elektricitet i magnetizam

elektricitet i magnetizam - UNIRI

FIZIKA II: ELEKTRICITET I MAGNETIZAM. Studijski program. Preddiplomski studij Fizika. Status predmeta. Obvezatan. Godina. 1. godina. Bodovna vrijednost i.

PRIPREMA ZA PISANU PROVJERU Elektricitet i magnetizam 1 ...

Elektricitet i magnetizam. 1. Objasni pojam električni strujni krug! 2. Kako zovemo spoj izvora, trošila i sklopke? 3. Elementi osnovnog strujnog kruga – simboli! 4.

ELEKTRICITET I MAGNETIZAM 1. Naći odnos elektrostatičke ...

ELEKTRICITET I MAGNETIZAM. 1. Naći odnos elektrostatičke (Kulonove) i gravitacione sile izmeñu dva elektrona. Masa elektrona je. 9,1 · 10 kg, naelektrisanje.

magnetizam iii

magnetska indukcija zavojnice s jezgrom. • relativna magnetska permeabilnost omjer je magnetske indukcije u materijalu i magnetske indukcije bez materijala.

Magnetizam - vtsnis.edu.rs

U svemiru, magnetna indukcija je između 10-10 T i 10-8 T u Zemljinom magnetnom polju na geografskoj širini od 50° je. 5,8 · 10-5 T, a na ekvatoru (0° ...

Magnetizam u materijalima

Videli smo da se, na primer, jedan solenoid kroz koji protiče struja ponaša kao da ima N i S pol magneta. Zapravo, svaka strujna petlja ili kontura stvara.

Elektricitet u gibanju.pdf

-obrnuto proporcionalna veličina električnom otporu je električna vodljivost G = 1 / R, ... i to prema Ohmovom zakonu obrnuto proporcionalno njihovim otporima ...

MAGNETIZAM U OKSIDNIM NANOMATERIJALIMA

4 јун 2013 ... 2.7 Paulijev paramagnetizam i Landauov dijamagnetizam. U prethodnim slučajevima elektroni odnosno njihov spin/magnetni moment su.

ELEKTRANE — ELEKTRICITET, STATIČKI

bojno ili privlačno djelovanje na električne naboje, influencija i polarizacija. ... električno polje Zemlje usmjereno prema njezinoj površini i da na ravnom terenu ...

ELEKTRICITET, STATIČKI — ELEKTRIČNA MJERENJA

ELEKTRIČNI MJERNI INSTRUMENTI I UREĐAJI. Instrumenti i uređaji kojima se vrše električna mjerenja sa stoje se od jednog ili više mjernih sistema, ...

12. Orbitalni i spinski magnetizam. Fina struktura - pmf kg

1 феб 2016 ... Elektron ima spin s. Njemu je takodje pridružen spinski magnetski momenat, s ... Ako unesemo magnetni dipol u homogeno magnetno polje. →.

električna struja i statički elektricitet kao uzrok požara

ELEKTRIČNA STRUJA I STATIČKI. ELEKTRICITET KAO UZROK POŽARA. Pripremljni material za student master studija zaštite na Visokoj tehničkoj školi ...

Statički elektricitet kao potencijalni uzročnik paljenja eksplozivne ...

električni otpor, otpor uzemljenja, izjednačenje potencijala. Summary— The Croatian technical ... može se odrediti omski otpor kruga. Općenita analiza tipičnih ...