pravilno citiranje u tekstu

Citiranje literature - PMF

Citiranje literature. Primjer ... tekstu MORA biti navedeno i u spisku literature. ▻ Kroz cijeli tekst se treba pridržavati istog sistema navođenja literature.

Upute za citiranje

Restauracija novina u Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 7,. 3/4(1961), str. 242. Primjer bilješke ispod teksta za zbornik: 1Petr, Kornelija; Vrana, Radovan ...

Citiranje literature

u tekstu se navode brojevi referenci u superskriptu ili u uglastim ili u ovalnim zagradama, npr.: ... enzim2, ... enzim (2) ili ... enzim [2],. • pisanje naslova velikim ...

u daljnjem tekstu: HEP ODS - HEP-a

navedene u „Pravilniku o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 do 400 kV“, a za podzemne kabele ...

Slike u tekstu

u avanjem odnosa slike i teksta, filma i književnosti, kao i vizualnom i verbalnom reprezentacijom opkenito u umjetni kom i izvanumjet- ni kom kontekstu.

„Citiranje u digitalnom okruženju”

2 velj 2018 ... Citiranje je obavezno bez obzira na to hoće li sadržaji biti objavljeni ili ... u tekstu (citiranje u užem smislu), povezivanje citata s bibliografskom ...

Citiranje in navajanje virov.pdf

BON, Milena, LAH SKERGET, Polona. Navodila za izdelavo pisnih nalog : int. gradivo. Ljubljana, Gimnazija Poljane, 2004. 3. 4.1.6 Citiranje ustega vira .

Upute za citiranje i referenciranje - Vup

Harvardski stil citiranja i referenciranja . ... Parafraziranje je vrlo često prisutan način korištenja tuđih ... primjer za tzv. direktno referenciranje ovakvog slučaja:.

Ime i prezime: Datum: I M E N I C E – p r o v j e r a 1. U tekstu ...

I M E N I C E – p r o v j e r a. 1. U tekstu podcrtaj opće imenice jednom a vlastite dvjema crtama! Baka Marta rano ustaje. Mora nahraniti sve životinje u svome ...

Za izmjenu u tekstu - UniZd

Studentska evaluacija nastave i nastavnika provodi se kao jedinstvena sveučilišna anketa. Odgovorna osoba: predsjednik/ca Povjerenstva. Postupak:.

Citiranje u digitalnom okruženju - e-Škole

2 velj 2018 ... prezentacija…). ... prezentacija koji su namijenjeni samo korištenju u okviru nastave. ... Preuzeto s https://www.lektire.hr/bijeli-klaun/.

Preporuke za citiranje literature - DVV International

20 ruj 2017 ... Preporuke za navođenje literature – primjeri: (Harvardski stil citiranja). Sve reference teksta, bilješke ili popis korištene literature treba da budu ...

PRAVILA ZA CITIRANJE IN NAVAJANJE LITERATURE V ...

16 apr 2013 ... dokumentacija – Smernice za bibliografske navedbe in citiranje virov informacij. Če potrebujete natančnejša navodila, si lahko standard ...

Citiranje literature u naučnom radu

Ovakav način citiranja tačno odražava rad samog autora (kao i rad drugih autora na tu ... To su Vankuverski i Harvardski sistem citiranja literature. Meutim, treba.

Citiranje literature u naučnom radu - Nub.rS

To su Vankuverski i Harvardski sistem citiranja literature. Meutim, treba napomenuti da mnogi časopisi imaju i svoj lični stil koji uvodi i specifične varijacije u ove.

Pristup cjelovitom tekstu rada

1 Osim ako nije drukčije naznačeno, korištenje termina muškog spola „socijalni radnik i/ili socijalni radnici“ u ovom izvještaju obuhvaća i socijalne radnike i ...

Citiranje in navajanje uporabljenih virov APA - Fakulteta za ...

in literatura« v zaključnem delu) in obratno – vsa dela, ki so navedena v seznamu virov, morajo biti vsaj enkrat citirana tudi v besedilu. Citiranje med besedilom.

PREVZEMANJE ali CITIRANJE - Gimnazija Celje - Center

CITIRANJE pomeni dobesedno navedeno oziroma prepisano besedilo tujega avtorja. Citiramo takrat, ko povzemamo misli, izjave, mnenja ali ugotovitve drugih.

UPUTSTVO za citiranje i parafraziranje u seminarskim i master ...

Engleski jezik je danas, bez sumnje, najrasprostranjeniji jezik koji se uči i govori kao strani jezik, iako je nekada to mesto zauzimao latinski. Ispravno: • Engleski ...

VANKUVERSKI STIL: SUVREMENO CITIRANJE AUTORA U ...

zicije još uvijek ima, ida Vankuverski stil ne vlada u potpunosti na pod ... Kod citiranja autora članka, navesti sve autore ako ih je šest ili manje; a ako ihje sedam ...

Primjeri za ispravno citiranje i pisanje biljeхaka

Navod iste stranice (u kontinuitetu - sljedeća biljeуka): ibid. ³ibidem´, ³na navedenom mjestu´. #├. Jasna Garaуi№, ³Postoji li prekora□enje granica tuхbenog ...

Navodila za citiranje in navajanje virov UP FVZ - Univerza na ...

Navodila za citiranje in navajanje virov UP FVZ. Viri. Za citiranje v samem besedilu (angl. »in-text citation«) in navajanje literature (v poglavju Viri) se uporablja ...

KUKCI II. PRIRODOPISNE CRTICE sa slikama u tekstu PDF

Zdrobljene izmetine od kokoši i golubova ili konjsku balegu upotrebljuju ... i lug, sapunicu ili terpentinovo ulje, pa ćemo muhe lako otjerati. Tsetse (Glossina ...

Pristup latinskom tekstu - Hrvatski studiji

rečenicu do predikata sakupljamo informacije, a kad do njega dođemo, cijela se ... rečenice uvode se zavisnim veznicima, i prema njima se dijele u vrste:.

Jezik u (kon)tekstu računalno posredovane komunikacije

Metakomunikacijski minimalizam i elektronički oportunizam. Na ovome ... Značenje tog epistemološkog stajališta za istraživanje računalno posredovane ko-.

Pravilno popunjena uplatnica

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE. = 100,00. PLATITELJ (nazivime i adresa):. Valuta. Hitno: plaćanja: Iznos: IBAN ili broj računa platitelja: Model: Poziv na ...

pravilno grijanje - Die Umweltberatung

Oslobodite radijatore i termostatske glave od svega što ih zaklanja, ... Ako čujete klokot vode u cijevima, to je znak da morate odzračiti radijator jer zrak u grijnom ...

Pravilno betoniranje - Lafarge

PRAVILNO BETONIRANJE • Lafarge Cement Slovenija • 3. 7. 2. 1. 5. 6. 2. 4. 3 ste Kdaj razmišljali o tem, da bi bilo brez betona sKoraj nemogoče zgraditi hišo?

pravilno grijanje - Umweltberatung

Oslobodite radijatore i termostatske glave od svega što ih zaklanja, ... Ako čujete klokot vode u cijevima, to je znak da morate odzračiti radijator jer zrak u grijnom ...

Upute za pravilno pakiranje

Paketi se pakiraju tako da se zaštiti njihov sadržaj, spriječi oštećenje ili umanjenje sadržaja pošiljke, zaštite druge pošiljke i radnici koji rukuju s pošiljkama.

Citiranje literature u naučnom radu - Medicina Sporta

To su Vankuverski i Harvardski sistem citiranja literature. Međutim, treba napomenuti da mnogi časopisi imaju i svoj lični stil koji uvodi i specifične varijacije u ...

Citiranje izvora s interneta i elektroničkih medija - EFOS

Citiranje izvora s interneta i elektroničkih medija. •. Web stranica. Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja). Naslov: podnaslov [online]. Mjesto izdavanja: ...

Upute za citiranje literature - Odsjek za arheologiju - unizg

sadržaj mora sadržavati naslove svih poglavlja u seminarskom radu i stranice na kojima ... kratice, onda popisu literature prethodi popis kratica. - Popis kratica ...

neizostavan dio je Citiranje i popis literature (referenci) - Prirodno ...

Poznato je više sistema citiranja i navođenja korištene literature, a svaka naučna ustanova oblikuje i propisuje svoje ... Pravila citiranja u tekstu prema harvardskom sistemu: ... Dostupno na: http://web.efzg.hr/dok/KID/Pravila_citiranja.pdf. [02.

upute za citiranje u izdanjima hrvatskog instituta za povijest

Tomislav Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje - ljudi, prostor, ideje (Zagreb: Školska knjiga,. 1998), 125-140. • Raukar, Hrvatsko srednjovjekovlje, 321. • Raukar ...

Citiranje in navajanje virov po 6. verziji APA standardov Uvod

23 feb 2018 ... V znanstvenih in strokovnih krogih obstaja več načinov citiranja oz. navajanja literature. APA. (American Psychological Association) je v ...

citiranje i navođenje literature u naučnim i stručnim radovima

drugi put se izvor navodi na kraju rada u Literaturi ( "Bibliografija",. "Korišćenaliteratura“ ''Izvori''..) Izvori koji nisu korišćeni u samom radu ne navode se u ...

LUČBA ZA SVAKOGA ILI POPULARNA KEMIJA sa slikama u tekstu

Kad satareš u prah kredu i ugljen, a izmiešaš obje ove stvari, pa makar jih i vodom zamiesio, ... n. pr. od repice, maka itd. Dan danas slabo rabe ... tomu, kad čovjek prepunjuje želudac, nezdravo debljanje, velika trbu- šina , podagra, kamen u ...

ISKAZI U svakodnevnom govoru, a i u pisanom tekstu, obično se ...

Ekvivalencija iskaza p i q je iskaz p⇔ q čije se istinitosne vrednosti zadaju ... p q p⇔ q Ekvivalencija je tačna samo ako oba iskaza, i p i q, imaju istu.

IZ BILINSKOGA SVIETA II. sa slikama u tekstu PDF - Matica hrvatska

obilniji, nu najskuplja i najbolja kava je gorska kava, koja raste u visini od jedno 1200 metara. Kada se kava obere (si. 22.), onda se mora zrnje iz mesa odlučiti ...

prevođenje frazema u književnom tekstu i ... - darhiv - unizg

izložiti niz primjera iz stručnoga teksta i njihov prijevod te će se objasniti ... El gran camión se había arrimado a la acera reculando, frenando despacito, y un ...

prilozi tekstu i recepciji kožičićeva govora de ... - ResearchGate

Quid prodest – per Deum rogo – aurum atque argentum insatiabili anxietate congerere44 ... dadoše mu na dar 24 tisuće maraka obrađenoga zlata i srebra. Tom se ... A zlato, koje Crkva treba da ima za otkup zarobljenika, da ne bi palo u ruke.

1 PRIZME Najpre da kažemo nešto o obeležavanjima i o tekstu ...

jednakostraničan trougao, kvadrat, itd. Dve najpoznatije prizme su kocka i kvadar, pa vam predlažemo da najpre njih proučite: www.matematiranje.com ...

Veliko i malo slovo u biblijskome tekstu - Srce

ili malim početnim slovom, bolje je upotrijebiti malo početno slovo u skladu s načelom da. 1. Ovdje ćemo se osvrtati na Hrvatski pravopis instituta za hrvatski ...

prevođenje frazema u književnom tekstu i terminološka ... - unizg

njihov prijevod te će se objasniti o kojim je tipovima ekvivalenata riječ. ... El gran camión se había arrimado a la acera reculando, frenando despacito, y un ... HJP – Diccionario monolingüe de la lengua croata de Hrvatski jezični portal, 2015 d.

Ekspresivna sintaksa u književnoumjetničkom tekstu - Post Scriptum

umjetničkom tekstu Grozdanina kikota Hamze. Hume. Oba ova ... Krčma tamna vlažna. (98) Smrkava ... Onaj crni oblak s planine spuštao se sve bliže i bliže,. (…) ...

Kako prevesti modalni glagol shall u pravnome tekstu? U ...

U engleskome jeziku modalni glagol shall upotrebljava se u prvome licu ... primjeri iz prijevoda Ustava Republike Hrvatske s hrvatskoga na engleski jezik.

SLIKE IZ RUDSTVA sa slikama u tekstu PDF - Matica hrvatska

sve više novih ruda pojavljuje, a kako se stare rude gube i troše. Modra i zelena ... bakra, olova i kositra, srebro i zlato, te i pretvarati srebro u zlato. Neki Grk, Zosimus (oko ... izkustva, dok uzmogne na takvu kamenu prepoznati, da li je dra gulj.

KAKO PRAVILNO UPORABLJATI MIKROSKOP

Leon Senčič, prof. biologije, Mikroskop in mikroskopiranje, Maribor, 1996. ❖ Drašler, Gogala, Povž in ostali: BIOLOGIJA, Navodila za laboratorijsko delo, DZS,.

Pravilno naslavljanje - Pošta Slovenije

Prosojno okence za pošiljke v izmeri najmanj 90 x 140 mm in največ 165 x 235 mm je lahko postavljeno v prostoru, ki mora biti oddaljen: ➢ najmanj 40 mm od ...

Vježbe za pravilno držanje tijela

vratna, grudna i slabinska. ... Vježbe držanja daju vam snažne i elastične ... Vježbe za vratnu kičmu. Pomjerate glavu ravno unazad tako da vam nos i uši.

Priporočila za pravilno embaliranje pošiljk - dpd

*Vinsko kartonsko embalažo lahko uporabljate tudi za drugo stekleno, lomljivo ali občutljivejše blago. Blago, ki je izključeno iz odpreme v dpd transportnem ...

navodila za navajanje virov in citiranje pri plakatu ali seminarski nalogi

Citate vključujemo v besedilo, kadar želimo svojo lastno misel podpreti z mnenjem drugih avtorjev, Čim bolj smiselno ga vključimo v besedilo in ga dobesedno.

Upute za citiranje diplomskih radova (Harvardski stil ... - PMF - unizg

8 velj 2019 ... autora i godine objave radova navode se kronološkim redom i ... Literatura se navodi abecednim redom, prema prezimenu prvog autora, i.

Pravila za citiranje in navajanje literature v pisnih nalogah - FKPV

Pravila za citiranje in navajanje literature v pisnih nalogah. 1 Tabele in slike. Tabele morajo biti uvrščene na ustreznem mestu besedila. Napisane morajo biti na ...

Upute za citiranje diplomskih radova (Harvardski stil citiranja)

8 velj 2019 ... Harvardski stil citiranja preporuča se na većini akademskih ustanova ... Na primjer, ... APA stil citiranja koji je vrlo sličan Harvardskom stilu. 1.

Primjeri za popis literature: Citiranje knjiga: *djelo jednog, dva ili tri ...

Primjeri za popis literature: Citiranje knjiga: *djelo jednog, dva ili tri autora. Prezime, inicijal(i) autora. (godina izdavanja) Naslov: podnaslov. Podatak o izdanju.

UVJETI KORIŠTENJA TARIFE REVOLUCIJA (dalje u tekstu ... - Tele2

Korisnici Tele2 računa na bonove koji putem kanala telefonske prodaje postanu pretplatnici uz odabir tarife Revolucija bez obveznog trajanja ugovorne obveze ...

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi o tekstu Nacrta ... - eUprava

prevoznika otpada koje se odnosi na člana 39 stav 3 Nacrta zakona i sastava ... Predstavnik firme Cezar iz Nikšića Zdravko Jeknić takođe je postavio pitanje ... lica), iz naplaćene cijene mora finansirati i izgradnju infrastrukture neophodne za.

PRAVILA PROMOCIJE (u daljem tekstu: Promocija ... - Coca-Cola

25 феб 2020 ... uneseni i neiskorišćeni kodovi u igri, a koji će se pri unošenju u aplikaciju ... Ukoliko je dobitnik maloletnik mlađi od 16 godina, može nagradno ...