. 1103), a odnosi se izrekom samo ... Ugovori u privredi : teorija i praksa-obrasci. Banja Luka :.

UGOVOR O KREDITU

c. Lombardni kredit je kredit koji se odobrava temeljem zaloga neke vrijednosti poput novčanog depozita ... 7 Opći uvjeti poslovanja Zaba-e, Zagreb, lipanj 2016.

UGOVOR O DONACIJI

daljem tekstu: Primalac donacije) koga zastupa predsednik Miloš Korolija. Član 1. Predmet ugovora je obezbeđivanje novčanih sredstava za realizaciju ...

ugovor - Intersport

15 дец 2017 ... 2) korisnika kao kupca i društva INTERSPORT kao pružaoca usluge, ... Za dostavu izvan područja Republike Srbije svaki korisnik može poslati ...

NAKLADNIČKI UGOVOR

u 18. stoljeću, ali određeni elementi poput, na primjer, nakladničke djelatnosti postojali su i ... c) Razdoblje zakona i međunarodnih ugovora o autorskom pravu.

Ugovor o Zajmu

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O. ZAJMU IZMEĐU REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐUNARODNE. BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ ...

Ugovor o cesiji 1.

Na osnovu cl. 436. do 445. Zakona o obligacionim odnosima, zakljucen je dana_______. UGOVOR O CESIJI (USTUPANJE POTRAZIVANJA). BR.______.

UGOVOR O LEASINGU

Zbog njegove značajnosti donesen je Zakon o leasingu 2006. godine te nova verzija zakona 2013. godine u kojem je detaljno definiran pojam leasinga, obveze ...

UGOVOR O CESIJI

Član 3. Cedent ovim ustupanjem potraživanja Cesionaru izvršava svoje obaveze po osnovu ______. Ugovora. zaključenog. godine, između Cedenta i ...

UGOVOR O KUPOPRODAJI

kupoprodajnog ugovora i učinke koje taj ugovor proizvodi, nego uređuje pitanja prava i obveza prodavatelja i ... Kod nekretnina je drugačije, nije dovoljno da se.

UGOVOR O ASIGNACIJI

24 tra 2014 ... UGOVOR O ASIGNACIJI. Članak 1. Datum dokumenta Datum dospijeća. Iznos. Dokument. Ugovorne strane utvrńuju da asignant potražuje od ...

KOLEKTIVNI UGOVOR za INA, d.d.

31 pro 2013 ... Kolektivni ugovor za INA, d.d. za 2013. g. 8. 2) Nepuno radno vrijeme. Članak 18. (1) Ugovor o radu može se sklopiti i za nepuno radno vrijeme ...

UGOVOR O ASIGNACIJI-3

Na osnovu člana 1020. Zakona o obligacionim poslovima (Sl. list SRJ 31/93 sa dopunama), zaključuje se. UGOVOR O ASIGNACIJI br. ح. (ASIGNANT - uputilac).

UGOVOR O GRA ENJU

sve radove iz člana 1. ovog ugovora izvede u skladu sa propisima (Zakonom, jugoslovenskim standardima, tehničkim normativima) i prema investiciono-thničkoj ...

Ugovor za telefoniju

Cijena usluga iz članka 1. ovog Ugovora bez PDV-a iznosi: 1.936.417,80 ... varumfellu vip sandhelang ... Uspostava poziva prema brojevima u inozemstvu. NE.

ugovor - Paragraf Lex

UGOVOR. O POSLOVNOJ SARADNJI U NAPLATI JEDINSTVENE NAKNADE ... (u daljem tekstu: jedinstvena naknada), a u skladu sa čl. 117. i 127. Zakona.

KOLEKTIVNI UGOVOR za INA, dd - Kvin

10 svi 2016 ... (2) Ostala prava iz radnog odnosa radnici koji rade nepuno radno vrijeme ostvaruju u obujmu koji odgovara udjelu nepunog radnog vremena u ...

UZ KOLEKTIVNI UGOVOR DOGOVORENO JE :

pokretanje sindikalnih akcija. Nakon tri sastanka sa miriteljem, postignut je obostrano prihvatljiv dogovor i. 15.03.2018. održan je zadnji sastanak pregovaračkih.

UGOVOR O DJELU - Ingbiro.com

jezik te član “Hrvatskog društva znanstvenih i tehničkih prevoditelja”. Ovim ugovorom naručitelj naručuje, a izvođač se obvezuje za potrebe naručitelja izvršiti.

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA

UGOVOR O PREUZIMANJU DUGA ... u daljem tekstu: Preuzimalac duga. Član 1. Preuzimalac duga preuzima dug Dužnika, koji ovaj ima prema Poveriocu ...

JEDINSTVENI UGOVOR O RADU

koje postoje između ugovora o radu na neodređeno i određeno vrijeme te ... koja se javlja, prije svega, kao povećana izmjena radnika zaposlenih na određeno ... primjer poslužit će, prije svega, francuski teorijski model jedinstvenog ugovora, ...

Društveni ugovor - 1.MAJ doo Labin

Ja, javni bilježnik Rita Udovičić, sa službenim sjedištem u Labinu, Sv. Katarine 14/I, potvrđujem da sam dana 19. 11. 2002. godine (devetnaestog studenog.

UGOVOR O IZVOĐAČKOM DELU

U skladu sa članom 199 stav 2. и 3. Zakona o radu, ugovorne strane zaključuju: UGOVOR O IZVOĐAČKOM DELU. Zaključen dana ...

ugovor o prijenosu dionica.pdf - ZSE

1 ožu 2010 ... Dr. Antun Mikec, dipl.ing. Chile lutte. IVAMIL d.o.o. za gradenje, trgovinu i usluge. 10 000 ZAGREB lica da Pukovare 269. Primatelj dionica:.

ugovor o posredovanju - Favorit

Agencije za nekretnine “Favorit” Ratko Đukić PR iz Beograda, Bul. ... POSREDNIK, kao Agencija za posredovanje u prodaji nekretnina, se obavezuje da sa ...

Intersport, ugovor - KP Zrenjanin

28 феб 2018 ... Ovim Ugovorom INTERSPORT S TRGOVINA se obavezuje da članovima ... u Republici Srbiji (u prilogu Ugovora spisak poslovnih jedinica sa ...

Ugovor o otpremni (špedicija) - HGK

način primjenjuju pravila o ugovoru o komisiji i ugovoru o trgovinskom zastupanju. II. OBVEZE OTPREMNIKA. Upozorenje na nedostatke naloga. Članak 852.

Ugovor o posredovanju - zakupodavac

Ukoliko dođe do zaključenja predugovora ili ugovora o zakupu nepokretnosti iz ... Ukoliko NALOGODAVAC i POSREDNIK potpišu Ugovor o zastupanju u kome ...

Ugovor o studentskom kreditu

broj lične karte i od koga je izdata i jedinstveni matični broj građanina (primjer 1). ... PREDMET UGOVORA: korišćenje studentskog kredita. Član 1.

ugovor - Babić Z&G Plinoservis

i obrta BABIĆ ZG PLINOSERVIS, Medveščak 23 - Zagreb, potpisuje se ugovor o održavanju i ispitivanju plinskih trošila. PROIZVOD: ...

ugovor - Grad Vodice

VESNA HAMER, Ivana GoranaKovačića 36, Čakovec, OIB: 95457334031, u postupku ureĎenja. graĎevinskog zemljišta u nedovršenom dijelu naselja Vodice ...

ugovor o pripajanju - Varteks.com

30 kol 2019 ... Ja, javni bilježnik Lana Mihinjač, Varaždin, Braće Radić 6, potvrđujem da su stranke: VARTEKS d. d., MBS 070004039, OIB 00872098033, ...

UGOVOR O DAROVANJU DIONICA1

UGOVOR O DAROVANJU DIONICA1. Članak 1. Darovatelj ovim ugovorom daruje obdareniku /upisati količinu/ dionica oznake /upisati oznaku dionica/, od čega ...

Darovni ugovor i predugovor

DAROVNI PREDUGOVOR. Clanak 1. ZDRAVKO SALOPEK iz Tounja, Tounj 27, Ii|l4BG 2202948391839,. OIB 94330793167 (u daljnjem tekstu darovatelj).

Ugovor o najmu stana

(u daljnjem tekstu: Najmoprimac) sklapaju sljedeći. UGOVOR O NAJMU STANA. Članak 1. Predmet ovog Ugovora je najam stana u ...