argumentacija

pravna argumentacija

silogistika, prepozicijska logika, predikatna logika, deontična dialoška logika; simbolna logika AI. ▫ spreminja implicitne argumente v eksplicitne – ali.