jahači rumene kadulje

UZGOJ KADULJE (Salvia sp.)

SVEUČILIŠTE J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU ... Završni rad. Osijek, 2016. ... U pučkoj medicini kadulja je gotovo obavezna za zaustavljanje krvarenja ili.

KADULJE (Salvia officinalis L.):

ENM: SADAŠNJI KLIMATSKI UVJETI. 0.26 - 0.50. 0.51 - 0.75. 0.76 - 0.94. Pogodnost staništa: Apeninski poluotok. Jadransko more. Balkanski poluotok ...

427 Darko Dukovski, Povijest Pule: deterministički kaos i jahači ...

Darko Dukovski, Povijest Pule: deterministički kaos i jahači apokalipse,. Pula: Istarski ogranak Društva hrvatskih književnika, 2011., 493 str. U Puli je 2011.

Knjiga Darka Dukovskog Povijest Pule: deterministički kaos i jahači ...

... prikazi, izvje ća 319. Darko Dukovski, Povijest Pule: deterministi ki kaos i jaha i Apokalipse,. Pula: Istarski ogranak Dru tva hrvatskih knji evnika, 2011., 493 str.

Utjecaj ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.) - Repozitorij ...

dvozub (Bidens pilosa), četkovac (Callistemon citrinus), trava iva (Teucrium montanum), ružmarin (Rosmarinus officinalis), kadulja (Salvia officinalis), bršljan ...