glasovne promjene u hrvatskom jeziku

95 PRIJEVODI I PROMJENE U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU ...

... izdanja prijevoda Pale sam na svijetu iz 1950., navodi se pravilo kako prijedlog s dolazi u obliku ... povijetke Pale sam na svijetu nije bila motivirana pojavom novih normativnih pravila, tj. nije bila ... tko bi prikazivao film tko bi prikazivao film.

Glasovne promjene

GLASOVNE PROMJENE. DAMIR ŠODAN. Page 2. SADRŽAJ. VRT GLASOVNIH PROMJENA. 2 .............................................................................................. Kamenje.

GLASOVNE PROMJENE: NEPOSTOJANO A I E ...

ne promjene: nepostojano a, nepostojano e, navezak, prijeglas, razjednačiva- nje1, prijevoj, zamjena l sa o, palatalizacija, sibilarizacija, jotacija, jednače-.

Glasovne promjene u hrvatskoj normativnoj literaturi

Nepostojano e javlja se u kajkavskim toponimima (npr. Čakovec –. Čakovca) i prezimenima (npr. Gubec – Gupca) i ono se gubi pri sklonidbi imenica. U nekim.

Glasovne promjene u sklonidbi imenica - FFOS-repozitorij

-ina/-čina/-etina/-urina/-ušina (uvećanice, pogrdnice): brijest > br/j/estina, cijev > cjevčina ... npr. brijeg > brjegovi i bregovi, ždrijebe > ždrjebeta i ždrebeta i sl.

Helena Pavković Fonološki uvjetovane glasovne promjene u ...

Naslov rada na hrvatskom jeziku: Fonološki uvjetovane glasovne promjene u ... Čubrić, Učimo hrvatski jezik 1: udžbenik za 1. razred gimnazije .

Glasovne promjene - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artrea

Glasovne promjene k, g, h i c, z, s k, g, h e č, š c, d, g, h, k, l, n, s, t z j č, ć, , š, lj, nj đ dalek - dalji tanak - tanji pisati - pišem platiti - plaćen trzati - tržem l j n j s j t j.

Glasovne promjene - Podsjetnik iz hrvatskog jezika - Artmedia

Glasovne promjene k, g, h i c, z, s k, g, h e č, š c, d, g, h, k, l, n, s, t z j č, ć, , š, lj, nj đ dalek - dalji tanak - tanji pisati - pišem platiti - plaćen trzati - tržem l j n j s j t j.

Helena Pavković Fonološki uvjetovane glasovne promjene ... - darhiv

Naslov rada na hrvatskom jeziku: Fonološki uvjetovane glasovne promjene u osnovnoškolskim i ... definicije su razumljive, a zadaci poticajni. Definicije i pravila ...

Glasovne promjene u udžbenicima hrvatskoga jezika - Hrvatski u školi

glasovne promjene u čijoj su obradbi u srednjoškolskim udžbenicima uočeni problemi ... Hrvatski jezik 8: palatalizacija, sibilarizacija, jotacija, nepostojano a, ...

izricanje dobi u hrvatskom jeziku

nja dobi; eufemizmi. 1. Uvod. Oznaka dobi jedno je od osnovnih (izvan)jezičnih obilježja koje opisuje i određuje svako živo biće.1 Čovjekovom je dobi određen ...

Tvorba etnika u hrvatskom jeziku

Kao osnovni tvorbeni načini ističu se izvođenje i slaganje. Pritom je razlika u broju ishodišnih riječi. Kod izvođenja tvorenica je u tvorbenoj vezi s jednom.

ISTOPISNICE I ISTOSLOVNICE U HRVATSKOM JEZIKU

16 lip 2011 ... naki ili nisu, npr. mol i mol (homofoni) te pas i pas (heterofoni), a homografi (istopisnice) podudaraju se potpuno i po grafemskom i po ...

O egzotizmima u hrvatskom književnom jeziku

U svakom jeziku, pa tako i u hrvatskom, egzotizmi su, nazivom Martinetovim, otvoren popis koji se produžuje po potrebi jer standardni jezik svoju funkcionalnu ...

Tvorba stopljenica u hrvatskom jeziku

31 srp 2018 ... prilikom odluĉivanja hoće li neka rijeĉ ući u rjeĉnik ili neće te koliko je ... box 'boks'>, agrameridionalni <agramerski 'zagrebaĉki' × meridijan ×.

KONDICIONAL II. U HRVATSKOM KNJIŽEVNOM JEZIKU

Navedeni prvi dio kondicionala II., kondicional glagola biti, ostale gramatike navode i kao kondicional prvi ili sadašnji, koji se tvori od nenaglašenog oblika ...

Tvorba složenica u hrvatskom jeziku

20 velj 2015 ... Tvorba složenica u hrvatskom jeziku. 1. Uvod. Dinamičnost ... riječi koje se od već ustaljenog leksika razlikuju bilo po obliku i značenju, ili samo.

plemićki rod Babonića u vrijeme promjene na ugarsko-hrvatskom ...

5 ruj 2007 ... Ključne riječi: Babonići, Andrija III. Mlečanin, Karlo II. Napuljski, Karlo Robert,. Fridrik Habsburgovac, plemićki rod, Steničnjak, slavonski ban. 1.

Nastanak i promjene u sustavu sklonidbe imenica u hrvatskom ...

primjeru imenica ženskog roda u ukrajinskom i hrvatskom i njihovim dijalektima ... tijekom stoljeća razdvojenosti, sklonidba imenica se danas u svakom od njih ...

SLAVENSKI STRANI AKCENT U HRVATSKOM JEZIKU

su glasnici koji mogu samostalno tvoriti slog (npr. uz vokale još i slogotvorno /r/, /l/, /n/). Dvoglasnici ili diftonzi su glasnici koji predstavljaju dva različita glasnika ...

NAKNADNI PRIJEGLAS IZA GLASOVA S T Z U HRVATSKOM JEZIKU

mentira naknadni prijeglas, odnosno smjena o > e kod imenica a-promjene ... S prethodno rečenim povezan je i pojam produktivnosti glasovne promjene. ... kviz. 46 dizz (dizajn). 29 friz. 18 griz. 18 motomraz. (Djed Mraz na motoru). 14 džuz.

Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi P R O G R A M ...

7 svi 2019 ... Ana Mikić Čolić i Vesna Bjedov (Sveučilište Josipa Jurja. Strossmayera u ... Predsjedavaju: Dragun Dragica, Tvrtko Vuković. 10.45–11.45.

anglicizmi u sportskoj terminologiji u hrvatskom jeziku

Usvojenice su riječi koje su se toliko prilagodile hrvatskome jeziku da ih više uopće ne osjećamo kao posuđenice ili tuđice. One su u jeziku potrebne jer često ...

Usklične rečenice u hrvatskom književnom jeziku

priopćavanjem navode izjavne, upitne i poticajne, ali ne i usklične rečenice, iako ih već na sljedećoj stranici spominju i definiraju. Primjeri poticajnih rečenica ...

PRIJEDLOZI TVORENI S IZ- / ИЗ- U HRVATSKOM I RUSKOM JEZIKU

Ivana Matas Ivanković. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje [email protected] U radu se obrađuju hrvatski i ruski prijedlozi tvoreni od dvaju prijedloga od kojih je ...

O poredbenom frazemu u engleskom i hrvatskom jeziku

1. Uvod. U modernom engleskom i hrvatskom jeziku koristi se velik broj kratkih ... crvene boje kakvu ima cikla, ili u hrvatskom poredbenom frazemu crven kao.

PROSTORNA DEIKSA U ČEŠKOM I HRVATSKOM JEZIKU

Poimaju li hrvatski i ĉeški jezik prostor na razliĉite naĉine?Detaljnijom analizom pokaznih zamjenica i mjesnih priloga u svakom jeziku posebno nastojat ću ...

U HRVATSKOM JEZIKU ILI O POLU(NE)SLOBODNOM REDU ...

„Riječi se u rečenicama redaju i premještaju posebnim preoblikama. U hrvatskom knji- ževnom jeziku vlada u tom pogledu velika sloboda. Red riječi je ...

Uputstva na hrvatskom jeziku(.pdf - 5,39 MB) - AutoCAD i progeCAD

Korisnički priručnik za progeCAD Professional na hrvatskom. 1. Uvod u progeCAD Professional. progeCAD Professional je najpovoljniji klon AutoCAD-a sa ...

O osobnoj sferi u hrvatskom i njemačkom jeziku

27 ožu 2018 ... cima posvojne zamjenice upravo moraju (istaknuto u tekstu) upotrijebiti uz neotuđivo posjedovane imenice“ (2002: 158) i navodi primjer J'ai ...

105 LJUDEVIT JONKE O HRVATSKOM JEZIKU U 19. STOLJEĆU ...

Rasprava Tri profesora zagrebačke gimnazije na braniku hrvatskoga književnog jezika (1957 ... 1976.). Bez obzira na to što je zagrebačka filološka škola na prvi.

FONOLOŠKA TERMINOLOGIJA U ČEŠKOM I HRVATSKOM JEZIKU

Nepčanici se nazivaju još i palatali ili tvrdonepčanici s obzirom na to da se tvore. 33 Za stvaranje termina zubnodesnici mogli bi se pronaći i drugi razlozi, a već ...

Rodna osjetljivost u hrvatskom i engleskom jeziku

i engleskom jeziku koje se odnose na rodnu osjetljivost te tvorbenim ... U engleskom jeziku ona započinje već samom ... (Cosmopolitan, 153, srpanj 2008.).

PARENTEZA S GLAGOLIMA GOVORENJA U HRVATSKOM JEZIKU

Pešalov je, pohvalio se predsjednik, podigao 220 kg. b. Pešalov, pohvalio se predsjednik, je podigao 220 kg. ali parentetički oblik ne može biti ispred je kada se ...

PRISTUP POVRATNIM GLAGOLIMA U HRVATSKOM JEZIKU

3 ruj 2017 ... cifini po tome śto se postfiks c veże uz prijelazni ili neprijelazni glagol, ovisno o ... je da ti glagoli pokazuju da je vrśitelj i predmet radnje istovjetan, to jest ... subjekat iskazan u vidu refleksivne zamenice se (Toanac 1982:10).

Novije promjene protočnih režima u hrvatskom ... - Semantic Scholar

režima protoka rijeka u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji i Sloveniji. Nakon toga ... Ilova. V.Vukovje. 995. 7,03. 7,18. 0,15. 2,13. Orljava. Pleternica. 745. 5,14. 5,07.

ovladavanje frazemima u hrvatskom kao drugom i stranom jeziku

vode se neki frekventni frazemi . Dva udžbenika sadrže i Rječnik frazema i izreka s oko 70 frazema i izreka (u udžbeniku za razine A2–B1) te sa stotinjak ...

Periferno u hrvatskom jeziku, književnosti i kulturi - Kroatystyka

7 svi 2019 ... početnike (Croatian for Beginners, A2 ) and the series of textbooks Razgovarajte s ... Kompjutorska daktilografija, Suvremene komunikacije u ...

о homonimiji u hrvatskom jeziku - Leksikografski zavod Miroslav

Malo je radova kojima je homonimija glavnom temom. Ovaj će članak pregledom triju radova tematski posvećenih leksičkoj homonimiji u hrvatskom jeziku ...

Sinonimija u suvremenom hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

(http://onlinerjecnik.com/rjecnik/strane-rijeci, 14.6.2018.), a u hrvatskih je govornika vezana uz srpski jezik, u kojem je prevladala. U Rječniku sinonima kao ...

Onimizacija i eponimizacija u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

zaherica nastao je dodavanjem sufiksa -ica na osnovu riječi, odnosno prezimena Sacher (Zaher. – zaherica). Nadalje, ime poznate američke tvornice sportske ...

Padeži nominalnih komPlemenata imenicama u hrvatskom jeziku i ...

hrvatskom i elementi složenica u njemačkom jeziku kao komplementi ... Padeži nominalnih komplemenata imenicama u hrvatskom jeziku i njemački ekvivalenti.

prijedlozi s genitivom u hrvatskom i ukrajinskom standardnom jeziku

slavenski genitiv (Ne znam puta, ne znam staze.) • genitiv sadržaja (Na licu mu se razlio izraz neizrecive nježnosti.) • genitiv vremena (Jednoga dana vratit će se ...

Novogovor – politički govor u hrvatskom i poljskom jeziku

Politički govor, o kojem je i riječ u ovom radu, usmjeren je na budućnost. Novogovor kao vrsta političkog govora svoju je afirmaciju postigao u prošlom stoljeću u ...

huungarizmi u hrvatskom književnom jeziku od kraja 16. do polovice ...

Jednu čine primarni hungarizmi, riječi koje su izravno. (izrazom i sadrţajem) ili neizravno (samo sadrţajem, tj. poluprevedenice ili semantičke posuĎenice) ...

slavenski strani akcent u hrvatskom jeziku - darhiv

50. 4.3.3. Južnoslavenski jezici . ... Svi slavenski jezici potječu iz zajedničkog jezičnog pretka, praslavenskog jezika. U ovom će se radu ukratko prikazati povijest ...

Posudenice u hrvatskom jeziku.pdf - Srednja škola Delnice

luzitanizmi (portugalski jezik) barok, bajadera. Tablica 3. Posuđenice. Iz Tablice 3. Možemo zaključiti da u našem jeziku postoje brojne riječi posuđene iz raznih.

Tvorba riječi u hrvatskom standardnom jeziku - UniZD

5 velj 2019 ... Prefiksalno-sufiksalna tvorba. Čisto slaganje. Složeno- sufiksalna tvorba. 1. 7. Tvorba glagola. Tvorba od imenica. Tvorba od pridjeva. Tvorba ...

Tvorba žargonizama u hrvatskom jeziku - FFOS-repozitorij

prefiksalna tvorba, prefiksalno-sufiksalna tvorba, polusloženice, metafora i metateza. Pomoću svih navedenih tvorbenih postupaka nastaju spontani, maštoviti, ...

Leksičko-semantički odnosi u hrvatskom jeziku iz dijakronijske ...

manje. Prateći razvoj brojeva kao vrste riječi u hrvatskom, uočava se velika dinamičnost u razvoju leksika, što pokazuje iduća slika. dijakronija morfologija.

Semantička adaptacija ruskih posuđenica u hrvatskom jeziku od ...

značenjem "ruska vojnička kapa slična šljemu" (VRSRIK: 187; RSR: 203). Među terminima iz područja zrakoplovstva izdvajamo imenicu avijetka ("vrsta ruskih.

prostorna deiksa u češkom i hrvatskom jeziku - darhiv

Poimaju li hrvatski i ĉeški jezik prostor na razliĉite naĉine?Detaljnijom analizom pokaznih zamjenica i mjesnih priloga u svakom jeziku posebno nastojat ću ...

Redoslijed nenaglašenih riječi u hrvatskom jeziku (na primjeru ...

Redoslijed nenaglašenih riječi u hrvatskom jeziku. (na primjeru enklitika u administrativnom stilu). DIPLOMSKI RAD. Diplomski studij: Hrvatski jezik i književnost/ ...

strategija obrazovanja na hrvatskom jeziku u republici srbiji - HNV

Slika 2. Postotak izjašnjenih Hrvata po regionima (popis 2011. godine) ... kulture za osnovnu školu (od I. do VIII. razreda) i Hrvatski jezik s elementima ... 2012./13. 2013./14. 2014./15. 2015./16. OŠ "Sveti Sava" Subotica. OŠ "Vladimir Nazor" Đurđin ... Pitanje i problem udžbenika za nastavu na hrvatskom jeziku bio je glavna.

tvorbeni postupci u poljskom i hrvatskom razgovornom jeziku

2 sij 2011 ... Potonji oblici ne ... značenje tijeka koje ima u poljskom jeziku. ... tom ili stranom riječi za friko dobiva se isto značenje, ali potonji prijedlož-.

Uzvici u bosanskom/bošnjačkom, hrvatskom i srpskom jeziku ...

29 lis 2014 ... uzvik homonim, čime njegovo značenje ovisi o drugim faktorima, kao što su ... lop, mašalah, mau, mehehe, merhaba, mijaoj, mijau, mjau, mlat, ...

Igrifikacija: prema sistematizaciji termina na hrvatskom jeziku

metafora igre „u zadacima realnog života kako bi se utjecalo na ponašanje, pojačala ... Bus. Horiz. 59, 29–36. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2015.08.002.

60 POŠTAPALICE U HRVATSKOM JEZIKU Stojan Vrljić današnje ...

POŠTAPALICE U HRVATSKOM JEZIKU. Stojan Vrljić današnje vrijeme svemoćne tehnike događa nam se da satima čekamo na nekoj autocesti pa ponekad ...

rečenice kao dopune uz psihološke glagole u hrvatskom jeziku

različito ‒ bilo kao uzročne rečenice bilo kao rečenična realizacija padežne ili ... If the aforementioned subordinate clauses are analysed as causative ones, ...

vladimir pavlović i sarajevska deklaracija o hrvatskom jeziku

izbrušen poput sadržaja Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika (potpisane u Zagrebu) koji su brusili vrhunski jezikoslovci, nije imao.