derivacija ln

1 Derivacija

1 DERIVACIJA. 11. Koristeci logaritamsko deriviranje, funkciju mozemo derivirati i na sljedeci nacin: y(x) = xx. /ln ln y(x) = x lnx. / y (x) y(x). = ln x 1.

derivacija funkcija - FER-a

Derivacija po definiciji, tablica deriviranja. ➢ Derivacija zbroja, razlike, produkta i kvocijenta funkcija. ➢ Derivacija složenih funkcija. ➢ Derivacije višeg reda.

4. DERIVACIJA FUNKCIJE

Derivacija funkcije. Motivacija: aproksimacija funkcije, problemi brzine i tangente. Dakle, koeficijent smjera sekante prelazi u koeficijent smjera tangente: kt = lim.

4 Derivacija - Element

mo odrediti koeficijent smjera tangente polozene na graf u toj tocki. To nije jednostavan posao. ˇCak niti za tako jednostavne funkcije poput polinoma ne.

Derivacija - FGAG

Uocimo da je: tangenta = limes sekanti,. Jelena Sedlar (FGAG). Derivacija. 2 / 44 ... po pravilu za deriviranje razlomka odredimo derivacije x−n = 1 xn ,.

derivacija funkcija - Fer

ZADACI ZA VJEŽBU. U sljedećim zadacima naći prve derivacije danih funkcija. 283. . sin2. )( 4 x ex xxf. −. . = 284. .ln3 ch. 5)( 2 x x x xf. . −. = 285. . 1 arccos.

Derivacija funkcije i primjene

tarnih funkcija, prikazati pravila deriviranja te pokazati kako se racunaju derivacije slozene i inverzne funkcije. Napravit cemo interpretaciju derivacije u fizici, ...

TABLICA DERIVACIJA DOMENA FUNKCIJE

FPZ - Matematika II. FORMULE ZA ISPIT. TABLICA DERIVACIJA c = 0, c ∈ R x = 1. (xn) = nxn−1, n ∈ Z. (xc) = cxc−1, c ∈ R,x> 0. (1 x. ) = −. 1 x2. (. √ x) = 1. 2.

Tablica derivacija Pravila deriviranja

x. x a. = Pravila deriviranja. 1. Derivacija konstante. 0. C′ = 2. Derivacija umnoška funkcije i konstantnog faktora. ( ). (. ) ( ). Cf x. Cf x. ′. ′= 3. Derivacija zbroja.

Derivacija funkcije Materijali za nastavu iz Matematike 1

mozemo naci primjenom pravila za derivaciju slozene funkcije, ali moramo imati u vidu da je y funkcija od x. Primjer. Derivacija funkcije x2 y2. 9. =1je2x . 2. 9.

Vjezbe 9 Primjena derivacija L'Hospitalovo pravilo

tangente na graf funkcije f u tocki (x0,f(x0)) glasi y = f (x0)(x − x0) f(x0). Derivacija funkcije f u tocki (x0,f(x0)) predstavlja koeficijent smjera tangente na graf funk-.

4.2. Derivacija funkcije. Pravila deriviranja - Element

4 DERIVACIJA. 4.1. Problem tangente i brzine. Zadatak 1. Neka je f (x) = ln x. 1) Nacrtaj precizno graf te funkcije i njezinu tangentu u tocki A(2, ln 2). 2) Procijeni ...

1.2 Derivacija inverznih i implicitno zadanih funkcija

1.2 Derivacija inverznih i implicitno zadanih funkcija. Teorem. Neka su I J ⊆ R otvoreni intervali i neka je f : I → J bijekcija, takva da je f neprekidna na I i f−1 ...

Svojstva derivacija. Derivacije elementarnih funkcija

Svojstva derivacija. Derivacije elementarnih funkcija. I. Naslov i obja²njenje naslova. U lekciji se razmatraju svojstva derivacija funkcija s obzirom na zbrajanje,.

derivacija integral red zadaci - DeGiorgi @ math.hr

Taylorov polinom. 7. Taylorov teorem. 8. Dovoljan uvjet za ekstreme pomodu derivacija višeg reda. 9. Uvjet rasta i pada funkcije te konveksnosti i konkavnosti.

Derivacija funkcije Materijali za nastavu iz Matematike 1 - TTF

Definicija derivacije funkcije. Neka je funkcija f definirana u okolini tocke x0 i neka je x tocka iz te okoline. Ako kvocijent f (x) − f (x0) x − x0 ima granicnu ...

4.2 4.2. Derivacija funkcije. Pravila deriviranja - Element

U ovom cemo poglavlju nauciti osnove diferencijalnog racuna, najjaceg 'oruzja' kojim su matematicari obogatili covjecanstvo. Rijec je o podrucju matematike u.

Derivacija implicitno zadane funkcije Derivacije višeg reda

Derivacija implicitno zadane funkcije. 1. Izracunajte derivaciju funkcije y(x) implicitno zadane a) jednadzbom yey = ex 1, u tocki x = 0, y = 1, b) jednadzbom y2 ...

Pojam funkcije dviju varijabla, grafa i parcijalnih derivacija

(to je parcijalna derivacija po varijabli y; tu x0 stoji, a y se mijenja oko y0). Vidimo da su parcijalne derivacije u to£ki dva broja. Poput funkcija jedne vari- jable ...

Tablica derivacija Pravila deriviranja Derivacije višeg reda

Tablica derivacija c = 0. (c ∈ R konstanta) x = 1. (xn) = nxn−1. (n ∈ Z) ... Matematicka analiza 2. Tablica integrala. ∫ dx = x C. ∫ xa dx = xa 1 a 1. C.

Derivacije višeg reda Monotonost i derivacija Lokalni ekstremi i ...

Ako je funkcija f : 〈a, b〉 → R derivabilna na 〈a, b〉, onda svakom x ∈ 〈a, b〉 možemo jednoznačno pridružiti derivaciju funkcije f u točki x, odnosno broj f (x), ...