jednadžba hiperbole

Geometrijska konstrukcija hiperbole

Geometrijska konstrukcija hiperbole. Za izbrani različni točki v ravnini A in B ter število r, ki presega razdaljo med njima, je množica točk, za katere velja, da je ...

HIPERBOLA 1.Zapiši enačbo hiperbole,ki ima gorišče v točki F(2,3 ...

Zapiši enačbo hiperbole,ki ima gorišče v točki F(2,3), graf gre skozi točko P(2,3/4), asimptota pa je vzporedna premici 3x 4y=-1-. 2.15x2-11y2 60x 66y-204=0.

Pellova jednadzba

koji se svode na rješavanje Pellove jednadzbe. 2. Pellova jednadzba x2 − dy2 = 1. Pri rješavanju Pellove jednadzbe prirodno je pitati se koliko ona ima rješenja.

Jednadžba vala

Jednadzba vala. 1. Zadan je val cija jednadzba glasi y = 4cm · sin 2π( t. 4s. - x. 4cm. ). Predocite graficki titranje tocke koja je 3 cm udaljena od ishodišta. 2.

15.4 bernoullijeva diferencijalna jednadžba - FER-a

Ako je n ili. , tada je ovo linearna jednadžba. Ako je pak tada se supstitucijom. Bernoullijeva jednadžba svodi na linearnu jednadžbu. Preciznije, ako pomnožimo ...

Kvadratna jednadžba - MIM-Sraga

Matematika –2—kvadratna jednadžba – kompletno riješeni zadaci po školskoj zbirci. 1. M-2-Kvadratna jednadžba. 2. KVADRATNE JEDNADŽBE. 2.1.

Jednodimenzijska difuzijska jednadzba

Medjukorak u izvodu je Fickov prvi zakon koji povezuje gustocu u(x, t) s tokom F(x, t) kroz presjek okomit na x-os (koji ima stalnu površinu S). Intuitivno, tok je ...

Kvadratna jednadžba - ncvvo

22 ruj 2009 ... obliku,. • izraziti jednu veličinu u formuli pomoću ostalih. ... Primjeri zadataka iz sadržajnog područja Kvadratna jednadžba: •. Odredite sve ...

Parametarska jednadžba ravnine.

Ravnine odre ¯dene koordinatnim osima, nazivamo koordinatne ravnine danog sustava: xy−ravnina, ... toˇckom T1 (1,−2,1) i ˇcija je normala n = i − j − 4 k.

nernstova jednadžba - Repozitorij PMF-a

21 ruj 2018 ... Walther Hermann Nernst, iako najpoznatiji po svojoj jednadžbi i trećem zakonu termodinamike, bavio se različitim granama kemije i u svakoj ...

4. Jednadžba stanja idealnog plina ( ) ( ) ( ) ( )

Jednadžba stanja idealnog plina. 1. Ključni pojmovi. Idealni plin, volumni koeficijent termičkog rastezanja, termički koeficijent tlaka, izotermni koeficijent.

3. Jednadžba stanja idealnog plina – 05.03.

Jednadžba stanja idealnog plina – 05.03. 1. Ključni pojmovi. Idealni plin, volumni koeficijent termičkog rastezanja, termički koeficijent tlaka, izotermni koeficijent.

Jednadžba gibanja u sfernim koordinatama

Slika 1. Sferni koordinatni sustav. P φ z λ. Rz. Rzcosϕ. T ... koordinatni sustav nije Kartezijev, budući da smjerovi jediničnih vektora i, j i k nisu konstantni, već su ...

10.1. Konstrukcija i jednadzba elipse - Element

KONSTRUKCIJA I JEDNADZBA ELIPSE. 10.1. Definicija elipse. Zbroj duljina ra- dijvektora je stalan i iznosi 2a . Udaljenost tocke T u ravnini do tocaka F1 i F2 ...

Kvadratna jednadžba - Antonija Horvatek

http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Kvadratna jednadžba. Kvadratna jednadžba - jednadžba u kojoj se pojavljuje kvadrat nepoznanice (npr. x. 2. , a. 2. , (x-4).

Pitagorini brojevi i Pitagorina jednadzba

cemo pokazati da su sve cjelobrojne Pitagorine trojke dane s. (2 a b t, (a2 − b2)t, (a2 b2)t), pri cemu su a, b, t ∈ Z i D(a, b)=1, gdje je D(a, b) najveci zajednicki.

Fourier-ova diferencijalna jednadžba vođenja topline

ista - isti je raspored temperaturnog polja s jedne i s druge strane lima (λx=λy; λz=∞). Vođenje topline je dvodimenzionalno. Takav raspored temperatura dobiva ...

VALNA JEDNADŽBA U POLARNIM KOORDINATAMA WAVE ...

Ključne riječi: valna jednadžba, inicijalno-rubni uvjeti, metoda separacije,. Fourierova metoda, Besselove funkcije. Abstract. Partial differential equations (PDEs) ...

Pellova jednadzba 1 Uvod 2 Egzistencija rješenja - PMF-MO

Definicija 1. Neka je d prirodni broj koji nije potpuni kvadrat. Diofantska jednadzba oblika x2 − dy2 = 1. (1) zove se Pellova jednadzba. Jednadzba oblika.

4.2. jednadžba kemijske reakcije - Profil Klett

molekula klora kalotni modeli molekula klorovodika. Kvantitativno značenje: dvije molekule vodika reagiraju s jednom molekulom kisika pri čemu nastaju dvije ...

Pellova jednadzba 1 Uvod 2 Egzistencija rješenja - PMF ...

Definicija 1. Neka je d prirodni broj koji nije potpuni kvadrat. Diofantska jednadzba oblika x2 − dy2 = 1. (1) zove se Pellova jednadzba. Jednadzba oblika.

Separabilna i linearna jednadžba prvog reda - Fsb

SEPARABILNA I LINEARNA JEDNADŽBA PRVOG REDA tj. yy′ = −x za svaki x ∈ (−1,1). Slijedi da obje funkcije y(x), implicitno zadane s x2 y2 = 1, ...

Jednadžba gibanja u sustavu koji rotira

Na desnoj strani zbroj svih stvarnih (fundamentalnih) sila koje djeluju po jedinici po jedinici mase česti, odnosno rezultantna akceleracija. ... akceleraciji sile teže g, a totalni diferencijal vektora položaja česti u relativnom koordinatnom sustavu ...

Linearna jednadžba s jednom nepoznanicom - WordPress.com

Domaća zadaća: linearna jednadžba s jednom nepoznanicom (do ... Zadaci za pismenu provjeru znanja – Rješavanje linearne jednadžbe s jednom ...

Vježba3 Jednadžba stanja idealnog plina

kompresije, Boyle-Mariotteov zakon, Gay-Lussacov zakon, Amontonsov zakon. 2. Teorijski uvod. Jednadžba stanja plina: U općem slučaju su temperatura T, ...

Približno rješavanje sustava jednadžba (skica)

metodu) za približno rješavanje jednadžba s jednom nepoznanicom i sustava jednadžba. Jednadžba s jednom nepoznanicom je jednadžba oblika: f(x)=0,.

Riješi jednadžbu Rješenje 021 Ponovimo! Jednadžba fxgx ...

Da je to i rješenje zadane iracionalne jednadžbe uvjeravamo se uvrštavanjem: 3. 3. 1. 512 1 3. 8 1 3. 9 3. 3 3,. 512 x x. ⎫│. . ⇒. = ⇒. = ⇒. = ⇒ = ⎬. │. = ⎭.

1 Budući da je riječ o prvom kvadrantu jednadžba tangente je:

Odredite jednadžbu tangente na luk kružnice x2 y2 = 1 u prvom kvadrantu, tako da odsječak na osi y bude dvostruko veći od odsječka na osi x. Rješenje 061.

Dvodimenzionalna valna jednadžba - Zavod za matematiku - FKIT

jednadžba linearna ako je prvog reda i u zavisnoj varijabli i u njezinim parcijalnim derivacijma. Ako svaki član takve jednadžbe sadrži ili zavisnu varijablu ili ...

Kvadratna jednadžba. Jednadžbe koje se svode na kvadratnu ...

Učenik rješava jednadžbe koje se ... Učenik bira metodu i rješava kvadratne jednadžbe s realnim koeficijentima. ... Znam postupak rješavanja iracionalne.

Linearna jednadžba drugoga reda s konstantnim koeficijentima - Fsb

Traženo je partikularno rješenje y =(1 2x)e−2x. HOMOGENA JEDNADŽBA. Homogenu jednadžbu s konstantnim koeficijentima a, b i c, ay′′ by′ cy = 0,.

Geometrijska i valna optika K3-RJ-1 1. Jednadžba konjuga - pmfst

Petar Stipanović :: Rješenja ispitnih primjera iz Opće fizike 3 :: Geometrijska i valna optika. K3-RJ-1. 1. Jednadžba konjugacije. Veza udaljenosti predmeta (p), ...

Kvadratna Jednadžba Teorijske osnove - Mladi nadareni matematičari

11 stu 2017 ... Graf: Graf kvadratne jednadžbe ax2 bx c je parabola koja je otvorena prema gore ako je a > 0 ili prema dolje ako je a < 0. Graf će sijeći x-os ...