Ailanthus altissima - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) u. Republici Hrvatskoj. Maja NOVAK, Nenad NOVAK. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za zaštitu ...

Ailanthus altissima - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ... - Srodni dokumenti

Ailanthus altissima - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) u. Republici Hrvatskoj. Maja NOVAK, Nenad NOVAK. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za zaštitu ...

Proceedings - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

kontrolira cijene i tečaj, i prelazak na tržišnu ekonomiju koju karakterizira liberalizacija ... preuzeto 15.10.2010. sa stranica http://www.bnet.com/blog/food/kraft-.

Arnica montana - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

Ljekovita biljka arnika (Arnica montana) strogo je zaštićena divlja svojta i treba ju introducirati u poljoprivrednu proizvodnju. Zbog slabog intenziteta rasta uzgoj ...

Budrovka - sa2020 . 55th Croatian & 15th International Symposium ...

Lavandin 'Budrovka' je otpornija sorta nego su to prava i širokolisna lavanda, lakše se uzgaja, a osim toga, prava lavanda daje manji prinos cvjetova.

Krajobrazna arhitektura - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

Kljuţne rijeţi: krajobraz, arhitektura, terminologija, hrvatski jezik i engleski jezik. Uvod. Krajobrazna arhitektura je interdisciplinarna profesija jer spoznaje koristi iz ...

SA2010 Rad Predlozak - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

izradi revizije ribolovno-gospodarskih osnova ZŠRU Virovitica i ZŠRK ĐurŤevac ... u svim je vodama iznad 5 mgO2/L, što je optimum za toplovodne vrste riba.

Prolom - sa2020 . 55th Croatian & 15th International Symposium on ...

populacije divljači u lovištu III/29 „Prolom“. Nera Fabijanić1, Tomislav Dumić2*. , Hrvoje Novosel. 1, Nikica Šprem1. 1Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, ...

Plenarna izlaganja - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

Bozzi, Danijel Karolyi, Kristina Gvozdanović, Marjeta Čandek Potokar . ... Ivezić M., Raspudić E., Brmež M., Majić I., Brkić I., Tollefson J.J., Bohn M., Hibbard B.E., Šimić ... indeksa konkurentnosti ruralnog prostora (Franić i Kumrić, 2008.).

Agrocal granule Ca - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

Uĉinkovitost vapnenca (Agrocal granule Ca) na promjenu pH vrijednosti distriĉnog smeĊeg tla Liĉkog polja i na prinos zobi (Avena sativa L.) Jakov Šurko ...

Ocimum basilicum - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

cvjećarstvu za sjetvu sjemena begonija i uzgoj kamelija, primula, anturijuma, paprati. (Ljujić-Mijatović i Mrdović, 1998.). Zahvaljujući šumskom bogatstvu koje ...

Axis axis - sa2020 . 55th Croatian & 15th International Symposium ...

Jelen aksis (Axis axis) obitava na otoţju Nacionalnog parka Brijuni od 1911. godine. Dobro se prilagodio i odrţao sve do današnjeg dana, zahvaljujuši vrlo ...

zbornik radova proceedings - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

17 velj 2017 ... Vladimir Šišljagić, Croatia ... Nebojša Jerković, Jelena Đugum, Zoran Mateljak, Mirna ... Krešimir Salajpal, Ante Ivanković, Jelena Ramljak .

Proceedings Zbornik radova - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

22 velj 2019 ... Dijatomejska zemlja i botanički insekticidi u suzbijanju skladišnih kukaca ... budući da požari ne prepoznaju granicu gdje završava privatno zemljišta, a gdje počinje ... kod većine ispitanika (71%) nije bilo moguće kupiti.

SA2010 Summary Sample - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

Željko Andabaka, Darko Preiner, Domagoj Stupić, Jasminka Karoglan Kontić, ... neposredno nakon berbe i nakon mjesec dana skladištenja u hladnjači s ...

Suzbijanje kukuruznog moljca - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

Ključne riječi: feromoni, insekticidi, krizanteme, kukuruzni moljac. Uvod. Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis Hbn.) se smatra najznačajnijim štetnikom kukuruza.

zbornik sažetaka book of abstracts - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

SIMPOZIJ. AGRONOMA. 53rd CROATIAN AND. 13th INTERNATIONAL. SYMPOSIUM ON. AGRICULTURE. 18. – 23. veljače 2018. | Vodice | Hrvatska.

Introdukcija novih sorata šljive - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

Herman, Jojo, Pitestean, President, Top 2000, Topend, Topfirst, Topking, Toptaste ... najvešu sorta President. ... Vrijeme berbe i fizikalna svojstva 16 sorata šljiva.

Dužinsko – maseni odnos bežmeka - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

Ključne riječi: Uranoscopus scaber, bežmek, dužinsko-maseni odnos, južni Jadran. Uvod. Bežmek (Uranoscopus scaber), rasprostranjen je u čitavom ...

Book of Abstracts Zbornik sažetaka - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

22 velj 2019 ... Utjecaj tipa tresača na učinkovitost berbe maslina. Influence of ... Tijekom berbe korišteni su različiti tipovi tresači: pneumatski tresač s različitim.

Odlike vanjštine istarske koze - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

strukturi dominirale su izvorne pasmine: hrvatska šarena koza (ranije poznata kao. „balkanska“ ili domaća koza), hrvatska bijela koza te istarska koza na ...

Genetiţka identifikacija masline „Krvavica“ - sa2020 . 55th Croatian ...

morfoloških i molekularnih podataka utvrŤeno je da sorta masline Krvavica iz skradinskog podruţja nije istovjetna sorti „Murgulji“. Kljuţne rijeţi: maslina ...

University of Zagreb, Faculty of Agriculture - sa2020 . 55th Croatian ...

16 Feb 2020 ... City Office for Agriculture and Forestry, city of Zagreb. Croatian Agency for Agriculture and Food, Osijek. College of Agriculture at Križevci.

Kvaliteta jaja različitih pasmina pataka - sa2020 . 55th Croatian ...

Statistički značajno veći udio bjelanjka imala je Ruanska pasmina pataka (60,68 ... Pekinška patka ima statistički značajno veću masu jaja (77,56 g, 74,86 g i 74 ...

Ailanthus altissima - HAOP

Opis svojte. Pajasen je razgranato, brzorastuće, listopadno stablo, visoko do 30 m. Kora debla je siva s uzdužnim bijelim prugama. Ima neparno peraste ...

Ailanthus altissima - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

raznolikost. Jedna od njih je i biljna vrsta pajasen [Ailanthus altissima (Mill.) Swingle], koja je jedna od najopasnijih invazivnih drvenastih biljaka kako u svijetu, ...

Rasprostranjenost pajasena (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) na ...

Pajasen uglavnom nastanjuje napuštena područja kao što su rubni dijelovi grada ... Ključne riječi: invazivne biljne vrste, pajasen, Ailanthus altissima (Mill.) ...

PAJASEN [Ailanthus altissima (Mill.) Swingle] - STRANA INVAZIVNA ...

Pajasen (Ailanthus altissima) brzorastuće je listopadno stablo podrijetlom iz. Kine, visine do 35 m. Maksimalna prilagodljivost uvjetima okoliša u kojem raste čini ...

Tree of heaven Ailanthus altissima (Mill.) Swingle - Semantic Scholar

– Glas. Šum. Fak. 1: 75-116. Jovanović, B. (1971): Dendrologija sa osnovama fitocenologije. – Beograd.

Primjena transgene tehnologije u svinjogojstvu - sa2020 . 55th ...

Ključne riječi: transgene svinje, rekombinantna DNA tehnologija, poljoprivreda, biomedicina. Uvod. Primjena transgene tehnologije omogućila je unos novih ...

Kakvoća plodova šipka (Punica granatum L.) - sa2020 . 55th ...

Potencijali prostora za uzgoj nisu dovoljno iskorišteni,. a u uzgoju je zastupljen veliki broj sorata koje nisu u potpunosti evaluirane. Konzumacija plodova šipka ...

Rasprostranjenost vrsta riba iz porodice kokota - sa2020 . 55th ...

kokot barjaktar (Aspitrigla obscura). Tijekom ekspedicije MEDITS vrsta Aspitrigla obscura nije zabilježena, pa je obrađeno ukupno 7 vrsta. Navedene vrste su ...

Reproduktivna kompatibilnost masline sorte 'Oblica' - sa2020 . 55th ...

'Drobnica', 'Leccino', 'Oblica', te djelomiţno 'Levantinka' se mogu izdovojiti kao sorte kod kojih su se cvjetanje te interval pune cvatnje odvijali istovremeno, bez ...

Cjenovna elastičnost potražnje na tržištu pšenice - sa2020 . 55th ...

Cjenovna elastičnost potražnje na tržištu pšenice. Igor Kralik ... Formiranje cijena pšenice prepušteno je tržištu na temelju ponude i potražnje, ali i kvalitete ...

Energetska iskoristivost ljuske oraha i lješnjaka - sa2020 . 55th ...

Istraživani uzorci, odnosno lješnjak i orah bili su uzgajani tijekom ... lješnjaka (Istarski duguljasti i Rimski okrugli) i oraha (Elit i Šejnovo). Navedene sorte su.

Hranidba svinja u ekstenzivnim uvjetima držanja - sa2020 . 55th ...

Hranidba svinja u ekstenzivnim uvjetima držanja. Kristina BUDIMIR, Vladimir MARGETA, Zvonimir STEINER, Valentina CRNAC. Sveučilište Josipa Jurja ...

Prinos mladog krumpira na području zapadne Srbije - sa2020 . 55th ...

mladog krumpira po biljci u dvogodišnjem prosjeku utvrđen je kod sorte Belarosa ... nadzemnih izdanaka po biljci, veličini sjemenskog gomolja, agroekološkim.

Nutritivna vrijednost soka šljive sorte 'Stanley' - sa2020 . 55th ...

Ključne riječi: šljiva, 'Stanley', plod, sok, kvaliteta. Uvod. Voćni sokovi su zdravi, ukusni i osvježavajući napitci koji se često koriste kao dopuna prehrani. Postupci ...

Biogeni amini u vinu: utjecaj enoloških postupaka - sa2020 . 55th ...

Sažetak. Cilj rada bio je praćenje promjena udjela biogenih amina tijekom vinifikacije i starenja vina. Malvazije istarske (Vitis vinifera cv) iz berbe 2009. Biogeni ...

Uzgoj selekcioniranih matica autohtone sive pčele - sa2020 . 55th ...

Uzgoj selekcioniranih matica autohtone sive pčele (Apis mellifera carnica. Pollman, 1879) u Republici Hrvatskoj. Marin Kovačić1, Zlatko Puškadija2, Ras ...

Biološka kontrola štetnika i bolesti u uzgoju gerbera - sa2020 . 55th ...

moljac (Trialeurodes varorariorum), koprivina grinja (Tetranychus urticae) i kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis) koji posjeduju visok stupanj rezistentnosti ...

We Do It: Croatia at the 15th International Architecture ... - Monoskop

Sunčica Ostoić, Katarina Pavić,. Sanja Peračić, Vinko Peračić,. Dušica Radojčić, Marijana Rimanić,. Ines Rukljač, Sabina Salamon,. Antun Sevšek, Nela Sisarić,.

15th DAAAM INTERNATIONAL SYMPOSIUM WRITING ON-LINE ...

6 Nov 2004 ... spreads usage of Scriptrunner to a much wider range than program ... Scriptrunner3 program http://coma.fsb.hr/scriptrunner3/ on our. Web site.

Last Call for the 15th International Scientific Conference on ... - UNSA

Please, consider submitting the abstract/paper for the Conference. We proudly hope ... More about our activities on our web-site: http://www.esd-conference.com/.

15th International Symposium on School Life and School History ...

Printed by / Tisk: Studio Print d.o.o., Ljubljana ... time taking place in a Slavic country, unites 90 participants and offers 60 talks on ... udruga učitelja i pedagoga, koja djeluje i danas, Hrvatski pedagoško–književni zbor, dugo godina jedini izdavač ... sredstva od 1918 do II svetskog rata: Dokumentaciju o radu škole, foto zbirku ...

CROATIAN JUNIOR OPEN 2019 XXV Croatian International Junior ...

22 Sep 2019 ... Golf Course: Riverside Golf Zagreb. II. Date. September ... Eligibility. Juniors, members of a Golf Club that is member of National. Association ...

1 THE INTERNATIONAL WORK OF THE CROATIAN BAR ...

Ivo Politeo - has granted till now to five foreign attorneys: dr. Walter Schuppich – former president of the Austrian Bar Association,. Ramon Mullerat – former ...

DEVELOPMENT OF /r/ IN CROATIAN - International Phonetic ...

Diana Tomić & Vesna Mildner. Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb [email protected]; [email protected] ABSTRACT. The aim of ...

Serbo-Croatian Cooking - UVA International Center

Serbo-Croatian Cooking. With Eva Andrijcic and Kosta Popovic. Pita zeljanica (Spinach Pie). Ingredients: 1 package of filo dough. 1 large tub of ricotta cheese.

47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture ...

17 velj 2012 ... 3 Emil ERJAVEC, Miroslav REDNAK, Tina VOLK, Miroslav BOŽIĆ ... GORETA BAN, Katja ŽANIĆ, Gvozden DUMIČIĆ, Emilija RASPUDIĆ, Dean BAN, Branimir URLIĆ ... CO2 driven by El Nińo. Nature ... proizvod sa najvećim udjelom u izvozu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda uopće (Franić i Kumrić,.

Abstracts of 8th International Congress of the Croatian Society of ...

Dental Implantology of the Croatian Medical Association. October 10 – 12, 2019, ... Privatna ordinacija dentalne medicine, Grimm Zahnärzte, Horgen, Švicarska.

2018 - International Trust for Croatian Monuments

following academic year, 2019/20, Neva Pološki, who is in charge of this project, and her students will begin work on the mural by Branko Šenoa. This will be a ...

053 Books 207.qxp:TAN - International Trust for Croatian Monuments

28 Oct 2009 ... Nikola Bozidarevic, a rare, but talented, follower of Crivelli and Carpaccio. The book reveals some unexpected treasures; Paolo. Veneziano's ...

Croatian Latin Writers - an International Nationalist Phenomenon in ...

Neven Jovanović [email protected] Department of Classical Philology, Faculty of Humanities and Social. Sciences, University of Zagreb, Croatia.

51st Croatian and 11th International Symposium on Agriculture

Ukupna ulaganja se provode u šest tehnoloških godina, a lijeska u puni rod ... sadnice se kreće od 10 do15 kn (bez PDV-a). ... sadnja 1.000 sadnica lijeske.

perspectives on croatian 3pl industry in acquiring international cargo ...

12 Apr 2016 ... Croatian Chamber of Traffic and Transport Technologies. Gebrüder Weiss d.o.o.. Gebrüder Weiss Ltd. Hrvatska udruga za upravljanje lancem ...

Croatian scientists' awareness of predatory journals - International ...

The Hrčak portal has its own inclusion criteria (Hrčak, 2018) as follows. It must: – fulfill standard technical requirements. – publish instructions for authors. – accept ...

croatian products and services fair - British Croatian Business Club

24 May 2013 ... Jamnica is presently the largest Croatian producer of mi ne ral˝ and spring ... The wells of Jamnicka Kiselica have been known since the Celtic ...

Ten Centuries of Croatian Music - Canadian Croatian Choral Society

Beti Jurković. Other Croatian pop music stars are Oliver. Dragojević, Josipa Lisac, Krunoslav “Kićo” Slabinac, Vera. Svoboda, Mišo Kovač, Jasna Zlokić, Đelo ...

15TH MAY 2016 - POLO 10

From 15-17 July 2016, the popular Hublot Polo Cup Ascona will be held for the ... Kuća Rijeka, Rijeka • SATOVI NOVAK, Dekumanus 28, Poreč •. ZLATARNA ...

15TH MAY 2016 - Polo

From 15-17 July 2016, the popular Hublot Polo Cup Ascona will be held for the ... Kuća Rijeka, Rijeka • SATOVI NOVAK, Dekumanus 28, Poreč •. ZLATARNA ...