odluka o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem

Odluka o opskrbi banaka gotovim novcem (neslužbeni ... - HNB

Obrazac Specifikacija podignutoga gotovog novca dan je u Prilogu 4 ove Odluke i njezin je sastavni dio. (3) Gotovinski centri predaju bankama gotov novac na ...

Odluka o kontroli placanja mjesecne pristojbe i nacinu odjave ... - HRT

18 lip 2019 ... ... pladanja mjesedne pristojbe i nadinu odjave prijamnika (u daljnjem tekstu: Odluka) Ikvatska radiotelevizija (dalje u tekstu: HRT) urectuje ...

Odluka o načinu plaćanja i visini cijene komunalnih ... - Porat Povljana

Podaci o prijavljenom broju registriranih ležajeva za iznajmljivače dobivat će se od strane Županijskog ureda za gospodarstvo, TZ Povljana, korisnika usluge ili ...

Odluka o načinu i uvjetima obavljanja ... - Niskogradnja doo

Statuta grada Pregrada (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. ... Umrli se može ukopati i izvan groblja samo uz odobrenje koje daje Jedinstveni.

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca

(Službeni glasnik Grada Zagreba 23/16, 2/18 i 23/18), Gradska skupština Grada ... sklonište za životinje je objekt u kojem se smještaju i zbrinjavaju napuštene i.

Odluka o uvjetima,načinu i postupku upravljanja i rapolaganja ...

10 pro 2018 ... Nekretnine u smislu ove Odluke obuhvaćaju zgrade, zemljišta i druge ... Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Županije potpisuje Župan ...

Odluka o načinu i uvjetima naplate za rezidente i ... - Prnjavorac

O NAČINU I UVJETIMA POD KOJIMA REZIDENTI U POSLOVANJU S NEREZIDENTIMA MOGU PRIMITI NAPLATU ILI. IZVRŠITI PLAĆANJE U STRANOJ ...

Odluka o uvjetima i načinu korištenja godišnjeg odmora za ... - ZDK

28 ožu 2018 ... Donošenjem ove odluke stavlja se van snage Odluka o uslovima i naĉinu korištenja ... (Rješenje o godišnjem odmoru). Na osnovu utvrĊenog ...

ODLUKA o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju ...

ODLUKA o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove ... stranim sredstvima plaćanja, uključujući mjenjačke poslove, s kojom je ... uvjeti u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima, mora na svakome ...

Odluka-o-uvjetima-i-načinu-držanja-kućnih ... - Općina Lastovo

8 srp 2019 ... 7. radne ţivotinje su psi koji sluţe kao tjelesni ĉuvari i ĉuvari imovine, psi vodiĉi ... trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ţivotinja ozlijeĊena ili da bi ...

Odluka o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele ... - Grad Zagreb

obnovu pročelja i krovova objekata vjerskih zajednica (crkva, džamija ili drugi vjerski objekt) u kojima se javno obavljaju vjerski obredi (u daljnjem tekstu: objekti ...

Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca ... - Općina Baška

17 svi 2019 ... plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). 5.2. KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. 5.3. STONOGE (Chilopoda). - porodica: ...

NAČINI PLAĆANJA: POPUSTI OVISNO O NAČINU ... - Unikomerc

*CIJENE GUMA U NAŠIM CJENICIMA SU ISTAKNUTE SA VEĆ URAČUNATIM. POPUSTIMA OVISNO O NAČINU PLAĆANJA, CRVENOM BOJOM ZA ...

Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje cijena i načinu plaćanja ...

... kao i druga pitanja od znaĉaja za utvrĊivanje kriterijuma za odreĊivanje cijena i naĉina plaćanja. ... Ventrikularni dvostruki (komorni) aparat. VRE ... Uobiĉajene pretrage za apneju u snu je polisomnografija koja se uobiĉajeno izvodi tokom.

Pravilnik o načinu plaćanja školarine i olakšicama za studente ...

sveučilišnog i diplomskog sveučilišnog studija na Poljoprivrednom fakultetu. ... za ponavljanje godine participiraju u plaćanju školarine temeljem linearnog ...

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ...

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... ostvaruje pravo na ortopedska i druga pomagala pod uvjetima i na način ...

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA ... - Hakom

198.omjer neuspješnih SMS poruka: broj neuspješno poslanih/primljenih ... elektroničkoj komunikacijskoj mreži i ukupnog broja svih izdanih računa za iste ... nastali zbog prigovora/pritužbi korisnika na ispravnost stanja njegova računa ... (5) Operator se mora pridržavati uobičajenih postupaka za provjeru identiteta krajnjeg.

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU ... - HZZO

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... potvrde o plaćama na osnovi kojih se utvrđuje osnovica za naknadu plaće, ako ...

PRV-20-03 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ... - TVZ

25 ruj 2018 ... Priprema Natječaj za dodjelu Stipendija TVZ-a, te ga objavljuje na oglasnim ... 2017. godine i Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu ...

SP HT-a o načinu, uvjetima pristupa i zajedničkog ... - Hakom

cijene pristupa i zajedničkog korištenja HT-ove EKI koju je HT obvezan temeljem ... Ako je podnesen prigovor na tehničko rješenje sukladno članku 5.2. ove.

SP HT-a o načinu, uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja EKI i ...

DODATAK 1 - Cjenik usluga. DODATAK 2 - Zahtjev za ugovaranje zajedničkog korištenja EKI i povezane opreme (kabelske kanalizacije) HT-a. DODATAK 3 ...

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ ...

zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (u ... Osiguranoj osobi osiguravaju se prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ...

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAĈINU PROVEDBE TJELESNE ZAŠTITE

i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite („Narodne ... 6. provjera ispravnosti sustava tehničke zaštite (vrijeme i potpis odgovorne osobe) ...

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i ...

1. koncentrator kisika. 2. Brailleov pisaći uređaj. 3. kasetofon – četverokanalni za slijepe osobe. 4. čitač ekrana s govornom jedinicom. 5. Brailleova elektronička ...

Pravilnik o uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika i ...

10 stu 2012 ... Članak 4. (Vođenje građevinskog dnevnika i građevinske knjige) ... List. Datum upisa. Naziv građevine / dijela građevine/radova. Vremenski ...

NN 53/2017, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava ...

Iznimka su studenti koji studiraju u Opatiji, a prijavljuju se na natječaj za smještaj u Rijeci. (4) Studenti koji su ... Izravan smještaj u studentski dom na temelju ostalih kriterija. Članak 5. Pravo na ... Zagreb, 25. svibnja 2017. Ministar prof. dr. sc.

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u ...

Odgojitelji i stručni suradnici biraju se u zvanje mentora odnosno savjetnika na pet godina i mogu ponovno biti izabrani u isto zvanje. Odgojitelji i stručni ...

Uputa br. 59/16 o načinu i uvjetima postupanja te ... - Carinska uprava

26 lis 2016 ... Propisi kojima je reguliran uvoz predmeta opće uporabe su: ... 40/2016);. Zakon o predmetima opće uporabe („Narodne novine" br. 39/13 i ...

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ... - Radno Pravo

ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala propisani su posebnim općim aktom. Zavoda. (3) Osigurana osoba u okviru prava na zdravstvenu zaštitu ...

133 14.11.2014 Pravilnik o uvjetima za upravljanje i načinu ... - MORH

pregledom za vozača u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi. (2) Vozači vozila OS RH obvezni su pristupiti nadzornim zdravstvenim pregledima koji mogu biti ...

68 18.06.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava ...

30 lip 2015 ... za raspodjelu mjesta u studentskim domovima studentskih centara i slobodnim ... ostvarivanja prava na izravan smještaj u dom na temelju ove točke postojanje je ... specijalističkoga diplomskog studija, ostvaruju bodove kao i studenti iz ... dodjelu subvencije stanovanja raspisuju studentski centri za svaku ...

Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti ... - Hakom

15 pro 2011 ... 16. omjer neuspješnih MMS poruka: broj neuspješno isporučenih MMS poruka ... broja prigovora/pritužbi na iznos računa za obavljene javne ... nastali zbog prigovora/pritužbi korisnika na ispravnost stanja njegova računa ili zbog naplate, ... provjeru tehničke ispravnosti elektroničke komunikacijske mreže i ...

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti ... - Hakom

15 pro 2011 ... 16. omjer neuspješnih MMS poruka: broj neuspješno isporučenih MMS ... broja prigovora/pritužbi na iznos računa za obavljene javne ... nastali zbog prigovora/pritužbi korisnika na ispravnost stanja njegova računa ili zbog naplate, ... (4) Operator se mora pridržavati uobičajenih postupaka za provjeru ...

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u ...

položen stručni ispit za pomoćnog knjižničara. 2. za zvanje knjižničar: – završen preddiplomski sveučilišni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih ...

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu ...

25 srp 2019 ... (1) Na Natječaj za dodjelu državnih stipendija za posebne skupine ... državna stipendija mogu podnijeti pisanu primjedbu Ministarstvu.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova ...

(2) Razina prava na potporu dodjeljuje se automatski u trenutku evidentiranja ... i uzimajući u obzir u njemu osigurana sredstva za prehranu studenata, donositi.

Pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i ...

Povjerenstvo za stažiranje bit će nazočno aktivnostima pripravnika odgojitelja najmanje dva ... izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja (tiskanica PO-2).

Nacrt Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz ... - Posi.hr

8 lip 2018 ... uvjetima i naćinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog ... druga osoba, lijećnićko povjerenstvo, iznimno, može odobriti boravak ... bolesnika pa se morala ponavljati u Zavodu za rehabilitaciju i ortopedska pomagala.

pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju

(1) Za dodjelu državne stipendije mogu se natjecati studenti koji ispunjavaju ... konačnu listu dobitnika državne stipendije na temelju rezultata natječaja i.

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja knjižnične građe i usluga ...

i čl. 10. i 19. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Goran Kovačić“, Upravno vijeće donosi dana 20.5.2015. godine. PRAVILNIK. O UVJETIMA I NAČINU KORIŠTENJA ...

insert_drive_file Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ...

plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). - KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. - STONOGE (Chilopoda). - porodica: Scolopendridae.

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata ...

Iznimka su studenti koji studiraju u Opatiji, a prijavljuju se na natječaj za smještaj u Rijeci. ... Izravan smještaj u studentski dom na temelju ostalih kriterija.

Pravilnik o uvjetima i načinu izbora osoba na ... - Općina Kaptol

osposobljavanju ostvaruju se u skladu s posebnim propisima. Prekid stručnog osposobljavanja. Članak 10. Pretpostavke za prijevremeni prestanak stručnog ...

PRAVILNIK o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja ... - Grad Rovinj

Župni ured, odnosno po nalogu službene osobe Upravnog odjela. Taxi službi izdati će se odobrenje za ulaz u pješačku zonu na temelju zahtjeva kojeg podnosi ...

pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog ... - HZZO

liječenje medicinskom rehabilitacijom (u daljnjem tekstu: bolnička medicinska ... boravak uz dijete u specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju osiguranoj osobi ... Fizikalna terapija u kući osigurane osobe može trajati najdulje 15 dana (15 ...

Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja potvrde zračnog ... - bhdca

nare~enim u AOC-u i po{tivaju}i propise i zahtjeve JAR OPS 1/3 koji su sastavni dio ovog pravilnika. Propis JAA ... povratne sprege), s ciljem utvr|ivanja korektivnih akcija i njihove brze implementacije. Sustav ... c) drogu; d) tablete za spavanje;.

Donošenje Odluke o uvjetima i načinu držanja ... - Grad Bjelovar

22 kol 2018 ... 8. radne životinje su psi koji služe kao tjelesni čuvari i čuvari imovine, psi ... trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđen ili da bi nastavak života ...

Nacrt Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ... - Grad Vinkovci

plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). - KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. - STONOGE (Chilopoda). - porodica: Scolopendridae.

prijedlog nacrta odluke o uvjetima i načinu držanja ... - Grad Buzet

plavoprstenasta hobotnica (Hapalochlaena maculosa). - KUKCI (Insecta). - sve vrste mrava i termita. - STONOGE (Chilopoda). - porodica: Scolopendridae.

Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja ... - GRAD DUGO SELO

29 svi 2018 ... Dugo Selo, 21. svibnja 2018. god. GRADSKO ... GRAD DUGO SELO, Josipa Zorića 1, p.p. 7 ... afrička bikovska žaba (Pyxicephalus adspersus).

Odluka o načinima plaćanja školarine na Veleučilištu u Slavonskom ...

Zagrebačka banka d.d. (ZABA): MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic,. Visa, Visa Electron, V PA Y c). Erste & Steiermarkische Bank d.d. (ERSTE): Diners ...

Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji ...

19 velj 2015 ... ODLUKA o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji. ("Narodne novine", broj 111/2005. i 16/2015.) - neslužbeni pročišćeni tekst ...

Odluka o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

14 ruj 2005 ... a) pri kupoprodaji na primarnom tržištu blagajničkih zapisa Hrvatske narodne banke i vrijednosnih papira izdanih od Republike Hrvatske koji ...

Odluka o uvjetima parkiranja

Zabok. Međusobna prava i obveze Grada Zaboka i Plavinke d.o.o. uredit će se ... Vrijeme parkiranja na parkiralištima 1. zone je ograničeno i iznosi 120 minuta.

Odluka o uvjetima/kriterijima za Treću HNL 2017. - HNS-a

27 srp 2017 ... KRITERIJIMA (UVJETIMA) ZA NATJECANJE U TREĆOJ HNL. 1. Klubestimate u ... MUP-a. • Klub za odigravanje službenih utakmica u natjecanju Treće HNL mora imati na ... dovoljan broj redara i/ili zaštitara. Alternativa 1: ...

Odluka o kriterijima/uvjetima za natjecanje u Četvrtoj HNL - HNS-a

30 lip 2009 ... HNL, odnosno ući u kvalifikacije za plasman u IV, HNL samo ... procjene rizika čini dio Prosidbe o stadionu koju izdaje lokalni organ (MUP) ... imenovan najmanje na razdoblje do završetka natjecateljske godine za koju se traži licenca. ... na domaćem terenu angažirati dovoljan broj redara i/ili zaštitara.

Odluka o uvjetima priključenja građevina ... - Istarski Vodovod

vodom (u daljnjem tekstu: sustav opskrbe pitkort: vodom) na području Općine Višnjan ( u daljnjem tekstu: Općina). Odlukom iz prethodnog stavka utvrđuje se ...

Odluka o uvjetima upisa izvanrednih studenata u I. godinu ...

godinu diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva, prijave, uvjeti upisa, ... Sestrinstvo - Zdravstveno veleučilište u Zagrebu - Zdravstveno veleučilište u Zagrebu: ... (Karlovac i Rijeka): (180 ECTS bodova, 3 godine, izvanredni stručni studij). 5.

Odluka o postupku i uvjetima za legalizaciju građevina izgrađenih ...

7 sij 2019 ... legalizaciji bespravno izgrađene građevine, kao i rješenje o ... koju je izdana uporabna dozvola, ali je dograđena ili nadograđena ... Rješenje o legalizaciji izdaje se nakon pribavljenog izvoda iz detaljno prostorno – planskog.