1 zakon termodinamike

II zakon termodinamike

II zakon termodinamike. Poglavlje 2.3. Pravac i smer spontanih promena. Drugi zakon termodinamike-definicije. Karnoova teorema i ciklus. Termodinamička ...

2. zakon termodinamike

12 svi 2011 ... adijabatski proces može se realizirati termičkom izolacijom sustava ili vrlo ... 4. adijabatska kompresija na početno stanje pri temperaturi TH.

tmp: drugi zakon termodinamike - NTF

Ker je sistem izoliran, ni izmenjave toplote med sistemom in okolico: δQ r. = 0 in ∆S = 0. Reverzibilni izotermni proces – idealni plin. Začetno stanje: (p. 1. , V. 1.

ničelni zakon termodinamike - NTF

HESSOV ZAKON IN REAKCIJSKA TOPLOTA. Količina absorbirane toplote, oz. toplote, ki nastane pri kemijski reakciji, zavisi od pogojev, pod katerimi poteka ...

TOPLOTA I RAD, PRVI ZAKON TERMODINAMIKE

•Prvi zakon termodinamike. Zakon o održanju energije. Energija ne može biti stvorena niti uništena, ona može biti samo prevedena iz jednog oblika u drugi.

I zakon termodinamike-unutrašnja energija

Unutrašnja energija je osobina sistema i promena ove osobine izvodi se iz zakona o održanju energije. Rad potreban za promenu adijabatskog sistema isti je ...

Prvi zakon termodinamike - vtsnis.edu.rs

Prvi princip termodinamike je apsolutni prirodni zakon koji važi za sve pojave koje se odigravaju na svim prostornim nivoima (mikro, makro i mega svetu).

I zakon termodinamike je doveo do uvoñenja unutrašnje energije, U ...

Drugi zakon se koristi da se odrede i kvantifikuju spontane promene preko termodinamičke veličine koja je funkcija stanja i zove se entropija, S. Prvi zakon.

Prvi zakon termodinamike - Repozitorij Odjela za kemiju - unios

1.zakon termodinamike jedan je od ključnih elemenata jedne od temeljnih teorija fizike- klasične termodinamike. Termodinamika je fenomenološka teorija, ...

Prvi zakon termodinamike - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

1.zakon termodinamike jedan je od ključnih elemenata jedne od temeljnih teorija fizike- klasične termodinamike. Termodinamika je fenomenološka teorija, ...

PITANJA IZ TERMODINAMIKE

Što kaže Richmannovo pravilo? Posljedica kojeg zakona je to pravilo? 13. Navedite neke primjere povećanja unutarnje energije mehaničkim radom. 14.

Milošević, Osnovi fenomenološke termodinamike

NUITI I PRVI ZAKON TERMODINAMIKE. 1.1. Osnovni pojmovi. 1. Termodinamika je deskriptivna teorija ponašanja siste- ma čije su razmere mnogo veće od ...

Pregled fomula iz Topline i termodinamike

26 ruj 2006 ... 3.2.3 Specificni i molarni toplinski kapacitet. Specificni toplinski kapacitet definiramo relacijom c = C m. (3.8) a molarni toplinski kapacitet. CM. =.

Osnove termodinamike realnih otopina - FKIT

Otopine plinova ili krutina u kapljevinama. H2. 2 kx p = Henryjev zakon. H2. 2. ˆ kxf. = Odstupanja od Henryjeva zakona za realne otopine ...

KONTROLNA ZADAĆA IZ TERMODINAMIKE – uzorci pitanja i ...

Perpetuum mobile I. vrste je zamišljeni stroj koji bi... a) ...obavljao veći rad od energije primljene u obliku topline. b) ...svu primljenu toplinu pretvarao u rad.

Aviani_Temeljni koncepti termodinamike - Ivica Aviani - Institut za ...

termodinamička ravnoteža. Razlog tome je ne uključivanje u razmatranje meñudjelovanja molekula i uloge entropije. Entropija se spominje na kraju nastavne ...

Eksperimenti iz termodinamike u nastavi fizike za osnovnu skolu

oznaka za temperaturu T jedinica mere [7] = K-Kelvin. Kod nas se u svakodnevnom zivotu cesce koristi stepen C-celzijus za izrazavanje temperature i tada se ...

Zakon o radu Zakon je objavljen u "Sluţbenom listu CG ... - Asistent.me

Dopunski rad. Član 58. (1) Zaposleni koji radi puno radno vrijeme može zaključiti ugovor o dopunskom radu sa istim ili drugim poslodavcem, ako posebnim ...

Holov efekat, Biot Savarov Zakon, Amperov zakon o ... - vtsnis.edu.rs

Elektrotehnika sa elektronikom. Holov efekat, Biot Savarov Zakon,. Amperov zakon o cirkulaciji vektora magentne indukcije, primeri ...

zakon vrijednosti kao zakon slobodne robne razmjene u marxovu ...

Primordijalno, u krajnjoj liniji, Marx taj princip poima kao temelj- no regulatorno načelo svake robne privrede. Od bogatog znanstvenog nasljeđa što ga zatiče u ...

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE MBS006 Dr ... - Ariel Ministries

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE. MBS006. Dr. Arnold G. Fruchtenbaum. Jer završetak Zakona je Hristos - na opravdanje svakome koji veruje. (Rimljanima ...

zakon o sigurnosti prometa na cestama i zakon o zaštiti od buke žzh

11 ruj 2014 ... ZAKON. O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U. ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ. POGLAVLJE I. TEMELJNE ODREDBE.

parlamentarna skupština bosne i hercegovine zakon zakon - JP NIO ...

6 мар 2012 ... Ličnu kartu s kvalificiranom potvrdom državljani BiH mo- gu koristiti i za ... osobna iskaznica, osim za prelazak državne granice. Potvrda i.

Zakon o posredovanju u prometu nekretninama i Zakon o obveznim ...

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina i Zakon o obveznim odnosima. SUDSKA PRAKSA. 3 . Forum poslovanja nekretninama. Zagreb, prosinac 2018.

Zakon o posredovanju u prometu nekretninama i Zakon o ... - HGK

između strankama sklopljen ugovor o posredovanju. (čl. 813. ZOO) ili ugovor o nalogu (čl. 749. ZOO). (…)kod ugovora o posredovanju glavna obveza postoji.

zakon zakon - JP Autoceste FBiH

Saobra}aj/promet tramvaja i drugih vozila na {inama/tra~nicama . . . .82. 17. Saobra}aj/promet ... ske/registracijske tablice/plo~ice i registarsku/registracijsku tablicu/plo~icu pre- svu~enu bijelom ... 7) probne tablice/plo~ice. (2) Oznake na ...

Zakon o radu Zakon je objavljen u "Sluţbenom listu CG", br. 49/2008 ...

zakona. (4) Ako pojedine odredbe ugovora o radu utvrĎuju manji obim prava ili ... niti davanje izjave o otkazu ugovora o radu od strane tog lica. ... izdavanje novih radnih knjižica, način voĎenja registra izdatih radnih knjižica i obrazac radne.

KANTON SARAJEVO Skup{tina Kantona Sarajevo ZAKON ZAKON ...

18 svi 2017 ... ^lan 1. (Izmjena ~lana 51a. Zakona). U Zakonu o komunalnim djelatnostima ("Slu`bene novine. Kantona Sarajevo", br. 14/16, 43/16 i 10/17 ...

Tok vektora intenzity, Gaussov zákon v elstat. poli Gaussov zákon v ...

Gaussov zákon v magn. poli. Ampérov zákon v magn. poli. Faradayov zákon elmag. indukcie. Maxwellove rovnice. Doplnkové materiály k prednáškam z Fyziky ...

1 TEZE ZA OBITELJSKI ZAKON Obiteljski zakon („Narodne novine ...

Obiteljski zakon („Narodne novine, broj: 75/14., u daljnjem tekstu: Obiteljski zakon 2014) stupio je na snagu 1. rujna 2014. godine te je istim danom Obiteljski ...

Zakon o računovodstvu i Zakon o PDV

27 јун 2017 ... Лица одговорна за књижење рачуноводствених исправа ( чл.10, ст.2 ... назив, адресу и ПИБ обвезника - издаваоца рачуна; ... У рачуну у опису услуге наводе предујам, што никако не може да буде опис услуге јер је.

zakon zakon - BIHAMK-a

ure|aje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko optere}enje vozi- la, osnovni ... noj/prometnoj traci/traku i na takvoj udaljenosti od raskrsnice/raskri`ja ili dru- gog mjesta ... tavljanje, promjena stepena/stupnja prijenosa, promjena smjera vo`nje, vo`nja ... hografa i guma/pneumatika ~lan/~lanak 203. stav/stavak 1.

1 TEZE ZA OBITELJSKI ZAKON Obiteljski zakon - Centar za ...

Obiteljski zakon („Narodne novine, broj: 75/14., u daljnjem tekstu: Obiteljski zakon 2014) stupio je na snagu 1. rujna 2014. godine te je istim danom Obiteljski ...

zakon - ILO

gde je ∇ istisnina na konstruktivnoj vodnoj liniji u m³. Pod brzim putničkim brodom ne smatraju se neistisninski brodovi čiji je trup potpuno iznad površine usled ...

ZAKON ali VES?

4 mar 2013 ... Tone Seliškar: Bratovščina Sinjega Galeba . ... Sinjega galeba iz življenja revnih dalmatinskih ribičev, snov iz ... Vsa vas ena sama družina!

160 ZAKON

19 srp 2004 ... ZAKON. O BLAGDANIMA I NERADNIM DANIMA U. ŽUPANIJI ... Članak 1. Ovim Zakonom utvrñuju se blagdani i neradni dani u Županiji ...

Zakon o pdv

Z A K O N. O POREZU NA DODATU VREDNOST. I. UVODNE ODREDBE. Član 1. Ovim zakonom ... PDV je opšti porez na potrošnju koji se obračunava i plaća na isporuku dobara i ... iznos prethodnog poreza u skladu sa čl. 28, 30. i 34. ovog ...

ZAKON

2 јан 2015 ... 2) platne transakcije koje se izvršavaju preko zastupnika ovlašćenog za pregovaranje ili ... kupovina robe i usluga isključivo u prostorijama izdavaoca ovog instrumenta ili, u skladu sa ... However, if they so wish, the competent.

Zakon o strancima

1) stranac je svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije;. 2) nadležni organ je organizaciona jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova, Direkcije ...

ZAKON O CESTAMA

koncesionara o uvjetima sklapanja ugovora s pružateljem usluga EENC-a radi osiguranja ... utvrđuje uvjete za izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu. ... (7) Minimalne uvjete za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza iz stavka 1. ... Pravilnik o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta (»Narodne novine« br.

GAUSSOV ZAKON

Gaussov zakon diferencijalni element plohe koja se nalazi u polju električno polje naboja q q. Sd. E. S o. = ⋅. ∫ о о ε električna permitivnost vakuuma električni ...

Zakon o duvanu

29 јул 2015 ... ... cigarete i ostali duvanski proizvodi (cigare, cigarilosi, rezani duvan, duvan ... godišnje sa stopom rasta potrošačkih cijena koju utvrđuje organ ...

obiteljski zakon - ILO

24 stu 2015 ... Obiteljski zakon. NN 103/15 - na snazi od 01.11.2015. Naĉelo skrbniĉke zaštite. Ĉlanak 8. Skrbniĉka zaštita djeteta bez roditeljske skrbi, osobe ...

Zakon o hrani

Zakon o hrani pročišćeni tekst zakona. NN 81/13, 14/14, 30/15 na snazi od 18.03.2015. I. OPĆE ODREDBE. Svrha Zakona. Članak 1. (NN 30/15). (1) Ovim se ...

Zakon o sestrinstvu NN 57/11

ZAKON. O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SESTRINSTVU. Članak 1. U Zakonu o sestrinstvu (»Narodne novine«, br. 121/03. i 117/08.) članak 1. mijenja ...

Plankov zakon c f c E h f h = ∙ = ∙ = ∙

rasvjeta sportskih stadiona, rasvjeta ulica i trgova, rasvjeta spomenika i ... svjetlosnog fluksa svjetiljke i svjetlosnog fluksa koji pada na radnu ploču. Faktor.

zakon o radu - ILO

Izmene i dopune Zakona stupile su na snagu 29. jula 2014. godine, osim ... Međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora, Pravilnika o radu i ugovora o radu.

Zakon o pomilovanju

Lice koje se nalazi na izdržavanju kazne upućuje molbu za pomilovanje sudu preko uprave ustanove u kojoj izdržava kaznu. Ta ustanova prilikom dostavljanja ...

Hookov zakon

Hookov zakon. 8.1 Zveza med napetostjo in deformacijo. 8.1.1 Rešene naloge. 1. Ravninska deformacija deformira pravokotnik dimenzije 2cm × 1cm v romboid ...

Gay-Lussacov zákon

priemerný koeficient teplotnej rozpínavosti príslušnej látky medzi bodom mrazu a varu vody, závislý tiež od zvoleného tlaku p0. 10.2. Gay -Lussacov zákon.

zakon - Vlada TK

26 stu 2008 ... b) sportsko oružje čine pištolji i revolveri velikog kalibra, malokalibarske puške i malokalibarski pištolji i revolveri, kalibra 5,6 mm, sa ivičnim ...

Zakon o oružju

revolveri velikog kalibra podešeni za sportske svrhe, malokalibarske puške i ... 11a) vazdušno oružje je svaka vrsta puške, pištolja, revolvera i druge naprave ...

OBITELJSKI ZAKON

24 stu 2015 ... Obiteljski zakon. NN 103/15 - na snazi od 01.11.2015. Naĉelo skrbniĉke zaštite. Ĉlanak 8. Skrbniĉka zaštita djeteta bez roditeljske skrbi, osobe ...

Zakon Udruge

(2) Uz djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, udruga može obavljati djelatnost kojom ... izvod iz sudskog ili drugog registra za pravnu osobu – osnivača udruge,.

zakon - Agroklub

Republiku Hrvatsku i za nju se utvrđuju novčani poticaji u poljoprivredi i ribarstvu (u ... Novčani poticaji iz članka 5. ovoga Zakona iznose za: ... 9) lješnjaci:.

Zakon o prekrsajima

Katalog propisa 2017. Nespa computers doo ... Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima ("Službeni list Crne Gore", br. 039/11 od 04.08.2011) ... prekršajni postupak i postupak izvršenja prekršajnih sankcija. Određenje prekršaja.

Zakon o izmenama i - ILO

„Ugovor o radu smatra se zaključenim kad ga potpišu zaposleni i poslodavac. ... Uz aneks ugovora o radu (u daljem tekstu: aneks ugovora) poslodavac je dužan ...

ZAKON O DOPRINOSIMA

1 sij 2017 ... (2) Ovim se zakonom uređuju i osnovica i stopa za obračun doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje, kao i rokovi za uplatu doprinosa ...

UKAZ ZAKON

osposobljena za gospodarski ribolov ili ima zaposlene osobe koja su stru~no osposobljene za gospodarski ribolov;. 3. ako ribolovni pribor i oprema ispunjavaju ...

Raoultov zákon

Obdobne prebieha frakciovaná destilácia zmesi, s tlakovým diagramom vykazujúcim minimum napätia (obr. 14.4), ale s tým rozdielom, že teraz zloženie ...