психо–социјалне одлике малограђана - doiSerbia

вог бића. Малограђанин је перманентно разапет између посебности и општости. Исто тако, он користи аскетизам као степеницу ка хедони зму. 75 ...

психо–социјалне одлике малограђана - doiSerbia - Srodni dokumenti

психо–социјалне одлике малограђана - doiSerbia

вог бића. Малограђанин је перманентно разапет између посебности и општости. Исто тако, он користи аскетизам као степеницу ка хедони зму. 75 ...

Хуманизам и ренесанса – основне одлике

Основни ниво (наведе најзначајније представнике и њихова дела; објасни значење појмова хуманизам и ренесанса): 1.2.1,. 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, ...

ПРАВОПИСНЕ ОДЛИКЕ НЕДЕЉНИКА НАША РЕЧ

5 јан 1990 ... не само да је то погрешно већ не знамо од које је речи скраћеница (госпођа или госпођица), овакве грешке су веома ретке и до сада се ...

СТиЛиСТичКе оДЛиКе СавРеМеНиХ ДРаМСКиХ ТеКСТова ... - DOI

Милка в. НиКоЛић* оригинални научни рад. Универзитет у Крагујевцу ... младост – употребљава се лексика урбаних идиома и једноставна синтакса ... кувала купус, бре, да мирише ко торта а гибаницу – да је тражиш од златне ...

Драго Тодић1 ЕКОНОМСКО-ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СПОРАЗУМА ...

Сјеверноамеричка зона слободне треговине - НАФТА ... Споразум CUSTA о слободној трговини између САД и Канаде пот- писан је 1987, а ступио је на ...

поетичке одлике романа прољећа ивана галеба владана ... - DOI

18 дец 2017 ... Роман Прољећа Ивана Галеба Владана Деснице (1957) по многим ... about the poetic frames of Vladan Desnica story in the novel “Proljeća.

СОЦИЈАЛНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КИК БОКСЕРА

Спортска традиција у породици, кик-бокс традиција у породици су варија- бле са четири категорије: 1. у породици се нико није бавио спортом,. 2. бавио ...

РЕЧНИК СОЦИЈАЛНЕ СИГУРНОСТИ

Регионална канцеларија Савета Европе. Маршал Тито 33/2. МК 1000 СКОПЈЕ тел. 389 (0) 2 3 222 858 факс 389 (0) 2 3 222 848 http:/www.coe.int/sisp.

Радмила Б. Миловановић СОЦИЈАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И ...

СОЦИЈАЛНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ И АНКСИОЗНОСТ. КАНДИДАТА ЗА ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ. Апстракт: Полазећи од значаја селекције кандидата за ...

ПИТАЊА ЗА СТРУЧНИ ИСПИТ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ...

ПИТАЊА ЗА СТРУЧНИ ИСПИТ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ. ОПШТИ ДИО. (1) Уставног система Босне и Херцеговине и Републике Српске.

Социјална помоћ као систем социјалне сигурности

Центар за породични смештај и усвојење, дом за смештај ... 40 Вуковић, Дренка, Социјална сигурност и социјална права, Београд, 1999, стр.180.

речник социјалне сигурности - Council of Europe

Регионална канцеларија Савета Европе. Маршал Тито 33/2. МК 1000 СКОПЈЕ тел. 389 (0) 2 3 222 858 факс 389 (0) 2 3 222 848 http:/www.coe.int/sisp.

република српска министарство здравља и социјалне заштите ...

12 дец 2018 ... 2) механичке преноснике микроорганизама: бубашвабе – смеђе и црне, мрави – фараонски и други,. 3) паразите на тијелу: ваши и ...

стратегија развоја социјалне политике општине велико ...

ОСНОВНА ШКОЛА « ИВО ЛОЛА РИБАР». ОСНОВНА ... Председник општине Велико Градиште 15.01.2008.године донео је Решење о образовању ...

е република српска министарство здравља и социјалне заштите ...

15 дец 2017 ... 2) прах, грануле, течности, те остали облици који се узимају одмјереним ... највећа допуштена дневна доза никотинске киселине 10 mg ...

социјалне мреже, социјални капитал и друштвени статус - CEEOL

Рад се бави анализом улога које социјални ресурси и социјални капитал имају у процесу стицања статуса у друштву. У овом погледу, теорија ...

kor 1.qxp - doiSerbia

kompanije supstitut ili dopuna međunarodnoj trgovini? Predmet ... MP 1, 2008 – Međunarodna trgovina i transnacionalne kompanije – supstitut ili dopuna. (str.

Pregled - doiSerbia

10 мар 2013 ... filozofska istraživanja ANUBiH (od 2010). 28. FILOZOFSKI VESTNIK. Prva godina izlaženja let. 10, št. 1, 1989. Impresum ljubljana (Novi trg 5): ...

душе - doiSerbia

слободна душа, оставши без икакве везе са телом, остаје немоћна, а тамо ... душе, њен боравак на земљи до назначеног места у рају или у паклу,.

27 Ruza Cuk.vp - doiSerbia

Б. Крекић, Франческо Балдела – млетачки трговац у Дубровнику, 1350–1389, Зборник Филозоф- ског факултета у Београду XIV-- 1 (1979) 145-152; P. Тук ...

глобализација - doiSerbia

Глобализација представља релативно савремен појам у друштвеним наукама. До средине ... идеологизацију овог појма, чиме му се покушавају приписати позитивне или негативне карактеристике. Други део контроверзи се, ... С друге стране, тај исти политички или економски суверенитет су државе својом ...

za koricu_Layout 1 - doiSerbia

22 јан 2016 ... Salafizam je, prema shvatanjima njegovih predstavnika, pravac u islamu koji poziva na povratak načinu života i veri ranih muslimanskih ...

Proganjanje - doiSerbia

Vesna NIKOLIĆ-RISTANOVIĆ, Marina KOVAČEVIĆ-LEPOJEVIĆ komunikaciju sa drugim ljudima, ali i ostavlja pro- stor za zloupotrebu u smislu održavanja od ...

OnLine First - doiSerbia

VUČIĆEVIĆ Miloš1*, DOŠENOVIĆ Milan1, MITROVIĆ Marko2, SIMOVIĆ Nikola1,. MILČIĆ MATIĆ ... VUČIĆEVIĆ Miloš, DOŠENOVIĆ Milan, MITROVIĆ Marko,.

NT-1 ANURAJ.vp - doiSerbia

tem-de pend ent unit equal to the ef fec tive de layed neu - tron frac tion b (that is 1 $ = 1/b Dk/k). If the re ac tiv ity is greater than 1 $, the re ac tor will be super ...

прилози - doiSerbia

Pодаtак о tоме да је краљица Јелена (†1314) у свом дому сабирала девојке сиромашних родиtеља и tу их pодучавала леpом pонашању и руч- ном раду ...

Basaric 1.vp - doiSerbia

ciste su: jasno ograničena kružna hiperehogena promena, prisustvo cisti ćerki, odjek zadnjeg zida ciste i minimalna debljina zida ciste od 3mm uz prisustvo ...

Untitled - doiSerbia

brdanku i/ili kamilicu i/ili vrátic Vili američki vratić, i/ili hajdučku travu. Legend:C mit= ... Obični vratio 1% vazelin/Tansy 1% petrolatum. Američki vratić 1% ...

Љиљана Грчић - doiSerbia

поменути „Двор Стојана Чупића“ у Салашу Ноћајском (Грчић Љ., Грчић М, 2007). Архитекта М. Л. Достанић пројектовао је „Двор Змаја од Ноћаја“, који ...

The effect of buckwheat - doiSerbia

R. Jevdjović1 and Radojka Maletić 2. Abstract: The effect of buckwheat seed storage duration on major indices of the quality was analysed. Seed collected in ...

00 Impr&Cont - doiSerbia

već su a priori u odnosu na iskustvo. Kant bi takve stavove nazivao sintetičkim is- kazima a priori, dok savremeni filozofi nauke tvrde da su oni konvencije.

diskurs globalizacije - doiSerbia

regulacije. Ovaj fenomen mo e se razumeti kroz diskurs Lacanovog „Univerziteta“, ... zivanje, koje ga uokviruje i fiksira, dodeljuje mu značenje (Miller,. 1990: 60) ...

Southeastern Serbia - doiSerbia

The above-mentioned researchers note two-part singing samples from the ... wedding (svadba), harvest (žetva), Saint George's day (Đurđevdan),. Lazarus ...

Multiorganska tuberkuloza - doiSerbia

Tuberkuloza je neobi~na infektivna bolest jer latentni period, izme|u infekcije i pojave bo ... vnog sistema, abdominalna, kao tuberkuloza kostiju i zglobova, ko`e, ...

originalni članci - doiSerbia

Milena Ražnatović Djurović*, Janko Janković†, Slavenka Janković‡. *Clinic of Dermatology and Venereology, Clinical Center of Montenegro, Faculty of.

01-Stanimirovic.vp:CorelVentura 7.0 - doiSerbia

smislu najbolje je da se obavi pregled ulo`aka sa `i~anom re{etkom, jer ona is- tovremeno ... U borbi protiv varoe danas se pored hemijskih, preduzima niz bio- ... registrovana i u Evropskoj uniji je jedino hemijsko sredstvo ~ija je primena, uz ti-.

00 Impr&Cont04 - doiSerbia

Skeptički paradoks je argument koji dovodi u pitanje naše svakodnevno saz- ... značenje reči „moguće“ kao i ja, već na osnovu vašeg značenja dokazujete da ja.

16 Vujadin Ivanisevic.vp - doiSerbia

огледала у умножавању челенки на шлему, тако да је немачки грб могао да ... Аустрије, будући да највећи број грбова потиче из поменуте области.

fermi's paradox - doiSerbia

23 May 2009 ... resolution of Fermi's paradox is certain to tell us something about the ... FERMIJEV PARADOKS – POSLED I IZAZOV ZA KOPERNIKANIZAM?

Pseudomonas syringae - doiSerbia

... iz nekrotičnog tkiva pupoljka trešnje i šljive pripadaju patogenom varijetetu morsprunorum. ... je bio da se opišu simptomi bolesti na raznim vrstama voćaka, domaćinima ... višegodišnjih grana i debla kruške (Slika 1) (Gavrilović i sar., 2003 ...

tranzicija i modernizacija - doiSerbia

14 нов. 2002 ... primjenjiv na sve tranzicijske zemlje. Također je pokazano da model Svjetske banke, kao i klasične teorije modernizacije, ne može odgovoriti ...

Уводна разматрања - doiSerbia

Драган Попадић. Филозофски факултет, Београд. Апстракт. Циљ истраживања је да опише реаговање ученика и одраслих који раде у школи на ...

I JAPANSKE ŠLJIVE - doiSerbia

Ključne reči: šljiva, duge rodne grančice, kratke rodne grančice, cvetni pupoljci, vegetativni pupoljci, rezidba. Uvod. Iako je šljiva najviše gajena voćka u Srbiji, ...

о појму револуције - doiSerbia

Пре него што се запитамо да ли појам револуције има исто значење у свим овим ... Својеврсна апотеоза новог, присутна у позитивној употреби појма.

Balcanica XLVII - doiSerbia

Rabic, 2009); Fojnički grbovnik (Fojnica: Franjevački samostan Fojnica, 2012); and ... II: Beogradski grbovnik II: fototipsko izdanje (Belgrade: Muzej primenjene ...

geografski institut - doiSerbia

(http://www.domaci.de/). The Valjevo bazaar represents a significant agglomeration of buildings from the. 19th century on the left bank of the Kolubara and “an ...

Sindrom Brugada - doiSerbia

ogramu (EKG)-u: elevacija ST segmenta u prekordijalnim odvo- dima V1-V3 oblika ... zabeležen je normalan EKG nalaz (slika 3), nakon davanja propafenona u ...

tumorski markeri - doiSerbia

Kratak sadr`aj: Tumorski marker je supstanca koja se nalazi u tumoru, ili je on sam stvara, ... doma}in kao odgovor na tumor, a koristi se za razlikovanje tumora od ... Priroda. Tip karcinoma. AFP b-onkofetalni antigen. Karcinofetalni feritin. CEA.

psychological medicine - doiSerbia

Zaključak. Psihološka i psihosomat- ska medicina zbog svog značaja za dobrobit pacijenata moraju biti integralni deo inventara znanja lekara svih specijalnosti.

Сопоћани и Градац - doiSerbia

UDK: 75.052.033.04:271.2-557 (497.11 Sopoćani/Gradac)”12“. Првобитно ... ва средњег века, Београд 1912, 394, 476, 580, 587, 593–594, 597, 600;. ССЗН ...

Emina Colak.qxd - doiSerbia

U ovom radu ispitivan je acidobazni status 74 pacijenta obolelih od HBI koji su na programu hemodijalize. Pacijentima su odre|ivani slede}i parametri: pH, pCO2 ...

poslovni plan - doiSerbia

Poslovni ili biznis plan jeste planski dokument u kome se precizira pravac ... Za preduzetnike pisanje poslovnog plana je i prvi korak ka strategijskom pla-.

порекло новца - doiSerbia

poradi dragocjena metala ili poradi nakita; pošto se prvobitno značenje ... тимно – и нужно – посматрати овај фемининум као пандан запад‑ нијем и ...

14-Torbica.vp:CorelVentura 7.0 - doiSerbia

Veterinary practice „Fiziovet“, Zagreb, Croatia***. Veterinary Practice ur|evac, ur|evac, Croatia****. (Received 10th January 2013). Canine babesiosis is a ...

da li se vrlina mo e naučiti?1 - doiSerbia

O razvoju Platonove političke teorije u kontekstu evolucije njegove misli vid. Klosko 2007: 14-33. 3 ... Osim toga, mit o Prometeju i Epimeteju ima jedinstvenu ...

ово је шаблон за монографију - doiSerbia

svako deseto dete rođeno u braku ili kohabitaciji pretvorenoj u brak. (Kiernan ... Kod Kineza za posao od jutra do mraka, i vikendom, dobije se. 1.000 dinara, bez ...

Fabry disease, do we think enough about this ... - doiSerbia

Fabrijeva bolest, razmišljamo li dovoljno o ovom multisistemskom poremećaju? Prikaz tri ... različite manifestacije bolesti često dovode do pogrešne dija- gnoze i ...

Знак Сагите - doiSerbia

Интернет сајт „Знак Сагите“ ( www.znaksagite.com ) замишљен је као онлајн подршка истоименом издавачком пројекту, чији је превасходни домен.

05-Maric.vp:CorelVentura 7.0 - doiSerbia

deno je upotrebom restrikcijske endonukleaze Alu I, odnosno RFLP (Restriction. Acta Veterinaria (Beograd), Vol. 56. No. 5-6, 423-430, 2006. 429. Mari} S et al.

Farmakoterapija demencija - doiSerbia

Lečenje demencija može da se odvija u nekoliko prava- ca 3. Najveći izazov ... i svesti, ponavljane vizuelne halucinacije koje su jasno ofor- mljene i detaljne i ...