KVADRATNA FUNKCIJA

Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije cbx ax y. . . = 2 je parabola. Najpre ćemo naučiti kako izgleda grafik funkcije. 2 xy. = . Napravićemo tablicu za ...

KVADRATNA FUNKCIJA - Srodni dokumenti

KVADRATNA FUNKCIJA

Kriva u ravni koja predstavlja grafik funkcije cbx ax y. . . = 2 je parabola. Najpre ćemo naučiti kako izgleda grafik funkcije. 2 xy. = . Napravićemo tablicu za ...

UČNI LIST – Kvadratna funkcija ) ( ) ( ) 2 ( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 2 ...

UČNI LIST – Kvadratna funkcija. 1) Graf kvadratne funkcije ( ). 2. f x a x. = ∙ gre skozi točko (. ) 2,6. A - . Poišči njeno enačbo. 2) Parabola ( ). 2. f x a x c.

TEST 3.0 - 2. letnik. KVADRATNA FUNKCIJA T - 2

TEST 3.0 - 2. letnik. KVADRATNA FUNKCIJA. T - 2. Naloga 1: tocke 5 5 1 a) Nariši graf funkcije f(x) = -x2 - 2x 3. b) Izracunaj presecišci parabole s premico y ...

Kvadratna funkcija. Kvadratne jednacine i nejednacine

Kvadratne jednacine i nejednacine. 1. Dokazati da ako medju koeficijentima jednacina x2 ax b =0i x2 cx d = 0 vazi relacija ac = 2(b d), a, b, c, d ∈ R, ...

9. kvadratna funkcija • izračunati funkcijske vrijednosti • prikazati ...

9. kvadratna funkcija. • izračunati funkcijske vrijednosti. • prikazati funkcije tablično. • prikazati funkcije grafički. • interpretirati graf funkcije. • odrediti nultočke ...

Antje funkcija - Funkcija najveće cijelo - Antonija Horvatek

Luka Čeliković: Funkcija "najveće cijelo" http://public.carnet.hr/mat-natj. Najtoplije zahvaljujem prof. Luki Čelikoviću na dozvoli da skeniram knjižicu "Antje ...

Funkcionalne jednačine, inverzna funkcija i kompozicija funkcija

FUNKCIONALNE JEDNAČINE, INVERZNA FUNKCIJA I KOMPOZICIJA FUNKCIJA. FUNKCIONALNE JEDNAČINE. Postupak rešavanja: i ) “ Ono “ što je u ...

5.Funkcionalne jednacine, inverzna funkcija i kompozicija funkcija

FUNKCIONALNE JEDNAČINE, INVERZNA FUNKCIJA I KOMPOZICIJA FUNKCIJA. FUNKCIONALNE JEDNAČINE. Postupak rešavanja: i ) “ Ono “ što je u ...

Složena funkcija, inverzna funkcija

Data je funkcija f x x2 a x 3, gde je a, x R, za koju važi f 1 4. a Izračunati f 6 , ... Odrediti inverzne funkcije sledećih funkcija: a f x  ...

Kvadratna forma - TVZ

(1 swotege hrudratue forme na bosanski oblik Calone on to Botar iz X=TY ... dom opisanom u al svede na kanonski oblik, pa time i forma. A(4,3,) prelazi u ...

KVADRATNA JEDNAČINA

kvadratna jednačina po x sa koeficijentima ba, i c . Kvadratna jednačina je ... Kvadratna jednačina ima dva rešenja: označavamo ih sa 1 x i 2 x i tradicionalno se ...

Kvadratna nejednačina - Matematiranje

KVADRATNA NEJEDNAČINA. ZNAK KVADRATNOG TRINOMA. Kvadratne nejednačine su oblika: 0. 0. 0. 0. 2. 2. 2. 2. ≤ . < . ≥ . > cbx ax cbx ax cbx ax.

Kvadratna jednadžba - MIM-Sraga

Matematika –2—kvadratna jednadžba – kompletno riješeni zadaci po školskoj zbirci. 1. M-2-Kvadratna jednadžba. 2. KVADRATNE JEDNADŽBE. 2.1.

Kvadratna jednadžba - ncvvo

22 ruj 2009 ... obliku,. • izraziti jednu veličinu u formuli pomoću ostalih. ... Primjeri zadataka iz sadržajnog područja Kvadratna jednadžba: •. Odredite sve ...

Kvadratna jednadžba - Antonija Horvatek

http://www.antonija-horvatek.from.hr/. Kvadratna jednadžba. Kvadratna jednadžba - jednadžba u kojoj se pojavljuje kvadrat nepoznanice (npr. x. 2. , a. 2. , (x-4).

Linearna i kvadratna aproksimacija funkcije. Taylorov red.

Linearna aproksimacija funkcije, kvadratna aproksimacija. Taylorov red. I. Naslov i obja²njenje naslova. U lekciji se razmatra primjena derivacije za pribliºno ...

Kvadratna jednadžba. Jednadžbe koje se svode na kvadratnu ...

Učenik rješava jednadžbe koje se ... Učenik bira metodu i rješava kvadratne jednadžbe s realnim koeficijentima. ... Znam postupak rješavanja iracionalne.

Legura EN Kaljenje Dijametar(D) Kvadratna pravougaona ... - Alumil

Legura. EN Kaljenje. Dijametar(D) Kvadratna pravougaona širina (S). Rm min Mpa Rp0,2 min Mpa A%. A50 mm. Čvrstoća [HB]. T4. 120. 60. 16. 14. 45. 160. 120.

2. Povezivanje primera iz realnog života i matematike 2.2. Kvadratna ...

Kvadratna funkcija ima oblik y = ax2 bx c, (a 0). Grafik kvadratne funckije se naziva parabola. Da bi videli parabola u svakodnevnom života dovoljno je da ...

Kvadratna Jednadžba Teorijske osnove - Mladi nadareni matematičari

11 stu 2017 ... Graf: Graf kvadratne jednadžbe ax2 bx c je parabola koja je otvorena prema gore ako je a > 0 ili prema dolje ako je a < 0. Graf će sijeći x-os ...

Funkcija∗x ↦→ |x|

Velicina pogreške izrazava se pomocu apsolutne vrijednosti ili modula realnog broja. Definicija 1.. Apsolutna vrijednost (ili modul) realnog broja x, u oznaci.

Funkcija

График функције y = /(χ) је скуп свих тачака (χ y) координатне равни код којих апсциса χ припада ... степи својство графика парне функције: а) y = χ2 -2|χ|;.

LOGICKA FUNKCIJA IF

dobice popust [biram prvu opciju], a ako je NE ... sunce, ako ima popust, ako je porez ... Postavljanje uslova za izracunavanje popusta za partnera =IF(C2=”da” ...

1 Racunanje funkcija

Hornerov algoritam je efikasan nacin racunanja vrijednosti polinoma p(z) = anzn an−1zn−1 ··· a1z a0. (1.1). Uzmimo radi odredenosti da je stupanj od ...

Aproksimacija funkcija

14 мар 2011 ... na´ci jednostavnu funkciju φ iz nekog “malog” podskupa Φ ⊂ X, tako da φ bude bliska funkciji f u nekom smislu. APROKSIMACIJA FUNKCIJA ...

Grafici funkcija

ANALIZA TOKA RACIONALNE FUNKCIJE I CRTANJE GRAFIKA. Ispitati tok i nacrtati grafik funkcije : 1). 2. 3. )1(2. . = x x y. , 2). 2. 3. )2(. 2. -. = x x y. , 3). 4. 2. 2.

Logisticˇka funkcija

uvjeta uzrokuju dramaticne promjene u rezultatima. To slikovito opisuje cuveni leptirov efekt, koji kaze da zamah krilima leptira u Pekingu izaziva oluju u Parizu.

Funkcija f(x) = bxc - Element

zovemo najvece cijelo od x, ili najveci cje- lobrojni dio 2 broja x. Kako definiramo funkciju f(x) = bxc? Svaki realni broj x mozemo zapisati u obliku x = a t, gdje je ...

11.Linearna funkcija

Linearna funkcija je funkcija, ki jo lahko zapišemo v obliki f (x) = kx n, kjer sta koeficienta k in n poljubni realni števili. 11.1. Graf linearne funkcije. Graf linearne ...

Linearna funkcija

Naslov: Linearna funkcija. Gradivo za 1.letnik SSI. Avtor: Mišo Krog. Strokovni recenzent: Janja Barber Rojc, prof. mat. Lektor: Severin Drekonja, dipl. mat.

IspitivaƬe funkcija

Граничне вредности функциjе на краjевима домена и асимптоте функциjе. 5. ... Zadaci. Испитати ток и скицирати график следе их функциjа: 1. f(x) =.

interpolacija funkcija - PMF

Interpolacija je metoda izračuna vrijednosti funkcije u novim točkama koje se ... linearna interpolacija – temelji se na korištenju jednadžbe pravca kroz dvije ...

derivacija funkcija - Fer

ZADACI ZA VJEŽBU. U sljedećim zadacima naći prve derivacije danih funkcija. 283. . sin2. )( 4 x ex xxf. −. . = 284. .ln3 ch. 5)( 2 x x x xf. . −. = 285. . 1 arccos.

Racionalna funkcija

Zapišimo definicijsko območje in ničle racionalne funkcije . Ker je racionalna ... Če je ničla lihe stopnje, graf racionalne funkcije seka abcisno os, sicer pa ne.

limesi funkcija - FER-a

Međutim, brojevi 1 i 1. − nisu limesi funkcije x xf sin. )( = u. ∞. = x. , nego dva različita gomilišta. Prema ovome, da bismo učinili razliku između limesa i gomilišta, ...

2.Funkcija korisnosti

lutriji (u odnosu na o£ekivanu korisnost) u svakom od slede¢ih parova koriste¢i datu funkciju korisnosti, a zatim uraditi isto koriste¢i u(x) = x. a) < 250, 1. 4. ;0, 3.

derivacija funkcija - FER-a

Derivacija po definiciji, tablica deriviranja. ➢ Derivacija zbroja, razlike, produkta i kvocijenta funkcija. ➢ Derivacija složenih funkcija. ➢ Derivacije višeg reda.

limesi funkcija - Fer

Neka je “a ” konačan realan broj ili ∞. ± . Ako postoji realan broj L, kojem se funkcija. )( xfy. = “približava” kad je varijabla x blizu “a ”, tada taj broj zovemo limes ...

Kompozicija funkcija - Matematiranje

KOMPOZICIJA FUNKCIJA. Neka su :f A. B. → i :g B. C. → funkcije. Tada sa g f označavamo kompoziciju ( proizvod ) preslikavanja i f g , i definišemo ga sa (. ) ((. )( ...

Prodaja kao funkcija i kao proces

funkcija, prodaja kao rezultat poslovanja, prodaja kao kriterij poslovne uspješnosti, prodaja kao poslovni proces i sl. Povezivanje pojma prodaje s bilo kojim od ...

Kompozicija i inverzna funkcija - TVZ

1. Zodana je funkuja f tabliino x-1 0 1 fox, 1 1. 3 2 koustminuite funkciju g čija je .. domena s= {6, 7, 3, 4,3} tako da bude definirana kompozicija tog inaotite se n a.

Diferenciranje skalarnih funkcija 4

Primjer Razvijmo u Taylorov red oko toˇcke Τ0 0. "&,&# funkciju / "х, y# 0 e х y . Uoˇcimo: " Funkcija / "х, y# 0 e х y neprekidne derivacije po volji visokog reda i ...

racionalna funkcija - Wiki FMF

Poli racionalne funkcije so območja, kjer funkcija ni definirana. Racionalna funkcija ima pole v točkah, kjer velja: q(x)=0. Graf ima v vsakem polu navpično ...

Integriranje racionalnih funkcija

22 pro 2017 ... Da bismo izra£unali. ∫ r(x)dx, najprije zapi²emo r(x) = p(x) r1(x) ... rn(x), gdje je p polinom, a r1,...,rn su parcijalni razlomci. ; Imamo. ∫.

Diferenciranje skalarnih funkcija 1

/'1(x0). д/ дx. #x0,y0$ /' x. #x0,y0$ onda /'x#x0,y0$ nazivamo prva parcijalna derivacija po x funkcije / u toˇcki #x0,y0$. Ako postoji limes. 0/1. Ay&0. /2(y0 Ay).

2.3 Integrali racionalnih funkcija

(a) Rastav na parcijalne razlomke: 1 x3 − 2x2 x. = 1 x(x − 1)2. = A x. . B x − 1. . C. (x − 1)2=⇒ A = 1, B = −1, C = 1. dx x3 − 2x2 x= dx x − dx x − 1. .

Domena kompozicije funkcija

Kompozicija dviju funkcija f (x) i g(x) – u oznaci (f ◦ g)(x) – definirana je s. (f ◦ g)(x) ≡ f (g(x)) . (1). Rijecima, kompozicija je nova funkcija dobivena uvrštavanjem ...

Granicne vrednosti funkcija

Neka je a tacka nagomilavanja oblasti definisanosti funkcije f. Funkcija u tacki a ima prekid ukoliko nije definisana u tacki a ili ukoliko jeste definisana u tacki a,.

Dihalna funkcija krvi

24 feb 2012 ... raztopljen plin: Henryjev zakon. • vezan plin: O2, CO2 in CO so vezani na proteine v krvi. • kemično spremenjen plin: večina CO2 v krvi se.

Cobb - Douglasova funkcija

parcijalne derivacije. Abstract. In this paper we will be introduced to Cobb-Douglas function, show how the function is created, describe it's basic properties and ...

6 PREGLED SUSTAVNIH FUNKCIJA

Bežični telefoni podržavaju slanje kratkih poruka, pozive skupini ... poručivanje) omogućuje korisnicima kontrolu svih poruka kao npr. govorna pošta, e-mail, faks ...

Diferenciranje skalarnih funkcija

Ekugli / ima i sve parcijalne derivacije r ! # vog reda i ako su one sve neprekidne u toˇcki T0, onda vrijednosti parcijalnih derivacija r ! # vog reda u toˇcki T0 ne ...

A - Polinomi in racionalna funkcija

racionalna funkcija. OCENA: Dosezeno število tock: 1. Podana sta polinoma p(x)=2x3 - 8x2 6 in q(x) = x2 - 1. a) Pokazi, da je polinom p deljiv s polinomom q.

Eksponencijalna i logaritamska funkcija

5 srp 2018 ... dekadski logaritam. ○ logaritamska funkcija i njezin graf; svojstva. ○ veza eksponencijalne i logaritamske funkcije (inverzne funkcije ...

Eulerova funkcija | math.e

relativno prost s pa vrijedi . Grafički prikaz Eulerove funkcije dan je na Slici 1. 2 Eksplicitna formula. Eulerova funkcija | math.e. Vol 31. 2. Nekorigirana kopija ...

Logaritamska funkcija - Matematiranje

LOGARITAMSKA FUNKCIJA. Funkcija inverzna eksponencijalnoj funkciji x ay. = ). ,0. ,1(. Ra a a. ∈. > ... 2) Nula funkcije je x = 1 tj. grafik seče x-osu u tački A(1,0).

www.matematiranje.com LOGARITAMSKA FUNKCIJA

logaritamska funkcija. Označava se sa: x y a log. = (čita se logaritam od x za osnovu a). Ako je a=e → y=lnx. Ako je a=10 → y=logx. Za osnovne logaritamske ...

ORGANIZACIJA POSLOVNIH FUNKCIJA

poslovne funkcije u poduzeću i načini njihove organizacije. Nadalje se na primjeru poduzeća. Crivac d.o.o. u dijelu pod naslovom ''Organizacija poslovnih ...

Test 5 - Linearna funkcija

Test 5 - Linearna funkcija. 1. Izracunaj: Podane so tocke A(3, 5),B(-1, 2),C(0, -4). a) Zapiši enacbo premice skozi tocki A in C. (3) b) Izracunaj plošcino trikotnika ...

Asimptote funkcija - Matematiranje

asimptote. Mi ćemo pokušati da vam objasnimo svaku asimptotu posebno. Dakle: Asimptota je prava kojoj se funkcija približava u beskonačno dalekoj tački.