SFERNA I HIPERBOLIˇCKA TRIGONOMETRIJA 1. Uvod Osnovna ...

Kao ilustraciju primjena trigonometrije u astronomiji i drugdje, upucujemo citatelja na [1] i [6]. Zbroj kutova ravninskog trokuta jednak je π, a sfernog trokuta je ...

SFERNA I HIPERBOLIˇCKA TRIGONOMETRIJA 1. Uvod Osnovna ... - Srodni dokumenti

SFERNA I HIPERBOLIˇCKA TRIGONOMETRIJA 1. Uvod Osnovna ...

Kao ilustraciju primjena trigonometrije u astronomiji i drugdje, upucujemo citatelja na [1] i [6]. Zbroj kutova ravninskog trokuta jednak je π, a sfernog trokuta je ...

Euklidska, hiperbolicka i sferna trigonometrija - Repozitorij PMF-a

Sinus pravog kuta je 1, a kosinus 0. Buduci da je u pravokutnom trokutu. 0<a<c i 0<b<c, slijedi da je 0<sinα<1i0<sinβ<1. Proširit cemo definiciju trigonometrijskih ...

Dr Veselin Peri OSNOVNA TEOREMA ALGEBRE 1. Uvod

Као Osnovna teorema algebre позната је следепа теорема: TEорEMа 1.1. Svaki polinom f(X) G C X] stepena n := deg(f) > 1 ima u po u C kompleksnih brojeva ...

OSNOVNA ŠKOLA UVOD U PROGRAMIRANJE ... - Zavod za školstvo

Predmetni program UVOD U PROGRAMIRANJE, izborni predmet za VIII ili IX razred osnovne škole izradili su: dr Radoje Šćepanović i mr Goran Šuković.

Sferna zrcala

Zadatak 1: Predmet visok 4 cm nalazi se. 10 cm ispred konkavnog sfernog ogledala poluprečnika zakrivljenosti 60 cm. Odredite računski i grafički položaj i.

NE-SFERNA ZRCALA

Za konveksno elipsoidno zrcalo vrijedi da upadna zraka na plohu zrcala prolazi virtualno kroz točkastu sliku. ... grad u kojem se igre održavaju. Slika 7. Zimske ...

Kurikulum uvod.pdf - Osnovna škola Otona Ivekovića Zagreb

15 lis 2019 ... OŠ Otona Ivekovića. Zagreb, Pasančeva 3. Tel: 01 3860 696. E–mail: [email protected] Web adresa: ...

Trigonometrija

kosinusoida graf funkcije kosinus, f(x) = cos x,. [ ] sin : 1, 1. R → − kosinusoida na [ ]. 0, 2π. • temeljna perioda je 2π. • nultočke su. 2 π. ,. 3. 2 π. • maksimum je 1 u ...

7. Trigonometrija 1

Trigonometrijska kruznica. Tacke O(0, 0), I(1, 0), J(0, 1). Svakom uglu α = IOA (gde je 0 ≤ α < 2π a A presek drugog kraka ugla sa kruznicom) odgovara realan ...

TRIGONOMETRIJA SVUDA OKO NAS

sadržaji (nagib u stupnjevima, nagib u postotcima, trigonometrijski omjeri ... Koliki je nagib krova ove garaže (u stupnjevima i u postotcima) ? 2. Ako je širina ove ...

Trigonometrija MAPLE-om

Ove dvije naredbe koriste onima od nas kojima se ne da pamtiti sve one adicijske formule, a zagubili smo presvete zute tablice. Naredba expand, kako joj i ...

trigonometrija - MIM-Sraga

Matematika 2. TRIGONOMETRIJA ... Matematika 2 – trigonometrija pravokutnog trokuta ... Trigonometrijske formule za drugi razred srednje škole: 2. 2. 2. 2. 2. 2.

Trigonometrija - osnovne formule

Definicija trigonometrijskih funkcija – u pravokutnom trokutu: sinα = nasuprotna kateta hipotenuza. = a c β α c a b. C. B. A cosα = prilezeca kateta hipotenuza. = b.

192 TRGOVAČKI BROD - TRIGONOMETRIJA

Temeljni period funkcija tangens i kotangens je rc, pa vrijedi tan(a A'7i) = tan a, cot(a &7i) = cota. (11). Trigonometrijske funkcije sinus, kosinus, tangens i ...

Ravna trigonometrija. - Element

trašnji kut pravokutnoga trokuta ABC (a mu je hipotenuza, b i c su ... ravninom, zove kut e l e v a c i j e te tacke; ako se tacka nalazi i s p o d te horizontalne ...

TRIGONOMETRIJA V PRAVOKOTNEM TRIKOTNIKU 1

prilezna kateta, hipotenuza. ◦ Razmerje sestavljata dve stranici. Stranice so tri, parov stranic (z upoštevanjem vrstnega reda) je 6 (x : y je razlicno od y : x).

196 TRIGONOMETRIJA - TRIGONOMETRIJSKA MREŽA

točaka kao vremenske funkcije dobro su poznati i daju mogućnost izračunavanja položaja ... stavlja kontrolna stanica, za tip OSCAR dva puta dnevno, a za tip. NOVA jedanput ... ske matrice morale bi biti manje od elipsa pogrešaka dobivenih.

TRIGONOMETRIJA PRAVOUGLOG TROUGLA 1 Trigonometrijske ...

TRIGONOMETRIJA PRAVOUGLOG TROUGLA ... Ugao izme|u prave i ravni (normalnost), ugao izme|u 2 ravni ... "MATEMATIKA za II razred sredwe {kole".

4. Trigonometrija pravokutnog trokuta - MIM-Sraga

2 sij 2017 ... Matematika-1- po Dakić-Elezović. 740 kn. 333kn ... rješenja - Zbirke zadataka s pismenih ... Matematika-3 Dakić-Elezović - po DIJELOVIMA.

Trigonometrija pravokutnog trokuta - Element

A. TRIGONOMETRIJA PRAVOKUTNOG TROKUTA. Tangens s iljastog kuta u pravokutnom trokutu je omjer duljina kutu nasuprotne i prilez ece katete. Ozna-.

trigonometrija pravokutnog trokuta - Instrukcije

Izračunaj stranice pravokutnog trokuta ako mu je površina jednaka 22 cm2, ... Visina na hipotenuzu je podijelila pravokutni trokut na dva manja pravokutna ...

STEM PROJEKT Dinamična trigonometrija

5 srp 2018 ... Definicije trigonometrijskih funkcija. Svođenje na prvi kvadrant. Formule redukcije. Parnost i neparnost. Trigonometrijske jednadžbe i ...

Trigonometrija u geometriji - Mladi nadareni matematičari

7 lis 2017 ... Teorem 1 (Sinusov poučak). U trokutu ABC vrijedi: a sin α. = b sin β. = c sin γ. = 2R. Teorem 2 (Kosinusov poučak). U trokutu ABC vrijedi:.

trigonometrija pravokutnog trokuta - Moje Instrukcije

Izračunaj stranice pravokutnog trokuta ako mu je površina jednaka 22 cm2, a veličina jednog kuta iznosi 56⁰ 40´.? P = 22 cm2 α= 56⁰ 40´ a, b, c = ? P =a*b/2 a.

Trigonometrija u nastavi matematike i GeoGebra u motivaciji učenja ...

1.1 Definicija trigonometrijskih funkcija šiljastog kuta . . . . . . . . . . . . . . . 4 ... P = (1,tg t). Dakle, vrijednost funkcije tangens: tg t je ordinata točke Pu kojoj pravac OT.

Trigonometrija trokuta-zadaci za vjezbu 1. Visina spuštena na krak ...

Visina spuštena na krak jednakokracnog trokuta dijeli taj trokut na dijelove cije su površine u omjeru 2:1. Odredite kutove tog trokuta. 2. Deltoid se sastoji od 2 ...

Uvod 1. Uvod Za suzbijanje biljnih bolesti koriste se agrotehniĉke ...

Za suzbijanje biljnih bolesti koriste se agrotehniĉke mjere, uzgoj otpornih ... ulja i ekstrakti razliĉitih biljaka, pa tako i Aloe vera kao mogućnosti korištenja u.

1. Uvod u Bibliju (SZ i NZ) 2. Uvod u teologiju 3. Osoba i djelo Duha ...

Svrhovit život. Zagreb. STEPress. - Barna, George; (1997.). Leaders on Leadership. Ventura, California. USA. Regal. 4. Savjetovanje. - Pfeifer, Samuel; (1996.).

Uvod u termodinamiku - << Uvod u statisticku fiziku >> - grdelin

termodinamičke parametre zove se jednadžba stanja. ▷ jednadžba stanja idealnog plina: pV = zRT, povezuje tlak p, volumen V, broj molova z i temperaturu T.

Uvod v TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE Uvod v ... - ZGS

TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE. P - 1. Vsebina: Marijan Denša, Oblikovanje: Gregor Štancar. KAKŠNI so njihovi VPLIVI? ZDRAVJE LJUDI. Viri: Projekt Thuja ...

Uvod Uvod - Element

Kao orijentirani kut. <)(ab) dvaju pravaca a i b uzimamo naj- manji po apsolutnoj vrijednosti od kutova što ih čine ta dva pravca. α γ δ β b a. Sl. 1.4. Kut između ...

Osnovna škola Stejpana Radića, Bibinje - Osnovna škola Stjepana ...

Testovi objektivnog tipa – pedagog ... GEOGRAFIJA. 1,5. 2. 2. 2. 13. ... Primjena individualnog rada, rješavanje zadataka iz radne ... Priprema učenika za natjecanje. Razvijati ... Po 1.sat tjedno - priredbe i kult. manifest.u školi, Lidrano 2017.,.

osnovna škola dragojle jarnević, karlovac - Osnovna škola Grabrik

zadataka. PROFIL. MATEMATIKA 7 : udţbenik i zbirka zadataka iz matematike ... ŠK. 7. KEMIJA. KEMIJA 7 : udţbenik iz kemije za sedmi razred osnovne škole.

osnovna šola rada robiča limbuš - Osnovna šola Kamnica

10 jan 2020 ... Kmečki kolač s semeni, piščančja pašteta, kisla kumarica, otroški čaj. Mešani kolač, bio maslo*, domača ... Segedin* golaž, polenta*, puding.

OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA - Osnovna škola Malinska-Dubašnica

OSNOVNA ŠKOLA MALINSKA - DUBAŠNICA. P R A V I L N I K o čuvanju, korištenju, odabiranju i izlučivanju arhivskog i registraturnog gradiva. Travanj 2017.

CARINSKA TARIFA OSNOVNA PRAVILA A. Osnovna pravila za ...

1806 20 70. - - - Čokoladno-mliječne mrvice ("chocolate milk crumb"). 10. 1806 20 80 ... boje, staklasti emajli i glazure, "engobe", tečii "lusters" i slični proizvodi koji ... Lajsne i frize za ramove za slike, fotografije, ogledala ili slične predmete m. 0.

Uvod u programski jezik Uvod u programski jezik C Uvod u ...

način kako je specificirao autor ili davatelj licence (ali ne način koji bi ... Algoritam je uputa kako riješiti neki problem. □ Obično ... Obiteljsko stablo C. Obiteljsko ...

Scrinia slavonica-Uvod:Scrinia slavonica-Uvod.qxd.qxd - Srce

20 velj 2006 ... transformirali u Stranku demokratskih promjena (SDP), odnosno u ... stranka je na području općine Slavonski Brod osvojila 111 od 134 ...

01 uvod.qxd

i obrisne (konturne) crte. KljuËni pojmovi: gradbena crta, obrisna crta, otvorena crta, zatvorena crta. Obrazovna postignuÊa: stvarati gradbenim i obrisnim crtama ...

1 Uvod u XML

Isprobati API za IMDB, npr. http: // www. omdbapi. com/ ?t= Shawshank ... Formirati XML dokument za vest iz novine sa slike (vest preuzeta sa http://www.blic.rs/.

Uvod u TEX

2.2.1 Navodnici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ... tekucim redom teksta, t znaci da ce prvi, gornji, redak minipage biti poravnat sa tekucim redom teksta, a c, što ...

uvod 31 ok

s.a.v.s. nije krivotvoritelj ili la`ov i da je ova Knjiga, Kur'an, njemu bila objavljena od Mudrog i Sveznajućeg Boga. Ona je puna mudrosti i iskrenog tragača za.

1 Uvod

Utjecaj na membranski potencijal bakterijske stanice .................................... 11. 3.2. Odgovor bakterija na spojeve fulerena....................................................................

Uvod u TEX - PMF-MO

velicinu. Viticasta zagrada } kojom se završava djelovanje naredbe za velicinu fonta, ne smije dakle doci prerano. Uoci gdje se nalazi naredba par, kojom se.

I. Uvod

umorstva Lorkovića, Vokića i Farolfija u Lepoglavi, HR, god. XVIII, sv. 4., München ... kolonijalne snage pod upravom Vichy-a, koje su brojale 120 tisuća vojnika, pridobiti na suradnju ili pak ... Darujte me, dobri ljudi,. Od Boga vam plaća budi.

1. Uvod - pmf kg

1 mol bilo koje supstance sadrži isti broj (NA) atoma (molekula). Broj NA, definisan na ovaj način, naziva se Avogadrov broj (u nemačkoj literaturi ovaj broj.

1. UVOD ............................................................

... expressu", "Deset malih crnaca", "Ubojstvo u Mezopotamiji", "Sajam zločina" I ... 10 do ukratko ispričane priče. Ovom analizom upotpunio sam uvid u rad na ...

Uvod u PHP - CET

Šta su to promenljive? 14. Uvođenje stringova. 18. Sastavljanje stringova. 21. Uvođenje brojeva. 23. Uvođenje konstanti. 26. Jednostruki i dvostruki navodnici.

Uvod

podrazumeva samo oblikovanje i pečenje posuda, iako su to koraci koji zahtevaju najviše ... posude. Glinena kugla se ... gline se čuvaju za neku buduću upotrebu (na primer Blumer 2004: 146). ... Za vreme sušenja dolazi do prve od promena:.

Uvod NKZ 10

dužnosti za zanimanja unutar te skupine te popis skupina zanimanja koja su obuhvaćena ili u slučaju pojediničnih skupina primjeri obuhvaćenih zanimanja.

Uvod u xml

Smještaj XML koda u tekstualni dokument omogućava prijenos datoteka ... element XML dokumenta (kod XHTML dokumenta korijenski je html element).

1. Uvod u C

Dijeljenje (za brojeve s pomičnim zarezom), cjelobrojno dijeljenje. %. Ostatak cjelobrojnog dijeljenja (modulo). . Inkrementiranje (povećavanje vrijednosti za 1).

Uvod Uvod

Mesta nestala bez traga. Jednu od najvećih tajni iščezlih civilizacija predstavlja kontinent Mu, koji je, navodno, pre dve hiljade godina nestao poplavljen vodama ...

1. UVOD - FSB

Neokruglo tokarenje [1]. 2.2. Kinematika i dinamika rezanja kod tokarenja. Za ostvarivanje procesa rezanja neophodno je relativno kretanje alata u odnosu na.

1. UVOD

linije i središnje linije lica, incizalnu duljinu, dužinske osi zuba, interdentalne kontaktne plohe i točke, proporcije zubi, oblik i boju zuba. Zenitne točke i gingivna.

P2-3-6 - uvod u C

Uvod u programski jezik C ... programskom jeziku C, sadrži više grešaka. Ispraviti ... a=u (3*c) a = b 3*(c=d<<3) c=d 5, b=c, a=b a=b=c=d 5 d = ((d*e) f).

1.UVOD

Enterococcus. Rod je bakterija mliječne kiseline. Enterokoki su kuglaste Gram-pozitivne bakterije, fakultativni anaerobi koji su sposobni održati se u uvjetima sa ...

01-Uvod

Strojarski sustavi obuhvaćaju određeni broj komponenata koje obavljajući različite funk- ... Korištenje programa se najlakše savladava uz pogodan priručnik.

Uvod u HTML

14 ožu 2013 ... Uvod u HTML. 6 ? Kako web preglednik zna pronaći mjesto na kojem se nalazi web stranica? ! Svaka web stranica ima jedinstvenu adresu.

Uvod u sociologiju

R. Mils, Sociološka imaginacija); osećaj da je nešto krenulo kako ne treba ... Emil Dirkem i dirkemovska sociološka tradicija, dok u novije, izrazito empiristički ...