Kupoprodajni ugovor - Prnjavorac

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINA. I. PREDMET KUPOPRODAJE. 1.1. Prodavac prodaje, a Kupac kupuje nekretnine označene kao parcela k.č .

Kupoprodajni ugovor - Prnjavorac - Srodni dokumenti

Kupoprodajni ugovor - Prnjavorac

UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINA. I. PREDMET KUPOPRODAJE. 1.1. Prodavac prodaje, a Kupac kupuje nekretnine označene kao parcela k.č .

5. Kupoprodajni ugovor

Ovaj ugovor sacinlen je u cetiri istovjetna primjerka ad kojih dva pripadaju ... Poslije potpisivanja ugovora, isplate ipreuzimanja vozila, ugovorene strane odrlcu ...

KUPOPRODAJNI UGOVOR

Ugovorne strane su saglasne da sve troškove nastale u vezi realizacije ovog Ugovora snosi Kupac. Član 4. Predmetni Ugovor je izraz slobodne volje ugovornih ...

Kupoprodajni ugovor za vozilo

КУПОПРОДАЈНИ УГОВОР. МОТОРНОГ – ПРИКЉУЧНОГ ВОЗИЛА. 1) ПРОДАВЦА: рођен дана. 20 године у мјесту општина са пребивалиштем у мјесту.

kupoprodajni ugovor - Registracija vozila

ODNOSIMA ("SLUŽBENI LIST SFRJ", br. 29/78, 39/85 i 57/89). UGOVOR. O PRODAJI I KUPOVINI MOTORNOG VOZILA. KOJI ZAKLJUČUJU. PRODAVAC:.

Kupoprodajni ugovor motornog vozila

Vozilo se prodaje kupcu u stanju kakvo je utvrđeno obostranim očevidom od strane prodavatelja i kupca na dan zaključivanja ugovora i isplate ugovorene ...

Kupoprodajni ugovor - Polovni automobili

У Г О В О Р. О КУПОПРОДАЈИ МОТОРНОГ ВОЗИЛА. ПРОДАВАЦ: ... му право својине на њему, на дан исплате купопродајне цене возила. Члан 3.

Kupoprodajni ugovor za motorno vozilo online popunjavanje

Prodavac se obavezuje da motorno vozilo sa odgovarajućim ispravama preda kupcu u državinu i prenese mu pravo raspolaganja, odnosno pravo svojine, na ...

2018-Ugovor o distribuciji plina – tipski ugovor - Brod plin doo

komercijalni dio –. Marko Majstorović,dipl.oec. Tel.: 035/405-710. Tel.: Mail: [email protected] Mail: U Slavonskom Brodu, ______.god. U. , ______.god.

UGOVOR O PRODAJI ROBE NA RATE Ugovor broj - MLILY

UGOVOR O PRODAJI ROBE NA RATE. Ugovor broj ______. Ugovor je zaključen dana ______, 20___ godine, između slededih stranaka: 1. Kompanije ...

Ugovor o prodaji robe na rate Ugovor broj - Top Shop

U slučaju raskida ugovora usled opravdane reklamacije koja je evidentirana u evidenciji primljenih reklamacija, prodavac je dužan da vrati Kupcu primljene ...

UGOVOR O RADU I UGOVOR O DJELU: PODRUČJE PRIMJENE ...

Ključne riječi: ugovor o radu, ugovor o djelu, pojam radnoga odnosa, radnik, ... vremena (primjer su osobe koje su uobičajeno samozaposlene, npr. električari, ... redovite aktivnosti poslodavca;148 je li rad obavljen kao redoviti dopunski rad uz.

CMR - Prnjavorac

poseban tovarni list za svako upotrebljeno vozilo ili za svaku vrstu ili količinu robe. Član 6. 1. Tovarni list sadržaće sledeće podatke: a) datum i mesto ...

Ugovori - Prnjavorac

Jači je u pravu prvi kupac nekretnine nego drugi nesavjesni kupac koji je na ... Ništav je ugovor o darovanju kad je predmet darovanja nepostojeća nekretnina.93 ... I. U ovom slučaju zaključen je ugovor o prodaji s pravom doživotnog uživanja.

Zakon o žigu - Prnjavorac

uslovima predvienim ovim zakonom. (3) Korisnik kolektivnog žiga ima pravo da koristi taj žig samo na način predvien općim aktom o kolektivnom žigu.

Medjunarodno pravo I - Prnjavorac

ge drżave proslije uje Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine. ... i Hercegovine zaprimljenu zamolnicu dostavi Interpolu Sarajevo, koji je na brżi način proY.

Vanparnični postupak - Prnjavorac

Postupak izrade ovog a i drugih Modula je odličan primjer sposobnosti i volje članova pravosuđa u ... U vanparničnom postupku prijedlog se može povući do ... Prema tome, u postupku razvrgnuća suvlasničke zajednice nekretnina (diobe).

Naknada štete - Prnjavorac

štetu kao pravno relevantnu činjenicu iz koje nastaje obveznopravni odnos ... nastavnika, iako su i inače bile uočene česte tuće izmedju učenika ove škole, ...

Zakon o konkurenciji BiH - Prnjavorac

29 lip 2005 ... kojima se ograničava konkurencija; b) ograničavanje proizvodnje, tržišta ili tehničkog razvoja na štetu potrošača; c) primjenu različitih uslova ...

Zakon o volontiranju RS - Prnjavorac

volontiranja, principi za organizovanje volontiranja, uslovi zaključivanja ugovora o volontiranju, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja, društveno ...

Zakon o patentu BiH - Prnjavorac

ZAKON. O PATENTU. DIO PRVI - OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona). (1) Ovim zakonom ureuje se pravna zaštita izuma patentom i konsenzualnim ...

Advokatski ispit - Prnjavorac

Republici Jugoslaviji do 22. maja 1992 godine, a ako je pravosudni ispit položio u drugoj državi, ovaj uvjet stiče nakon priznanja tog ispita od strane nadležnog ...

Zakon o parlamentarnom nadzoru BiH - Prnjavorac

17 tra 2018 ... (Značenje izraza) ... Odjeljak E. Poslanička ili delegatska pitanja i interpelacije ... interpelacija se uvrštava u dnevni red sjednice doma u roku.

OSNOVE UPRAVNOG SISTEMA - Prnjavorac

Ustav BiH, zakoni i propisi organa BiH, u okviru njenih ustavnih prava i ovlaštenja, obavezujući su za ... I UPRAVNI SPOR. I. OSNOVE UPRAVNOG POSTUPKA.

Sudske mjere obezbjedjenja - Prnjavorac

postupku ), bez obzira da li je sud, kome je tužba podnesena, mjesno nadležna za sudjenje. Za odlučivanje o privremenoj mjeri nadležan je sud pred kojim je ...

Zakon o sudovima u Federaciji BiH - Prnjavorac

1) Općinski sud u Mostaru za područje Grada Mostara; ... Općinski sud u Kantonu Sarajevo je Općinski sud u Sarajevu za područje općina: Stari Grad. Sarajevo ...

Zakon o administrativnim pristojbama BiH - Prnjavorac

Hercegovine (u daljem tekstu: DKP BiH) 10 DM. Napomena: Taksa po ovome tarifnom broju plaća se za svaku upravnu radnju na zahtjev taksenog obveznika ...

konvencija o pravima djeteta - Prnjavorac

20 stu 1989 ... Države‐potpisnice ove Konvencije, ... Podsjećajući da je Opšta deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija proglasila da djetinjstvo ima.

Porodični zakon Federacije BiH - Prnjavorac

pastorka, bez obzira na to da li je prestao brak čijim je sklapanjem nastalo ovo srodstvo. (2) Izuzetno, sud može u vanparničnom postupku dozvoliti sklapanje ...

Razvod braka u Sarajevu - Prnjavorac

Tužitelj je dana 08.11.2012.g. podnio tužbu za razvod braka te je konačno opredjelio tužbu. 13.02.2014 godine i predložio da sud donese odluku kao u izreci, ...

Zakon o volontiranju FBiH - Prnjavorac

evidentiranje volontiranja, izvještavanje o volontiranju, upotreba volonterske knjižice, ... (2) Potvrda o volontiranju sadrži: lične podatke o volonteru, podatke o ...

Krivični zakon Federacije BiH - Prnjavorac

Integralni tekst. ("Službene novine ... (24) Tajna Federacije, kantona, grada i općine je podatak ili isprava koja je zakonom, drugim propisom ili općim ... pribavljena protupravna imovinska korist, najveća mjera izrečene novčane kazne može.

Zakon o radu FBiH - Prnjavorac

odsustvuje s posla dva puta dnevno u trajanju po sat vremena radi dojenja djeteta, ... Štrajk se može organizirati samo u skladu sa Zakonom o štrajku, pravilima ...

Zakon o udruzenjima i fondacijama BiH - Prnjavorac

Naziv registrovanog udruženja ili fondacije mora biti na tri službena jezika i dva pisma koji ... (8) Udruženje odnosno fondacija mogu imati svoj znak. (9) Naziv ...

Zakon o pomilovanju Federacije BiH - Prnjavorac

1. ZAKON. O POMILOVANJU. I - OSNOVNE ODREDBE. Član 1. Ovim Zakonom se propisuje: organ nadležan za davanje pomilovanja, krivična djela za koja se ...

sporazumni razvod braka - Prnjavorac

14 lis 2015 ... advokatu iz Tuzle, radi sporazumnog razvoda braka, na ročištu za glavnu, ... razvod braka u kojem navode da su bračni partneri zaključili brak ...

Zakon o mjenici FBiH - Prnjavorac

... ne ispunjavajuci bjanko indosament niti stavljajuci nov indosament. Clanak 16. (1) Indosant odgovara da ce mjenica biti akceptirana i isplacena, osim ako je u ...

Izvrsna i vanparnicna oblast - Prnjavorac

Protiv ovog rješenje stranke mogu izjaviti žalbu, a treća lica prigovor, Vijeću Upravnog odjeljenja ovog Suda, u roku od 8 dana od dana dostavljanja rješenja.

Zakon o industrijskom dizajnu BiH - Prnjavorac

(2) Ovaj zakon primjenjuje se i na industrijski dizajn koji je meunarodno registriran za teritoriju BiH na osnovu Haškog sporazuma o meunarodnoj registraciji ...

Razvod braka u Bijeljini - Prnjavorac

ispunjeni uslovi za razvod braka, koji su propisani zakonom, te je predložila da sud presudom odbije tužbeni zahtjev. Tokom postupka sud je izvršio uvid u Izvod ...

Zakon o faktoringu Federacije BiH - Prnjavorac

ZAKON O FAKTORINGU. POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona). Оvim zаkоnоm uređuje se fаktоring, vrste faktoringa, ugovori o faktoringu ...

Zakon o prekršajima Federacije BiH - Prnjavorac

29 srp 2014 ... postupak prema maloljetnicima, zastara, prekršajni postupak, prekršajni nalog ... 42/10 i 42/11 - u daljnjem tekstu: Kazneni zakon) koristit će.

Zakon o doprinosima FBiH - Prnjavorac

od nezaposlenosti (u daljem tekstu: doprinosi), kao i gornja granica stopa doprinosa na teritoriji. Federacije Bosne i ... 4. naknada plaće za vrijeme praznika za koje se po zakonu ne radi; ... računa preko 15 mjeseci staža. 4. ... Doprinosi obračunati u skladu sa stavom 5. ovog člana dospijevaju za plaćanje najkasnije do.

Austrijski građanski zakonik - Prnjavorac

Burgerliches Gesetzbuch für die deutschen Erbländer (Opći građanski zakonik za njemačke nasljednje teritorije), poznat po skraćenici ABGB. Austrijski opći ...

Povelja Ujedinjenih nacija - Prnjavorac

Poglavlje I: Ciljevi i načela. Poglavlje II: Članstvo. Poglavlje III: Organi. Poglavlje IV: Generalna skupština. Poglavlje V: Vijeće sigurnosti. Poglavlje VI:.

Zakon o bankama Federacije BiH - Prnjavorac

banci radi korištenja usluga i koje je banka kao takvo identifikovala. h) Vlasničko učešće znači ... a) pojam materijalno značajnih aktivnosti, b) iscrpne uslove za ...

Zakon o upravnom postupku BiH - Prnjavorac

postupku (konačno u upravnom postupku), a kojim je stranka stekla neko pravo, ... Rješenje protiv koga se ne može izjaviti žalba niti pokrenuti upravni spor ( ...

Zakon o bankama FBiH - Prnjavorac

Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka) i institucijama nadležnim za izdavanje dozvola i superviziju banaka sa sjedištem izvan Federacije. Član 6.a.

Zakon o liječništvu FBiH - Prnjavorac

Nadležna liječnička komora oduzima liječniku licencu u slučajevima utvrđenim posebnim propisima o zdravstvenoj zaštiti, kao i statutom nadležne liječničke ...

Zakon o cestama Federacije BiH - Prnjavorac

cesta i uvjeti odvijanja saobraćaja na cestama, koncesija na javnim cestama, ... građenja, rekonstrukcije i održavanja javnih cesta primjenjuje se Zakon o ...

Zakon o vinu FBiH - Prnjavorac

c) "masulj" je izmuljano grožđe sorti vinove loze Vitis vinifera sa peteljkom ili bez peteljke; d) "mošt" je tečni proizvod dobiven poslije muljanja grožđa i cijeđenja ...

Zakon o transfuzijskoj djelatnosti - Prnjavorac

zdravstvene ustanove Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske (u daljem tekstu: Zavod),. 13) izdavanje krvi je isporuka krvi i komponenti krvi ...

Zakon o putnim ispravama BiH - Prnjavorac

pravne obaveze iz bračnog odnosa ili odnosa roditelja i djece, poresku obavezu ili drugu ... Državljanin Bosne i Hercegovine koji pređe preko granice Bosne i ...

Presuda u korist Banke - Prnjavorac

(Presuda. Vrhovnog suda FBiH br. 070-0-Rev-08-001 568 od 25.02.2010. godine objavljena u biltenu Sudske prakse Vrhovnog suda FBiH br.1, Sarajevo, ...

Zakon o graničnoj kontroli BiH - Prnjavorac

graničnih prijelaza u zračnim, morskim i riječnim lukama i na željezničkim stanicama ... razloga zabraniti plovidbu, lov, ribolov, prelet letjelica i drugih naprava za ...

Zakon o radu Federacije BiH - Prnjavorac

4 tra 2016 ... Pojam poslodavca. Član 5. Poslodavac, u smislu ovog zakona, je fizičko ili pravno lice koje radniku daje posao na osnovu ugovora o radu.

Notarska tarifa FBiH - Prnjavorac

24 srp 2013 ... Федералној дирекцији робних резерви и сачини уговор којим ће се ... "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo zaključiti ugovor o kreditu po ...

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju ... - Prnjavorac

(5) Pravilnik o listi tjelesnih oštećenja utvrđuje ministar rada i boračkoinvalidske zaštite (u daljem tekstu: ministar) uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za ...

Zakon o radu - precisceni tekst - Prnjavorac

Ugovorom o radu smatra se ugovor na osnovu koga se između radnika i poslodavca, u skladu sa ovim zakonom, zasniva radni odnos. Član 11. Pravilnik o radu ...

Evropska Povelja o lokalnoj samoupravi - Prnjavorac

Evropska Povelja o lokalnoj samoupravi. Preambula. Zemlje Savjeta Evrope potpisnice ove Povelje;. Imajući u vidu to da je cilj Savjeta Evrope da postigne veće ...