nulti zakon termodinamike

2. zakon termodinamike

12 svi 2011 ... adijabatski proces može se realizirati termičkom izolacijom sustava ili vrlo ... 4. adijabatska kompresija na početno stanje pri temperaturi TH.

II zakon termodinamike

II zakon termodinamike. Poglavlje 2.3. Pravac i smer spontanih promena. Drugi zakon termodinamike-definicije. Karnoova teorema i ciklus. Termodinamička ...

tmp: drugi zakon termodinamike - NTF

Ker je sistem izoliran, ni izmenjave toplote med sistemom in okolico: δQ r. = 0 in ∆S = 0. Reverzibilni izotermni proces – idealni plin. Začetno stanje: (p. 1. , V. 1.

ničelni zakon termodinamike - NTF

HESSOV ZAKON IN REAKCIJSKA TOPLOTA. Količina absorbirane toplote, oz. toplote, ki nastane pri kemijski reakciji, zavisi od pogojev, pod katerimi poteka ...

I zakon termodinamike-unutrašnja energija

Unutrašnja energija je osobina sistema i promena ove osobine izvodi se iz zakona o održanju energije. Rad potreban za promenu adijabatskog sistema isti je ...

TOPLOTA I RAD, PRVI ZAKON TERMODINAMIKE

•Prvi zakon termodinamike. Zakon o održanju energije. Energija ne može biti stvorena niti uništena, ona može biti samo prevedena iz jednog oblika u drugi.

Prvi zakon termodinamike - vtsnis.edu.rs

Prvi princip termodinamike je apsolutni prirodni zakon koji važi za sve pojave koje se odigravaju na svim prostornim nivoima (mikro, makro i mega svetu).

I zakon termodinamike je doveo do uvoñenja unutrašnje energije, U ...

Drugi zakon se koristi da se odrede i kvantifikuju spontane promene preko termodinamičke veličine koja je funkcija stanja i zove se entropija, S. Prvi zakon.

Prvi zakon termodinamike - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

1.zakon termodinamike jedan je od ključnih elemenata jedne od temeljnih teorija fizike- klasične termodinamike. Termodinamika je fenomenološka teorija, ...

Prvi zakon termodinamike - Repozitorij Odjela za kemiju - unios

1.zakon termodinamike jedan je od ključnih elemenata jedne od temeljnih teorija fizike- klasične termodinamike. Termodinamika je fenomenološka teorija, ...

Nulti tabak

Zora Krstiæ, Kratak prikaz razvoja gramatike kao nauène discipline u ... kako se vidi, takoðe kod Tzvetana Todorova, i to u istoj knjizi – Poetika, doduše na njenom ... može „biti tematski, tj. može se odnositi na sadržaj teksta (o èemu je reè?) ili ... verzitetu, u Parizu je položio i ispite iz prirodnih nauka, prava, politike i diplo-.

0-NULTI ARAK - ZHP-37.pmd

25 lis 2005 ... Termin kojim su međimurski Hrvati označavali međimurske pristaše mađarskog nacionalizma ... prehrambenih proizvoda učestala prodaja namirnica po cijenama višim od onih ... prevareni i otpušteni bez plaće. List ipak tvrdi ...

00 Nulti.indd - Organizator.hr

TUŽBA I OZNAČIVANJE REPUBLIKE HRVATSKE KAO. TUŽENIKA . ... OSOBNA ODGOVORNOST AUTORA I GLAVNOG ... TUŽBA GLAVNOG MIJEŠANJA .

Nulti broj - Delfi

Jutros voda iz slavine nije potekla. Blop, blop, kao da je novorođenče dvaput podrignulo, a potom ništa. Pokucao sam kod komšinice: kod njih u stanu sve je u ...

0. NULTI.indd - Organizator.hr

PRAVO. Urednik biblioteke. IVICA CRNIĆ, dipl. iur. CIP zapis dostupan u raćunalnom ... ZEMLJIŠNOKNJIŽNO PRAVO - Prilog VI. ... Pravo na zaštitu posjeda (ćl.

Nulti meridijan - Femina.hr

Nulti meridijan - fascinantan putopis. „Nulti meridijan" je novi autobiografski, putopisni roman Hrvoja Šalkovića, koji se oslanja na njegovo devedeset i sedam ...

nulti granični trošak u digitalnom izdanju časo

PARADIGMU TEORIJE TROŠKOVA: NULTI GRANIČNI TROŠAK U. DIGITALNOM IZDANJU ... proizvodnog procesa te su se marginalni troškovi proizvodnje ...

Rad u Hrvatskoj – pred izazovima budućnosti 00 Nulti.indd

Branka Galić i Krunoslav Nikodem bave se diskri- minacijom žena na tržištu rada u Hrvatskoj. Njihov se rad temelji na rezultatima empirijskog istraživanja ...

Nulti arak - Nogometni leksikon - Leksikografski zavod Miroslav

Zlatko Čičak. TEHNIČKI UREDNIK. Branka Komadina ... Otto Bobek, Branko Galeković, Zlatko Škorić, Zdeslav Vukas,. Hrvatski športski muzej, Zagrebački ...

PITANJA IZ TERMODINAMIKE

Što kaže Richmannovo pravilo? Posljedica kojeg zakona je to pravilo? 13. Navedite neke primjere povećanja unutarnje energije mehaničkim radom. 14.

Milošević, Osnovi fenomenološke termodinamike

NUITI I PRVI ZAKON TERMODINAMIKE. 1.1. Osnovni pojmovi. 1. Termodinamika je deskriptivna teorija ponašanja siste- ma čije su razmere mnogo veće od ...

Pregled fomula iz Topline i termodinamike

26 ruj 2006 ... 3.2.3 Specificni i molarni toplinski kapacitet. Specificni toplinski kapacitet definiramo relacijom c = C m. (3.8) a molarni toplinski kapacitet. CM. =.

Osnove termodinamike realnih otopina - FKIT

Otopine plinova ili krutina u kapljevinama. H2. 2 kx p = Henryjev zakon. H2. 2. ˆ kxf. = Odstupanja od Henryjeva zakona za realne otopine ...

KONTROLNA ZADAĆA IZ TERMODINAMIKE – uzorci pitanja i ...

Perpetuum mobile I. vrste je zamišljeni stroj koji bi... a) ...obavljao veći rad od energije primljene u obliku topline. b) ...svu primljenu toplinu pretvarao u rad.

Eksperimenti iz termodinamike u nastavi fizike za osnovnu skolu

oznaka za temperaturu T jedinica mere [7] = K-Kelvin. Kod nas se u svakodnevnom zivotu cesce koristi stepen C-celzijus za izrazavanje temperature i tada se ...

Aviani_Temeljni koncepti termodinamike - Ivica Aviani - Institut za ...

termodinamička ravnoteža. Razlog tome je ne uključivanje u razmatranje meñudjelovanja molekula i uloge entropije. Entropija se spominje na kraju nastavne ...

Holov efekat, Biot Savarov Zakon, Amperov zakon o ... - vtsnis.edu.rs

Elektrotehnika sa elektronikom. Holov efekat, Biot Savarov Zakon,. Amperov zakon o cirkulaciji vektora magentne indukcije, primeri ...

Zakon o radu Zakon je objavljen u "Sluţbenom listu CG ... - Asistent.me

Dopunski rad. Član 58. (1) Zaposleni koji radi puno radno vrijeme može zaključiti ugovor o dopunskom radu sa istim ili drugim poslodavcem, ako posebnim ...

zakon vrijednosti kao zakon slobodne robne razmjene u marxovu ...

Primordijalno, u krajnjoj liniji, Marx taj princip poima kao temelj- no regulatorno načelo svake robne privrede. Od bogatog znanstvenog nasljeđa što ga zatiče u ...

zakon o sigurnosti prometa na cestama i zakon o zaštiti od buke žzh

11 ruj 2014 ... ZAKON. O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U. ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ. POGLAVLJE I. TEMELJNE ODREDBE.

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE MBS006 Dr ... - Ariel Ministries

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE. MBS006. Dr. Arnold G. Fruchtenbaum. Jer završetak Zakona je Hristos - na opravdanje svakome koji veruje. (Rimljanima ...

Zakon o posredovanju u prometu nekretninama i Zakon o obveznim ...

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina i Zakon o obveznim odnosima. SUDSKA PRAKSA. 3 . Forum poslovanja nekretninama. Zagreb, prosinac 2018.

parlamentarna skupština bosne i hercegovine zakon zakon - JP NIO ...

6 мар 2012 ... Ličnu kartu s kvalificiranom potvrdom državljani BiH mo- gu koristiti i za ... osobna iskaznica, osim za prelazak državne granice. Potvrda i.

Zakon o posredovanju u prometu nekretninama i Zakon o ... - HGK

između strankama sklopljen ugovor o posredovanju. (čl. 813. ZOO) ili ugovor o nalogu (čl. 749. ZOO). (…)kod ugovora o posredovanju glavna obveza postoji.

zakon zakon - JP Autoceste FBiH

Saobra}aj/promet tramvaja i drugih vozila na {inama/tra~nicama . . . .82. 17. Saobra}aj/promet ... ske/registracijske tablice/plo~ice i registarsku/registracijsku tablicu/plo~icu pre- svu~enu bijelom ... 7) probne tablice/plo~ice. (2) Oznake na ...

Zakon o radu Zakon je objavljen u "Sluţbenom listu CG", br. 49/2008 ...

zakona. (4) Ako pojedine odredbe ugovora o radu utvrĎuju manji obim prava ili ... niti davanje izjave o otkazu ugovora o radu od strane tog lica. ... izdavanje novih radnih knjižica, način voĎenja registra izdatih radnih knjižica i obrazac radne.

KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo ZAKON ZAKON ...

18 svi 2017 ... ^lan 1. (Izmjena ~lana 51a. Zakona). U Zakonu o komunalnim djelatnostima ("Slu`bene novine. Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16 i 10/17 ...

Tok vektora intenzity, Gaussov zákon v elstat. poli Gaussov zákon v ...

Gaussov zákon v magn. poli. Ampérov zákon v magn. poli. Faradayov zákon elmag. indukcie. Maxwellove rovnice. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky ...

1 TEZE ZA OBITELJSKI ZAKON Obiteljski zakon („Narodne novine ...

Obiteljski zakon („Narodne novine, broj: 75/14., u daljnjem tekstu: Obiteljski zakon 2014) stupio je na snagu 1. rujna 2014. godine te je istim danom Obiteljski ...

zakon zakon - BIHAMK-a

ure|aje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko optere}enje vozi- la, osnovni ... noj/prometnoj traci/traku i na takvoj udaljenosti od raskrsnice/raskri`ja ili dru- gog mjesta ... tavljanje, promjena stepena/stupnja prijenosa, promjena smjera vo`nje, vo`nja ... hografa i guma/pneumatika ~lan/~lanak 203. stav/stavak 1.

Zakon o računovodstvu i Zakon o PDV

27 јун 2017 ... Лица одговорна за књижење рачуноводствених исправа ( чл.10, ст.2 ... назив, адресу и ПИБ обвезника - издаваоца рачуна; ... У рачуну у опису услуге наводе предујам, што никако не може да буде опис услуге јер је.

1 TEZE ZA OBITELJSKI ZAKON Obiteljski zakon - Centar za ...

Obiteljski zakon („Narodne novine, broj: 75/14., u daljnjem tekstu: Obiteljski zakon 2014) stupio je na snagu 1. rujna 2014. godine te je istim danom Obiteljski ...

ZAKON ali VES?

4 mar 2013 ... Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega Galeba . ... Sinjega galeba iz življenja revnih dalmatinskih ribičev, snov iz ... Vsa vas ena sama družina!

160 ZAKON

19 srp 2004 ... ZAKON. O BLAGDANIMA I NERADNIM DANIMA U. ŽUPANIJI ... Članak 1. Ovim Zakonom utvrñuju se blagdani i neradni dani u Županiji ...

Zakon o pdv

Z A K O N. O POREZU NA DODATU VREDNOST. I. UVODNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom ... PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i ... iznos prethodnog poreza u skladu sa čl. 28, 30. i 34. ovog ...

ZAKON

2 јан 2015 ... 2) platne transakcije koje se izvršavaju preko zastupnika ovlašćenog za pregovaranje ili ... kupovina robe i usluga isključivo u prostorijama izdavaoca ovog instrumenta ili, u skladu sa ... However, if they so wish, the competent.

zakon - ILO

gde je ∇ istisnina na konstruktivnoj vodnoj liniji u m³. Pod brzim putničkim brodom ne smatraju se neistisninski brodovi čiji je trup potpuno iznad površine usled ...

ZAKON O TRGOVINI

(1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za obavljanje djelatnosti trgovine, radno vrijeme u ... tijelo Grada Zagreba donijet će rješenje o prestanku važenja rješenja iz ...

ZAKON O PATENTIMA

ZAKON O PATENTIMA. I.OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom uređuje se pravna zaštita pronalazaka patentom. Teritorijalna primjena.

Zakon o prekrsajima

Katalog propisa 2017. Nespa computers doo ... Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br. 039/11 od 04.08.2011) ... prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija. Određenje prekršaja.

Zakon o strancima BiH

(5) Putna isprava za stranca koja je izgubljena, uništena ili je na drugačiji način nestala oglašava se nevažedom u "Službenom glasniku BiH" o trošku stranca.

Zakon o udžbenicima

Udžbenik je osnovno didaktički oblikovano nastavno sredstvo, u bilo kom obliku ili ... U slučaju donošenja novog programa nastave i učenja, udžbenici koji se ... 2016/2017. godine do školske 2018/2019. godine koristiće se u tim školama do.

KAZNENI ZAKON

„Narodne novine“ broj: 125/11 i 144/12 – Neslužbeni pročišćeni tekst. KAZNENI ... masovnu distribuciju kao što su informacijski sustavi ukljuĉujući i internet,.

zakon o radu - ILO

Izmene i dopune Zakona stupile su na snagu 29. jula 2014. godine, osim ... Međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora, Pravilnika o radu i ugovora o radu.

Zakon o izmenama i - ILO

„Ugovor o radu smatra se zaključenim kad ga potpišu zaposleni i poslodavac. ... Uz aneks ugovora o radu (u daljem tekstu: aneks ugovora) poslodavac je dužan ...

zakon - Vlada TK

26 stu 2008 ... b) sportsko oružje čine pištolji i revolveri velikog kalibra, malokalibarske puške i malokalibarski pištolji i revolveri, kalibra 5,6 mm, sa ivičnim ...

Vinodolski zakon.

Vinodolski zakon. Na to nas upućuje i članak 57. Vinodolskog zakona, u kome se naređuje, da se ne smiju držati ni javni ni privatni zborovi bilo u gradu bilo gdje ...

Zakon o oružju

revolveri velikog kalibra podešeni za sportske svrhe, malokalibarske puške i ... 11a) vazdušno oružje je svaka vrsta puške, pištolja, revolvera i druge naprave ...

Hookov zakon - Fmf

Hookov zakon. 8.1 Zveza med napetostjo in deformacijo. 8.1.1 Rešene naloge. 1. Ravninska deformacija deformira pravokotnik dimenzije 2cm × 1cm v romboid ...

Zakon o radu

Da li postoji mogućnost da se utvrdi radno vreme kraće od. 40 časova nedeljno, a ... 20 i to namerava da uradi u periodu od 90 dana. Prema tome, ne ... visini jedne četvrtine zarade ako živi sam, a ako izdržava porodicu ima pravo na naknadu ...