stokesov teorem

Feurbachov teorem

Sazetak. Polovišta stranica trokuta, nozišta visina i polovišta spo- jnica vrhova i ortocentra trokuta leze na jednoj kruznici tzv. Eulerovoj kruznici trokuta.

Gödelov teorem nepotpunosti

Peanovi aksiomi nisu nedodirljivi. Nakon što smo pronašli istinitu a nedokazivu recenicu G - mozemo nju ili što mu drago dodati kao novi aksiom da bi ona ...

caseyev teorem - Repozitorij PMF-a

Neka je k(r, O) kruznica i neka su t1 i t2 tangente na kruznicu k iz tocke A. ... se kruznice k i k2 dodiruju izvana i kruznica k/ je koncentricna s kruznicom k te.

16 Teorem o inverznom preslikavanju

Ukoliko je Jf (x) = 0 mozemo ocekivati rješivost jednadzbe. U dimenziji n = 1 za funkciju f : R → R klase C1 zahtjev f′(c) = 0 povlaci da je funkcija.

ptolomejev teorem - Repozitorij PMF-a - unizg

završavamo Ptolomejevom tablicom tetiva u kojoj se sam Ptolomej takoder posluzio tim teoremom. Za kraj, u zadnjem poglavlju, opisat cemo poopcenja ...

Virijalni teorem - Prirodno-matematički fakultet

Referentni sistem vezan za centar masa o ... S/ : o/ = c – centar masa. ∑ ... mdv dt. = Fext dm dt ur. ︸ ︷︷ ︸. , − Jednacina Mešcerskog reaktivna sila ur.

MATEMATICKA ANALIZA 4 – vjezbe 5. Greenov teorem

y dx 2x dy ako je γ pozitivno orijentiran rub unije krugova x2 y2 −2x < 0. i x2 y2 − 2y < 0. [Rez: 3. 2 π 1]. 3. Izracunajte površinu unutar a) kardioide r = 2a(1 ...

TEOREM OVOJNICE U TEORIJI PONAŠANJA POTROŠAČA

Podimo od stajališta da je ukupna korisnost diferencijalno strogo rastuća i ... nost Lagrangeovog množitelja izražava dodatnu korisnost posljednje veoma male.

osnovni teorem algebre - Repozitorij PMF-a - unizg

Cilj ovog diplomskog rada je dokazati osnovni teorem algebre. Koristit ćemo sljedeću formulaciju teorema: Svaki kompleksni polinom stupnja ima ...

1 Diferencijali višeg reda, Taylorov teorem

1 Diferencijali višeg reda, Taylorov teorem. Neka je Ω ⊂ Rn i f : Ω → Rm diferencijabilno preslikavanje na Ω. Tada je svakoj tocki x ∈ Ω pridruzen lineran ...

Teorem o reziduumima i primjene Završni rad Osijek, 2017.

[4] Branko ˇCervar, Kompleksna analiza, Skripta, PMF - matematicki odjel,. Sveucilište u Splitu, 2012. [5] Šime Ungar, Kompleksna analiza, Skripta, PMF ...

ptolomejev teorem - dokazi, posljedice i poop ... - Repozitorij PMF-a

Klaudije Ptolomej je jedan od najpoznatijih starogrckih matematicara. Djelovao je u 2. stoljecu naše ere. Bio je poznat i kao astronom, astrolog, geograf, ...

10. zakoni velikih brojeva i centralni granični teorem

TEOREM 10.5 (BERNOULLIJEV SLABI ZAKON VELIKIH BROJEVA - za rel.frekv binomne sl. varijable). Neka je u Bernoullijevoj shemi slucajna varijabla X=broj ...

Malo kompleksne analize i osnovni teorem algebre

Malo kompleksne analize i osnovni teorem algebre. Ljiljana Arambašic, Maja Horvat. Sazetak. Cilj je ovog rada pribliziti neke osnovne pojmove i teoreme iz kom ...