afektivni poremećaji

DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA • Anksiozni ...

Opsesivno - kompulzivni poremećaj (OKP) . ... Koegzistencija poremećaja ličnosti, ... osjetljivost igra veliku ulogu, dok je kod PTSP-a i trajnih promjena ličnosti.

Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja - fasper

F70 Laka mentalna retardacija. F71 Umerena mentalna retardacija. F72 Teška mentalna retardacija. F73 Duboka mentalna retardacija. F78 Druga mentalna ...

MENTALNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA ZBOG ...

Alkohol kao psihoaktivna supstanca je prisutan od prvog postajanja ljudske ... organizam čisti od alkohola i utvrđuju koje su sve posljedice alkoholizma već ... se farmakoterapija najčešće anksiolitička da bi se lakše prevazišli simptomi.

Bipolarni afektivni poremećaj

smjernice (algoritam) za liječenje bipolarnog afektivnog poremećaja. Ninoslav Mimica, Slađana Štrkalj-. Ivezić, Vera Folnegović Šmalc,. Marija Kušan Jukić. 67.

Manija i bipolarni afektivni poremećaj

afektivni poremecaj. Koji su uobicajeni znaci i simptomi? Za maniju su karakteristicni poremecaji misljenja, raspolozenja i motorike. Klinicka slika zavisi od toga ...

HIPOTIREOZA I BIPOLARNI AFEKTIVNI POREMEĆAJ

je hipotireoidizam udružen sa redukci- jom centralne serotoninergične funkci- je, te da supstituciona terapija zapravo koriguje centralnu serotoninergnu.

Bipolarni afektivni poremećaj - FFOS-repozitorij

Bipolarni afektivni poremećaj jedan je od poremećaja raspoloženja za koji su karakteristične jasne izmjene ... Pamćenje i inteligencija uglavnom su očuvani ...

Bipolarni afektivni poremećaj - Mentalno zdravlje

Bipolarni poremećaj spada u grupu poremećaja raspoloženja i multifaktorijalne ... Pamćenje i inteligencija su najčešće očuvani, ali ponekad se pacijenti žale na.

BIPOLARNI AFEKTIVNI POREMEĆAJ Prema MKB 10 klasifikuje se ...

U grupi poremećaja raspoloženja bipolarni poremećaj je prisutan u 10 do 20 % slučajeva i rjeđe se javlja nego depresija .Nekadašnji naziv je bio ...

Afektivni status i ehogenost jedara rafe i supstancije nigre ... - UviDok

Kapsaicin je aktivni sastojak ljutih papričica i predstavlja agonist TRPV1 receptora. (voltažno zavisni jonski kanal koji se koristi za transport kalcijuma). Vezivanje ...

NEURODEGENERATIVNI POREMEĆAJI

Huntingtonova bolest. ▫ Autosomno dominantna nasljedna bolest. ▫ Trinukleitidno ponavljanje – CAG. ▫ Veći broj ponavljanja ranije javljanje bolesti.

ŠTO SU POREMEĆAJI U PONAŠANJU (PUP)?

Poremećaji u ponašanju uključuju sva ona ponašanja djeteta koja nisu prilagođena ... Dvije su skupine poremećaja u ponašanju, u djetinjstvu i adolescenciji:.

UMIŠLJENI POREMEĆAJI

Ključne riječi: umišljeni poremećaj, uloga bolesnika, Münchausenov sindrom. Adresa za dopisivanje: ... imaju i histrionski poremećaj ličnosti. U granični poreme-.

poremećaji ishrane

HODANJE U TOKU SPAVANJA (somnabulizam): dete ustaje iz kreveta tokom sna, izgleda kao da je budno, nakon nekog vremena. (obično 20 min.) vraća se u ...

Poremećaji ličnosti

21 lip 2019 ... Izbjegavajući poremećaj ličnosti 0,5-1%. • Opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti 1% [8]. Pri prosuđivanju funkcioniranja neke osobe treba ...

FONOLOŠKI POREMEĆAJI

Podjela glasova prema mjestu i načinu artikulacije te zvučnosti glasova. (Izvor: Vuletić, D. (1987.) Govorni poremećaji: Izgovor, Zagreb, Školska knjiga). Mjesto.

POREMEĆAJI SPAVANJA

Ključne riječi : spavanje, poremećaji spavanja, nesanice, poremećaji s ... Za narkolepsiju nema izlječenja te bolest najčešće pokazuje stalnu kliničku sliku ili ...

FONOLOSKO . ARTIKULACIJSKI POREMECAJI U

molemo zakliutiti da je najteid artikulacijski poremetaj sigmatizam, a slijede rotacizam i lambdacizam. 5 obzirom na veliki uzorak ispitanika, naii rezultati mogu ...

POREMEĆAJI SA SUMANUTOŠĆU Prema MKB 10 F 22, F 22. 0 F ...

POREMEĆAJI SA SUMANUTOŠĆU. Prema MKB 10. F 22, F 22. 0 F 22.8, F 22.9 Perzistentni poremećaji sa sumanutošću. F 24 Indukovani poremećaji sa ...

Starenje i urogenitalni poremećaji

Patogeneza – ascendentni put. Predvorje rodnice. Fekalne bakterije (E.coli) mokraćni mjehur. Fimbrije. Povrsina epitelnih stanica. Atrofija epitela. Spolni odnos.

JEZIK I JEZIČKI POREMEĆAJI

relacijski morfemi. Korijenski i derivacijski morfemi nosioci su ukupnog leksičkog ... Zadaci morfološke svjesnosti klasificirani su prema njihovim kognitivnim i ... Učinkovitost programa za vježbu auditivne ili vizualne percepcije i procesuiranja.

Poremećaji menstruacijskog ciklusa

znanje i iskustvo kliničara. Analize su postupne i nadograđuju se. Većinom je dovoljno ... Mirena –uterini uložak. -. Hormonska kontracepcija (produženo).

Poremećaji pigmentacije i diskromije

dermatovenerologiju na Šalati, pod vodstvom prof.dr.sc. ... Male se tetovaže daju ekscidirati. ... rukama i nogama u kombinaciji s limfedemom i pulmonološkim ...

Poremećaji ličnosti - HAZU-a

29 svi 2015 ... Klinike za psihijatriju KBC Zagreb. Kroz prikaz filma „Žena kojoj sam čitao” te psihodinamsku analizu emocionalnih obilježja junaka filma, bit će ...

Fonološki poremećaji u afaziji

Uz navedeno, Brocina afazija može uključivati i anomiju, odnosno nesposobnost imenovanja predmeta kao i poremećaj naglašavanja, a prisutne su i teškoće ...

Pervazivni razvojni poremećaji

F84.5 Aspergerov sindrom. F84.8 Drugi ... funkcije (Wisconsin Card Sorting test, Porteus-Maze test) uz mnoštvo perseverativnih grešaka i lošiji uspeh i u ...

Poremećaji hranjenja - Centar BEA

Poremećaji hranjenja. Vodič za otkrivanje, razumijevanje i traženje pomoći anoreksija bulimija kompulzivno prejedanje. ZAGREB. BEA. Centar za poremećaje.

Poremećaji hranjenja - UniZd

poremećaji hranjenja današnjice su anoreksija i bulimija nervoza koje su se 1980. godine prvi puta pojavile u DSM – III kao podvrsta poremećaja u djetinjstvu i.

Poremećaji spavanja - ZfP Südwürttemberg

Poremećaji spavanja su jako rasprostranjeni i često se javljaju. Oni mogu biti simptom jedne psihičke ili tjelesne bolesti ili znak jedne posebne napetosti.

SOMATOFORMNI I PSIHOSOMATSKI POREMEĆAJI ...

Apstrakt: Somatoformni i psihosomatski poremećaji su dvije kategorije bolesti koje mogu biti vrlo slične prema kliničkim manifestacijama, ali se razlikuju prema ...

poremećaji autističnog spektra1 - Persona

9 tra 2015 ... DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013, p. ... 4 DSM je skraćenica od “The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders” koji ...

Poremećaji transmetilacije u djece - Dr Med | Repozitorij ...

12 ožu 2015 ... našla mišićna slabost i povećana vrijednost kreatin kinaze. ... nastoji se smanjiti unos metionina u organizam i zaustaviti toksično djelovanje ...

ELEKTROLITNI I ACIDOBAZNI POREMEĆAJI U BOLESNE ...

dobazni status (ABS): pH, parcijalni tlak kisika (pO2), parcijalni tlak ugljikova ... venske, a acidobazni status iz standardnog uzorka ka- pilarne krvi. Analiza ...

Propusti i poremećaji pamćenja - Loomen

Perseveracije i konfabulacije. Amnestički sindrom. 1. izražena anterogradna amnezija. 2. varijabilna retrogradna amnezija. 3. neoštećeno STM. 4. očuvana opća ...

MENTALNA RETADACIJA I PSIHOTIČNI POREMEĆAJI

(2,3) Klasifikuje se kao laka mentalna retadacija kod koje se IQ kreće od. 50-69, umerena mentalna retardacija sa IQ 35-49 i teška mentalna retar- dacija gde se ...

ORGANSKI I SIMPTOMATSKI MENTALNI POREMEĆAJI F 00-F 09

Psihoorganski sindromi se po trajanju dijele na : 1. akutne ... u Huntingtonovj bolesti F 02, potom organski sindrom amnezije koji nije izazvan alkoholom i.

Hipertenzivni poremećaji u trudnoći - Dr Med | Repozitorij ...

U trećem tromjesečju trudnoće krvni tlak ponovno raste. Te se promjene događaju kod normotenzivnih trudnica, ali i kod onih s kroničnom hipertenzijom.

POREMEĆAJI DISANJA TIJEKOM SPAVANJA

Klasična opstrukcijska apneja u snu i opstrukcijska hipoventilacija (apneja, desaturacija kisikom, hiperkarbija) su najteži oblik poremećaja spavanja uzrokovani poteškoćama disanja. Opstrukcijska ... ja (prestanak protoka zraka) i hipopneja.

Doc.dr.sc. Dražen Vnuk POREMEĆAJI ... - Intranet

zaustavljanje krvarenja nakon malog reza na sluznici usne šupljine. Vrijeme ... da je sigurnije zaustavljanje krvarenja podvezivanjem nego elektrokoagulacijom.

Internalizirani poremećaji kod djece i adolescenata

Socijalna povučenost. Djeca koja su socijalno povučena ponašaju se pretežito mirno, osamljeno, mnogo maštaju, tiha su i nemaju puno prijatelja zbog osobne ...

anksiozni poremecaji - PORODICNA MEDICINA

F42 Disordio obsessivocompulsivus Opsesivno-prisilni poremećaj. F43 Reactio ... jednim ili više tjelesnih doživljaja - na primjer praznina u stomaku, stiskanje u prsima, lupanje srca, ubrzano ... OPSESIVNO - KOMPULZIVNI POREMEĆAJ.

Poremećaji pokreta - Gyrus Journal

14 kol 2015 ... Bolesti pokreta obilježene su smanjenjem i usporenošću svrhovitih pokreta ... kao što su Huntingtonova bolest, moždani udar i epilepsija.20.

Poremećaji temporomandibularnog zgloba - Repozitorij ...

Temporomandibularni zglob (articulatio temporomandibularis) jedan je od najsloženijih zglobova u tijelu, područje u kojem mandibula artikulira s lubanjom.(2).

okluzija i temporomandibularni poremećaji - Repozitorij ...

Postoji prednji otvoreni zagriz i straţnji otvoreni zagriz, ovisno o smještaju. U transverzalnoj ravnini promatramo poklapanje medijalne linije gornjih i donjih zubi ...

anksiozni poremećaji - Mentalno zdravlje

udružen sa jednim ili više tjelesnih doživljaja - na primjer praznina u stomaku, stiskanje u prsima, lupanje srca, ubrzano disanje, glavobolja ili iznenedna.

POREMEĆAJI ACIDOBAZNE RAVNOTEŽE I ELEKTROLITA

TERAPIJA. • Ukoliko je pH < 7,25 i bazni deficit > 5 - 10 mmol/l: 1. Sol. NaHCO3 8,4% ukoliko je PaCO2 < 6 kPa i ukoliko Na u serumu nije visok. * 1 - 2 mEq/kg ...

AKUTNI I PROLAZNI PSIHOTIČNI POREMEĆAJI MKB 10 F 23

F23.0 Akutni polimorfni psihotični poremećaj bez simptoma shizofrenije. Prisutan je nagli razvoj halucinacija i sumanutih ideja koji se često i brzo mjenjaju.

Perfekcionizam i poremećaji hranjenja - Dr Med | Repozitorij ...

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU. MEDICINSKI FAKULTET. Tanja Radić. Perfekcionizam i poremećaji hranjenja. DIPLOMSKI RAD. Zagreb, 2017.

PERIOPERACIJSKI POREMEĆAJI MENTALNIH FUNKCIJA

Ključne riječi: delirij, akutno konfuzijsko stanje, postoperativni mentalni poremećaji, postoperativna depresija, poremećaji sna, kognitivni poremećaji. Adresa za ...

poremećaji u ponašanju - od prevencije do posttretmana

23 srp 2015 ... Tema ovog završnog rada odnosi se na prevenciju, tretman i posttretman poremećaja u ponašanju. Poremećaji u ponašanju djece i mladih ...

Poremećaji hranjenja- anoreksija i bulimija

U suvremenom svijetu poremećaji hranjenja dostižu epidemijske razmjere i postaju ozbiljan zdravstveni problem djelujući štetno kako na tjelesno tako i na ...

Mentalizacija i poremećaji ličnosti - Dr Med | Repozitorij ...

Somatoformni poremećaji . ... Ključne riječi: mentalizacija, teorija uma, granični poremećaji ličnosti, sigurna ... poremećaji ličnosti i neurotični poremećaji.

Nasljedni poremećaji sinteze i metabolizma surfaktanta u ...

Plućni surfaktant predstavlja jedinstvenu kombinaciju lipida i proteina koji smanjujući površinsku napetost na granici između zraka i tekućine sprječava ...

ABDOMINALNA HIRURGIJA 1. Poremećaji motiliteta jednjaka ...

Hijatus hernije i gastroezofagealni refluks ... Komplikacije hernija. 11. Akutni abdomen: bol, etiologija, sindromi. 12. Ulkus želuca. 13. Komplikacije ulkusa želuca.

kromosomski poremećaji u djece i njihovo ukljuĉivanje u ...

predškolsku ustanovu. Na kraju ovog rada je zakljuĉak na završni rad u cjelini. Kljuĉne rijeĉi: kromosomski poremećaji, Downov sindrom, Turnerov sindrom,.

PSIHIČKI POREMEĆAJI SA PSIHOZOM I SHIZOFRENIJA Smjernice ...

Branka Restek Petrović, Majda Grah, Maja Bajs Janović, Petrana Brečić,. Dubravka Stijačić, Lana Mužinić, Perla Čaćić, Kristina Jandrić, Martina Grubiša, Zoran.

POREMEĆAJI HEMOSTAZE U BOLESNIKA S CIROZOM JETRE

Deskriptori: Ciroza jetre – krv, komplikacije, patofiziologija, farmakoterapija; Poremećaji zgrušavanja ... ljamo temeljem kliničke slike odgođenog ili produljenog.

Poremećaji koagulacijskog mehanizma i hemostaza - Intranet

POREMEĆAJI KOAGULACIJSKOG MEHANIZMA I HEMOSTAZA. Za proces zaustavljanja krvarenja (hemostazu) bitni su slijedeći čimbenici: vazokonstrikcija.

Anksiozni poremećaji u dječjoj dobi - Dr Med | Repozitorij ...

traumatskog iskustva dolazi do vezivanja straha i anksioznosti na prethodno neutralne stimulanse ... Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež, Kukuljevićeva 11,.

Poremećaji ličnosti u književnosti - Dr Med | Repozitorij Medicinskog ...

Dijagnostiĉki kriteriji histrionskog poremećaja liĉnosti . ... Histrionski poremećaj liĉnosti u književnosti – Margaret Mitchell, „Prohujalo s vihorom“ .