fitoremedijacija

Fitoremedijacija – pregled stanja i perspektiva

Fitoremedijacija se primjenjuje za uklanjanje alarmantnih vrsta onečišćujućih tvari i njegovih kompleksnih mješavi- na.9 To su teški metali, radionuklidi i ...

fitoremedijacija pesticida phytoremediation of ... - Repozitorij PMF-a

FITOREMEDIJACIJA PESTICIDA. PHYTOREMEDIATION OF PESTICIDES. Završni seminarski rad. Lana Kekelj. Preddiplomski studij znanosti o okolišu.

biomonitoring vazduha i fitoremedijacija zemljišta ... - Index of

Biomonitoring vazduha i fitoremedijacija zemljišta upotrebom hrasta, smreke i lešnika. Sažetak. Doktorska disertacija nastala je kao rezultat istraživanja ...