prijava poreza za pomorce

Godisnja prijava poreza po odbitku

Одјељак 2 – Приходи који подлијежу плаћању пореза у Републици Српској у складу са Законом о порезу на добит. Р/б. Назив нерезидент а. Земља и.

Prijava poreza na promet nekretnina

Radi utvr|ivanja poreza na promet nekretnina, porezni obveznici prijavljuju ... Obrazac propisan odredbama Pravilnika sadr`ajno slijedi prije va`e}i Obrazac, no.

Prijava poreza na nasljeđivanja i darovanja - obrazac.pdf

POREZA NA NASLJEĐIVANJA I DAROVANJA (koristi se za pokretnine). Prijavljujem ... a) pravomoćnom rješenju o nasljeĎivanju b) darovnom ugovoru c) odluci tijela uprave ili suda ... b) za nekretnine koje nisu upisane u zemljišnim knjigama ...

Godišnja prijava poreza na dohodak - PUFBiH

Fizičke osobe koje su ostvarile sav oporeziv dohodak na koji je porez obračunat i uplaćen ... Razlika poreza za doplatu ( ); za povrat (-) (26 - 27 - 28 - 29 - 30).

PRIJAVA POREZA NA DOBIT za 2018. godinu

27 velj 2019 ... ❑Obrazac PD-IPO. ❑kreditne institucije u Obrazac PD-IPO ne unose podatke o transakcijama obavljenim na novčanom tržištu utvrđenom u ...

PRIJAVA POREZA NA DOBIT za 2018. godinu - HGK

27 velj 2019 ... Prava propisana odredbama Zakona o porezu na dobit, koja se osobito odnose na umanjenje ... vrijednosna usklađenja potraživanja od kupaca i ... ❑Primjer: Inventurom na dan 31.12. utvrđeni su sljedeći manjkovi: ... ❑c) ako je na temelju odluke poduzetnika proveden definitivni otpis još nezastarjelog ...

Prijava poreza na dobit 2019. godine - HGK

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja (čl. 9. Zakona). • 21. Vrijednosno usklađenje zaliha (čl. 10. Zakona). • 22. Vrijednosno usklađenje financijske imovine ...

PORESKA PRIJAVA za utvrđivanje poreza na ... - Opština Bar

1.2 Montažni objekti ( drveni,limeni,gvozdeni). 120 ... drvene. 10. - plastične. 10. - aluminiske. 15. - škure drvene. 10. 4.Sanitarna oprema. 4.1 Uređeno komplet ...

Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na ...

пословним књигама), осим предузетника који порез на доходак грађана на ... Обвезник пореза на наслеђе и поклон (у даљем тексту: обвезник ПНП)**.

Ksenija Cipek i Iva Uljanić: Godišnja prijava poreza na dohodak za ...

Propisane isprave: presliku potvrde o ispla}enim primicima od nesamostalnog rada, obrasce EPOM i DPOM, te Obrazac IP za dohodak od nesamostalnog rada ...

Godišnja prijava poreza na lični dohodak građana - PwC Srbija

Godišnja prijava poreza na lični dohodak građana. 29. januar 2016. Ukratko. Prosečna godišnja zarada isplaćena u Srbiji u toku 2015 je RSD 733,740 ...

Godišnja prijava poreza na dohodak - Porezna uprava Federacije BiH

Fizičke osobe koje su ostvarile sav oporeziv dohodak na koji je porez obračunat i uplaćen ... Razlika poreza za doplatu ( ); za povrat (-) (26 - 27 - 28 - 29 - 30).

prijava poreza na dodatu vrednost - Visoka Poslovna Škola Novi Sad

Dugovni porez je iznos obradunatog PDV za izvr5en promet dobara i ... U delu Obrasca PPPDV kojr se odnosi na poreski period za koji se podnosi poreska ... ispraviti u poreskoj prijavi za naredni poreski period. lzmenjena poreska prijava se ...

prijava za razrez poreza na imovinu za pravna i fizička lica/osobe

(d). Porez po jedinici mjere. (e). Iznos poreza. (f). 1. Kuća, zgrada ili stan. 2. Poslovna prostorija. 3. Zgrada ili stan za odmor i rekreaciju. 4. Garaža koja se izdaje.

prijava za razrez poreza na imovinu za pravna i fizička lica ... - PUFBiH

poreza. (f). 1. Kuća, zgrada ili stan. 2. Poslovna prostorija. 3. Zgrada ili stan za ... prijave iznosi od 10% od iznosa poreza koji duguje u skladu sa prikazanim u ...

II. Plaće - osnovice, stope, poreza i prireza, posebnog poreza ... - RRiF

31 sij 2018 ... Kolektivnim ugovorima uređuju se prava i obveze poslodavaca i radnika u vezi radnog odnosa, plaća, materijalnih prava, godišnjeg odmora, ...

Prijava u sustav Studijski programi – prijava diplomskih studijskih ...

Prijava diplomskih studijskih programa vrši se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na ... Listu prihvaćenih vjerodajnica za NIAS možete pronaći.

Ured državne uprave u Prijava prebivališta djeteta Prijava ...

pomoći Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te izvršiti upis novorođenog djeteta na Obrazac PK roditelja. Prijava prebivališta djeteta. Dijete možete ...

Obavijest za pomorce u međunarodnoj plovidbi ... - CROSMA

Doprinos za mirovinsko osiguranje - pomorci - članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi. 8370 - ______ za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s.

oglas za pomorce - Hrvatski hidrografski institut

25 velj 2019 ... ”NOTICE TO MARINERS” is a monthly edition that contains ... Marina Stores Rijeka, M. Barača 3, 51000 Rijeka, 385 (0)51 343173, 385 (0)51 ...

kako zaštititi pomorce - Sindikat pomoraca

Ukrcaj vježbenika? Dolazak predstavnika CST. G.m.b.H. na dodjelu Plave vr- ... MSC) prihvatio je nova pravila u svezi buke na brodovima. MSC je razmatrao ...

Obavijest za pomorce u međunarodnoj plovidbi - obračun doprinosa

OBRAČUN DOPRINOSA verzija 1.1. Sukladno odredbama Zakona o ... Predujam dodatnih doprinosa za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim ...

Uputa za ostvarivanje prava na naknadu za nezaposlene pomorce

pomorac pristupa HZZ-u radi sklapanja Ugovora o plaćanju doprinosa za zapošljavanje za vrijeme zaposlenja u inozemstvu (dalje: Ugovor). 2. Nakon što je ...

oglas za pomorce - Hidrometeoroloski zavod Crne Gore

E-mail: [email protected] http://www.meteo.co.me/ Štampani formular je sastavni dio oglasa. For all changes important for the safety of navigation ...

informacije za pomorce vezano za - Ministarstvo mora, prometa i ...

Svi hrvatski pomorci bit će osigurani u obveznom mirovinskom i obveznom zdravstvenom ... plovidbi, neovisno o državnoj pripadnosti broda, ne plaća porez na.

nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na brodovima u ...

raspoloživost i interes hrvatskih pomoraca za zapošljavanje na Brodovima u ... Ukupna plaća svakog Pomorca na Brodu u međunarodnoj plovidbi ugovara se i ...

kako zaštititi pomorce - Sindikat pomoraca Hrvatske

brodovima, gdje je bilo manje mogućnosti za borbu s tim ... SPH traži sma- njenje osnovica. Obvezni doprinosi. ITF SSC. Sve više problema za pomorce.

obavijest za pomorce u međunarodnoj plovidbi - obračun doprinosa ...

8257 Doprinosi za mirovinsko osiguranje – pomorci – članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi (predujmovi). Model: HR 68. Poziv na broj primatelja: ...

Iznos za doprinose za pomorce u I. i II. stupu osiguranja za 2019 ...

individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem (beneficirani staž). 2,01%. Ukupno doprinosi zapovjednik broda upravitelj stroja.

nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce ... - Mare Nostrum

Nacionalni kolektivni ugovor za hrvatske pomorce na Brodovima u međunarodnoj plovidbi (2019. – 2020.) 2 ... Doprinosi za obvezna osiguranjapomorca.

Obveznik - prijava i odjava turista Prijava i odjava turista za ... - eVisitor

eVisitor je jedinstveni online informacijski sustav koji povezuje sve ... www.evisitor.hr. DALMACIJA - ... Prijava turista vezana je uz objekt u kojem turisti borave.

Klasifikacija poreza

Klasifikacija poreza. 1. Novčani i naturalni. 2. Redovni i vanredni. 3. Opšti i namjenski. 4. Subjektni i objektni. 5. Reparticioni i kvotitetni. 6. Neposredni i posredni ...

Smanjivanje poreza

upitan efekt takvih olakšica. ♢ Porezna nestabilnost. — česte izmjene poreznih propisa. – 44 izmjene i dopune u poreznom sustavu u razdoblju 2012.-2015.

Konačni obračun poreza

Klikom na strelicu pored akcije Platna lista (F11) u padajuće ... oblik osim na Platnoj listi ože o vidjeti i u Plaće i kadrovska eviden ija/O račun/Ispis platnih lista →.

UČINKOVITOST REFORMI POREZA NA DOBIT U RH

20 kol 2016 ... Nikša Nikolić. Tina Lucić. Split, kolovoz, 2016. ... godišnji paušalni iznos kao i stopa poreza na dobit po odbitku utvrđivali općinskom odlukom. 6.

Izbjegavanje plaćanja i utaja poreza

Različite države imaju različite vrste poreza te različite porezne stope, ovisno o dogovoru nadležnih ministarstva i vlade. Budući da su porezna davanja vrlo ...

problematika primjene poreza na dodanu vrijednost kod ...

usluge poreznim obveznicima iz drugih država članica ili iz trećih zemalja za koje je prema članku 17. stavku 1. Zakona o PDV-u (NN 143/14) mjesto obavljanja ...

Kupovina oslobođena od poreza na promet - Metro

Ako neki kupac želi kupovati u poduzeću METRO Cash & Carry Österreich GmbH (u nastavku. „Metro“) uz oslobađanje od poreza, onda se on mora registrirati u ...

OPOREZIVANJE POREZA NA DOBIT U FEDERACIJI BIH - PUFBiH

samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtničkim, odobriće se plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu pod uslovima utvrđenim Zakonom o ...

Obrazac P-DIP (Form P-DIP) ZAHTJEV ZA POVRAT POREZA

(Form P-DIP). ZAHTJEV ZA POVRAT POREZA. Application for Refund of Tax. DIPLOMATSKIM I KONZULARNIM PREDSTAVNIŠTVIMA, POSEBNIM MISIJAMA ...

obračunavanje poreza u prometu nekretnina - agenti.hr

Ako više vlasnika sklopi ortački ugovor u svrhu zajedničke gradnje, tada se tim ... Radi lakšeg praćenja, dajemo primjer koji se najčešće pojavljuje u praksi:.

Efikasnost poreza na dodanu vrijednost u Hrvatskoj

potencijalne stope PDV-a. Ključne riječi. Porez na dodanu vrijednost, standardna stopa, snižene stope, C-efikasnost, implicitna porezna stopa. JEL Klasifikacija:.

harmoniziranost poreza na dodanu vrijednost u rh sa zahtjevima eu

Namjena ovog rada jest u najvažnijim crtama prikazati porezni sustav EU s naglaskom na porez na dodanu vrijednost te kako se Hrvatska prilagodila tim ...

EFIKASNIJA NAPLATA POREZA I SPREČAvANJE POREZNIH ...

15 pro 2017 ... Ključne riječi: Hrvatska, porezna uprava, porezni obveznici, oblici ... Otvorena je i aplikacija pod nazivom „Pišite nam“ putem koje se porezni.

obveza poreza na dohodak od nesamostalnog rada u republici ...

Republike Hrvatske nije jednostavan, stoga će se u ovom radu baviti porezom na dohodak te se istražiti porez na dohodak od nesamostalnog rada. Uređeni su ...

Tabela 9 25.02.2020. SAVETNIK OSNOVICE I STOPE POREZA I ...

25 феб 2020 ... Napomena: Obračun poreza i doprinosa je isti kao na zarade. Ne primenjuju se najniže mesečne osnovice. Naknada ne može biti niža od ...

Razvoj poreza na dohodak u Hrvatskoj: reforme i promašaji

EFZG – S E R I J A Č L A N A K A U N A S TAJANJU. 12-01. Stranica 2 od ... RRIF (2010). Prilog časopisu Računovodstvo revizija i financije (RRIF), br. 2/2010.

Nedorečenost poreznih oslobođenja u sustavu poreza na promet ...

Drugu skupinu čine oslobođenja za kupnju prve nekretnine kojom građanin rješava vlastito stambeno pitanje. Porez na promet nekretnina ne plaćaju osobe ...

Prekršajna i kaznena odgovornost za neplaćanje poreza i carine

obveznicima, Porezna uprava podnosi kaznenu prijavu. U svim drugim slučajevima podnosi se optužni prijedlog za prekršaj.“ Svojom Uputom za otkrivanje i ...

Uputstvo za prijavljivanje poreza i doprinosa na ... - Poreska uprava

Uputstvo za prijavljivanje poreza i doprinosa na zarade zaposlenih putem. IOPPD obrasca. CRNA GORA. MINISTARSTVO FINANSIJA. PORESKA UPRAVA ...

Predrag Bejaković: Promjene poreza na dodanu vrijednost u ...

Promjene poreza na dodanu vrijednost (PDV) zbivaju se u više oblika, poput ... Gospodarska kriza znatno je utjecala na rast uobičajenih stopa PDV-a u EU, ...

Utjecaj poreza na promet na prodaju motornih vozila u RH

20 kol 2019 ... Prilikom kupnje novih vozila plaćaju se porezi, naknade i davanja državi. ... Prilikom unosa vozila iz druge članice EU-a plaća se porez na uvoz sukladno Zakonu o ... Formula za izračun posebnog poreza za automobil glasi:.

NAJVEĆI PORESKI DUŽNICI POREZA I ... - Poreska uprava

NAJVEĆI PORESKI DUŽNICI POREZA I DOPRINOSA IZ I NA LIČNA PRIMANJA - lista od 100 obveznika ( I kvartal 2017 god ). R. BR. PIB. NAZIV PORESKOG ...

Pravilnik o kontroli i ograničenoj provjeri indirektnih poreza i

13 ruj 2016 ... (1) Ograničena provjera je postupak uredske provjere činjenica, radnji, dokaza, aktivnosti ... indirektnih poreza po osnovu PDV i akcize ako:.

Primjena postotnog računa u određivanju poreza i doprinosa kod ...

Paušalni obrt uz radni odnos: doprinosi. Razred Intervali primitaka (kn) Osnovica za doprinose. (kn). Ukupan godišnji doprinos (kn). Mjesečni doprinosi (kn).

poseban postupak utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak

odnosu na pravila koja su vrijedila za podnošenje godišnjih poreznih prijava za ... poreza na dohodak te prireza porezu na dohodak za 2015. primjenjivati ista ...

Podjela poreza, poreska terminologija, principi oporezivanja i ...

9 мар 2018 ... račun poreskog obveznika, vrši plaćanje poreza ... iz čega može da plati porez (prihod, dohodak i imovina) ... djelatnosti ili vrste djelatnosti;. 2.

analiza uvođenja diferenciranih stopa poreza na dohodak u ...

doprinosa na i iz plata, te obračun osnovice za oporezivanje dohotka ostaje nepromjenjen. Izračun osnovice za obračun poreza na dohodak je identičan kao u.

aktualnosti u svezi pdv i poreza na promet nekretnina uz prikaz ...

vrijednost. Prema prikupljenim podacima iz Prijava prometa nekretnina moguće je pratiti promete nekretnina prema vrstama prometa, bez obzira oporezuju li se ...

utvrđivanje obveze poreza na dobit u hrvatskoj završni rad

vlasti i načinu utvrđivanja porezne obveze (izravni i neizravni). Porez na ... Ključne riječi: porez na dobit, dobit, porezna osnovica, porezna obveza, PD obrazac.