PRIJEDLOG Na temelju odredbi članka 8. Zakona o Vladi Republike ...

1 stu 2017 ... Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.421,54 kune ... Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. ... propisan je način određivanja osnovice plaće u javnim službama,.

PRIJEDLOG Na temelju odredbi članka 8. Zakona o Vladi Republike ... - Srodni dokumenti

PRIJEDLOG Na temelju odredbi članka 8. Zakona o Vladi Republike ...

1 stu 2017 ... Osnovica za obračun plaće u javnim službama utvrđuje se u visini od 5.421,54 kune ... Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. ... propisan je način određivanja osnovice plaće u javnim službama,.

Prijedlog Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike ...

Dravi i šest lokacija za smještaj opreme za servise na rijeci Savi) i usluge interneta, koji je potreban za ... Slavonski Brod - Davor - Sisak, Obilježavanje plovnog puta. Save, Kupe i Une. Sredstva za ... Uredska oprema i namještaj. 142,16. 0452.

PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o Vladi ...

ODLUKU o darovanju zemljišta površine 881 m2 u k.o. Vis Gradu Visu, ... S Gradom Visom sklopit će se Ugovor o darovanju nekretnine iz točke I. ove Odluke.

PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi ...

Zakon o trgovini („Narodne novine", broj 87/08., 96/08., 116/08., 76/09., 114/11., 68/13. i. 30/14.) 6. Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u ...

PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi ...

144/12 i 105/15) i Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz ... zbirkama podataka u postupku azila (Narodne novine, br. 36/08 ... 126/10, 55/13, 60/13 i 108/17); Pravilnik o obrascima u zemljišnoknjižnom postupku (Narodne novine, broj.

Na temelju odredbi članka 26. i 27. Zakona o radu („Narodne novine ...

Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/14 ) i članka 28. stavak ... Tijekom svakog vremenskog razdoblja od dvadeset četiri. sata, radnik ima pravo ... Uvećanje plaće za dvokratni rad isplaćuje se u postotku od 10% uvećanja dnevne zarade.

Prijedlog Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o jedinstvenom ...

UREDBU. O METODOLOGIJAMA VJEŠTAČENJA. I. OPĆE ODREDBE. Članak 1. (1) Ovom ... rata, postigla bi se jedinstvena metodologija u potpunosti.

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i ...

Školski odbor Srednje škole Isidora Kršnjavoga Našice, uz prethodnu suglasnost osnivača ... utvrđuje raspored sati dnevnog trajanja nastave,. - surađuje s ...

- Prijedlog Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj ...

rok u kojemu će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja i ... da za malodobne učenike istu treba supotpisati i roditelj / zakonski skrbnik, ... obavijest o ostvarivanju prava na stipendiju šalje se prvom slijedećem studentu na rang-listi.

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju i ...

(2) OŠ Bratoljuba Klaića upisana je u Trgovački sud u Osijeku 8. srpnja. 1991. godine. ... Bratoljuba Klaića, Bizovac, a u sredini pečata nalazi se grb Republike.

PRIJEDLOG Na temelju članka 98. stavak 3 Zakona o odgoju i ...

podatke o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja ... skrbi o ostvarivanju Godišnjeg plana i programa rada u razrednom odjelu,.

PRIJEDLOG Na temelju članka 9. stavka 5. Zakona o igrama na ...

31 pro 2017 ... novih članica Eurojackpotu, visina maksimalnog dobitka još više poveća. ... pristupu igrama na sreću kako bi se umanjio rizik za društvo, a posebice za ... gdje se može dobiti pomoć u slučajevima prekomjernog igranja.

PRIJEDLOG Na temelju odredbe članka 2. Zakona o osnovici plaće ...

1 kol 2017 ... O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE U JAVNIM SLUŽBAMA ... Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1.

PRIJEDLOG VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 17 ...

dekontaminaciju PCB-a i opreme s volumenom PCB-a većim od 5 dm. 3 . Navedeni ... biorazgradive komponente u otpadu. JLS17 ... za lagane plastične vrećice.

Na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8 ... - HANFA

4 tra 2019 ... financijskih usluga, u postupku pokrenutom na zahtjev društva Hrportfolio d.o.o., Zagreb,. Radnička cesta 30, OIB; 63676980783, kojeg ...

Na temelju odredbi članka 14

PRAVILNIK. O RAZVRSTAVANJU MINIMALNIM USLOVIMA I KATEGORIZACIJI DRUGIH VRSTA. UGOSTITELJSKIH ... smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (u daljnjem tekstu: objekti). Član 2.

Na temelju odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i ...

15 ruj 2016 ... rujna 2016. godine donosi: PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADA I SISTEMATIZACIJI RADNIH ... o umjetničkom obrazovanju. VRSTA RADNOG ...

Sukladno odredbi članka 44. stavka 1. Zakona o ... - DB Schenker

„Pošiljatelj“ podrazumijeva pravnu i/ili fizičku osobu, koja je u prijevoznom ... vrijednost robe (ako primjenjivo), koju Pošiljatelj upisuje u tovarni list, a u svrhu ...

Temeljem odredbi članka 17. točke 6. Zakona o turističkim ... - Igrane

24 srp 2017 ... Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN br. ... dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu; ... s područja turizma najmanje godinu dana, a kandidat Pero Morović nije dostavio potvrdu/izjavu o.

PRIJEDLOG Na temelju članka 49. stavka 4, članka 51 ... - Grad Sisak

postoji mogućnost smještanja u ograđeni prostor za pse. Ako se pas mora povremeno vezati, pas dužine do jednog metra ne smije se vezati na dužinu kraću od ...

Na temelju članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine”, br. 91/96 ... vijeće Grada Buja na sjednici održanoj dana 31. listopada 2017. godine raspisuje:.

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 51. Zakona o vlasništvu i ...

Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (''Narodne novine'', broj 91/96, ... o razvrgnuću suvlasničke zajednice isplatom. 1. Utvrđuje se da su Grad Dugo ...

Na temelju članka 6. i članka 10. Zakona o zaštiti od buke ...

drugim lokacijama utvrđena je „Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave“ (Narodne novine 145/2004). Članak 2.

Na temelju članka 30. i članka 133. stavak 3. Zakona o ... - Krakom

29 sij 2019 ... Gradsko groblje u Krapini komunalni je objekt u vlasništvu Grada Krapine. Grobljem u Krapini upravlja trgovačko društvo KRAKOM d.o.o..

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. Zakona o vlasništvu i ...

stanova, otuđenje zemljišta u poslovnim zonama i davanje na korištenje ... Ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Grada, osim obveznog sadržaja ugovora.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o radu te članka 31. stavka 1 ...

22 tra 2015 ... ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (otkaz uvjetovan skrivljenim ... U slučaju poslovno uvjetovanog otkaza ugovora o radu poslodavac ne ...

Na temelju članka 107. stavka 9. i članka 118. Zakona o odgoju i ...

kandidatima za zapošljavanje u Školi kao javnoj službi. Članak 3. ... Ako posebni propis obvezuje da se u natječaju treba navesti prednost pri zapošljavanju, to će se navesti u natječaju, a također ako posebni propis to obvezuje stavit će se ...

Na temelju članka 31. Zakona o knjižnicama (NN 17/19), članka 2 ...

Općinske knjižnice Bistra raspisuje. JAVNI NATJEČAJ za diplomiranog knjižničara/ku na neodređeno vrijeme. Općinska knjižnica Bistra. -. Diplomirani ...

Na temelju članka 19., 28. i 29. Zakona o službenicima i ...

dokaz ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (izjavu nije potrebno ovjeravati). Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i ...

Na temelju članka 24. i 30. Zakona o komunalnom ... - Zaprešić doo

15 velj 2019 ... trgovačko društvo ZAPREŠIĆ, d.o.o., isporučitelj komunalne usluge ukopa ... Gradsko groblje Zaprešić otvoreno je građanima za posjet: -od.

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (NN Br ... - HPD Sniježnica

Hrvatsko planinarsko društvo «Sniježnica» (u daljnjem tekstu HPD «Sniježnica») je dobrovoljna, samostalna, interesna i izvanstranačka udruga (društvo) ...

Na temelju članka 109. Zakona o državnim službenicima i ...

1 srp 2018 ... O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O NAZIVIMA RADNIH MJESTA I. KOEFICIJENTIMA SLOŽENOSTI POSLOVA U DRŽAVNOJ SLUŽBI.

Na temelju članka 33. i 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju ...

1 sij 2019 ... županije, na sjednici održanoj dana 18.12.2018. godine, d o n o s i. P R A V I L N I K o ortopedskim i drugim pomagalima koja se odobravaju ...

Na temelju članka 49. i 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

Statuta OŠ Fažana, Školski odbor OŠ Fažana donosi. Pravilnik o provođenju Programa produženog boravka u OŠ Fažana. Članak 1. Ovim Pravilnikom utvrđuje ...

80 Na temelju članka 12. st. 1. Zakona o dimnjačarskoj službi ...

27 stu 2012 ... vlastite ureñaje za čišćenje dimnjaka. Članak 2. Dimnjačarskim poslovima u smislu ove Odluke smatraju se: - provjera ispravnosti i ...

Na temelju članka 227. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i ... - ZSE

Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i povećanje temeljnog kapitala. PRIJEDLOZI ODLUKA. Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna ...

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 26 ...

kuhanje kestena, kokica i sl.), štandovi, transparenti, nadstrešnice, metalni nosači za konzolne reklame i tende, plastične reklame, oglasne ploče i stupovi, ...

Na temelju članka 549. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111 ...

Statuta Grada Pula – Pola (Službene novine Grada Pule br. 07/09, 16/09, ... d.o.o. trgovačkom društvu KONZUM d.d. od dana 30. rujna 2015. godine i Odluke.

Na temelju odredbe članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim ...

30 svi 2019 ... Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (“Narodne ... Na temelju Predugovora o zamjeni nekretnina broj Z-2/2018 od 21. ožujka 2018.

Na temelju članka 18. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti ...

13 pro 2019 ... a koja kršenja i nesavjesnosti predstavljaju ugrožavanje (prijetnju ili ... Poslodavac imenuje povjerljivu osobu uz njezin prethodni pisani pristanak. 3. ... može redovito sudjelovati u radu povjerljive osobe, kao njen pomoćnik. 5.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom ... - Grad Delnice

RIJEKATANK d.o.o. Rijeka, Bartola Kašića5/2. OBRT ZA AUTOMEHANIČARSKE I USLUŽNE DJELATNOSTI „Juranić“ Delnice,. Kuti 4. 1.6. Mjesto obavljanja ...

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog ...

Statuta Srednje škole Pakrac, ravnatelj Srednje škole Pakrac, Pakrac, Bolnička 59 ... ( 10-20-50 lipa, 1-2-5 kn) sa povratom viška uplaćenog novca, a isto tako i papirnatih novčanica ... VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA: Prostor za aparate se daje u zakup na vrijeme od jedne ( 1 ) godine od dana sklapanja ugovora o zakupu. 3.

Na temelju članka 95. Zakona o komunalnom ... - Grad Novalja

13 pro 2018 ... vrijeme ne koriste u svrhu obavljanja djelatnosti ... 3. domaćinstva koja vode brigu o radno ... blizini trgovačkog centra Plodine, (k.č. br. 1666/6 ...

Na temelju članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i ...

ispričnica nadležne institucije, koju je potpisao i roditelj odnosno skrbnik. ... U članku 147. stavku 2. riječi u zagradi: „ispričnicom roditelja ili skrbnika odnosno.

Na temelju članka 1. stavak 2. Zakona o sigurnosti prometa na ...

Zakona o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 59/96 - pročišćeni tekst) i članka 14,15 i 27 Statuta Grada Novog Marofa ("Službeni vjesnik ...

1 Na temelju članka 59. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom ...

Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. („Narodne novine“ br. 123/03., 105/04., 174/04. i 46/07.) i članka 97. Statuta Sveučilišta u. Dubrovniku ...

Prilog 1b Na temelju članka 13 . i 18 . Zakona o zakladama i ... - FIPRO

Zakona o zakladama i fundacijama ("Narodne novine", broj. 36/95 i 64/01, dalje u tekstu "Zakon") i članka 12. stavka 6. Statuta, Skupština Zaklade za.

Na temelju članka 23. Zakona o ražde (“Službene ... - Vlada BPK

4 kol 2016 ... etamol PharmaS. PharmaS d.o.o. Hrvatska tablete. 37,5/325 mg. 30 tableta. Rp. 100%. 6,95. 779. N02AX52 tramadol, paracetamol. ZOTRAMID.

Na temelju članka 104. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Ovom Odlukom uređuju se odnosi u uređenju naselja, način uređenja i korištenja ... Uređenje naselja obuhvaća uređenje pročelja, okućnica i dvorišta zgrada u ...

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom ... - Grad Dubrovnik

23 sij 2019 ... dječjim vrtićima „Petar Pan“, „Calimero“ i „Bubamara“, te program predškolskog ... Sukladno Izvješću o radu Dječjih vrtića Dubrovnik, tijekom ...

Nacrt Na temelju članka 26., 34. 44 i 48. Zakona o ... - Grad Varaždin

10. čišćenje i održavanje gradskih fontana,. 11. čišćenje snijega na nerazvrstanim cestama/zimska služba,. 12. održavanje horizontalne i vertikalne prometne ...

Na temelju članka 120. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i ...

19 velj 2009 ... Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju („Narodne novine“, broj 107/07),. Popisa akademskih naziva i akademskih ...

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine ...

Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ broj 88/01), Osnivačka skupština. , održana . godine, donijela je. STATUT. I. OSNOVNE ODREDBE. Članak 1.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i ... - Grad Koprivnica

(„Glasnik Grada Koprivnice“ broj 04/09., 1/12., 1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst) ... izdano Rješenje o izvedenom stanju KLAS:UP/I 361-03/13-01/6092 od 28. 04.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ( NN 76/93 ... - Vrtić Didi

upise djece u dječji vrtić i ispise s vođenjem odgovarajuće dokumentacije. - izdavanje ... Osnivač i vlasnik Dječjeg vrtića je Karmen Pavlic iz Dugog Sela, Graberska 58. ( u daljnjem tekstu ... “Suncokret” B. Huzanića 67, Dugo Selo,. “Maslačak” ...

Na temelju članka 98. stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u ...

nazivom: Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera. Sjedište Škole je u Đurđenovcu . Adresa Škole je Kardinala Alojzija Stepinca bb, 31511 Đurđenovac. Škola ...

1 Na temelju članka 72. stavak 1. Zakona o ... - Općina Pašman

23 pro 2019 ... škaranje tamarisa, pilanje topola, pilanje fafarikula, pilanje crnika, pilanje palmi, pilanje murvi,košenje igrališta, košenje parkinga, košenje i ...

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ...

16 ruj 2019 ... Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", broj 20/18 i ... u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Beli Manastir predviđeno za ...

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o ... - Grad Križevci

13. ostavljati vozila bez registarskih tablica, lake prikolice, kamp – prikolice i druga ... odnosno najmoprimac kojem je poduzetnik u obavljanu rent-a-car usluge.

Na temelju članka 37. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i ...

23 tra 2019 ... Mali Budikovac. k.o. Vis, predio O. Veli Budikovac i O. Mali Budikovac. Splitsko- dalmatinska županija. Koncesija na pomorskom dobru u svrhu.