Zadatak 001 (Valentina, hotelijerska škola) Odredite polinom drugog ...

Odredite koordinate tjemena parabole. Rezultat: T(2, 3). Zadatak 003 (Antonia, ekonomska škola). Odredite koeficijent c (c je realan broj) kvadratne funkcije f(x) ...

Zadatak 001 (Valentina, hotelijerska škola) Odredite polinom drugog ... - Srodni dokumenti

Zadatak 001 (Valentina, hotelijerska škola) Odredite polinom drugog ...

Odredite koordinate tjemena parabole. Rezultat: T(2, 3). Zadatak 003 (Antonia, ekonomska škola). Odredite koeficijent c (c je realan broj) kvadratne funkcije f(x) ...

Zadatak 001 (Ines, hotelijerska škola) Odredite presjek elipse 3x2 ...

Ako je zadana kružnica jednadžbom x2 y2 = r2, onda jednadžba tangente na kružnicu u točki D(x0, y0) glasi: x0 · x y0 · y = r2. Tražena jednadžba tangente ...

Zadatak 001 (Sandra, hotelijerska škola) Škola je za svoje učenike ...

Budući da se rabat izračunava od prodajne cijene koja je poznata, koristit ćemo ... Na primjer,. 9. 81 ... Kalkulacijski recept – rožata (kalkulacija pomoću marže).

Zadatak 041 (4A, hotelijerska škola) Dana je parabola y2 = – 4 · x ...

Napišite jednadžbu tog pravca. Rješenje 041. Ponovimo! (. ) Tjemena jednadžba parabole. 22. 2 parametar y. p x p. ⇒. = ⋅ ⋅. ⋅ −. (. ) Žarište fokus parab. ,0 ole.

Zadatak 021 (Nina, hotelijerska škola) Napiši i izračunaj sve ...

Pri redanju permutacija ispisujemo najprije prvi stupac (s prvim elementom a), zatim drugi stupac (s prvim ... Broj različitih permutacija skupa od n elemenata je:.

Zadatak 021 (Dijana, ekonomska škola) Odredite a za koji sustav 2 ...

Rješenje 029. Iz treće jednadžbe izračunamo x2 i uvrstimo u prve dvije jednadžbe. Na taj način dobije se sustav dviju jednadžbi s dvije nepoznanice x1 i x3:.

Zadatak 001 (Ivan, osnovna škola) Odredite duljine stranica ...

Pravokutnik je paralelogram koji ima barem jedan pravi kut (pravi kut ima 90º). Opseg i ploština pravokutnika. Opseg je zbroj duljina svih stranica pravokutnika.

Zadatak 261 (Martin, srednja škola) Odredite brzinu svjetlosti u ...

Koliki je indeks loma stakla? Rješenje 268 α = 56°, n = ? Kad svjetlost prelazi iz jednog optičkog sredstva u drugo, mijenja smjer. Upadna zraka, okomica na ...

Zadatak 021 (Andrea, gimnazija) Za koji m je polinom f(x) = x5 x4 ...

Kolika je najveća zajednička mjera polinoma: P1 (x) = 9 · x3 – 72 , P2(x) ... Najveća zajednička mjera je umnožak svih faktora koji su zajednički za sve polinome.

MATEMATIKA I 1. Zadaci za vjezbu 1.) Odredite vrstu krivulje drugog ...

Zadaci za vjezbu. 1.) Odredite vrstu krivulje drugog reda i skicirajte ju: (a) x2 y2 2x − 4y − 4=0. (b) x2 y2 − 20y 84=0. (c) 9x2 4y2 − 18x 16y − 11 = 0.

Zadatak 041 (Tea, studentica) Odredite odreske koje na ...

2. Zadatak 043 (Betty, gimnazija). Naite k za koji površina trokuta omeena pravcem 8 · k · x 2 · y = 2 · k i koordinatnim osima iznosi 25. Rješenje 043. 8. 2. 1.

Zadatak 041 (Ivana, gimnazija) Odredite drugu derivaciju funkcije ...

Derivacija zbroja i razlike: (. ) ... sinus dvostrukog kuta. 2 sin cos sin2. ' sin2 . ... z = f(x, y) nazivamo parcijalne derivacije njezinih parcijalnih derivacija prvog reda: ...

Zadatak 441 (Valentina, gimnazija) Tijelo se giba jednoliko ubrzano ...

Koji graf prikazuje kako se kinetička energija tijela Ek mijenja ovisno ... Vertikalni hitac uvis je gibanje složeno od jednolikoga pravocrtnog gibanja prema gore i.

Zadatak 221 (Ana, strukovna škola) Koliko ima troznamenkastih ...

5 lis 2015 ... Krenimo od najvećeg troznamenkastog broja, čiji je zbroj znamenaka jednak 5, prema najmanjem. Broj. Sve mogućnosti. Ukupan broj ...

Zadatak 240 (Zlatko, tehnička škola) Dva ... - fizika - halapa

fizika – www.halapa.com. 1. 1. Zadatak 240 (Zlatko, tehnička škola). Dva radioaktivna uzorka B i C imaju jednaku početnu aktivnost. Vrijeme poluraspada uzorka.

Zadatak 381 (Nata, strukovna škola) Pretpostavite da automobil ...

Jednoliko ubrzano gibanje po pravcu (jednoliko ubrzano pravocrtno gibanje) je gibanje tijela stalnom akceleracijom. Srednja akceleracija je omjer razlike brzina ...

Zadatak 281 (Zdravko, srednja škola) Oprugu konstante 500 N / m ...

gdje je k konstanta elastičnosti, x pomak, elongacija ili udaljenost od položaja ravnoteže. Amplituda je maksimalan pomak, najveći otklon iz ravnotežnoga ...

Zadatak 001 (Željka, prehrambena škola) Izrazimo u metrima 3 km 2 ...

Pretvori u sate: 3.5 dana 7 sati 12 minuta i 180 sekundi. Rješenje 002. Ponovimo! 1 dan = 24 h , 1 h = 60 min , 1 min = 60 s , 1 h = 3600 s. Pretvaramo u sate:.

Projektni zadatak - Škola za medicinske sestre Vrapče

6 lip 2017 ... obradite i prikažite grafički pomoću Excela, a rad napišite u Wordu. ... U današnje je vrijeme važno da se ankete i drugi tipovi obrazaca za ... treba napraviti jednostavan obrazac za ispunjavanje čiji rezultati se kasnije neće ...

Zadatak 001 (Marko, osnovna škola) Riješi jednadžbu: 3(x 2) = x ...

Ako se trokratnik nekog broja umanji za 3, dobije se broj koji je za 13 veći od tog broja. Koji je to broj? Rezultat: x = 8. Zadatak 009 (Ana, osnovna škola). Marko ...

Zadatak 001 (Veronika, medicinska škola) Sila 200 N djeluje na ...

Rezultantna sila koja djeluje na tijelo dobije se da od početne sile F ... Uteg koji pomoću te niti možemo podizati jednoliko imat će težinu jednaku napetosti niti: 2.

Osnovna škola – Logo I. podskupina (do 6. razreda) 1. zadatak ...

je svako slovo različito od samoglasnika (a samoglasnici su A, E, I, O i U). :w je riječ koja se sastoji od (barem jednog) slova engleske abecede (od A do Z).

Zadatak 001 (Tihomir, prehrambena škola) U nizu 4, 7, 10, ... odredi ...

Suma prvih devet članova bit će: [. ] 9. 9. 2. 8. 4. 9. 4 ... Ta tri člana ujedno su i tri uzastopna člana geometrijskog niza pa možemo pisati: (. ) (. ) (. ) 2. 10. 12. 10.

Zadatak 121 (Lidija, srednja škola) Ne rješavajući jednadžbu 2 3 2 1 ...

Diskriminanta kvadratne jednadžbe. 2. 0. a x. b x c. ⋅. ⋅ = je broj. 2. 4 . D b. a c. = − ⋅ ⋅. • Ako je D > 0, jednadžba ima dva realna rješenja. • Ako je D = 0, ...

Zadatak 001 (Anela, ekonomska škola) Riješi sustav jednadžbi: 5 0 ...

b < 0. Zadatak rješavamo u dva koraka. Prvi korak. Najprije pretpostavimo da su oba faktora pozitivna i riješimo dobiveni sustav nejednadžbi. (x – 3) · (x 2) > 0.

Zadatak 241 (Darko, srednja škola) Na glatkoj horizontalnoj podlozi ...

gdje je x pomak od ravnotežnog položaja, k koeficijent elastičnosti opruge. Kada kuglu ispustimo elastična potencijalna energija opruge, zbog zakona održanja ...

Zadatak 021 (Ivana, ekonomska škola) Kolika je udaljenost pravaca ...

. − = ⎫. ⇒ ⋅ . − = ⇒. = ⇒. ⎬. = ⎭. ( ). 3. 0, 3 . y. T. ⇒ = ⇒. Udaljenost izmeu dva pravca jednaka je udaljenosti izmeu točke T i drugog pravca: ( ). 0,3. 3 0 4 3 13.

Zadatak 001 (Denis, ekonomska škola) U kojoj točki pravac s ...

Sjecište zadanih pravaca je točka S(1, 6). Kroz točke S i T trebamo odrediti pravac. Uporabit ćemo formulu za jednadžbu pravca kroz dvije točke: ( ). 2. 1.

Zadatak 001 (Ivana, ekonomska škola) Za 2 kg mlijeka u prahu treba ...

Napiši produženi omjer za ova dva omjera: 3 : 5 , 6 : 11. Rezultat: 18 : 30 : 55. Zadatak 004 (Sanela, ekonomska škola). U 10 litara tekućine A ulije se 4 litre ...

Zadatak 181 (Nataša, medicinska škola) Kolika je prosječna brzina ...

Kolika je prosječna brzina automobila tijekom putovanja ako se prvu polovicu vremena ... v1 = 12 km / h, a drugu tako da je pola preostalog vremena vozio bicikl.

Zadatak 001 (Vlado, osnovna škola) Zvuk grmljavine čuli smo 5 ...

Brzina širenja zvuka u zraku je 340 m/s. Rješenje 001. Budući da je brzina svjetlosti 300 000 km/s, vrijeme za koje vidimo munju je zanemarivo pa računamo ...

Zadatak 221 (Miroslav, srednja škola) Koliko je vremena potrebno ...

U staklenu šuplju kuglicu mase 1 g, a promjera 2 cm, može se uliti živa. Koliko žive treba uliti u kuglicu da bi ona lebdjela u vodi? (gustoća vode ρ = 1000 kg/m3).

srednja škola – B varijanta 21. siječnja 2016. Zadatak B-1.1. Rješe

21 sij 2016 ... piramide se ortogonalno projicira u vrh pravog kuta osnovke. Šiljasti kut nasuprot stranice duljine 1 jednak je kutu pod kojim je jedna pobočka ...

Zadatak 001 (Ivan, tehnička škola) Odredi kutove tetivnog ...

U romb je upisana kružnica polumjera r pa se površina romba može i ovako izračunati: P = a · 2r. ... Tada je visina v = x y = 10 6 = 16 pa je površina trapeza:.

Zadatak 041 (Mario, tehnička škola) Kolika je najmanja vrijednost ...

Minimalna vrijednost kvadrata funkcije bit će za maksimalnu vrijednost nazivnika ... Za koju vrijednost parametra m funkcija f(x) = (m – 2) · x2 3 · x m 2 ima ...

Zadatak 001 (Marta, osnovna škola) Bridovi baze uspravne trostrane ...

Oplošje prizme sastoji se od dvije baze i pobočja koje čini n paralelograma: O = 2 · B P,. O = 2 · B a · v b · v c · v = 2 · B v · (a b c) = = 2 · 6 cm2 8 cm ...

Zadatak 221 (Karlo, srednja škola) Djelovanje divergentne leće jakosti

zakrivljenosti sfernih ploha leće. Recipročna vrijednost žarišne daljine (izražene u metrima) naziva se jakost leće i izražava se u dioptrijama (1dpt = 1m-1 ). 1.

Zadatak 001 (Sanja, osnovna škola) Stranice trokuta, čiji je opseg ...

Budući da se kutovi trokuta odnose kao 1 : 2 : 3 , to je α = 1 · k, β = 2 · k, γ = 3 · k. Zbroj kutova u svakom trokutu je 180°: α β γ = 180°. Sada možemo pisati:.

Zadatak 081 (Ljilja, srednja škola) Koliku brzinu mora imati umjetni ...

6 tra 2010 ... Opći zakon gravitacije: Ako se bilo koja dva tijela masa m1 i m2 nalaze u meñusobnoj udaljenosti r, meñu njima djeluje privlačna gravitacijska ...

Zadatak 101 (Josipa, srednja škola) Struja koja teče kroz ravnu žicu ...

Budući da naboj miruje, nema magnetskog polja pa na naboj ... magnetskog polja H. Magnetska indukcija B i jakost magnetskog polja H u praznini (vakuumu).

Martina Stojic ALEXANDEROV POLINOM

2.3 Homologija komplementa uzla . ... 5.2 Homologija komplementa plohe . ... sljedeci dugi egzaktni niz u kojem je samo homologija vanjštine X nepoznata:.

GPS/NİVELMAN VE POLİNOM YÜZEYLERİYLE ENTERPOLASYON ...

In recent years, the use of GPS (Global Positioning System) for precise point positioning in various applications in Turkey as in other countries has caused ...

1. Vremenski odredite navedena književnopovijesna razdoblja. 2. U ...

REALIZAM U EUROPSKIM KNJIŽEVNOSTIMA. PREDREALIZAM I REALIZAM U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI. PRIPREMA ZA PISANU PROVJERU ZNANJA. 1.

1. Objasnite pojam predromantizam, odredite ga vremenski i ...

Objasnite pojam predromantizam, odredite ga vremenski i prostorno. 2. Prepoznajte obilježja romantičarskoga svjetonazora u ulomcima ispisanima u tablici.

Modernizam. Hrvatska moderna (vježba i ponavljanje) 1. Odredite ...

Hrvatska moderna (vježba i ponavljanje). 1. Odredite jesu li tvrdnje o europskom modernizmu točne (T) ili netočne (N). • Modernizam kao epohu obilježio je ...

Mnogokuti-zadaci za vjezbu 1. Odredite koliko stranica ima pravilni ...

Pravilni mnogokut M1 ima unutarnji kut za 12◦ veci od unutarnjeg kuta pravilnog mnogo- kuta M2. Omjer broja vrhova tih mnogokuta je 3:2. Odredite broj ...

Morfologija – zadatci za vježbu 1. Odredite vrstu svakoj riječi u ...

c) Neodređeni pridjevi odgovaraju na pitanje kakav. T – N d) Određeni se oblik pridjeva sklanja po pridjevsko-zamjeničkoj sklonidbi. T – N e) Genitiv pridjeva ...

1. zadatak TROKUT PC i MSW LOGO 2. zadatak SITO PC LOGO 2 ...

Osnovna škola - Logo. II. podskupina (7. i 8. razredi). DMIH 2003. 1. zadatak. TROKUT. PC i MSW LOGO to stranica repeat :n[fd :d/:n repeat 3[rt 120 fd :d/:n]] end.

Prilog Projektni zadatak PROJEKTNI ZADATAK - GPP na Osijek

Obzirom na jednostavnost korištenja, sustav dijeljenih bicikala ... Uspostave sustava dijeljenih bicikala na području UA Osijek, ... Slavonski Brod, Zadar i Pula.

VALENTINA VEDRIŠ

dijagnozu. Neke od njačešćih bolesti su rubeola, ospice, vodene kozice i dr. Obzirom da se ... nagli početak, razvoj simptoma unutar 3-6 sati. Trajanje bolesti.

Mi djeca s kolodvora ZOO - Valentina Šekarić

To je dovoljno za prvi put. Piet mi je dao komadić cigaretnog papira u kojemu je bila zamotana mrvica tablete. ... vrijeme boravka u kući nisam još ni s kim pravo progovorila. ... Kako bi se inače iskopčali od dnevnog sranja? ... devojčici, koja je izuzetno mlada postala heroinska zavisnica, poslužila je Uli Edelu kao tema za.

Valentina Vučinić - Završni rad 2015

aronija, Aronia arbutifolia ili crvenoplodna aronija te Aronia purnifolia ili ... Tkiva s najvećom koncentracijom GPx su jetra i bubrezi, u umjerenoj količini prisutna.

prazeres sombrios - Editora Valentina

Prazeres sombrios / Kresley Cole; tradução Renato Motta. – 1. ed. – Rio de Janeiro: Valentina, 2018. 352p. ; 23 cm. – (Imortais; 2). Tradução de: No rest for the ...

Osna simetrija, Valentina Pajdaković

kontekst ( Tutankamon, Glagoljica, venecijanske maske, katedrala sv. Jakova u Šibeniku itd.) te se ujedno upoznaju s pravima korištenja fotografija (Informatika) ...

Escape Room, Valentina Blašković

AKTIVNOST: Mozgalice sa šibicama (5min). 3. ... Učenici pronalaze mozgalice koje moraju riješiti uz ... pitalice sa šibicama), QR kodovi i čitači QR kodova, lokoti ...

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK Valentina ...

15 ruj 2011 ... kesten pireom proveo je panel od dvanaest ocjenjivača. ... Ključne riječi: probiotički mliječni desert, kesten pire, senzorsko ocjenjivanje.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Valentina ...

Neuropatija tankih vlakana u kroničnom obliku reakcije presatka protiv primatelja. Zagreb ... Dijabetička polineuropatija, amiloidna polineuropatija, Fabryeva.

(Valentina Petric Povijest župne knjižnice BDM)

O župnoj knjižnici crkve Blažene Djevice Marije u Mariji Bistrici postoji tek ... Marija Bistrica u Nadbiskupijskom arhivu u Zagrebu (dalje u tekstu NAZ) u fondu ...

Diplomski rad, Biljana Valentina Sklebek - darhiv

Jeruzalemska Biblija izdanje je koje sadrži vrlo opširne komentare, izdano 1994. g. U bilješkama se nalazi prijevod komentara izdanja La Bible de Jérusalem. 2.

Ana Klak, Valentina Butorac DANI KRUHA

DANI KRUHA – DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE. U našem objektu “Tratinčice” od 10. do 31.listopada 2016.g. obilježili smo Dane kruha. ... Kroz priče, pjesme, recitacije i igrokaze djeca su upoznavala kako kruh nastaje i koliko je ...