račun za predujam knjiženje rrif

račun dobitka i gubitka - RRiF

Napomene. 1. Poziciju II. 1. i 2. Računa dobiti i gubitka koja se odnosi na smanjenje / povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda ...

RRiF's Chart of Accounts for Entrepreneurs - RRiF

E-mail: [email protected] key account račun. 0 RECEIVABLES FOR ISSUED CAPITAL AND. NON-CURRENT ASSETS. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I.

BROŠURA RRiF VŠ - RRIF – Visoka škola

na državna matura. ... MATEMATIKA - osnovna razina (B) - 17%. STRANI ... Nastavne materijale (sažetci predavanja, skripte, prezentacije, zbirke zadataka i sl.).

prilog 6. zahtjev za predujam - eFondovi

(2) Identifikacijski broj Zahtjeva za predujam je slijedni broj Zahtjeva za nadoknadom sredstava koji je dodijelio Korisnik. Zahtjevi za naknadom sredstava su ...

Knjiženje - saop

Prikaz razlike u ceni RUC. 265. Fiskalni ... način unosa reda pri radu na blagajni (ručni unos, automatska ... Ručni unos znači potvrđivanje šifre, količine i cene,.

zahtjev za predujam po polici osiguranja - Vienna osiguranje

Ovjerena kopija lične karte ili putne isprave ugovarača osiguranja i osobe na čiji račun se isplaćuje predujam,. Lično u. Putem pošte na adresi. Saglasan sam ...

Uslovi pod kojima se odobrava predujam po ... - UNIQA osiguranje

Isplata predujma se vrši u valuti u kojoj je ugovoreno osiguranje. Ukoliko se plaća u dinarskoj protivvrednosti predujam se obračunava i otplaćuje u valuti Euro, ...

minimalni sadržaj garancije za predujam - Ministarstvo gospodarstva

Uvjet za isplatu predujma je dostava HAMAG-BICRO-u pravovaljane bankovne garancije. Kako bi garancija bila pravovaljana i sukladno tome odobrena od ...

Pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi 2018 - Uzmi racun

16 мар 2018 ... Приређивач наградне игре у роби и услугама под називом ''Узми рачун и победи. 2018 – други круг'' (у даљем тексту: ''Наградна игра'') је ...

Politika – Pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi - Uzmi racun

8 мар 2017 ... 3. број картице (ПАН) - приказан делимично (последк>е 4 цифре / првих 6 и по- ... Приређује се Наградна игра у роби и услугама под називом „Узми ... 12телевизора, маркеТе$1а, модел 3253565Н одмах након извлачења коверте, ... дневном листу „Политика" у року од 3 дана од дана сваког ...

Knjiženje Deviza - Centar MCS

Ako aktivirate unos uz tečajnu listu, program automatski uzima srednji tečaj HNB-a na način da kod tečajne liste odaberete dan ili period kojeg želite preuzeti s ...

Državni predujam za uzdržavanje djece - Revija za socijalnu politiku

na Preporuku Vijeća Europe o predujmu za uzdržavanje, nudi de lege ferenda ... 1. ovog članka odnosi na uzdržavanje djeteta ili maloljetne osobe, ... pravomoćnosti sudske odluke o uzdržava- ... je iznos predujma iznosio od 27.31 eura do ... roditelja o visini iznosa za uzdržavanja (500,00 kuna mjesečno) zanemareni su ...

uputstvo za knjiženje maloprodaje - SOFTEK

-nivelacija cene-. 6.2. Nalog za knjiženje nivelacije cene. Primer 2. Knjižili smo nivelaciju cene za artikal Y, čija je: - Stara cena: 30,00. - Razlika u ceni: 1.090,91.

Knjizenje poslovnih promena дневник 2017

Računovodstvo. Knjiženje preko dnevnika i glavne knjige ... 241. Blagajna. 80,000. Izvod br. 2. 3. 023. Оprema. 100,000. 435. Dobavljači. 100,000. Faktura br. 1 ...

NABAVKA DOBARA PO OTPREMNICI I KNJIŽENJE KNJIGE ...

Na osnovu odredbi Zakona o porezu na dodatu vrednost navka dobara (robe i materijala) po otpremnici se ne uzima kao prethodni PDV, već tek po prispeću ...

KNJIŽENJE PRIMLJENIH I DATIH AVANASA Prilikom prijema ...

Samo knjiženje primljenih avansa uslovljava mnoge evidencije i predstavlja problem kod ... u stavovima za knjiženje računa za date avanse može se dodati još i ...

13. Obračun i knjiženje amortizacije, presek poslovanja (analiza).pdf

I. Pre knjiženja troškova amortizacije potrebno je u kontni okvir dodati račun 0239 –. Ispravka vrednosti postrojenja i opreme. POSTAVKE / KONTRNI OKVIR / O ...

knjiženje isplata naknade zarada po osnovu bolovanja i refundacija ...

одсуствовања с посла на терет фондова (породиљско боловање, боловање преко 30 дана и ... Привремена исплата боловања средствима послодавца.

HEP ODS - Moj račun

grafikon raspodjele potrošnje po tarifama (pokazuje kakav je omjer potrošnje prema većoj, srednjoj i nižoj tarifi - ovisno o tarifnom modelu kupca /pogledajte ...

nomotehnika - RRiF

2 stu 2015 ... Nomotehnika (složenica od grčkih riječi nomos (νóμος), što znači zakon i tehne (τέχνη) što znači vještina) kao tehnika izrade općih akata, ili u ...

ovdje - RRiF

21 ruj 2012 ... 61/11), upisane u Registar neprofitnih organizacija i dobile RNO broj. ... financija prilikom upisa neprofitne organizacije u Registar neprofitnih ...

bilanca - RRiF

trgovačkom sudu. OIB. Oznaka djelatnosti prema NKD. BILANCA na dan ... za vrijednosna usklađenja, akumuliranu amortizaciju ili uračunane stavke u robu kao ...

Obrazac PDV - RRiF

Podatci iz Evidencije za stjecanju dobara unutar EU (sadržaj nije propisan). Obračunski: obveza/pretporez. U načelu: II-5,6,7 = III-3. (Ali ako je stjecanje dobara ...

Obrazac PD-IPO - RRiF

8 pro 2015 ... Obrazac PD-IPO. Naziv poreznog obveznika / ime i prezime. Adresa sjedišta / prebivališta. Osobni identifikacijski broj (OIB). IZVJEŠĆE O ...

Fiskalizacija - RRiF

25 stu 2012 ... www.porezna-uprava.hr FISKALIZACIJA. Fiskalizacija ... Model fiskalizacije. ▻ U RH ne uvodimo fiskalne blagajne već provodimo fiskalizaciju.

Untitled - RRiF

Dani su primjeri Pravilnika o blagajničkom poslovanju te primjer odluke o blagajničkom maksimumu. U drugom su poglavlju na praktičnim primjerima obrađeni ...

vii. kamate - RRiF

24 sij 2019 ... kamate ugovorene ali nije određena njihova stopa, u ... stopa kamata između povezanih osoba objavljena je ... ESKONTNA. STOPA HNB. U %.

ii. plaće - RRiF

uređeno je da plaća u RH ne smije biti niža od minimalne plaće koja za razdoblje od 01. 06. ... ekonomisti, pravnici, inženjeri i ostali VSS. – ekonomist, pravnik i ...

Uputa I-RA - RRiF

II-3. HRV = hrvatski porezni obveznik. DČEU = druga država članica EU u. ZBIRN. U P. RIJAV. U u. ZBIRN. U P. RIJAV. U. Obrazac Ispo ru ka NPS. Knjiga I-RA.

e-Račun - InfoTrend

1 velj 2012 ... putova za izlazak iz skučenoga i osiromašenoga domaćeg tržišta. Dakako, to ne ... E-računi za građane (B2C segment). Uspješni ... gionalnih tvrtki (APIS IT-a, FINA-e, ZABA- ... kartica bolji izbor za online kupnju u od- nosu na ...

OTPREMNICA-RAČUN EU

Otpremnica-račun EU služi za isporuku robe pravnim i fizičkim osobama s teritorija zemalja članica EU. VeleprodajaIzlazni dokumentiOtpremnica-račun ...

Račun pogrešaka

Definiramo: Kvadratično odstupanje aritmetičke sredine, , u odnosu na pravu vrijednost, x. Ova pogreška naziva se standardna devijacija aritmetičke sredine, σ ...

Moj račun - sdlsn

**Nakon što se iskoristi podatkovni promet po maksimalnoj brzini u sklopu tarife (3GB), ... privremenog isključenja u slučaju nepodmirivanja dugovanja po isteku ...

OTPREMNICA-RAČUN

VeleprodajaIzlazni dokumentiOtpremnica računNova otpremnica račun. Zaglavlje. Akcije Stavke. Zaglavlje otpremnice-računa: • Radna jedinica: odaberemo ...

Procentni račun

Nekad Р može biti veće od G. p -je uvek u procentima, i tо: Аkо u zadatku kaže da se nešto povećava za Х%, onda је p =(100 Х)%. Ако u zadatku kaže da se ...

e-račun - Fina

SMIT-COMMERCE D.O.O.. FINA GOTOVINSKI SERVISI D.O.O.. OSMI BIT ... E-RAČUN. ZA POSLOVNE. SUBJEKTE. KONTAKT. Ulica grada Vukovara 70.

Kamatni račun

riste oba principa. Ovakvi i slični zadaci mogu biti uzrok zbrci koju u glavi imaju učenici kada pokušavaju naučiti kamatni račun. 2. Osnovni pojmovi. Pod pojmom ...

TEKUĆI RAČUN - IKB

Tekući račun se otvara na temelju Zahtjeva za otvaranje tekućeg računa u bilo kojoj poslovnici Banke uz ... Mogućnost davanja punomoći po tekućem računu ... Primjer: Ukoliko se 01.04.2018. na bankomatu podigne gotovina u iznosu od.

Diferencijalni račun - Fsb

24 velj 2011 ... Diferencijalni račun – nestandardni pristup. Seminar u sklopu predmeta: Teorija, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Neda Lovričević.

Otpremnica račun

RITAM FORMS – MALOPRODAJA – IZLAZNI DOKUMENTI – OTPREMNICA RAČUN. Stranica 1 od 8. Otpremnica račun. Prodaja ro e ezgotovi ski raču o sa ...

diferencijalni račun

računa), diferencijalni račun se počeo sustavno razvijati tek u XVII st., naročito u vezi s ... Graf funkcije od više varijabli je također dobro defi niran, ali mu je ...

Poslovanje u trgovini - RRiF

1 srp 2012 ... obavljanje trgovine (minimalni tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati prodajni objekti, opre- ma i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina i ...

x. računovodstvene informacije - RRiF

24 sij 2019 ... Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine ... porezno dopustive, tako obračunana amortizacija smatra se ... IZDANJE 2017.

XII. PRIMJENA STOPE PDV-a OD 13 - RRiF

24 sij 2019 ... c) jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, u skladu s posebnim propisom o jestivim uljima i mastima te maslinovo ulje ... 1. mrkva i postrna repa iz KN oznake 0706 10 (nema detaljnije razrade). 2. slatki krumpir iz ...

zakon o računovodstvu - RRiF

vještaja, revizija godišnjih financijskih izvještaja, sadržaj godišnjeg izvješća, javna objava godišnjih financijskih izvještaja, Registar godišnjih financijskih ...

VII. Računovodstvene informacije - RRiF

24 sij 2018 ... GODIŠNJE AMORTIZACIJSKE STOPE ZA. DUGOTRAJNU IMOVINU. Amortizacija dugotrajne materijalne i nematerijal- ne imovine priznaje se ...

financijski menadţment - RRiF

Doc. dr. sc. Sandra Pepur. Šarić. FINANCIJSKI ... Prof. dr. sc. Radomir BULJAN. Gordana RADIĆ, prof. ... Sandra Pepur i dr. sc. Marija Šimić. Njihov doprinos ...

predavanje e-računi - RRiF

10 lip 2019 ... Fakturiranja stambene pričuve za gradske stanove od strane zgrade, a posredstvom upravitelja (npr. Sisak Stan prema Gradu Sisku, GSKG.

prosjeci plaća - RRiF

... d.d. Samobor. 2403009. SMBR HR 22. 31. SLATINSKA BANKA d.d. Slatina. 2412009. SBSL HR 2X. 32. SOCIETE GENERALE- SPLITSKA BANKA d.d. Split.

RRiF prilog PNO 12 2017.

3 pro 2017 ... Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija . ... kioska. Udruga je obvezna na prodajnom štandu od- nosno prodajnoj ... U pripremi za tisak je veliki RRiF-ov računovodstveni priručnik, ažuriran i usklađen sa zadnjim.

računovodstvo poduzetnika - RRiF

Računovodstvo poduzetnika i dalje slijedi svoju davno postavljenu filozofiju da je ispravno knjiženje temeljna pretpostavka dobro oblikovanih financijskih ...

financijske obavijesti i. - RRiF

stopa zakonske zatezne kamate. Zakonska zatezna kamatna stopa. Najviša dopuštena ugovorena zatezna kamatna stopa. Trgovaca. Eskontna stopa. HNB 8 ...

xi. zakonska plaćanja - RRiF

24 sij 2019 ... Tromjesečni porezni obveznici sastavlja- ju PDV obrazac do 20. u mjesecu po isteku tromjesečja, a taj porez plaćaju do kraja tog mjeseca.

Terenski dodatak - RRiF

OIB: Mjesto troška: OBRAČUN TERENSKOG DODATKA za mjesec. za radnika: koji je poslan u svrhu : Datum odlaska. Datum povratka. Broj dana provedenih.

ix. financijske obavijesti - RRiF

2360000 ZABA HR 2X. 4. OIB U PLATNOM PROMETU. Naredbom o ... preračun strane valute u kune rabi srednji tečaj HNB- a koji se primjenjuje na datum ...

neprofitno računovodstvo - RRiF

Neproizvedena dugotrajna imovina. 011. Materijalna imovina – prirodna bogatstva. 0111. Zemljište. 0112. Rudna bogatstva. 0113. Ostala prirodna materijalna ...

AZUT Media racun

Certifikat potrjuje, da je poslovni subjekt uvrščen v skupino podjetij z najboljšo bonitetno oceno v Sloveniji. Poslovni subjekt izpolnjuje vse kriterije za leto 2016 ...

PROST KAMATNI RAČUN

Prost kamatni račun primenjuje se u slučajevima kada se kamata obračunava na nepromenjeni pozajmljeni iznos za ceo period vremena. U prostom kamatnom ...

Račun dobiti i gubitka

RACUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. Obrazac. POD-RDG. 111111111!!!!!!!!!!!11111111111111. 111: Obveznik: 194836474830: ...

Predikatski racun - Poincare

6 нов. 2012 ... taviti u tri vrste delova, a to su termi, predikati i kvantifikatori. ... n-to clani predikat je sinonim za relaciju duzine n, tj. podskup Dekartovog.