fizikalna i kemijska svojstva

KEMIJSKA, FIZIKALNA I ANTIOKSIDATIVNA SVOJSTVA MEDA ...

Svaka vrsta meda ima specifična kemijska, fizikalna i organoleptička svojstva. U ... Unatoč tomu, postoje vrste meda na koje se to pravilo ne odnosi,a to.

Vježba 1. Fizikalna i kemijska svojstva vode

PRIBOR I KEMIKALIJE: čaša ili Erlenmeyerova tikvica sa širokim grlom, novčići od 1 i 2 lipe, deterdžent, voda. UPUTE ZA RAD: 1. Čašu napuni do vrha vodom.

učinak bioaktivnoga stakla 45s5 na fizikalna i kemijska svojstva ...

NA FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA ... Zaključno, istražena svojstva eksperimentalnih BG kompozita pokazuju potencijal za kliničku primjenu. Ključne riječi: ...

Fizikalna svojstva tla - Pedologija

Frakcije mehaničkih elemenata su grupe čestica određenih dimenzija. TEKSTURA TLA. Za determinaciju teksturne klase na terenu najpogodnija je metoda ...

Kemijska svojstva tla - Pedologija

630 mm. U tom slučaju adsorpcijski kompleks tla zamjenjuje bazne (lužnate) ione sve više vodikovim, a kiselost tla raste. U površinskih 5 cm tla pH je često niži ...

Fizikalna svojstva i oksidativni status dalmatinske pečenice ...

Nitritna sol (NS), <3,5kg (početna masa), 3 45 d (faza soljenja faza sušenja/ zrenja u danima); 2. Morska sol (MS), početna masa >3,5 kg, 3 45 d; 3. NS, <3,5 ...

Fizikalna svojstva vode u imerzijskoj hidroterapiji The physical ...

Hidroterapija je fizikalna metoda liječenja koja se temelji na korištenju vode u ... U humanoj medicini je dokazano ... Sljedeća fizikalna veličina koja je važna u.

kemijska i organoleptička svojstva različitih čajeva od aronije ...

5 svi 2018 ... različita čaja od aronije. Određivani su ... Ključne riječi: aronija, čaj, polifenoli, antioksidativna aktivnost ... 2.10.1. Priprema voća za sušenje .

1 Vježba 25. Fizikalna svojstva sumpora. Sumporna kiselina. Pokus ...

Kipući sumpor izlij u tankom mlazu u hladnu vodu. Provjeri elastična i plastična svojstva dobivenog sumpora. Mijesi plastični sumpor među prstima. Prati kako ...

VJEŽBA 12 Fizikalna svojstva alkohola. Dobivanje apsolutnog etanola

Fizikalna svojstva alkohola. Dobivanje apsolutnog etanola. Pokus 12.1: Vrelište alkohola. Pribor i kemikalije: drveni stalak s 3 epruvete, čaša, plamenik, ...

utjecaj ultrazvuka na fizikalna i funkcionalna svojstva proteina sirutke

Dodatak metil celuloze, guar gume, saharoze i mlijeka u prahu u modelne ... Sirutka u ljudskoj prehrani se koristi ili kao sirutka u prahu ili kao suhi sirutkini ... Kinsella, J.E. i Whitehead, D.M. (1989) Proteins in Whey: Chemical, Physical and.

Neka fizikalna i mehani~ka svojstva drva {ljive (Prunus Domestica L.)

starih sorti šljive. Za suzbijanje šarke ne postoji ... Zato se pojavljuju velike količine drvne sirovine koja se može iskoristiti u indus- trijske svrhe. U Hrvatskoj smo ...

KEMIJSKA ANALIZA - KEMIJSKA KINETIKA

KEMIJSKA KINETIKA, grana fizičke kemije koja se bavi istraživanjem brzina kemijskih reakcija. Sve kemijske reakcije teku određenom brzinom, koja je u prvom ...

Opća svojstva papira Površinska svojstva papira (upojnost)

Neke tipične vrijednosti debljine papira. Vrsta papira mm. Novinski papir. 0,06-0,08. Uredski (fotokopirni) papir. 0,105-0,110. Higijenski papir (maramice). 0,063.

kemijska vez - ZAG

njimi (gradniki snovi ali osnovni delci so atomi, molekule ali ioni). ... V molekulah spojin so vezi polarne kovalentne - molekule spojin so lahko polarne ali.

fizikalna kemija

gdje je xB množinski udjel plina B, a p je ukupni tlak smjese. Stoga se jednadžba ... slobode je 3, iz čega slijedi da su temperatura, tlak i množinski udio smjese.

Fizikalna mjerenja I - PMF

4 velj 2015 ... Dodatak 3: Razlomci, korijeni i potencije ....................................................................................... 13. Dodatak 4: Eskponencijalna i logaritamska ...

Fizikalna kemija - Fmf

aktivnost, Henryev zakon, Raoultov zakon; osmozni tlak, znižanje tališča, zvišanje vrelišča, topnost. Porazdelitev topljenca med dve fazi. Fazno ravnovesje v.

Fizikalna kozmologija

Fizikalna kozmologija bilješke s vjezbi. Ivica Smolic radna verzija 9. listopada 2012. Ovo su radne, nedovršene bilješke s vjezbi iz kolegija Fizikalna kozmologija.

KEMIJSKA EVOLUCIJA

KEMIJSKA EVOLUCIJA. Mnogo različitih objašnjenja je tokom povijesti bilo ponuđeno za nastanak prvih primitivnih stanica – nakupina molekula koje su se ...

Kemijska ravnoteža - TTF

Kemijska ravnoteža dr.sc. M. Cetina, doc. Tekstilno-tehnološki fakultet, Zavod za primijenjenu kemiju. ▫ ... izučava brzine kemijskih reakcija naziva se kemijska.

Kemijska ravnoteža

Primjer ravnotežne reakcije je kemijska reakcija joda i vodika. nastaje jodovodik i uspostavlja se ravnoteža između reaktanata i produkata : (g) ↔ 2 HI(g). (2.4).

KEMIJSKA OPEKLINA

(2). Kemijska sredstva koja mogu izazvati opekline oralne sluznice su primjerice: natrijev hipoklo- rit, aspirin, trikloroctena kiselina, natrijev perborat, fenol, timol,.

KEMIJSKA VEZA

3 ruj 2015 ... Na sobnoj temperaturi ionski su spojevi kristalizirane krutine. ▫ energija kristala je puno niža od energije plinovitog stanja. ▫ energija veze u ...

OFK kemijska termodinamika - PMF

i sastav smjese (množinski udio). Fazni dijagrami binarnih smjesa prikazuju se kao: - ovisnost tlaka fazne transformacije o sastavu smjese pri stalnoj temperaturi ...

kemijska promjena

Jesu li svojstva voska svijeće jednaka ili različita prije i nakon taljenja? • Je li taljenjem i skrućivanjem voska svijeće došlo do fizikalne ili kemijske promjene?

fizikalna pomagala - LABOBNOVA

Stolica sa naslonom izrađena od tvrde plastike sa podesivom visinom od 40-50 cm i ... 27730 samo u formi stolice, sa površinom sedišta 39x26cm. Code 27741 ... Code 28520 ANTIDEKUBITUS GEL JASTUK 40x40x4 cm. Prevencija za slabijii ...

Fizikalna kemija I Course title

Fizikalna kemija I. Course title: Physical Chemistry I. Študijski program in stopnja. Study programme and level. Študijska smer. Study field. Letnik. Academic year.

Fizikalna kemija - FKKT

PREDLAGANE SPREMEMBE. Predmet: FIZIKALNA KEMIJA. Course Title: PHYSICAL CHEMISTRY. Študijski program in stopnja. Study Programme and Level.

fizikalna kemija ii - FKIT

Za jodovodik odnos eksperimentalnog nalaza s teorijom sudara pokazao je fenomenalno slaganje i to je bilo jako veliko ohrabrenje toj teoriji. Međutim za druge ...

Kemijska ravnoteža - FKIT

Homogena kemijska ravnoteža. Jedna kemijska reakcija. 1. 0 nk. i i i ν μ. = = ∑. Ravnotežna jednadžba I ln i i i g RT a μ = . 1. 1. 1 ln. 0 nk nk nk. i i. i i i i i i i g RT.

Kemijska kinetika II Praktikum 1 - PMF

KEMIJSKA KINETIKA II. Kinetika oksidacije jodida željezovim(III) ionima. SVRHA RADA. Upoznavanje metode početnih brzina za određivanje zakona brzine ...

Fizikalna medicina i rehabilitacija - Propisi.hr

Specijalni dio – 38 mjeseci. Fizikalna medicina i rehabilitacija - 12 mjeseci. Fizikalna medicina i rehabilitacija u djece - 2 mjeseca. Reumatologija - 3 mjeseca.

Eksperimentalna fizikalna kemija - FKKT

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS. Predmet: EKSPERIMENTALNA FIZIKALNA KEMIJA. Course Title: EXPERIMENTAL PHYSICAL CHEMISTRY.

Fizikalna metalurgija I.pdf - Metalurški fakultet

objasniti ravnotežne odnose između tih faza, odnosno ravnotežni dijagram stanja. ... Dijagram stanja Fe-Fe3C nije pravi stabilni ili ravnotežni dijagram, jer on.

Fizikalna i rehabilitacijska medicina - HDFRM

McKenzie koncept u dijagnostici i liječenju križobolje. 126 Zoja GNJIDIĆ ... Edukacija posture, vježbe s loptom, Pilates i joga u križobolji. 135 Tea ... križoboljom da s vremena na vrijeme ekstendira svoju kralježnicu u određenim okolnostima ili ...

fizikalna kemija - Metalurški fakultet

Galvanski članak je kombinacija elektrolita i dviju različitih metalnih elektroda ... I. Mekjavić, Fizikalna kemija 1 – osnovni pojmovi, primjeri i zadaci, Školska.

1 makromolekule fizikalna kemija makromolekula ... - PMF

makromolekule biološki (prirodni) polimeri fizikalna kemija makromolekula sintetski polimeri makromolekule polimeri neutralni polielektroliti blok-kopolimeri.

kemijska reakcija in energija - Munus 2

reakcije glede na energijske spremembe (eksotermne in endotermne reakcije). ... energija, kemijska reakcija, entalpija, reaktanti, produkti, endotermna reakcija,.

K ij ki Kemijska veza i struktura molekula - TTF

Tipični ionski spojevi su spojevi alkalijskih elemenata sa halogenidima (alkalijski halogenidi). Tipični alkalijski dr.sc. M. Cetina, doc. Tekstilno-tehnološki fakultet ...

JO KEMIJSKA KINETIKA - KEMIJSKI ELEMENTI

KEMIJSKI ELEMENTI, supstancije jednostavnog sastava koje se nikakvim ... KEMIJSKI ELEMENTI. 51. Svaki element ima svoj naziv (ime) i svoj kemijski simbol.

kemijska ravnoteža - ZOAK FKIT

Red veličine konstante kemijske ravnoteže: ŠTO JE VEĆA KONSTANTA. NEKE KEMIJSKE REAKCIJE, TO JE RAVNOTEŽA VIŠE POMAKNUTA. NA STRANU ...

kemijska ravnoteža ii - ZOAK FKIT

relativni aktivitet tvari (jedinke) B y. B koeficijent aktiviteta tvari (jedinke) B c. B koncentracija tvari (jedinke) B c 0 standardna koncentracija referentne otopine = 1 ...

SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA

Nataša Medved. 2f. Nuša Fujan. 3e. Volodja Šiškovič. 3f. Tanja Stergar. 4e. Miranda Kabaj Vončina. 4f. Marko Majce. Strokovni aktivi. V šolskem letu 2016/17 ...

Kemijska veza u hrvatskim udžbenicima

kemijske veze, prema Lewisu, temelje na pravilu okteta, tj. zahtjevu da atom mora posve ispuniti svoju posljednju, valencijsku ljusku. To pravilo ima, dakako, ...

kemijska ravnoteža i - ZOAK FKIT

Kemijska reakcija napreduje: 1) dok svi reaktanti ne izreagiraju do kraja. 2) dok mjerodavni reaktant ne izreagira do kraja (η mjerodavni reaktant. = 100 %).

Fizikalna i rehabilitacijska medicina - god 2001 - br 3 - 4 ... - HDFRM

u ovoj složenoj bolesti kao algodistrofija, Sudeckova atrofija, kompleksni re- gionalni bolni sindrom tipl. (KRBS tip L.), refleksna simpatička distrofija, najčes-.

Fizikalna medicina i rehabilitacija br 3-4-2012.indd

NIKOLIĆ T i sur: Funkcionalni ishod kod prijeloma skafoidne i luksacije lunatne kosti. Ključne riječi: prijelom, skafoidna kost, lunatna kost, iščašenje, funkcija,.

Fizikalna i rehabilitacijska medicina - god 2001 - br 1 - 2.indd

kojega smo 100 godina poznavali pod nazivom Sudeckova distrofija. U članku su ... Ključne riječi: Sudeckova bolest, kompleksni regionalni sindrom bola tip L.

rehabilitacija i fizikalna terapija bolesnika s neuromuskularnim ...

mišiće u funkciji i da se odloži vrijeme pojave kontraktura. ... mišića koji sudjeluju u disanju razvijaju se ... Vožnja biciklom je poželjan način rekreacije djece.

Fizikalna medicina i rehabilitacija br1-2-2007.indd

Psihološka obilježja kod bolesnika s upalnim reumatskim bolestima. Daria VUGER-KOVAČIĆ. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju. Varaždinske ...

fizikalna kemija - Metalurški fakultet - unizg

7 ožu 2016 ... Sustav se može definirati kao sistem koji djeluje s nekom svrhom. ... Dogovorno vrijedi da entalpija kemijskih elemenata i hidratiziranih vodikovih iona u ... 48. http://glossary.periodni.com/glosar.php?hr=elektroda prvog reda, ... %206%20predavanja-PRINTANJE.pdf?ckattempt=1, dostupno 02.02.2016.

Fizikalna terapija bolesnika s osteoartritisom kuka - Dr Med ...

Svrha ovog rada je prikaz metoda fizikalne terapije osteoartritisa kuka, njihove ... OA kuka. Ključne riječi: osteoartritis, kuk, fizikalna terapija, kineziterapija.

Fizikalna i rehabilitacijska medicina - god 1998 - br - 1 - 2 ... - HDFRM

V. Grgić (Zagreb): Kralježnica i unutamje bolesti...a. V. Grgic (Zagreb): ... terapije (posttraumatska stanja, Sudeckova bolest, limfoedem, cirkulacijski poremećaji ...

Fizikalna medicina i rehabilitacija br3-4-2007-var 2.indd

preporučeni su kriteriji za odluku o operaciji: 1. križobolja tijekom godinu dana; ... Zvonimir Kejla, dr. med., Klinika za traumatologiju, Draškovićeva 19, Zagreb; ...

Fizikalna kemija 1 - Fakulteta za naravoslovje in matematiko

Sciences and Mathematics. OPIS PREDMETA / SUBJECT SPECIFICATION. Predmet: Fizikalna kemija 1. Subject Title: Physical Chemistry 1. Študijski program.

Fizikalna i rehabilitacijska medicina god 1992 - br - 3 - 4 ... - HDFRM

b) Akcijski potencijal wati jala). To se dogao podražaja (miminimalni. Pras postojanja. Sposobnost živčanog vlakna da na podražaj odgovori akcijskim potenci-.

Fizikalna merilna tehnika - Fmf - Univerza v Ljubljani

[1] PEVEC, Andrej, TEKAVEC, Martina, DEMŠAR, Alojz. ... za splošno maturo, (Predmetni izpitni katalog za splošno maturo, Fizika). Ljubljana: ... J. Horvat, A. Regent: Zaštita na radu -Osobna zaštitna oprema, Veleučilište u Rijeci, Rijeka, 2009.

Fizikalna i rehabilitacijska medicina god 1998 - br - 3 - 4 ... - HDFRM

Helioterapija, povijest civilizacija, indikacijsko područje, reumatske bolesti, skrofuloza, furunkuloza, tuberkuloza kože. Summary. Here's presented a historical ...

Fizikalna i rehabilitacijska medicina – god 2015 br 3 - HDFRM

inkontinencija s hiperaktivnim mjehurom (neurogenom hiperaktivnošću detruzora) radi ... koje imaju ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) ... i položaji), u nekih i biomehaničke modifikacije (npr. ulošci za obuću i sl.).