Zakon o placama i naknadama u institucijama Bosne i ... - Prnjavorac

... Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj ... će prilikom utvrđivanja osnovice za obračun plaće zaposlenom u instituciji Bosne i ... (2) Podatke o visini prosječne netoplaće u Bosni i Hercegovini objavljuje Agencija za ... prijevoza na posao i s posla javnim prijevozom, ukoliko u instituciji nije ...

Zakon o placama i naknadama u institucijama Bosne i ... - Prnjavorac - Srodni dokumenti

Zakon o placama i naknadama u institucijama Bosne i ... - Prnjavorac

... Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj ... će prilikom utvrđivanja osnovice za obračun plaće zaposlenom u instituciji Bosne i ... (2) Podatke o visini prosječne netoplaće u Bosni i Hercegovini objavljuje Agencija za ... prijevoza na posao i s posla javnim prijevozom, ukoliko u instituciji nije ...

Zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine

g) Koeficijent je broj dodijeljen svakoj poziciji razvrstanoj u platne razrede; ... Promjene osnovice za obračun plaće zasnivaju se na dokumentu Politika plaća u ...

i člana 40. Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i ...

izvještaj o obavljenom službenom putu. (4) Izvještaj iz stava ... putnički automobil u ličnoj svojini, uz putni nalog obavezno prilaže i obračun kilometara pređenih ...

Zakon o prekrsajima Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

Uz prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu će biti predat i pasoš ili drugi identifikacioni dokument. (5) Radi obezbjeđenja plaćanja ...

Zakon o nasljeđivanju Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

ZAKON O NASLJEĐIVANJU. (Sl.list SRBiH br.7/80-267, 15/80-711). DIO PRVI. NASLJEDNO PRAVO. I - OPŠTE ODREDBE. Ostvarivanje nasljednog prava.

Zakon o naslijeđivanju Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

njihovom doprinosu u povećanju vrijednosti ostaviočeve imovine. ... Rješenje kojim je raspodjeljena naknadno pronadjena imovina, sud će dostaviti i ...

Krivicni zakon Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

Integralni tekst. ("Službeni ... Hercegovine, a koja je određena kao tajna zakonom, drugim propisom ili opštim aktom nadležnog ... protivpravna imovinska korist, najveća mjera izrečene novčane kazne može iznositi dvostruki iznos te štete ...

Zakon o pomilovanju Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

Ovim Zakonom propisuje se organ nadležan za davanje pomilovanja, krivična djela za koja se pomilovanje ne može dati, oblici pomilovanja i postupak u vezi s ...

Zakon o unutrašnjim poslovima Federacije Bosne i ... - Prnjavorac

primjenjivati samo Zakonom o policijskim službenicima Federacije Bosne i. Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/05, 70/08 i 44/11 - u daljnjem ...

Zakon o nasljeđivanju Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

1 lis 2014 ... Zastara prava na traženje smanjenja raspolaganja pravnim poslovima ... kad je nasljednik umro nakon okončanja ostavinske rasprave, a prije.

Zakon o prebivalistu i boravistu Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

ZAKON O PREBIVALIŠTU I BORAVIŠTU. DRŽAVLjANA ... Kao valjan dokaz za prebivalište smatraće se i ovjerena izjava stanodavca iz koje je vidljivo da.

Zakon o maticnim knjigama Federacije Bosne i ... - Prnjavorac

knjiga vjenčanih i matična knjiga umrlih (u daljnjem tekstu: matične knjige) ... Činjenice i podaci upisani u matične knjige prema stavu 2. ovog člana mogu se ...

Zakon o jedinstvenom maticnom broju Bosne i ... - Prnjavorac

zakonski zastupnik djeteta podnosi zahtjev za dojelu JMB djetetu. Lice koje podnosi ... izvod iz matične knjige rođenih i dokaz o državljanstvu BiH djeteta.

Zakon o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i ... - Prnjavorac

vrijednosti drugih karakteristika kvaliteta tečnih proizvoda: 1) oksidaciona stabilnost,. 2) istraživački oktanski broj,. 3) motorni oktanski broj,. 4) tačka filtrabilnosti ...

Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

19 svi 2014 ... uključiti sve elemente cijene koju plaća za nabavku te robe, usluge ili radova; ... slanja na objavu obavještenja o nabavci na portal javnih nabavki. (2) U slučaju ... odnosi se i na knjige, kataloge i tisak. (4) Druge usluge koje ne ...

Zakon o inspekcijama Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

člana 62. stav 2) tačka 1) zakona, procesa rada i zaštite na radu, proizvoda, robe i usluga, ... (11) Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektorat.

Zakon o poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

uprave, saradnja Porezne uprave sa drugim vladinim ... porezna mišljenja, drugačije uređene drugim ... Porezna uprava je Federalna uprava u sastavu.

PRAVILNIK o plaćama i naknadama zaposlenika Muzeja betinske ...

2 sij 2016 ... plaće, naknade i druga materijalna prava zaposlenika Muzeja betinske drvene brodogradnje. (u daljnjem tekstu: Muzej ). II PLAĆE, DODACI ...

Pravilnik o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim ...

Pojedinadne odluke o isplatipla6e donosi ravnatelj Doma zdravlja. Dom zdravlja Ce, najkasnre petnaest dana od dana isplate plaee, naknade pla6e ili ...

Zakon o kreditnim institucijama - neslužbeni pročišćeni tekst - HNB

(1) U izvršavanju svojih ovlasti Hrvatska narodna banka vodit će računa o ujednačavanju supervizorskih alata i postupaka pri primjeni ovoga Zakona, Uredbe ...

parlamentarna skupština bosne i hercegovine zakon zakon - JP NIO ...

6 мар 2012 ... Ličnu kartu s kvalificiranom potvrdom državljani BiH mo- gu koristiti i za ... osobna iskaznica, osim za prelazak državne granice. Potvrda i.

Muslija protiv Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

rukama u predjelu vrata i više puta je udario pesnicom u predio glave, stomaka i lica, kojom prilikom joj je nanio tešku tjelesnu povredu u vidu prijeloma donje ...

Višnjevac Milenko protiv Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

Aplikant, gospodin Milenko Višnjevac, državljanin Bosne i Hercegovine, ... Za relevantno domaće pravo i praksu vidjeti odluku za slučaj Jeličić koja je gore.

Tokić i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

U predmetu Tokić i drugi protiv Bosne i Hercegovine,. Europski sud za ljudska prava (Četvrti odjel), zasjedajući u Vijeću u sastavu: Nicolas Bratza, predsjednik.

Rodić Milorad i drugi protiv Bosne i Hercegovine - Prnjavorac

27 мај 2008 ... ih ostali zatvorenici zlostavljali od dana dolaska u zatvor u Zenici sve dok nisu dobili poseban smještaj u bolničkoj jedinici zatvora Zenica.

Zakon o volontiranju RS - Prnjavorac

volontiranja, principi za organizovanje volontiranja, uslovi zaključivanja ugovora o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja, društveno ...

Zakon o žigu - Prnjavorac

uslovima predvienim ovim zakonom. (3) Korisnik kolektivnog žiga ima pravo da koristi taj žig samo na način predvien općim aktom o kolektivnom žigu.

Zakon o konkurenciji BiH - Prnjavorac

29 lip 2005 ... kojima se ograničava konkurencija; b) ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača; c) primjenu različitih uslova ...

Zakon o patentu BiH - Prnjavorac

ZAKON. O PATENTU. DIO PRVI - OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona). (1) Ovim zakonom ureuje se pravna zaštita izuma patentom i konsenzualnim ...

Zakon o faktoringu Federacije BiH - Prnjavorac

ZAKON O FAKTORINGU. POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona). Оvim zаkоnоm uređuje se fаktоring, vrste faktoringa, ugovori o faktoringu ...

Zakon o cestama Federacije BiH - Prnjavorac

cesta i uvjeti odvijanja saobraćaja na cestama, koncesija na javnim cestama, ... građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta primjenjuje se Zakon o ...

Zakon o parlamentarnom nadzoru BiH - Prnjavorac

17 tra 2018 ... (Značenje izraza) ... Odjeljak E. Poslanička ili delegatska pitanja i interpelacije ... interpelacija se uvrštava u dnevni red sjednice doma u roku.

Krivični zakon Federacije BiH - Prnjavorac

Integralni tekst. ("Službene novine ... (24) Tajna Federacije, kantona, grada i općine je podatak ili isprava koja je zakonom, drugim propisom ili općim ... pribavljena protupravna imovinska korist, najveća mjera izrečene novčane kazne može.

Zakon o udruzenjima i fondacijama BiH - Prnjavorac

Naziv registrovanog udruženja ili fondacije mora biti na tri službena jezika i dva pisma koji ... (8) Udruženje odnosno fondacija mogu imati svoj znak. (9) Naziv ...

Zakon o radu Federacije BiH - Prnjavorac

4 tra 2016 ... Pojam poslodavca. Član 5. Poslodavac, u smislu ovog zakona, je fizičko ili pravno lice koje radniku daje posao na osnovu ugovora o radu.

Zakon o prekršajima Federacije BiH - Prnjavorac

29 srp 2014 ... postupak prema maloljetnicima, zastara, prekršajni postupak, prekršajni nalog ... 42/10 i 42/11 - u daljnjem tekstu: Kazneni zakon) koristit će.

Zakon o doprinosima FBiH - Prnjavorac

od nezaposlenosti (u daljem tekstu: doprinosi), kao i gornja granica stopa doprinosa na teritoriji. Federacije Bosne i ... 4. naknada plaće za vrijeme praznika za koje se po zakonu ne radi; ... računa preko 15 mjeseci staža. 4. ... Doprinosi obračunati u skladu sa stavom 5. ovog člana dospijevaju za plaćanje najkasnije do.

Zakon o administrativnim pristojbama BiH - Prnjavorac

Hercegovine (u daljem tekstu: DKP BiH) 10 DM. Napomena: Taksa po ovome tarifnom broju plaća se za svaku upravnu radnju na zahtjev taksenog obveznika ...

Zakon o volontiranju FBiH - Prnjavorac

evidentiranje volontiranja, izvještavanje o volontiranju, upotreba volonterske knjižice, ... (2) Potvrda o volontiranju sadrži: lične podatke o volonteru, podatke o ...

Zakon o mjenici FBiH - Prnjavorac

... ne ispunjavajuci bjanko indosament niti stavljajuci nov indosament. Clanak 16. (1) Indosant odgovara da ce mjenica biti akceptirana i isplacena, osim ako je u ...

Zakon o industrijskom dizajnu BiH - Prnjavorac

(2) Ovaj zakon primjenjuje se i na industrijski dizajn koji je meunarodno registriran za teritoriju BiH na osnovu Haškog sporazuma o meunarodnoj registraciji ...

Porodični zakon Federacije BiH - Prnjavorac

pastorka, bez obzira na to da li je prestao brak čijim je sklapanjem nastalo ovo srodstvo. (2) Izuzetno, sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje ...

Zakon o liječništvu FBiH - Prnjavorac

Nadležna liječnička komora oduzima liječniku licencu u slučajevima utvrđenim posebnim propisima o zdravstvenoj zaštiti, kao i statutom nadležne liječničke ...

Zakon o radu FBiH - Prnjavorac

odsustvuje s posla dva puta dnevno u trajanju po sat vremena radi dojenja djeteta, ... Štrajk se može organizirati samo u skladu sa Zakonom o štrajku, pravilima ...

Zakon o pomilovanju Federacije BiH - Prnjavorac

1. ZAKON. O POMILOVANJU. I - OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim Zakonom se propisuje: organ nadležan za davanje pomilovanja, krivična djela za koja se ...

Zakon o vinu FBiH - Prnjavorac

c) "masulj" je izmuljano grožđe sorti vinove loze Vitis vinifera sa peteljkom ili bez peteljke; d) "mošt" je tečni proizvod dobiven poslije muljanja grožđa i cijeđenja ...

Zakon o putnim ispravama BiH - Prnjavorac

pravne obaveze iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, poresku obavezu ili drugu ... Državljanin Bosne i Hercegovine koji pređe preko granice Bosne i ...

Zakon o transfuzijskoj djelatnosti - Prnjavorac

zdravstvene ustanove Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske (u daljem tekstu: Zavod),. 13) izdavanje krvi je isporuka krvi i komponenti krvi ...

Zakon o bankama Federacije BiH - Prnjavorac

banci radi korištenja usluga i koje je banka kao takvo identifikovala. h) Vlasničko učešće znači ... a) pojam materijalno značajnih aktivnosti, b) iscrpne uslove za ...

Zakon o bankama FBiH - Prnjavorac

Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka) i institucijama nadležnim za izdavanje dozvola i superviziju banaka sa sjedištem izvan Federacije. Član 6.a.

Zakon o graničnoj kontroli BiH - Prnjavorac

graničnih prijelaza u zračnim, morskim i riječnim lukama i na željezničkim stanicama ... razloga zabraniti plovidbu, lov, ribolov, prelet letjelica i drugih naprava za ...

Zakon o upravnom postupku BiH - Prnjavorac

postupku (konačno u upravnom postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, ... Rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor ( ...

Zakon o sudovima u Federaciji BiH - Prnjavorac

1) Općinski sud u Mostaru za područje Grada Mostara; ... Općinski sud u Kantonu Sarajevo je Općinski sud u Sarajevu za područje općina: Stari Grad. Sarajevo ...

Zakon o zapošljavanju stranaca FBiH - Prnjavorac

ZAKON. O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA. 1. OSNOVNE ODREDBE. Član 1. (1) Ovim zakonom uređuju se uvjeti, način i postupak zapošljavanja stranih ...

Zakon o stečajnom postupku Federacije BiH - Prnjavorac

(2) Stečaj se može otvoriti i nad imovinom javnih pravnih lica, izuzev nad imovinom. Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), općine, grada ...

Zakon o osnovima bezbjednosti saobraćaja na ... - Prnjavorac

26) mimoilaženje je prolaženje vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kreće iz suprotnog smjera;. 27) motocikl je motorno vozilo sa dva točka ili ...

Zakon o obligacionim odnosima u civilnom ... - Prnjavorac

23 lip 2015 ... paket-aranžmana koji su otkazani iz razloga koji je drugačiji od onog zbog kojeg je otkazan let." Član 4. (Prijevoz koji obavlja država i prijevoz ...

Zakon o pomilovanju Brčko distrikta BiH - Prnjavorac

ZAKON. O POMILOVANJU BR KO DISTRIKTA BiH. Č. I. GLAVA lanak 1. Č. (Predmet Zakona). Ovim zakonom propisuju se mjerodavnost organa za davanje ...

Zakon o računovodstvu i reviziji Federacije BiH - Prnjavorac

kontrolu knjigovodstvene isprave, a služi kao osnov za knjiženje u poslovnim knjigama. Knjigovodstvenom ispravom smatra se i isprava primljena telefaksom, ...

Zakon o zeljeznicama Republike Srpske - Prnjavorac

27 феб 2017 ... ZAKON O ŽELjEZNICAMA REPUBLIKE SRPSKE ... industrijskoj željeznici dužan je da donese akt o uslovima i načinu obavljanja tog prevoza, ...