deduktivno

Deduktivno zaključivanje

konkluzija sledi iz jedne premise. 2. neposredne. - konkluzija sledi iz bar dve premise. ➢ Posredni zaključak se dalje deli na: 1. induktivni. 2. deduktivni.

diplomski rad deduktivno i induktivno zaključivanje kod ...

indukcija, potpuna indukcija, kategorički silogizmi, razvoj eksplicitnog ... kreativna. Iako se iz navedenog na prvi pogled može činiti da je dedukcija bezvrijedna,.

Deduktivno-nomološki model objašnjenja

predvida ili ”postdicira”. A zakljucak ima svoju namjeravanu snagu samo ako njegova konkluzija, E, deduktivno slijedi iz premisa. Carl Gustav Hempel (1958) ...