rrif pretplata

BROŠURA RRiF VŠ - RRIF – Visoka škola

na državna matura. ... MATEMATIKA - osnovna razina (B) - 17%. STRANI ... Nastavne materijale (sažetci predavanja, skripte, prezentacije, zbirke zadataka i sl.).

RRiF's Chart of Accounts for Entrepreneurs - RRiF

E-mail: [email protected] key account račun. 0 RECEIVABLES FOR ISSUED CAPITAL AND. NON-CURRENT ASSETS. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I.

1 - sezonska pretplata s 33,48 % popusta - Autocesta Rijeka - Zagreb

plaćanje cestarine uporabom ARZ SMART sezonske kartice. ... Zagreb – Split - Dubrovnik; A3: Bregana - Zagreb - Lipovac; A4: Zagreb – Varaždin-Goričan; A5: ...

Uvjeti korištenja tarife „Pretplata 0“ za Tele2 pretplatnike 1 ...

Podnošenjem Zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa (dalje u tekstu: Zahtjev) uz odabir tarife „Pretplata 0“, pretplatnik (u daljnjem tesktu: Korisnik) ...

CJENIK PRETPLATA I ULAZNICA za kazališnu sezonu 2019./2020 ...

Marc Norman/Tom Stoppard/Lee Hall/Paddy Cunneen, ZALJUBLJENI SHAKESPEARE,. Koprodukcija Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, Mestské divadlo ...

05 sifre English Book Narudzbenica osnovna skola PRETPLATA ...

Project 1 Fourth Edition (OUP). - Student's Book. Brilliant 1 ... IV. Happy Street 1 (OUP). The English Book, Старо сајмиште 29, Београд, Србија. - Pupil's Book.

Sadržaj Impressum Sadržaj Impressum Pretplata 6 brojeva ...

Sadržaj ○ Impressum. Direktorica, glavna i odgovorna urednica /. Director - Editor-in-chief: Katarina Lučić, mag. ekonomije. Redaktor / Sub-editor: Prof.dr.sc.

Fiskalizacija - RRiF

25 stu 2012 ... www.porezna-uprava.hr FISKALIZACIJA. Fiskalizacija ... Model fiskalizacije. ▻ U RH ne uvodimo fiskalne blagajne već provodimo fiskalizaciju.

vii. kamate - RRiF

24 sij 2019 ... kamate ugovorene ali nije određena njihova stopa, u ... stopa kamata između povezanih osoba objavljena je ... ESKONTNA. STOPA HNB. U %.

bilanca - RRiF

trgovačkom sudu. OIB. Oznaka djelatnosti prema NKD. BILANCA na dan ... za vrijednosna usklađenja, akumuliranu amortizaciju ili uračunane stavke u robu kao ...

Obrazac PDV - RRiF

Podatci iz Evidencije za stjecanju dobara unutar EU (sadržaj nije propisan). Obračunski: obveza/pretporez. U načelu: II-5,6,7 = III-3. (Ali ako je stjecanje dobara ...

nomotehnika - RRiF

2 stu 2015 ... Nomotehnika (složenica od grčkih riječi nomos (νóμος), što znači zakon i tehne (τέχνη) što znači vještina) kao tehnika izrade općih akata, ili u ...

Untitled - RRiF

Dani su primjeri Pravilnika o blagajničkom poslovanju te primjer odluke o blagajničkom maksimumu. U drugom su poglavlju na praktičnim primjerima obrađeni ...

ii. plaće - RRiF

uređeno je da plaća u RH ne smije biti niža od minimalne plaće koja za razdoblje od 01. 06. ... ekonomisti, pravnici, inženjeri i ostali VSS. – ekonomist, pravnik i ...

Obrazac PD-IPO - RRiF

8 pro 2015 ... Obrazac PD-IPO. Naziv poreznog obveznika / ime i prezime. Adresa sjedišta / prebivališta. Osobni identifikacijski broj (OIB). IZVJEŠĆE O ...

ovdje - RRiF

21 ruj 2012 ... 61/11), upisane u Registar neprofitnih organizacija i dobile RNO broj. ... financija prilikom upisa neprofitne organizacije u Registar neprofitnih ...

Uputa I-RA - RRiF

II-3. HRV = hrvatski porezni obveznik. DČEU = druga država članica EU u. ZBIRN. U P. RIJAV. U u. ZBIRN. U P. RIJAV. U. Obrazac Ispo ru ka NPS. Knjiga I-RA.

predavanje e-računi - RRiF

10 lip 2019 ... Fakturiranja stambene pričuve za gradske stanove od strane zgrade, a posredstvom upravitelja (npr. Sisak Stan prema Gradu Sisku, GSKG.

x. računovodstvene informacije - RRiF

24 sij 2019 ... Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine ... porezno dopustive, tako obračunana amortizacija smatra se ... IZDANJE 2017.

financijske obavijesti i. - RRiF

stopa zakonske zatezne kamate. Zakonska zatezna kamatna stopa. Najviša dopuštena ugovorena zatezna kamatna stopa. Trgovaca. Eskontna stopa. HNB 8 ...

neprofitno računovodstvo - RRiF

Neproizvedena dugotrajna imovina. 011. Materijalna imovina – prirodna bogatstva. 0111. Zemljište. 0112. Rudna bogatstva. 0113. Ostala prirodna materijalna ...

Poslovanje u trgovini - RRiF

1 srp 2012 ... obavljanje trgovine (minimalni tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, opre- ma i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina i ...

RRiF prilog PNO 12 2017.

3 pro 2017 ... Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija . ... kioska. Udruga je obvezna na prodajnom štandu od- nosno prodajnoj ... U pripremi za tisak je veliki RRiF-ov računovodstveni priručnik, ažuriran i usklađen sa zadnjim.

XII. PRIMJENA STOPE PDV-a OD 13 - RRiF

24 sij 2019 ... c) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s posebnim propisom o jestivim uljima i mastima te maslinovo ulje ... 1. mrkva i postrna repa iz KN oznake 0706 10 (nema detaljnije razrade). 2. slatki krumpir iz ...

računovodstvo poduzetnika - RRiF

Računovodstvo poduzetnika i dalje slijedi svoju davno postavljenu filozofiju da je ispravno knjiženje temeljna pretpostavka dobro oblikovanih financijskih ...

ix. financijske obavijesti - RRiF

2360000 ZABA HR 2X. 4. OIB U PLATNOM PROMETU. Naredbom o ... preračun strane valute u kune rabi srednji tečaj HNB- a koji se primjenjuje na datum ...

zakon o računovodstvu - RRiF

vještaja, revizija godišnjih financijskih izvještaja, sadržaj godišnjeg izvješća, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, Registar godišnjih financijskih ...

xi. zakonska plaćanja - RRiF

24 sij 2019 ... Tromjesečni porezni obveznici sastavlja- ju PDV obrazac do 20. u mjesecu po isteku tromjesečja, a taj porez plaćaju do kraja tog mjeseca.

financijski menadţment - RRiF

Doc. dr. sc. Sandra Pepur. Šarić. FINANCIJSKI ... Prof. dr. sc. Radomir BULJAN. Gordana RADIĆ, prof. ... Sandra Pepur i dr. sc. Marija Šimić. Njihov doprinos ...

Terenski dodatak - RRiF

OIB: Mjesto troška: OBRAČUN TERENSKOG DODATKA za mjesec. za radnika: koji je poslan u svrhu : Datum odlaska. Datum povratka. Broj dana provedenih.

VII. Računovodstvene informacije - RRiF

24 sij 2018 ... GODIŠNJE AMORTIZACIJSKE STOPE ZA. DUGOTRAJNU IMOVINU. Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijal- ne imovine priznaje se ...

prosjeci plaća - RRiF

... d.d. Samobor. 2403009. SMBR HR 22. 31. SLATINSKA BANKA d.d. Slatina. 2412009. SBSL HR 2X. 32. SOCIETE GENERALE- SPLITSKA BANKA d.d. Split.

Stručne informacije za 2019. - RRiF

19 velj 2019 ... OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA. III. OPOREZIVANJE ... Doprinos na plaće radnika za beneficirani staž ... Tablica 15. Radni i neradni dani i sati u 2019. za 40 sati tjedno ... Popis računa carinske uprave RH u 2019.

iv. dohotci od kapitala i imovine - RRiF

24 sij 2019 ... Stopa prireza. Dividende udjeli u dobiti i kamate (stopa 12 %). Primici po osnovi udjela ... 13,08. 1,150483203. 26,16. 1,354279523. 39,24. 1,645819618. 10,00. 13,20. 1,152073733 ... sustav PDV-a). • porezni obveznik ne ...

obračun terenskog dodatka - RRiF

OIB: Mjesto troška: OBRAČUN TERENSKOG DODATKA za mjesec. za radnika: koji je poslan u svrhu : Datum odlaska. Datum povratka. Broj dana provedenih.

SEMINARI U LISTOPADU • STR. 1 - 11 POZIV NA ... - RRiF

3 lis 2018 ... rrif.hr. Računovodstvo. Revizija i Financije. Mjesečnik za poslovnu praksu ... Plaćanje naknade za seminar je isključivo po primljenoj našoj ...

izvještaj o promjenama kapitala - RRiF

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA od. do. Iznosi u kunama, betz lipa. Oznaka pozicije. Opis pozicije. Raspodjeljivo imateljima kapitala matice. Manjinski ...

viii. računovodstvene informacije - RRiF

GODIŠNJE AMORTIZACIJSKE. STOPE ZA DUGOTRAJNU IMOVINU. Amor tizacija dugotrajne materijalne i nematerijal- ne imo vine priznaje se pravnim i ...

Sun Life Group RRIF/LIF - MyStFX

St. Francis Xavier University Group RRIF/LIF > Defining your retirement lifestyle ... Your HR department will be able to tell you when you are eligible to make the.

MINISTARSTVO FINANCIJA Q . VU t O » < 7 ^ NACRT PZ br ... - RRiF

obveznika fiskalizacije gotovim novcem te nadzor nad provedbom ovoga ... Odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem (Narodne novine broj 36/02).

Stručne informacije 2 2018. - RRiF

24 sij 2018 ... svotu autorskog honorara izračunava se prema slje- dećoj formuli: K = (ppr x 0,63) 7. 1. 100 – (ppr x 0,63) 7. 3. OBRAČUN DOPRINOSA I ...

hrvatski računovodstveni sustav - RRiF

Od ulaska RH u EU Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) objavljuju se na hrvatskom jeziku u Službenom listu EU-a. Navedeni su ...

Izvještaj o novčanom tijeku - RRiF

NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI. 1. 071, 120 i. 121 i dr. Novčani primitci od kupaca. 2. 128 dio. 138 dio. Novčani primitci od tantijema, naknada,.

račun dobitka i gubitka - RRiF

Napomene. 1. Poziciju II. 1. i 2. Računa dobiti i gubitka koja se odnosi na smanjenje / povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda ...

ii. obrtnici i slobodna zanimanja - RRiF

24 sij 2019 ... paušalni porez na dohodak ... Paušalni porez na dohodak i prirez plaćaju se tro- mjesečno na ... DJELATNOST UZ RADNI ODNOS. Obveznici ...

B obrazac 6-12-2010.indd - RRiF

6 pro 2010 ... (018 019). Nematerijalna imovina u pripremi. 6. 014. - (018 019). Ostala nematerijalna imovina. Svote u kunama bez lipa. Obrazac: POD-BIL ...

Pravo i porezi 2018/10 - RRiF

5 lis 2018 ... PRAVO I POREZI, br. 10/18. 5. UPRAVNO PRAVO. Obnova postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.

porez na dodanu vrijednost - RRiF

pročišćeni tekst Zakona o porezu na dodanu vrijednost i novi Pravilnik o prezu na ... Drugi dohodak na koji se plaćaju doprinosi - mirovinsko 20% porez 25% .

Stručne informacije za 2017. - RRiF

15 velj 2017 ... 2017. VW. PASSAT. ZG-1769-KN. 68.214. 68.241. Ilica 3 – Erste ... na dohodak nije sastavni dio godišnje porezne prijave Obrazac DOH i po toj ...

Stručne informacije za 2018. - RRiF

19 velj 2018 ... NE PROPUSTITE SE PRETPLATITI NA ČASOPIS RRiF ZA 2018. OBAVIJESTI U VEZI S PRETPLATOM I NARUDŽBAMA: 01/4699-760 mob.

iii. oporezivanje drugih dohodaka - RRiF

24 sij 2019 ... naknade prema ugovoru o djelu, autorski honorari, primici u naravi i sl. ... Oznaka osobnog primanja: 130 - ugovor o djelu i autorski honorar.

RDG obrazac 06-12-2010.indd - RRiF

6 pro 2010 ... Napomene. 1. Poziciju II. 1. i 2. Računa dobiti i gubitka koja se odnosi na smanjenje/povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i ...

viii. financijske obavijesti - RRiF

23.b Zakona o poljoprivredi (Nar. nov., br. 149/09.). Za te se potrebe može primijeniti do- kument OTKUPNI BLOK, a primjer obrasca dan je u časopisu RRiF, br.

IX. a VODEĆI BROJEVI BANAKA - RRiF

SWIFT. ADRESA. (BIC). 1. A ŠTEDNA BANKA MALOG PODUZETNIŠTVA d.d.. 6717002. ASBZ HR 22. 2. BANCO POPOLARE CROATIA d.d. Zagreb. 4115008.

računovodstvo neprofitnih organizacija - RRiF

sebni oblici neprofitnih organizacija izdvojili bismo udruge (osnutak i prestanak ... 1 Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

Prilog PPiPK 10 2018. - RRiF

3 lis 2018 ... Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. Izrada financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2019. – 2021. godine .

PRILOG ČASOPISU RAČUNOVODSTVO, REVIZIJA I ... - RRiF

Opširnije o tome može se pročitati u časopisu RRiF, br. 8/09. ... korisnih funkcija šuma pročitajte u časopisu RRiF, br. 1/2010. ... internetske stranice: www.rrif.hr.

PPiPK prilog RRiF 04 2012 KB.indd

za određivanje plaća zaposlenih u javnim službama. U skladu s ... nov., br. 40/09.), koja je utvrđena u svoti od 5.108,84 kn bruto. Osim navedenih propisa pitanja plaće ure- ... stranicama www.rrif.hr ... NETO-PLAĆA (1 – 2 – 8). 10.933,88. 10.

STRUČNE INFORMACIJE 24. SIJEČNJA 2019. - RRiF

24 sij 2019 ... bruto-plaća radnika može se utvrditi u točno određe- noj svoti ili će ... Tablica 11. Formule za preračunavanje neto plaće u bruto plaću. Red. br.

Financijsko pravo - RRIF – Visoka škola

prof. dr. sc. N. Žunić Kovačević, izv. prof. i Ante Vidović, dipl. iur., v. pred. Naziv predmeta. FINANCIJSKO PRAVO. Studijski program. Preddiplomski stručni studij ...