potenciranje matrica

Algebra matrica. Inverzna matrica. Determinanta

I. Naslov i obja²njenje naslova. U lekciji se obražuju svojstva zbrajanja i mnoºenja matrica, uvodi se po- jam inverzne matrice i daju uvjeti za postojanje inverza, ...

potenciranje in kvadriranje

Utrjevanje - potenciranje in kvadriranje. 2. raven. 1. Zapiši potenco z osnovo -4 in eksponentom 3 ter izračunaj njeno vrednost. 2. Izpolni preglednico. potenca.

8. razred Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje - zadaci za ...

zadaci za ponavaljnje i sistematizaciju na kraju cjeline. Ovo su zadaci koje možemo iskoristiti za ponavljanje i sistematizaciju na ... Napiši u obliku potencije:.

8. razred Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje - Antonija Horvatek

1/8. Antonija Horvatek. Matematika na dlanu http://www.antonija-horvatek.from.hr/. 8. razred. Kvadriranje, korjenovanje i potenciranje. - zadaci za ponavaljnje i ...

Logička matrica je…

15 pro 2011 ... upravljanje projektima. Logička matrica kao jedan od produkata tog procesa ... radova. Aktivnosti također vezati uz rezultate brojevima. Primjer:.

Svijet matrica

Često se pojavljuju kvadratne matrice veličine n × n. Postoji nekoliko posebnih kvadratnih matrica: 1. Dijagonalna matrica ima elemente aij = 0 gdje god je i = j.

1 Algebra matrica

Jedinicna matrica In je neutralni element mnozenja u Mn(R). 1.5 Transponiranje matrica. Definicija 8. Neka je A = (aij) matrica tipa m × n. Transponirana matrica ...

Sustavi. Inverzna matrica.

Gaussova metoda eliminacije. Sustavu (S) pridružimo matricu Ap - /A.b0. Nizom elementarnih transformacija nad retcima matrice. Ap - /A.b0 i zamjenom stupaca ...

Determinante. Inverzna matrica

Determinante. Inverzna matrica. Neka je A = [aij]n×n kvadratna matrica. Determinanta matrice A je. detA = ∣. ∣. ∣. ∣. ∣. ∣. ∣. ∣. ∣ a11 a12 ... a1n a21 a22 ...

ŠTAMPA: NEPROMENJENA MATRICA

Zmaj Jovina 7, 11000 Beograd, Srbija i Crna Gora tel. 381 11 ... pedesetak novih vernika, među kojima je i jedan kineski državljanin, koji je prošao u ... policija ga ne bi nikad našla pošto Ulemek "u horoskopu ima odlične predispozicije.

1.2. Determinanta i inverzna matrica - Element

Za danu matricu A reda m · n transponirana matrica A (ponekad se koristi i oznaka ... Kvadratna matrica X reda n, je ortogonalna ako je X X = I , pri cemu je I ...

Linearni operatori. Stepenovanje matrica

Linearni operatori. Stepenovanje matrica. Neka su X i Y vektorski prostori nad istim poljem skalara K. Preslikavanje. A : X → Y zovemo operator. Za operator A ...

Razliciti nacini mnozenja matrica

Kljucne rijeci: linearni operatori, matrice, mnozenje matrica. Different kinds of matrix multiplication. Abstract. The paper analyses different kinds of matrix ...

SWOT analiza i TOWS matrica

Osnovna hipoteza rada je da su SWOT analiza i TOWS matrica «sredstva ili alati» koji imaju snažnu ulogu u analizi situacije poduzeća. Pomoćna hipoteza je da ...

LOGIČKA MATRICA d.o.o. - Klinička bolnica Dubrava

LOGIdKA MATRICA d.o.o., Ulica Dragutina. Domjani6a 1, 10000 Zagreb n/p direktora fax:4647029. PREDMET: Poziv za dostavu Ponude za uslugu izrade ...

Matrice linearnih operatora i mnozenje matrica

i kodomene je matrica A u kojoj se redom u stupcima nalaze koordinate slika ... Operator rotacije V3(O) oko z-osi za kut α, uz odabir ortogonalne baze u kojoj ...

colkin matrica psi-hrona - Foundation for the Law of Time

Izvor za ovaj kalendar je Majanski. Oni su godišnji kalendar zvali. HAAB a ciklus od 260 dana COLKIN . Drevna kultura Maja sa Jukatana je bila veoma ...

Definicija i neki primjeri matrica - Element

DEFINICIJA I NEKI PRIMJERI MATRICA. Sl. 1.1. Krace matricu zapisujemo: A = (aij). Ako je broj redaka matrice jednak broju stupaca, tj. m = n, onda je zovemo ...

Metode izracunavanja determinanti matrica n-tog reda

Ako se neki redak ili stupac matrice sastoji samo od nula, determinanta te matrice jednaka je nuli. 4. Ako je A trokutasta matrica, tada joj je determinanta jednaka ...

sinteza i karakterizacija polimernih matrica na bazi 2 ... - UviDok

Doktorska disertacija. Marija Babić. 2. Hidrogelovi su trodimenzionalni, fizički ili hemijski umreženi polimeri, koji imaju sposobnost da apsorbuju veliku količinu ...

Razni koncepti pozitivnosti matrica - Departman za matematiku i ...

postoji pozitivna dijagonalna matrica W takva da je AW SDD matrica. Dokaz: Matrica A je H-matrica ako i samo ako je prateca matrica M(A) regularna M- matrica ...

Matrica logičkog okvira (LFM – Logical Framework Matrix)

Logička matrica - krajnji proizvod procesa analize pristupom logičkog okvira (Logical Framework Matrix). • Tabela sadrži: • Hijerarhiju ciljeva projekta. • Ključne ...

Risk matrica za prepoznavanje sukoba interesa u izdavatelju HTP ...

osobnim transakcijama relevantnih osoba Društva te Etičkim kodeksom. Društva. Poslovni pokloni vrjedniji od granice postavljene Politikom i metodologijom.

Razliciti nacini mnozenja matrica - Semantic Scholar

Umnozak matrice A i skalara λ je matrica λA definirana s. (λA)ij = λ (A)ij . Dakle, matrica se mnozi skalarom tako da se svaki njezin element pomnozi tim.

Zvezda-uređenje matrica Master rad - Prirodno-matematički fakultet

Definišemo zvezda-uređenje matrica, opisujemo osobine ovog uređenja ... parcijalnog uređenja ako je ona refleksivna, antisimetrična i tranzitivna. 3.1 Prostorno ...

Uređivanje matrice slajda Matrica slajda vrsta je predloška u kojemu ...

Matrica slajda vrsta je predloška u kojemu se čuvaju informacije o vrsti objekta i teksta na slajdu te njihovu razmještaju i svojstvima. Za svaki postojeći predložak ...

spektralna teorija grafova i kombinatorna teorija matrica - Mikro knjiga

8.13. Kombinatorika – klasicna i moderna . . . . . . . . . . 139. 8.14. Kombinatorika i grafovi - Pregled i prilozi . . . . . . . 141. 8.15. Zanimljiva matematika - Preferans .