pravilnik o izletima i ekskurzijama

Pravilnik o izletima (pdf) - Ericsson Nikola Tesla

P R A V I L N I K. O. PLANINARSKIM IZLETIMA. Članak 1. Pravilnikom se uređuju načini vođenja i financiranja planinarskih izleta i drugih oblika boravaka u ...

Pravilnik 422 Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima moraju ... - SPVH

Zagreb, MihanoviĘeva 12. Telefoni: ... moraju voziti u πtrajkuza vrijeme πtrajka za vozni red. Ta odluka se ... nagibni vlakovi stupac s podatcima za nagibne vlakove«. ... Oštarije – Split (Zagreb GK – Oštarije vozi u sastavu vlaka 500). 520.

63 pravilnik правилник pravilnik ured za veterinarstvo bosne i ...

25 sij 2019 ... Prigodom cijepljenja pasa protiv bjesnoće provodi se dehelmintizacija pasa protiv ... препарата (вакцина, серума) и сјемена за вјештачко ...

Pravilnik o nastavnom planu i pravilnik o maturi za Odeljenje

Brazdanje i blastulacija. Gastrulacija. Neurulacija i primarna indukcija. Morfogeneza. Organogeneza. Postneurulacija, segmentacija i izduavanje embriona, ...

PROMETNI PRAVILNIK (Pravilnik HŽI-2) - SPVH

10 pro 2017 ... Službeni vjesnik HŽ Infrastrukture d.o.o. br. 3/15), Uprava ... unutarnji promet: Inter City, brzi, ubrzani, putnički i prigradski vlak ... 3. ovog članka, onda se za takav vlak koristi vozni red najpogodnijeg vlaka, a elementi voznog.

PRAVILNIK

PRAVILNIK. O ... Tehnička dokumentacija kompletira se po sadržaju u skladu sa ovim ... Idejno rješenje je osnov za izradu idejnog, odnosno glavnog projekta.

pravilnik - IPI

O SAOBRA]AJNIM ZNAKOVIMA I SIGNALIZACIJI NA CESTAMA, NA^INU ... 3) oprema, znakovi i oznake za ozna~avanje radova, prepreka i o{te}enja kolovoza,.

719 PRAVILNIK

17 svi 2015 ... 25 cm. 5. mladica (Hucho huchoL.) . . . . . . . . . . . . 70 cm. 6. glavatica (Salmo marmoratusCuvier) . . . . . . 60 cm. 7. lipljen (Thymallus thymallusL.) ...

pravilnik - HAK

18 ožu 2008 ... Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuju se ciljevi i način provedbe prometno-edukativne akcije «Sigurno u prometu» (u daljnjem tekstu: akcija) ...

PRAVILNIK 53-89

Ureñaj za vertikalno šurenje trupova svinja mora biti izrañen od nerñajućeg materijala ... 2) temperatura vode u bazenu ili bazenima, merena na mestima izlaska ...

pravilnik - HEP-a

(3) Potrošač je dužan ishoditi izvještaj o servisiranju za sva plinska trošila na plinskoj instalaciji te izvještaj o ... 1 – plinska peć. 2 – plinski ... C – fasadna trošila.

RJE[EWE PRAVILNIK

(2) U obrazac iz stava 1. ovog ~lana unose se podaci o radniku, ime i prezime, naziv radnog mjesta, stru~na sprema, godina ro|ewa i pol, datum qekarskog ...

pravilnik - Fsb

21 stu 2017 ... minimalnog obveznog traj anja prakse. perioda kada se praksa izvodi te pripadaju6ih. (minimalno obveznih) ECTS bodova koje student stjede ...

PRAVILNIK PRAVILNIK PRAVILNIK

4 tra 2011 ... U stavu (1) ta~ka g) rije~i: "vrijes (Calluna vulgaris Huli.)" zamjenjuju se rije~ima: "vrijesak (Calluna vulgaris L.)". U stavu (1) iza ta~ke j) dodaju ...

646 PRAVILNIK

pružnih vozila; zatvor pruge i koloseka, vanredni događaji; evidencija i izveštaj o saobraćaju; predaja i prijem telegrama telefonskim i telegrafskim uređajima; ...

pravilnik - SRS BiH

... RIBOLOVNIM TAKMIČENJIMA U. DISCIPLINI LOV ŠARANA I AMURA ... kroz Premijer liga SRS BiH u sportskom lovu šarana i amura. Član 5. Sticanje prava ...

Pravilnik o napredovanju na FIŠ

14 avg 2018 ... Fakulteta za informacijske študije v. Novem mestu. PRAVILNIK. O NAPREDOVANJU JAVNIH USLUŽBENCEV. NA FIŠ. Številka: SA-1034.

ZDRAVSTVENI PRAVILNIK HMS-a

prijedlog Sportskog odbora HMS-a od 09.01. 2009., Upravni odbor HMS-a na sjednici održanoj dana 21.01.2009. godine donio je. ZDRAVSTVENI PRAVILNIK ...

pravilnik - Bihamk

b) kategoriju C ne polaže ispit za kategoriju/potkategoriju C1, B; ... (4) Listići sa pitanjima za usmeni dio ispita i testovi za polaganje predstavljaju službenu tajnu.

pravilnik - Subotica.rs

17 04 07 mešani metali. 17 04 09* otpad od metala kontaminiran opasnim supstancama. 17 04 10* kablovi koji sadrže ulje, katran od uglja i druge opasne ...

PRAVILNIK DIRKE

oziroma z nožnim menjalnikom po dodatnem pravilniku. - TIPI MOTORJEV PO TEKMOVALNIH SKUPINAH a) Tomos avtomatic b) Piagio, ciao... c) Tomos APN 4.

Pravilnik o areometrima

Svaka peta crta od početka mernog opsega skale areometra je duža crta. ... Krajnja donja crta podele označena brojem na skali areometra udaljena je najmanje ...

pravilnik - Propisi KS

30 sij 2019 ... (2) Sastavni dio ovog pravilnika su obrasci: Zahtjev za izdavanje porezne kartice PK-1001, Porezna kartica PK-1002,. Obra~unski list pla}a ...

Tehnički pravilnik

1.2.3 Svlačionice, sanitarije i tuš kabine. 6 ... staze jedna tuš kabina. ... Dijelovi koji pripadaju kuglačkim automatima, a koji vezano za konstrukciju vire iznad.

Pravilnik o sluzbeno..

5 сеп 2019 ... 15) кожне рукавице (један пар) – пет година;. 16) дубоке кожне ципеле са гуменим ђоном – мушке (један пар) – три године;. 17) кожне ...

pravilnik - Beopreventiva

Član 5. Stručni ispit polaže se po Programu za polaganje stručnog ispita - o praktičnoj osposobljenosti lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu ...

pravilnik - Paragraf Lex

16/2016, 49/2016, 107/2016, 46/2017, 114/2017, 20/2018, 36/2018, 93/2018, ... Ovim pravilnikom uređuju se standardni klasifikacioni okvir i Kontni plan za ...

pravilnik - seesac

obuke u skladu sa Programom (mete, školska municija, antifoni, sredstva za ... domet projektila; rikošet, stavovi za gađanje; vrste i opis pojedinih stavova; ... 2) malokalibarska puška - kružna meta za serijsku MK pušku na 50 m, ležeći stav, sa.

PRAVILNIK O PČELARSTVU

o) Košnica je nastamba koja sadržava koloniju pčela medarica, koja se koristi za proizvodnju meda, ostalih proizvoda pčelarstva ili rasplodnog materijala pčela.

pravilnik - UniZd

sastavnice Sveučilišta evaluirat će svaka sastavnica Sveučilišta za sebe, a Senat, na temelju mišljenja. Povjerenstva za unaprjeĎivanje kvalitete, za cijelo ...

pravilnik - Srbatom

1. način privremenog čuvanja radioaktivnog otpada nastalog pri radu (u ... 2. način i uslovi pod kojima se radioaktivni otpad čuva, sakuplja, evidentira, skladišti,.

pravilnik - pkbd.ba

O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA U BRČKO DISTRIKTU BIH ... Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi, način i postupak upisa stalnih sudskih vještaka u Brčko ...

Pravilnik o dozimetrima

3) pasivni personalni dozimetar je dozimetar koji nakon očitavanja čuva informaciju o merenoj veličini i omogućava njeno očitavanje;. 4) prenosni dozimetar ...

Pravilnik salmonela

10 мај 2018 ... 10) јаја за приплод су јаја живине намењена за инкубирање и производњу пилића и ... што се животиње упуте у објекат за клање. ... инкубатора, а потичу из истог родитељског јата мора да се узме најмање један.

ODLUKU 849 PRAVILNIK

18 ruj 2012 ... a) "u maslinovom ulju" za proizvode koji sadrže samo maslinovo ulje, bez miješanja ... palamida), kao i vrsta ribe iz Aneksa koji je sastavni dio.

pravilnik - Prijava

10 lis 2011 ... prijavljuje pripravnika za polaganje stručnog ispita predajom prijave (obrazac SI-3) sa propisanom dokumentacijom Ministarstvu najkasnije 15 ...

348. pravilnik - vlada usk

30 svi 2014 ... Tehnološki višak uposlenika/ca u školi nastaje uslijed: ... bodova. Nastavnika/ca, stručnih suradnika/ca u predškolstvu, osnovnoj i srednjoj školi.

247. pravilnik - vlada usk

10 tra 2017 ... Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji ... Unsko-sanskog kantona (u daljnjem tekstu: škola) ... prestala potreba za radom u školi, koji se vodi u.

pravilnik - hssrm

20 pro 2014 ... 73) "varalice za primamu" (teaseri) u pravilu nemaju udice osim ako nisu u ... montiranom šipkom koja služi za sigurno vezivanje brodice te sa ...

Pravilnik o kalendaru

4 мај 2017 ... рада основне школе за школску 2017/2018. годину. ... Настава и други облици образовно-васпитног рада у основној школи остварују.

Pravilnik o nacinu r..

ПРАВИЛНИК о начину ... одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. ... променом закључно са 31. децембром 2017. године, утврђује се у.

pravilnik - NFSBiH

6 velj 2014 ... Nogometna/fudbalska takmičenja mogu biti povremena i stalna. ... Republike Srpske – najmanje četiri područna saveza, a za takmičenja u ... Savezni stepen takmičenja su: Premijer liga BiH, Prva liga NS F BiH i Prva liga.

Preuzmite Pravilnik - IPM

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA. POTROŠAČA. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim pravilnikom uređuju se uslovi ...

Pravilnik o radu.pdf

Odredbe ovoga Pravilnika odnose se na radnike koji su sklopili ugovor o ... Posebni uvjeti za zasnivat4e radnog odnosa u SkoH za osobe koje sudjeluju u odgojno ... se uvjerenjem Ministarstva pravosuda da se osoba ne nalazi u evidenciji pravomodno ... vremena zaradnike Skolskih ustanova (,,Narodne novine" broj l44lll.) ...

Pravilnik o psima NN 62/06

... (spinon), ma arska vižla kratkodlaka, ma arska vižla oštrodlaka, mali minsterlander, veliki minsterlander, epanjel breton, kortalsov grifon, češki fousek, pointer,.

PRAVILNIK O RADU

21 sij 2019 ... naravi i vrstom rada, osobno obavljati preuzeti posao. ... (4) Osobno uvjetovani otkaz dopušten je samo ako poslodavac ne može zaposliti ...

pravilnik - NK MAKSIMIR

o pladanju članarine za članove škole nogometa (u daljnjem tekstu ŠN) NK Maksimir. Članak 1. Ovim pravilnikom uređuju se uvjeti pladanja članarine za ...

NATJECATELJSKI PRAVILNIK

5 svi 2018 ... Statuta Hrvatskog pikado saveza, Izvršni odbor Hrvatskog pikado ... za nastup na svjetskim i europskim prvenstvima koriste pravila IDF-a i ...

Pravilnik o znr u gradevinarstvu

Ovim pravilnikom propisuju se posebne mere i normativi zaštite na radu koji se primenjuju pri izvoñenju radova iz oblasti grañevinarstva. Radovi iz oblasti ...

Pravilnik znr na orudjima za rad

Kad se za upravljanje oruem velikih dimenzija koriste radne platforme sa ... potrošača (plinski štednjaci, plinske pečenjare, nagibni stolovi, kotlovi i dr.) ... Za zaštitu od izduvnih gasova, pare i prašine iz dimnjaka i drugih ispusta od orua,.

PRAVILNIK - Beep

PRAVILNIK. O USLOVIMA ZA LICA KOJA VRŠE ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA. ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/10, 59/11, 29/12).

pravilnik - AKK Zanatlija

ukupnog broja članova Sekcije, a verificira ga Predsjedništvo. Društva. Predsjednik Sekcije veterana. Predsjednik. Predsjedništva Društva. PERO VUKOVIĆ.

pravilnik za prihodi

711127 Danok na dohod utvrden so godi{no re{enie na organot za javni prihodi, osven od dano~ni obvrznici koi se zanimavaat so zanaet~iska dejnost. 711128 ...

Pravilnik - Denis

DENIS KLUB PRIJATELJA. Skupljajte bodove i ostvarite SUPER popuste! UVJETI KORIŠTENJA. Obavezni podaci kupca: -Ime i prezime jednog ili oba roditelja.

Pravilnik o studiranju

i druga prava i obveze izvoditelja zajedničkoga studija. ... (3) Studijski program izvodi se po nastavnome planu i nastavnome programu, i sadrži: ... (5) Strani se državljani mogu upisati u statusu redovitih studenata uz plaćanje ili izvanrednih.

TAKMIČARSKI PRAVILNIK RSS

Такмичарски правилник Кик бокс савеза Србије (у даљем тексту ... општинских/градских такмичења за све узрасне категорије за наредну годину.

pravilnik o radu - Fer

20 svi 2015 ... Ako odredbe ugovora o radu upućuju na primjenu pojedinih odredaba Pravilnika ... Radnik je obvezan posao iz stavka 1. ovoga članka obavljati savjesno i ... privremeno nenazočnog radnika ili je zbog nekih drugih objektivnih razloga dopušteno zakonom ili ... činjenicu na kojoj se izvanredni otkaz temelji.

Pravilnik o plaćama

Stručna sprema. Koeficijent složenosti predsjednik Uprave. VSS/VŠS/SSS ... VKV/SSS/KV. 3,80. II. VKV/SSS/KV. 3,00. III. VKV/SSS/KV. 2,40 vozač viličara.

Pravilnik o napredovanju v PR

P R A V I L N I K o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede pri Informacijskem pooblaščencu. (prečiščeno besedilo št. 1)1. I. SPLOŠNI DOLOCBI.

PRV-05-01 Pravilnik o studiranju na TVZ-u

godina studiranja identična godini studija na koju je odobren prijelaz. ... uvjete te ima sva studentska prava (npr. pravo na razne potvrde, pravo na izlazak na.