varnostni list - Ina - Slovenija doo

8 jun 2015 ... ANTIFRIZ KONCENTRAT, RDEČ. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Antifriz. 1.3 Podrobnosti o ...

varnostni list - Ina - Slovenija doo - Srodni dokumenti

varnostni list - Ina - Slovenija doo

8 jun 2015 ... ANTIFRIZ KONCENTRAT, RDEČ. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Antifriz. 1.3 Podrobnosti o ...

Varnostni list - Jub

19 feb 2019 ... 01-2119457892-27. Natrijev hidroksid. Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314. ≤0,05%. · Dodatni napotki: Besedilo k navedenim napotkom za ...

varnostni list - Ecp doo

13 sep 2019 ... 2. Ugotovitve o nevarnih lastnostih: 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi. Akutna strupenost ... Opombe. Bakrov(II) sulfat pentahidrat (7758-99-8) ...

Varnostni list - Spletnik

Lahko je jedko za kovine. Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči. 2.2 Elementi etikete. Snovi zapisane na etiketi. Natrijev hidroksid. Opozorilna beseda:.

varnostni list - Topdom

Etanol denaturirani tipB tel.: 04/533 77 11 fax:04/533 77 15 ... 96% ETANOL, denaturiran tip B številka izdaje: 5 ... Etilni alkohol, gorilni špirit. Telefon za klic v sili:.

Varnostni list - Baumit

Hidrirano apno, Gradbeno apno, Kalcijev dihidroksid, Kalcijev hidroksid ... razpade v kalcijev oksid (CaO) in vodo (H2O): Ca(OH)2 → CaO H2O. Kalcijev oksid ...

varnostni list - Mavrica

20 mar 2001 ... Trgovsko ime. DENATURIRANI SPIRIT. Sinonimi. Alkohol etilni denaturiran 96%. Šifra. 3830001629132-DENATURIRANI ŠPIRIT 5L, ...

varnostni list - Farmadent

Identifikacija pripravka: PLIVASEPT® TINKTURA. Št. produkta: Uvoznik: Proizvajalec/dobavitelj: Zastopnik: Ime: KEMOFARMACIJA d.d. PLIVA Hrvatska d.o.o..

Varnostni list - LEKS

4 apr 2018 ... molji) in gomazečih (ščurki, srebrne ribice, mravlje, bolhe, stenice, klopi...) insektov v stavbah in okoli njih. 1.3 Podrobnosti o dobavitelju ...

Varnostni list - Lekarnar.com

Product/Proizvod : Paranit zaščita pred ušmi p. 1/9. POGLAVJE 1: IDENTIFIKACIJE SNOVI ALI ZMESI IN PODATKI O PODJETJU. 1.1. Identifikacija snovi ali ...

Varnostni list Topas 100 EC.pdf - Syngenta

1 dec 2016 ... Nevarnost za vodno okolje – akutno, kat. 1; H400. Nevarnost za vodno okolje – kronično, kat. 1; H410 cikloheksanon. 108-94-1. 203-631-1.

Varnostni list - Macherey Nagel

Ime snovi: Litijev klorid. CAS -št.: 7447-41-8. Klasifikacija: H302, Acute Tox. 4 oral, H315, Skin Irrit. 2, H319, Eye Irrit. 2. Empirična formula: LiCl. Reg.-št. REACH:.

Varnostni list: Jod - Carl Roth

17 nov 2015 ... 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo. Negorljivo. Nevarni produkti izgorevanja. V primeru požara lahko nastane:, jodovodik (HJ).

Varnostni list: Cikloheksan - Carl Roth

3 maj 2018 ... Identifikacija snovi. Cikloheksan. Številka artikla. 7333. Registracijska številka (REACH). 01-2119463273-41-xxxx. Št. INDEKSA. 601-017-00-1.

Varnostni List KALII PERMANGANAS - Farmadent

1 dec 2005 ... HIPERMANGAN. Številka CAS: 7722-64-7. Številka EINECS: 231-760-3. Kemijska formula: KMnO4. Kemijska formula: 158.0. Simboli: Xn.

Syngenta Agro d.o.o. VARNOSTNI LIST AFFIRM

1 dec 2016 ... AFFIRM. Koda. A14605B. 1.2 Pomembne identificirane uporabe in odsvetovane rabe. Namen uporabe. Insekticid. Odsvetovane uporabe.

Varnostni List KALII METABISULFIS - Farmadent

KALIJEV METABISULFIT. Dobavitelj: Lex, d.o.o., Med vrtovi 7a , 6320 Portorož. Tel.: ... Kalijev bisulfit. CAS številka: 16731-55-8. Bruto formula: K 2 S2 O5.

Varnostni list: Kalijev dikromat - Carl Roth

15 okt 2015 ... 1.1. Identifikator izdelka. Identifikacija snovi. Kalijev dikromat. Številka artikla. P744. Registracijska številka (REACH). 01-2119454792-32-xxxx.

VARNOSTNI LIST DIDUŠIKOV OKSID ODDELEK 1: Identifikacija ...

17 sep 2018 ... Navodilo v primeru zdravstvene ogroženosti: Nemudoma se posvetovati z ... strupene in/ali jedke snovi: dušikov dioksid in dušikov oksid.

Varnostni list: Litijev klorid - Carl Roth

24 feb 2016 ... 1.1. Identifikator izdelka. Identifikacija snovi. Litijev klorid. Številka artikla. 6698. Registracijska številka (REACH). 01-2119560574-35-xxxx.

Varnostni list: Etil acetat - Carl Roth

12 nov 2015 ... 1.1. Identifikator izdelka. Identifikacija snovi. Etil acetat. Številka artikla. 7338. Registracijska številka (REACH). 01-2119475103-46-xxxx.

Varnostni list IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE ...

9 jan 2018 ... produkti s silicijevim dioksidom. 67762-90-7. 1 - 5 Snov ni razvrščena kot nevarna. kalcijev nitrat. 10124-37-5 233-332-1 01-. 2119495093-. 35.

Varnostni list v skladu s predpisi EGS - Sysmex Europe

Vsebnost nevarnih snovi št. Naziv snovi. Dodatni napotki št. CAS / EC /. Indeks / REACH. Razvrščanje (ES) po 1272/2008(CLP). Koncentracija. %. 1 litijev klorid.

Varnostni list 1 IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN DRUŽBE ...

15 mar 2011 ... magnezijev nitrat. Metil kloro izotiazolinonove magnezijev klorid metilizotiazolinon. Viri za izdelavo varnostnega lista. Uredba 1907/2006/ES z ...

KODAK DENTAL rtg razvijalec VARNOSTNI LIST - Farmadent

25 apr 2000 ... 70-75 Voda. 231-791-2 007732-18-5. 10-15 Kalijev sulfit. 233-321-1 010117-38-1. 5-10 Natrijev sulfit. 231-821-4 007757-83-7. 1-5 Hidrokinon.

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 - Domtrade

Tetrahidrofuran. Butanon. Cikloheksanon. 1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe. Predvidena uporaba. Lepilo za cevi.

Varnostni list: Anhidrid ocetne kisline - Carl Roth

21 avg 2015 ... 1.1. Identifikator izdelka. Identifikacija snovi. Anhidrid ocetne kisline. Številka artikla. 4483. Registracijska številka (REACH).

VARNOSTNI LIST TERMOSILENT 52 gradbena folija - Izoterm Plama

IDENTIFIKACIJA SNOVI IN PODATKI O DOBAVITELJU. 1.1 Identifikacija snovi: Termosilent 52, Traki Termosilent 52. Termosilent G52, Traki Termosilent G52.

Varnostni list: Magnezijevega klorida heksahidrata - Carl Roth

5 okt 2016 ... Molekulska formula. MgCl₂ * 6 H₂O. Molska masa. 203,3 g/mol. ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč. 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč.

Varnostni list: Kalijev aluminijev sulfat dodekahidrat - Carl Roth

1.1. Identifikator izdelka. Identifikacija snovi. Kalijev aluminijev sulfat dodekahidrat. Številka artikla. P724. Registracijska številka (REACH). 01-2119960162-44- ...

Ikona naj postane zelena Slovenija! - Dolenjski list

1 dec 2005 ... Ikona naj postane zelena Slovenija! Ali je turizem na ... Poročila – 21.25 Kviz – 21.30 Naj viža ... nogometne lige prvakov – 12.35 Ope-.

Varnostni mehanizmi v elektronskem bančništvu in njihov ... - FDV

izbranih slovenskih bank ter primerjali pogled na varnost med Slovenijo in Združenimi ... Slika 7.3: Ocena stopnje varnosti strežnika Addiko Bank . ... us/products-services/identity-access-management/securid/hardware-tokens (10. julij. 2016).

Prodajna ponudba storitve Varnostni paket Kaspersky - Telekom ...

... lahko tako poslovni kot zasebni naročniki mobilnih ali fiksnih storitev Telekoma Slovenije. Naročnik naroči navedeno storitev prek portala https://moj.telekom.si ...

Opozorila in varnostni ukrepi ob uporabi nekaterih ... - Baby Center

Prosimo, da se pred nakupom igrače seznanite s posebnimi opozorili in varnostnimi ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati ob uporabi nekaterih kategorij igrač.

Iztok Cukjati: Varnostni vidik obremenitvenega testiranja v hipoksiji ...

Saturacija krvi s kisikom. - Vsebnost kisika v krvi → saturacija krvi s kiskom (SaO. 2. ) - Poglavitno težavo predstavlja prehod kisika: -. Pljuča → kri. -. Kri → celica.

Zemljišnoknjižni izvadak A Popisni list B Vlasnički list C Teretni list

5 ruj 2019 ... Teretni list. R.br. UPISI. Iznos (KM). Primjedba. 2. Pr 22 06 2017 063-0-ON-17-000 660. Na temelju Rješenja o regisiraoji zakonske hipoteke na ...

SLOVENIJA

1 sij 2017 ... Najveći gradovi: Ljubljana (glavni grad, 279.653 stanov- nika), Maribor ... Procjena na dan 1. travnja 2016. je 2.063.371 stanovnika. Od toga je ...

slovenija - Gov.si

Glavni grad: Ljubljana. Površina: 20.273 km2. Stanovništvo: 2,058,123 (2012.) Valuta: Evro (1 evro = 100 centi). Jezik: Slovenački; na nacionalno mješovitim.

Delimano - MOL Slovenija

15 okt 2018 ... Organizator promocije »Delimano« v Sloveniji je MOL Slovenija d.o.o., Lendavska ulica 24, 9000 Murska ... 6 DELIMANO PEKAČ 35X21 CM.

TELETEKST RTV SLOVENIJA

SMS-zabava -------------------------- 660-664. Mobilne vsebine --------------------- 670-679. Projekti ---------------------------- 700. Dobrodelne akcije, društva ---------- 760.

Novice 18 - GS1 Slovenija

18 jan 2019 ... Regionalni forum »GS1 in europe« v Sloveniji očaral goste . . . . . . . . . . . . . . .4. Intervju: Miguel A. ... forum »GS1 ... Regional Forum. ... prodaje v Kozmetiki Afrodita. ... GDSn 6. marmelada 7. certifikat 8. sledljivost 9. logistika 10.

NES Freedom - MOL Slovenija

plažo Svilanit. Žepni multifunkcijski nož NES. Redna cena: 11,98 €. Akcijska cena: 4,99 €. Večnamensko orodje NES. Redna cena: 11,98 €. Akcijska cena:.

Priročnik - EFT Slovenija

ta še tako navdušen nad metodo EFT. Naj samo dodam, da danes še ne vemo, ali stimulacija točk - "tapkanje" v resnici povzroči tako močno reakcijo ali jo sproži ...

INA Actinia B - Ina - Slovenija doo

INA MAZIVA d.o.o.. HR 04-2014. INA Asol U. Opći podaci - primjena. INA Asol U je ulje za podmazivanje i privremenu zaštitu od korozije. Posjeduje svojstva ...

Fastac® 100 EC - BASF – Slovenija

Sestava: 100 g/L (10,9 % w/w) alfa-cipermetrin, CAS št.: 67375-30-8. Koncentrat za emulzijo (EC). Fastac® 100 EC je dotikalni in želodčni insekticid.

ipa sekcija slovenije - ipa slovenija

2 dec 2015 ... kosi, tomislav habulin, aleksander mravljak, jože mihalič in domen medved. za ... avtomobilom mazda 3 (adac sport cup) in z motornim kole-.

republika slovenija - eursc.eu

Učni načrt so na podlagi Učnega načrta za slovenščino kot prvi jezik (L1) na ... nadgradnja obstoječega znanja, oblikovanje avtentičnih nalog, projektni dan ipd. ... b) Boccaccio: Novela o sokolu/Andreuccio ... Cervantes: Don Kihot/Boccaccio: Dekameron (izbor)/Shakespeare: Romeo in ... prva svetovna vojna, majniška.

Fastac® 100 EC - BASF Slovenija

Sestava: 100 g/L (10,9 % w/w) alfa-cipermetrin, CAS št.: 67375-30-8. Koncentrat za emulzijo (EC). Fastac® 100 EC je dotikalni in želodčni insekticid.

Destinacija JERUZALEM SLOVENIJA

23 maj 2019 ... Prezvuršt? Sireki? Pocane murke, ki so prava poletna poslastica? Če vsaj nečesa od naštetega ne poskusite na popotovanju po destinaciji ...

Prezračevanje z rekuperacijo - NEP Slovenija

Prezračevalni sistem z izkoriščanjem odpadne toplote zraka. (rekuperacija) zagotovlja vedno svež zrak in vračanje odpadne toplote iz prostorov. Zato ga pri.

magazin - Toyota Slovenija

31 jan 2019 ... tudi modele Yaris, Auris, Corolla in RAV4. Ti avtomobili ... Nova Toyota Corolla s svojo pogonsko tehniko ... meni se to ne more zgoditi. Niti ne.

Signum - BASF – Slovenija

Signum® je preventivni sistemični fungicid za zatiranje bolezni v naslednjih gojenih rastlinah: brokoli, brstični ohrovt, zelje, cvetača, jagode (na prostem in v ...

SL CENIK ZA KUPCE – SLOVENIJA

1 sep 2017 ... 3534525 Deep Relief (Globinsko sproščanje). 31.58. 38.53. 26.75 ... 3751500 Osnova za gel za kopel in prhanje – 236 ml. 18.42. 22.47. 15.50.

navodila za pakiranje - DHL Slovenija

praks dobrega pakiranja. Različne vsebine pošiljk zahtevajo različne nivoje zaščite, zato predstavljeni napotki niso primerni za vse uporabnike. Navodila za ...

Klavir - Epta Slovenija

začeli odpirati lansko jesen na Klavir牛 skih dnevih v ... 29 FOTOSEKvENčNA PrImA vISTA IGrA. Branje not v ... tniškemu izrazu klavirske igre. Willemsovi učitelji ...

Devetdnevnica - Don Bosko Slovenija

osnovne molitve. OČE NAŠ, ki si v ... naj bodo moje molitve in moj brevir za sorodnike in ... vedno, ko je treba; posebej skušaj imet spokorne drže v molitvi,.

Signum - BASF Slovenija

Signum® je preventivni sistemični fungicid za zatiranje bolezni v naslednjih gojenih rastlinah: brokoli, brstični ohrovt, zelje, cvetača, jagode (na prostem in v ...

Acrobat® MZ WG - BASF Slovenija

Acrobat® MZ WG je fungicid z lokalno sistemičnim in dotikalnim delovanjem za zatiranje peronospore vinske trte (Plasmopara viticola) v odmerku 2,5 kg/ha ter ...

Varstvo žit - BASF Slovenija

ozimna pšenica, ječmen in rž ter tritikala ozimna pšenica in ječmen, v razvojni fazi od tretjega lista do konca razraščanja posevka (BBCH 13 – 30), jara pšenica ...

Zelena fasada - NEP Slovenija

zidovi so trajnejši saj se zaradi manjšega nihanja temperature in izrazito manjšega vpliva ... Smatra se, da zeleni plašč zmanjša razpon temperatur v notranjosti ...