pravilnik o radu u sustavu espis

Pravilnik o kontrolnom sustavu ekološke proizvodnje NN 11/2020

834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označavanja i kontrolu (SL L 250, 18. 9. 2008.), kako je.

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja Ekonomskog fakulteta u ...

22 svi 2017 ... Upis na izvanredni studij studenti mogu ostvariti i mimo definiranih kvota i bez ... Drugi izbor prioriteta se odnosi na studijske smjerove. ... Prijelazom sa drugog studija student ima status koji bi imao da je nastavio studirati na ...

Pravilnik o studijima i sustavu studiranja Ekonomskog ... - EFST

22 svi 2017 ... Članak 5. (1). Specijalistički diplomski stručni studij traje dvije godine i njegovim se završetkom ... Prijelaz i upis na Fakultet dozvolit će se ako je student prethodno završio srednju školu u ... Ponavljanje upisa istog predmeta.

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i ... - Zaštita na radu

3) način i uvjeti polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i ... položila državni stručni ispit za inspektora rada u području zaštite na radu. Članak 12.

Standardni eSPIS MasterTemplate predložak za MS Word

3 lis 2017 ... Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., (dalje u tekstu: Addiko bank) u razdoblju od 1. ... tržištu, uz nepromijenjeni tečaj kune prema euru, odražava na ...

Sinergija u sustavu kvalitete 3: „Komunikacija u sustavu ... - KB Merkur

8 stu 2018 ... Specijalna bolnica za plućne bolesti,. Rockefellerova 3, Zagreb. 15:15-15:30. 12. Supervizija kao oblik podrške profesionalcima u sestrinstvu i ...

Pravilnik o radu.pdf

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na radnike koji su sklopili ugovor o ... Posebni uvjeti za zasnivat4e radnog odnosa u SkoH za osobe koje sudjeluju u odgojno ... se uvjerenjem Ministarstva pravosuda da se osoba ne nalazi u evidenciji pravomodno ... vremena zaradnike Skolskih ustanova (,,Narodne novine" broj l44lll.) ...

pravilnik o radu - Fer

20 svi 2015 ... Ako odredbe ugovora o radu upućuju na primjenu pojedinih odredaba Pravilnika ... Radnik je obvezan posao iz stavka 1. ovoga članka obavljati savjesno i ... privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno zakonom ili ... činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.

PRAVILNIK O RADU

21 sij 2019 ... naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao. ... (4) Osobno uvjetovani otkaz dopušten je samo ako poslodavac ne može zaposliti ...

Pravilnik o radu - HNK

Zagrebu kao poslodavac (dalje u tekstu: Kazalište) uređuje uvjete rada, sklapanje i prestanak ugovora o radu, prava i obveze Kazališta i radnika zaposlenih u.

pravilnik o radu - VUKA

9 lip 2015 ... Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora. Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora. Naknada za neiskorišteni godišnji odmor. Korištenje ...

Pravilnik o radu - Sveti Duh

Radno vrijeme je vrijeme u kojem je radnik obvezan obavljati poslove, ... posla takva da mora raditi prekovremeno ili noću ili nedjeljom, odnosno zakonom.

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU - PBF

i unapređivanje zaštite na radu prema odredbama Zakona o zaštiti na radu i ... (1) Mjesto rada je svako mjesto na kojemu radnici i osobe na radu moraju biti, ili na ... 3) Da se na poslove s posebnim uvjetima rada ne rasporedi radnik za kojeg ...

Pravilnik o radu - Lado

uvjet za zasnivanje radnog odnosa utvrđen Zakonom o radu i posebne uvjete za rad na ... Prekovremeni rad pojedinog zaposlenika ne smije trajati duže od sto ... Šminkanje, zagrijavanje), vokalno-tehnička proba i scenska proba (tonska i režijska). ... Za vrijeme udaljenja s rada, zaposlenik prima plaću kao da je radio,.

Pravilnik zaštite na radu - PBF

2. Ovlaštenik poslodavca. 3. Stručnjak zaštite na radu. 4. Povjerenik radnika za zaštitu na radu. Članak 14. (1) Ovlaštenja i odgovornosti iz zaštite na radu osoba ...

Pravilnik o diplomskom radu

30 ruj 2018 ... oprema, prva stranica, temeljna dokumentacijska kartica, izjava o akademskoj čestitosti i sl.) te Posebnim uputama za pisanje i tehničko ...

Pravilnik o radu 02.03.19. - KBC Rijeka

kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i kolektivnog ugovora ... službama, te na važeći Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i ...

Pravilnik o radu KBC Split

Ugovor o radu u ime poslodavca zaključuje sanacijski upravitelj, odnosno osoba koju on ovlasti. Prava i obveze KBC-a Split i radnika iz ugovora o radu, zakona ...

Pravilnik o radu JU OŠ Grbavica II

14 stu 2019 ... (1) Pravilnikom o radu (u daljem tekstu: Pravilnik) JU OŠ »Grbavica II« Sarajevo (u daljem tekstu: ... kriteriji o tehnološkom višku i dr. ... (2) Plaće zaposlenika u osnovnoj školi utvrđuju se određivanjem koeficijenata i njihovim ...

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

stručnjak zaštite na radu,. • specijalist medicine rada te. • povjerenik radnika. Predsjednik odbora je dekan ili njegov ovlaštenik. Odbor se sastaje jedanput u tri.

Pravilnik o radu - Gradina Vis

25 velj 2016 ... radnik radi noću najviše jedan tjedan. Članak 33. ... usuglašen s dinamikom godišnjeg fonda sati po mjesecima. ... šestodnevni radni tjedan.

Pravilnik o radu KBC Osijek

a) SKRAĆENO RADNO VRIJEME. Članak 31. Na poslovima na kojima ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće zaštiti radnika od štetnog utjecaja ...

Pravilnik o zaštiti na radu - HNK

Odbor zaštite na radu čini intendant ili njegov ovlaštenik, stručnjak zaštite na radu koji obavlja poslove zaštite na radu , specijalist medicine rada u skladu s ...

pravilnik o radu - RiTeh

17 sij 2018 ... Zaposleniku se, na njegov zahtjev, može odobriti neplaćeni dopust. Za vrijeme neplaćenoga dopusta prava i obveze iz radnog odnosa ili u ...

Pravilnik o radu knjižnice

knjižnične građe, revizija i otpis knjižnične građe, prijelazne i završne odredbe. Članak 2. Knjižnica je služba koja djeluje sa svrhom osiguravanja uvjeta za ...

pravilnik o radu - X. gimnazija

Preraspoređeno puno radno vrijeme radnika uključujući i prekovremeni rad ne smije biti dulje od 48 sati tjedno. Radniku koji radi nepuno radno vrijeme u Školi i ...

pravilnik o radu - EFZG

24 velj 2015 ... neprimjereni tjelesni kontakti spolne naravi,. – nedolični prijedlozi spolne i druge naravi,. – uznemiravajući telefonski pozivi,. – ostale nedolične ...

pravilnik o radu - PFRI

sveucilista u Rijeci, nakon prethodno pribavljenog mislienia sindikalnog pov;erenifa ... Puno radno vrijeme je 40 sati tjedno, ako zakonom, kolektivnim ugovorom ...

Pravilnik o radu katedri

Nastavne ustrojbene jedinice Veleučilišta jesu Katedre, koje su temeljni oblici nastavne, stručne i znanstvene djelatnosti Veleučilišta. Katedru čine svi nastavnici ...

Pravilnik o radu - mmsu

5. Razmjerni dio godišnjeg odmora. Članak 41. Pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od 1/12 godišnjeg odmora iz članka 38.

Pravilnik o radu Radman grupa

20 velj 2017 ... Nezadovoljavanje radnika na probnom radu predstavlja posebno ... izvanredni otkaz ugovora o radu sukladno Zakonu o radu kada zbog ...

Pravilnik o završnom i diplomskom radu (pdf) - FOI

16 sij 2018 ... PRAVILNIK o završnom radu na preddiplomskim studijima ... završetka studija odgovarajućeg pravilnika o diplomskom studiju. II. Završni rad i ...

Pravilnik o zaštiti na radu - VUKA

15 sij 2013 ... 1. 18. Flaster 2cm x 5m. 1. 19. Škare sa zaobljenim vrhom. 1. 20. Ziherice. 5. 21. Sanitetna vata 100 g. 1. 22. Specifikacija sadržaja. 1 ...

pravilnik 0 radu sredisnje knjiznice - Fer

14 pro 2016 ... knjiznice (dalje u tekstu: Knjiznica) u sastavu Sveucilista u Zagrebu Fakulteta elektrotehnike i racunarstva (dalje u tekstu: Fakultet) te druga ...

Pravilnik o završnom radu - EFRI

Pravilnik o završnom radu. (usvojen na sjednici Fakultetskog vijeća 18/4/2016. godine). Na temelju članka 53. Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci ...

Pravilnik o radu OŠ Mače 2015

Evidencija iz stavka 2. ovog članka vodi se u skladu s Pravilnikom o evidenciji radnog vremena za radnike školskih ustanova („Narodne novine“ broj 144/11.).

Pravilnik o radu - Grafički fakultet

(2) Poslodavac može, ako je to u interesu posla, donijeti odluku o prekidu ... stručnog usavršavanja donosi Fakultetsko vijeća, a odobrenje o upućivanju zaposlenika na ... (4)Način osposobljavanja pripravnika za samostalni rad uredit će se ... (2) Zaposlenik može zahtijevati da pri davanju izjave bude prisutan sindikalni.

14.08.18.Pravilnik o obrascima Ugovora o radu l.f.3

13 авг 2018 ... (3) Образац уговора о раду на одређено вријеме налази се у ... може раднику понудити измјену садржаја овог уговора (анекс уговора) у.

Pravilnik o radu pasa jazavčara

Ne treba negativno ocjeniti rad na tragu kada pas goni usporedno sa tragom ovisno o smjeru vjetra (bočni vjetar). Koeficijent kojim se množi ocjena iz discipline ...

Pravilnik o radu pasa ptičara

PRAVILNIK ZA ISPITIVANJE I OCJENJIVANJE RADA PASA PTIČARA. Ovim Pravilnikom Hrvatski lovačkiki savez (HLS) određuje uvjete za pojedina ispitivanja.

PRAVILNIK o zaštiti na radu u poljoprivredi (SL, br. 34/68) - ILO

Ako je traktor iz članka 28. ovog pravilnika na gumenim kotačima, mora biti za vrijeme rada sa pogonskim koturom i remenicom uzemljen radi odvođenja ...

tlanka 68. stavka 5. PRAVILNIK O RADU

22 stu 2018 ... Prilikom sklapanja ugovora o radu mo:e se ugovoriti probni rad, koji ne ... nije zadovoijio na probnom radu (otkaz zbog nezadovoljavanja na.

pravilnik o seminarskom radu - Libertas

9 svi 2016 ... Prored je 1,5, veličina slova je font 12, a stil u kojem se piše je Times New Roman. Sastojci seminarskog rada su: • Naslovnica (treba izgledati ...

Pravilnik o radu - Stomatološki fakultet

Pravilnikom o radu Stomatološkog fakulteta u Zagrebu (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuju ... Ugovor o radu može se sklopiti na puno ili nepuno radno vrijeme.

pravilnik o radu - GKMM Split

29 lip 2015 ... sklapanje ugovora o radu,. - probni rad, obrazovanje i osposobljavanje za rad,. - radno vrijeme i raspored radnog vremena,. - odmori i dopusti,.

Pravilnik o diplomskom radu - unipu.hr

(3) Sumentor pri izradi diplomskog rada/diplomskog koncerta može biti nastavnik izabran u ... prozirne folije (meki uvez); korice (tvrdi uvez plave boje). - prve ili ...

Pravilnik o radu - HNK Ivana pl. Zajca

Kazalište), uređuje uvjete rada, sklapanje i prestanak ugovora. 0 radu, prava i ... radnik je obvezan obavijestiti Kazalište o bolesti ili drugoj okolnosti koja ga ...

pravilnik o radu - Slobomir P Univerzitet

dužina radnog vremena (puno ili nepuno), trajanje posebnog rada ili pripravničkog staža ... j) nasilje na osnovu pola, diskriminacija, uznemiravanje i seksualno.

Pravilnik o diplomskom radu - EFRI

SADRŽAJ DIPLOMSKOG RADA. Članak 3. (1) Obavezni dijelovi diplomskog rada su: korica diplomskog rada, naslovna stranica diplomskog rada, sažetak s.

pravilnik o radu /pročišćeni tekst - Ekoplus

ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika). Članak 72. Poslovno i osobno uvjetovani otkaz dopušten je ako ...

Pravilnik o zaštiti na radu - Pomorski fakultet

11 pro 2018 ... Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14). Osposobljavanje radnika za rad na siguran način ...

Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima

2) izbor i razmještaj mjesta rada, uzimajući u obzir način održavanja pristupnih putova te određivanja smjerova kretanja i površina za prolaz i kretanje ili za ...

pravilnik o zaštiti na radu - Institut za fiziku

22 pro 2015 ... radu (u tekstu koji slijedi ZNR), pravila zaštite na radu, te prava, ... pravila pri uporabi, održavanju, pregledu i ispitivanju sredstava rada ... namijenjenih za rad, nabave radne opreme i ostalih sredstava rada, osobne zaštitne.

Pravilnik o zaštiti na radu - Dom zdravlja Andrijevica

Radna bluza,. - Radne pantalone,. - Radne kecelje, kape, marame, maske i kaljaĉe,. - Radne rukavice razne vrste,. - Cipele i klompe,. - Radne jakne.

pravilnik o zaštiti na radu - Brijuni Rivijera

9 tra 2012 ... Uprava je dužna primjenjivati pravila i mjere zaštite na radu od uvođenja zaposlenika u posao do prestanka radnog odnosa. Pravila i mjere iz ...

PRAVILNIK O MJERAMA ZAŠTITE NA RADU NA PRIVREMENIM ILI ...

4 апр 2019 ... 2 i 3 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu∗ ("Službeni list CG", br. ... na radu prilikom izvođenja radova na privremenim ili pokretnim gradilištima.

PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU ...

2) osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanje radnika za rad na siguran način te osposobljavanje ... poseban dio stručnog ispita prema odredbama Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita.

pravilnik o radu - Državni arhiv u Rijeci

25 lis 2016 ... Rad radnika na probnom radu prati, nadzire i ocjenjuje njegov ... ako radnik nije zadovoljio na probnom radu (otkaz zbog nezadovoljavanja na.

pravilnik o završnom radu - Veleučilište u Šibeniku

12 ožu 2014 ... Veleučilišta u Šibeniku na 17. sjednici, održanoj 24.veljače 2014. godine donijelo je. PRAVILNIK O ZAVRŠNOM RADU. I. OPĆE ODREDBE.

Pravilnik o radu povjerenstva za nastavnu, stručnu i ... - TVZ

Ime i prezime. Akademska/i titula/naziv. Znanstveno-nastavno, znanstveno ili nastavno zvanje. Matična ustanova. Matični broj znanstvenika. Adresa stanovanja.