I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci - RRiF

4 velj 2020 ... osnovica za obračun doprinosa. ... Osnovice i stope za plaćanje doprinosa iz plaće kod pravnih i fizičkih osoba plaće u ... Za službenike i namještenike u javnim službama ... svoti od 3.890,00 kn na temelju Odluka o visini.

I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci - RRiF - Srodni dokumenti

I. Obračun plaće, naknada i neoporezivi primitci - RRiF

4 velj 2020 ... osnovica za obračun doprinosa. ... Osnovice i stope za plaćanje doprinosa iz plaće kod pravnih i fizičkih osoba plaće u ... Za službenike i namještenike u javnim službama ... svoti od 3.890,00 kn na temelju Odluka o visini.

obračun isplaćene plaće/naknade plaće - Isplate.info

Datum isplate plaće/naknade plaće u cijelosti. Datum djelomične isplate plaće/naknade plaće. III. OPĆI PODACI POTREBNI ZA OBRAČUN PLAĆE fgf fgfg fgfg.

obračun terenskog dodatka - RRiF

OIB: Mjesto troška: OBRAČUN TERENSKOG DODATKA za mjesec. za radnika: koji je poslan u svrhu : Datum odlaska. Datum povratka. Broj dana provedenih.

Obračun honorara (ugovor o djelu, autorska naknada i dr ...

31 pro 2015 ... Primjer 1: Juri Juriću iz Zagreba isplaćuje se 10. travnja 2015. godine nakna- da za akviziterski posao prema ugovoru o djelu u iznosu 1.000,00.

Uputstvo o pravilima za obračun plaća, naknada i drugih ...

02.11.2006. godine. Ovim uputstvom uređuje se obračun plaća, naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće ... centralne škole 15%. 42.

upute - aplikacija financijsko poslovanje - obračun naknada - Dacom

31 pro 2015 ... Pregled transferiranih podataka u [email protected] sustavu . ... Ukoliko radite transfer u internet bankarstvo direktno iz aplikacije za obračun ...

Obračun članarina, doprinosa, naknada i spomeničke rente za 2009.

31 pro 2009 ... mjesecu za tekući mjesec, na sljedeći račun: Naziv računa: članarina hGK. Uplatni račun: 1001005-1700052620. Poziv na broj: 05.

Obračun naknada za uvoz/unos i proizvodnju EE opreme te baterija ...

posebne naknade za okoliš na vozila na motorni pogon,. - naknada zbrinjavanja ... oprilikom uvoza iz trećih zemalja - osnova za prijavu je datum carinske deklaracije ... ▷Osnova za izračun – neto masa EE opreme u kg. ▷Iznos naknade:.

Obračun naknada za uvoz/unos i proizvdnju ambalaže i otpadne ...

sukladno Pravilniku o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16) ... (4) Oznake iz stavaka 1., 2., i 3. ovoga članka moraju biti stavljene na samu ambalažu ...

obracun putnih troškova i ostalih nadoknada - RRiF

VII. 7.1. PRIMJER OBRAČUNA PUTNOG NALOGA ZA SLUŽBENI PUT. U INOZEMSTVO. (Anamarija WAGNER, dipl. oec., ovl. rev. i ACCA).

ii. plaće - RRiF

uređeno je da plaća u RH ne smije biti niža od minimalne plaće koja za razdoblje od 01. 06. ... ekonomisti, pravnici, inženjeri i ostali VSS. – ekonomist, pravnik i ...

naknada plaće za vrijeme bolovanja - ÖGK

Kod bolovanja dok ste u radnom odnosu ili odmah poslije toga (poslije prekida radnog odnosa za vrijeme bolovanja): 50 % osnovice za obračun - do 42. dana.

Obračun plaće u 2017. i popunjavanje obrasca JOPPD za ...

17 sij 2017 ... 7/2016):. Poziv na broj primatelja: HR68 1880 - OIB isplatitelja – oznaka obrasca JOPPD. (5 znamenki). 5. Obveza izvješćivanja i dostave.

i. svote naknada, potpora i nagrada koje se mogu isplatiti bez ... - RRiF

2 ruj 2009 ... -uč ard erp zi it ovs ar av og do otš ,nk ................ is on zi ar ad at ovS na ili ra ču na (cje ni ka) ... Zagreb − Ogulin. 84,40. Zagreb − P. Č. C. P. ...

I. Svote naknada, troškova, potpora i nagrada koje se mogu ... - RRiF

24 sij 2018 ... štene osobe, obračun troškova, likvidaciju obračuna te izvješće s puta. Uz putni nalog obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju nastali ...

obračun neisplaćene ili djelomično isplaćene plaće ... - Isplate.info

Obrazac NP1. II. PODACI O POSLODAVCU. 1. ... Ako želite koristi ovaj obrazac u Excelu, pošaljite e-mail na [email protected] Naknada za korištenje obrasca ...

PLAĆE Konačni obračun poreza i prireza - Foing-nova

28 stu 2019 ... Lista konačnog obračuna po općinama – sintetika. • Specifikacija – „Specifikacija preplaćenog poreza na dohodak i prireza“ - lista koja se.

Godišnji obračun pri isplati zadnje plaće u 2017. godini - ProFi

14 stu 2017 ... OBRAČUN POREZA PO ODBITKU TIJEKOM GODINE. MJESEČNA ... Poslodavci su obvezni sastaviti godišnji obračun poreza iz plaće za sve.

IV. Stope doprinosa iz i na plaće kod pravnih i fizičkih osoba - RRiF

24 sij 2018 ... utvrđena i najniža osnovica za plaćanje doprinosa za. 2018. te iznosi 3.047,60 kn (8.020,00 x 0,38). Utvrđivanjem najniže osnovice za plaćanje ...

v. stope doprinosa iz i na plaće kod pravnih i fizičkih osoba - RRiF

29 sij 2020 ... Doprinosi obrtnika i slobodnih zanimanja obveznika poreza na ... naknada plaće za bolovanje uz dopušteno smanjenje utvrdi u svoti nižoj od ...

ii. plaće - osnovice, stope doprinosa, poreza i prireza i uplatni ... - RRiF

1 sij 2011 ... 86/08.) te. Zakonu o brdsko-planinskim područjima (Nar. nov., br. 12/02., 32/02., 117/03., 42/05., 90/05. i 80/08.) RRiF-ovi savjetnici odgovaraju.

II. Plaće - osnovice, stope, poreza i prireza, posebnog poreza ... - RRiF

31 sij 2018 ... Kolektivnim ugovorima uređuju se prava i obveze poslodavaca i radnika u vezi radnog odnosa, plaća, materijalnih prava, godišnjeg odmora, ...

POREZNE OLAKŠICE ZA ŠPORTAŠE Neoporezivi primici športaša

(nagrade, športske stipendije, stipendije za školovanje, naknade športašima amaterima ... Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“,. • Nagrade jedinica lokalne ...

BROŠURA RRiF VŠ - RRIF – Visoka škola

na državna matura. ... MATEMATIKA - osnovna razina (B) - 17%. STRANI ... Nastavne materijale (sažetci predavanja, skripte, prezentacije, zbirke zadataka i sl.).

RRiF's Chart of Accounts for Entrepreneurs - RRiF

E-mail: [email protected] key account račun. 0 RECEIVABLES FOR ISSUED CAPITAL AND. NON-CURRENT ASSETS. POTRAŽIVANJA ZA UPISANI KAPITAL I.

11. Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanju na teret ...

Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanju na teret poslodavca i/ili na teret HZZO-a. OPIS: Poslodavac: „XX“, d.o.o. iz Zagreba Zagreb, Zumbulska 12, ...

11. Isplata plaće i naknade plaće radniku na bolovanju na ... - Regos

sata), a od 16. do 31. siječnja (84 radna sata) bio je na bolovanju na teret HZZO-a. - odrađena plaća za siječanj (85% plaće za razdoblje od 1. do 15. siječnja) ...

obveze za plaće, naknade i dodatke uz plaće - Repozitorij ...

23 Turković-Jarža, L., Doprinosi i obračun plaća u 2012.godini, RRiF br. ... Neto plaća radnika ovisi o visini ugovorene bruto plaće, ali i o poreznim olakšicama ...

komunalni doprinos i komunalna naknada komunalna naknada - agenti.hr

Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog ... Komunalnu naknadu plaćaju vlasnici odnosno korisnici stambenog prostora, ... Zastara se prekida podnošenjem tužbe kao i svakom drugom vjerovnikovom radnjom.

Obračun marginalnih troškova i apsorpcioni obračun troškova.pdf ...

8 апр 2019 ... Marginalni (granični) trošak-prosječni (varijabilni) trošak dodatne ... 1.000 i 1.001 komada, onda slijedi zaključak da marginalni trošak 1.001.

Catálogo Mise en Place fotos 300 px - Mise en Place | Vinhos

Somos Mise en place, empresa do grupo Alunt Foods. Nossa missão é proporcionar experiências memoráveis para as pessoas enquanto celebram à mesa.

Obračun plač

Obračun plač. Ključne besede: bruto plača, čista plača, obveznosti iz plače, obveznosti na plače, podjemna pogodba, avtorski honorar, obračun in knjiženje.

Obračun plaća

RITAM FORMS – PLAĆE I KADROVSKA EVIDENCIJA – OBRAČUN PLAĆA. Stranica 1 od 30. Obračun plaća. Mjesto u izborniku: Sadržaj: . Tražili a .

kis 4 win obračun plaća - Micronic

IZVJEŠĆA/PLATNA LISTA/NP1 OBRAZAC – 13. vrsta i iznos obustava – ispisuje se poziv na broj koji je upisan u knjiženja/obustave/po iznosu/partija. Do sada ...

Konačni obračun poreza

Klikom na strelicu pored akcije Platna lista (F11) u padajuće ... oblik osim na Platnoj listi ože o vidjeti i u Plaće i kadrovska eviden ija/O račun/Ispis platnih lista →.

Obračun kamata: jednostavan i anticipativan

11 sij 2015 ... razdoblja, a dekurzivni način obračuna kamata u glavnicu za obračun ne uključuje kamate tekućeg razdoblja. Jednostavni kamatni račun ne ...

Obračun honorara - Računovodstvo i porezi

31 pro 2015 ... Obračun honorara (ugovor o djelu, autorska naknada i dr.) – praktični ... određene isporuke autorskog djela nije obvezeno sklopiti ugovor o.

OBRAČUN TROŠKOVA PO AKTIVNOSTIMA NA ... - doiSerbia

direktnih troškova, indirektni troškovi se ne mogu u momentu nastanka direktno alocirati za konkretne nosioce troškova, jer su to troškovi koji su zajednički za.

Obračun PDV-a po naplati računa: EU iskustva

12 ruj 2014 ... Cilj je ovoga rada prikazati postojeće uređenje obračuna PDV-a po naplaćenoj naknadi u hrvatskom i europskom zakonodavstvu. U nekim ...

obračun, JOPPD, nalozi - Fina

Oznaka podnositelja izvješća za svaki JOPPD obrazac iz COP-a treba biti : 1 – Pravna osoba, a oznaka vrste obrasca mora biti 1- originalni obrazac (obrasci s ...

Priručnik za obračun bolovanja - UVRA

KADA POSLODAVAC ZA SVO VREME BOLOVANJA OBEZBEĐUJE SREDSTVA OSNOV ZA OBRAČUN. NAKNADE UTVRDJUJE SE U VISINI PROSEČNE ...

Obračun trošarine za biogoriva - PisRS

2. DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE: DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE ... 1. bioetanol. (1000 l ). 2. biodizel. (1000 l ). 3. etil tertio butileter. (1000 l ). 4. bioplin. (m3). 5.

Obračun bolovanja od decembra 2005.

osnov za naknadu zarade na teret Zavoda je prosečna zarada koju je osuguranik ostvario u prethodna tri meseca pre meseca u kome je nastupila sprečenost ...

Naknada štete - Prnjavorac

štetu kao pravno relevantnu činjenicu iz koje nastaje obveznopravni odnos ... nastavnika, iako su i inače bile uočene česte tuće izmedju učenika ove škole, ...

Naknada za pristup informacijama

PODI-SIBENIK d.o.o.. Velimira Skorpika 17b. 22000 ~ibenik. OIB 56846309370 !BAN HR492Ll10061100005783. INDUSTRIJSKA ZONA www.podi-sibenik.com.

Povratna naknada - Synesis

Prvo je potrebno otvoriti dokument Povratna naknada i u njegovim parametrima upisati iznos povratne naknade po jednici ambalaže (0,50 kn). Ovaj parametar ...

Korisnička uputa za rad s web aplikacijom Centralizirani obračun ...

obračun – korekcija razrade u kartici Razrada bolovanja koristi se za potrebe korektivnog obračuna koji je detaljno opisan u poglavlju 6.3.10. Korektivni .

OBRAČUN NOVČANE PODRŠKE B-1 Podrška za ... - Binfo.ba

Čerimić Elvir. Čićak Mirsad. Hodžić Fahrudin ... Hasanhodžić Kenan. Hodžić Đenan ... Marjanović Darinka. Markošić Ivana ... Kovač Dževad. Mešan Hamid.

obračun turističke članarine - Visit Bibinje

Primjer izračuna turističke članarine: ... Nakon obračuna potrebno je ispuniti TZ obrazac koji se podnosi nadležnoj Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta).

za OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH SREDSTEV (OS) - Birokrat

BIROKRAT obračun OS. 1 sestavil: Damir Jurak ... za OBRAČUN AMORTIZACIJE OSNOVNIH ... Za lepši pregled obračuna izvozimo v excel v excel. Obračun v ...

obračun trošarine za tobačne izdelke - PisRS

2. DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE: DRUGI PLAČNIKI TROŠARINE ... v evrih. Količina. Znesek za vračilo v evrih. Zakonska podlaga. (1). (2). (3). (4). (5). (6). (7).

Obračun članarine turističkoj zajednici - Pula

MINISTARSTVO FINANCIJA. Obrazac TZ. POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED. ISPOSTAVA. nadležna prema sjedištu pravne / prebivalištu fizičke osobe ...

NAREDBU O IZNOSIMA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA ...

OSIGURANJA ZA 2018. GODINU. Opće odredbe. Članak 1. (1) Ovom se Naredbom objavljuju iznosi osnovica za obračun doprinosa za 2018. godinu izračunani kao ... Najniža mjesečna osnovica, prema članku 200. stavak 3. Zakona ...

Priručnik za obračun bolovanja - UVRA Novi Sad

BOLOVANJE DO 30 DANA NA TERET POSLODAVCA ... NAKNADU ZARADE ZA PRVIH 30 DANA BOLOVANJA OBEZBEDJUJE POSLODAVAC IZ SVOJIH.

Prelazak na obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama od 1 ...

1 sij 2015 ... Od 1. siječnja 2015. postupak obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama ... Odredbama novih članaka 125.i do 125.k Zakona propisan je ...

Standardizacija određivanja koeficijenata za obračun korisnih ...

4 velj 2015 ... standardizacija cijelog postupka - ujednačavanje dobivenih rezultata (bez obzira tko izrañuje elaborat etažiranja i izračun površina rezultati bi ...

obračun isplaćene otpremnine - Isplate.info

IV. PODACI O OTPREMNINI. 1. MJERILA ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA OTPREMNINU. IZNOS. 1.1. broj godina za koje je radnik ostvario pravo na otpremninu.

jednokratna naknada - CZSS Split

ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE PRAVA. TRENUTAČNE ... zahtjeva za svaki mjesec (plaća, mirovina, novčana naknada HZZ-a, rodiljna naknada, uzdržavanje od ...

Naknada štete - Privredna štampa

9 stu 2018 ... osnovnim načelima ZOO utvrđuje : „svako je dužan da se uzdrži od ... Nanošenje štete poslodavcu za vrijeme štrajka (čl.157.st.3.ZoR FBiH) ... Za razliku od tog pravila, radno zakonodavstvo se opredijelilo za rješenje.

Cjenik naknada i troškova - OTP Leasing

Cjenik naknada i troškova. OTPL u ... leasing ugovora za isti objekt leasinga i obračun troškova obrade novom Primatelju ... Naknada za prefakturiranje. 20. 5.4.