stehiometrija ii - ZOAK FKIT

M. Sikirica, Stehiometrija, XX. Izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2008. 5. T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay, Rješavanje računskih zadataka u kemiji, I i II dio, Hrvatsko.

stehiometrija ii - ZOAK FKIT - Srodni dokumenti

stehiometrija ii - ZOAK FKIT

M. Sikirica, Stehiometrija, XX. Izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2008. 5. T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay, Rješavanje računskih zadataka u kemiji, I i II dio, Hrvatsko.

Vodik - ZOAK FKIT

Nastali sumporov dioksid otapa se u vodi stvarajući sumporastu kiselinu: ... dušikasta kiselina koja se odmah raspada na dušikov(II) i dušikov(IV) oksid (tzv.

i grupa - ZOAK FKIT

gdje je I – ionska jakost otopine z – nabojni broj pojedninog iona (ionske vrste) c – koncentracija otopine. Nadalje su Debye i Hückel pokazali kako je ionska ...

elektrokemija - ZOAK FKIT

GALVANSKI ČLANAK. ELEKTROKEMIJA. ➢➢ uređaj u kojem se kemijska energija redoks-reakcije pretvara u električnu energiju. ➢➢ sastoji se od: 2 različite ...

enzimi - ZOAK FKIT

KOENZIMI I PROSTETIČNE. GRUPE. • -samo jednostavni proteini: pepsin, tripsin i sl. • sastav enzima. - proteinska komponenta. - neproteinska komponenta ...

kemijske reakcije - ZOAK FKIT

Jednadžba kemijske reakcije: prikaz kemijske ... Ispravni prikaz kemijske reakcije mora zadovoljiti sljedeće ... svake veze koju taj atom stvara s atomom drugog.

kemijska ravnoteža ii - ZOAK FKIT

relativni aktivitet tvari (jedinke) B y. B koeficijent aktiviteta tvari (jedinke) B c. B koncentracija tvari (jedinke) B c 0 standardna koncentracija referentne otopine = 1 ...

Precipitacija i otapanje - ZOAK FKIT

Standardni redukcijski potencijal = 0V prema kojemu se određuju potencijali polugalvanskih članaka. Svaka komponenta unutar mjerne ćelije ima jediničnu.

Plinski zakoni - ZOAK FKIT

količinski udio i parcijalni tlak plina označenog crvenim ... volumni udio plina u smjesi. V ... množinski (volumni) udjeli pojedinih plinova u čistom zraku su: x (N. 2. ) ...

Kalomel elektroda - ZOAK FKIT

Pri standardnim uvjetima Nernstova jednadžba ima oblik: Primjena Nernstove jednadžbe za prethodni elektrokemijski članak: ...

Sadržaj kolegija - ZOAK FKIT

Daniellov članak. Mjerenje i mjerne jedinice. Relativna atomska i molekulska masa. Kemijski ekvivalent. Oksidacijski broj i reakcije oksidacije i redukcije.

kemijska ravnoteža - ZOAK FKIT

Red veličine konstante kemijske ravnoteže: ŠTO JE VEĆA KONSTANTA. NEKE KEMIJSKE REAKCIJE, TO JE RAVNOTEŽA VIŠE POMAKNUTA. NA STRANU ...

kemijska ravnoteža i - ZOAK FKIT

Kemijska reakcija napreduje: 1) dok svi reaktanti ne izreagiraju do kraja. 2) dok mjerodavni reaktant ne izreagira do kraja (η mjerodavni reaktant. = 100 %).

HCl klorovodična kiselina - ZOAK FKIT

Jakost okso kiselina. • HClO < HClO. 2. < HClO. 3. < HClO. 4. 3 ∙ 10-8. 10-2. 10. 1010. K. A. molL-1. I. III. V. HPH. 2. O. 2. ~. H. 2. PHO. 3. ~. H. 3. PO. 4. 10-2.

kemija okoliša - ZOAK FKIT

KEMIJA OKOLIŠA. ▫Doc. dr.sc. Stjepan Milardović. ▫Zavod za opću i anorgansku kemiju. ▫Doc.dr.sc. Ana Dunja Mance. ▫Zavod za organsku kemiju.

preračunavanje mjernih jedinica - ZOAK FKIT

PRERAČUNAVANJE MJERNIH JEDINICA. 1. PRIMJER. Kolika mora biti visina stupca vode, da bi tlak iznosio 1 bar? Zadano je: ρ(H2O) = 1 g cm−. 3. 1 bar = 10.

uvodne konzultacije za ispit iz ok i oak - ZOAK FKIT

Udžbenikom I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, I dio izraditi zadatke iz odgovarajućeg gradiva (nalaze se na kraju svakog poglavlja), zadane ...

sastav spojeva i smjese - ZOAK FKIT

Maseni udio pojedinog elementa (w (E)), u formulskoj jedinki (molekuli) spoja jednak je omjeru mase svih atoma tog elementa u formulskoj jedinki (molekuli) i ...

priprema i sastav otopine - ZOAK FKIT

Razrjeđivanje otopina. OTOPINE. Količina HCl (n. 1. , n. 2. ) H. 2. O. Količina H. 2. O n. 1. (H. 2. O) = n. 2. (H. 2. O) n. 1. = c. 1 x V. 1 n. 2. = c. 2 x V. 2. SAMO KOD.

hrvatska nomenklatura anorganske kemije - ZOAK FKIT

2. Ba. 2 barijev(2 ) ion, barijev(II) kation. 3. Cu bakrov(1 ) ion, bakrov(I) ... da se osnovi latinskog imena doda nastavak -id. Primjer: 1. F - fluorid. 2. O. 2- oksid.

dodatni zadaci za domaću zadaću - ZOAK FKIT

Djelovanjem klorovodične kiseline na kalcijev karbonat nastaje kalcijev klorid, ugljikov(IV) oksid i voda. Izračunajte masu kalcijeva karbonata i volumen ...

kvantitativno značenje kemijske reakcije - ZOAK FKIT

KVANTITATIVNO ZNAČENJE KEMIJSKE. REAKCIJE. 4. MJERODAVNI REAKTANT : reaktant koji će se u reakciji jedini potpuno potrošiti !!! (ako je η= 100 %).

OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA Doc. dr. sc. Stjepan ... - ZOAK FKIT

I. Filipović, S. Lipanović. Opća i anorganska kemija (II dio). 2. Cotton and Wilkinson. Advanced Inorganic Chemistry. 3. N.N. Greenwood and A. Earnshow.

SEMINAR 09 - Kemijska ravnoteža III - otopine ... - ZOAK FKIT

M. Sikirica, Stehiometrija: zadatci: 10.22.; 10.22.; 10.35.; 10.36.; 10.41.; 10.43.; 10.44.; 10.45. Napomena za 10.35. i 10.36.: Kiseline (baze) su monoprotonske ...

Seminar iz 01 O KOLEGIJU, OPĆE UPUTE ... - ZOAK FKIT

tekst koji prethodi zadacima u zadanom poglavlju: “Stehiometrija” (M. Sikirica) i zadano poglavlje (ili dio poglavlja) u “Općoj i anorganskoj kemiji I ( I. Filipović).

Doc. dr. sc. Stjepan Milardović Zavod za opću i ... - ZOAK FKIT

gustoća talište i vrelište. • 2. periodičnost kemijskih svojstava energija ionizacije elektronegativnost standardni redukcijski potencijal oksidacijski broj ...

vježbe iz opće i anorganske kemije - ZOAK FKIT

Rastaviti homogenu smjesu voda-octena kiselina frakcijskom destilacijom. ... nepostojana dušikasta kiselina koja se odmah raspada na dušikov(II) i dušikov(IV).

imobilizacija aktivnih tvari za biološko prepoznavanje - ZOAK FKIT

mase (za slučaj otopine koja se ne miješa). • n- množina tvari molekula koje se adsorbiraju. • Co- koncentracija proteina u otopini. • D- difuzijski koeficijent. tDC.

PISMENI ISPIT , OPĆA KEMIJA, smjerovi KIM i PK - ZOAK FKIT

PISMENI ISPIT, OPĆA KEMIJA, OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA. 020911. UPUTA: Studenti studija PK i KIM rješavaju zadatke 1., 2. i 3. A., a studenti studija KI i.

Dijagrami-korisne informacije o redoks reakcijama u ... - ZOAK FKIT

Mn (II) je najstabilnije oksidacijsko stanje mangana. ▫ MnO. 4 ... Voda može biti oksidacijsko sredstvo: ... Reducirajuća sredstva nalaze se na dnu dijagrama.

Produbiti teorijske temelje za razumijevanje kemijskog ... - ZOAK FKIT

T. Cvitaš, I. Planinić, N. Kallay, Rješavanje računskih zadataka u kemiji, I i II dio, ... B. Sever, Kemija: Zbirka riješenih primjera i zadataka iz opće kemije, Profil.

SPOJEVI II Halogenidi i nitrati Oksidi i hidroksidi ... - ZOAK FKIT

SPOJEVI. II. Halogenidi i nitrati. Oksidi i hidroksidi. Karbonati. Sulfati. Be i spojevi jako otrovni. Be(OH). 2. 2 OH- → Be (OH). 3. -. K a. = 10– 30 M. MgO MgCl.

ISPITNA SHEMA ZA KOLEGIJE OPĆA KEMIJA (OK) I ... - ZOAK FKIT

ISPITNA SHEMA ZA KOLEGIJE OPĆA KEMIJA (OK) I OPĆA I ANORGANSKA KEMIJA (OAK). 2008/2009. AKTIVNOSTI. BROJ BODOVA. Laboratorijske vježbe.

Sadržaj kolegija Opća kemija za studij Ekoinženjerstvo - ZOAK FKIT

Sadržaj kolegija: Sadržaj kolegija: Atomski spektri i elektronska struktura atoma (priroda svjetlosti, kvantna teorija radijacije, vrste spektara, linijski spektri, ...

Kemijska ravnoteža III - otopine elektrolita; hidroliza soli ... - ZOAK FKIT

HA OH- ......................HIDROLIZA baza kiselina kiselina baza. 1. Vodene otopine soli, dobivene neutralizacijom jakih baza i slabih kiselina. (1) MeA → Me (aq) ...

Kemijske reakcije - redoks reakcije - ZOAK FKIT

Ispravni prikaz kemijske reakcije mora zadovoljiti sljedeće ... Primjeri uvjeta a), b) i c) : ... REDOKS REAKCIJE : promjena oksidacijskog broja pojedinih atoma.

Stehiometrija

Molarna masa nekog atoma uvek brojno odgovara relativnoj atomskoj masi tog atoma. Samo su jedinice drugačije – kod molare mase su grami a kod relativne ...

5 - stehiometrija

problemima uravnotežena (izbalansirane) jednadžba kemijske reakcije (da li može ... Korištenjem stehiometrijskih koeficijenata uravnotežene kemijske jednadžbe iz ... 7. Pa od 5000 m. 3 vodika (22. 0. C i 107 405 Pa) pri jednom prolasku.

STEHIOMETRIJA Sadržaj predmeta

STEHIOMETRIJA. Šifra predmeta. Semestar. Status predmeta ... PROVJERA ZNANJA I OCJENJIVANJE. • Milan Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga. Zagreb ...

stehiometrija - Gimnazija Jurja Barakovića

Odredi mjerodavni reaktant b. Izračunaj masu produkta. Rješenje: mjerodavni reaktant je krom; m(Cr2S3) = 96 g. 3. U reakciji 6,355 g bakra s 11,2 dm3 kisika pri ...

Stehiometrija sa smislom - Semantic Scholar

Kemijski račun, stehiometrija, nije težak jer – kada se stvari svedu na pravu mjeru – vidimo kako se on temelji na jed- nostavnom, pučkoškolskom računu ...

Rešenja_Domaći zadatak 5 – Stehiometrija, izračunavanje ...

4 дец 2017 ... Izračunati masu vode koju treba ispariti iz 250 g 10% rastvora neke supstance, da bi se dobio. 60% rastvor iste supstance. Masa rastvorene ...

Milan Sikirica Stehiometrija Download - sysparum

Milan Sikirica Stehiometrija Download. ... Needle Felting - To The Point: Needle Felting Techniques Download. loonie obstacle Teatro ingresa.. [PDF] Free ...

Stehiometrija kemijske reakcije - Edutorij - e-Škole

Ključni pojmovi: brojnost, iskorištenje reakcije, mjerne jedinice, mjerodavni reaktant, množina, reaktant u suvišku, stehiometrija kemijske reakcije, volumen.

Stehiometrija za študente veterine - Knjižnica VF - Univerza v Ljubljani

Izračunaj množinsko koncentracijo (molarnost) NaCl v raztopini, ki nastane, če k 100 ml 0,25. M raztopine NaCl dodamo vodo do 1,5 l! Strategija izračuna: 1.

NPI 3 - FKIT

tzv. vodeni plin. 1. Proces parnog reformiranja. - danas najvažniji postupak dobivanja sinteznog plina od nižih ugljikovodika (metan, benzin) i vodene pare,.

NPI 4 Amonijak - FKIT

Kemijska formula amonijaka: NH3, tv = -33,3 ºC. - osnovica gotovo svih sintetički proizvedenih dušikovih spojeva - proizvodnja mineralnih gnojiva, uree, dušične ...

1.uvod - FKIT

Preporučena literatura na hrvatskom. STANICA: MOLEKULARNI PRISTUP. G. M. Cooper,R. E. Hausmann. Godina izdanja: 2010.ISBN: 978-953-176-493-3 ...

Grupa 1 - FKIT

13 lis 2017 ... 12 Anamarija. Pavković. 12 Gabrijela. Bezak ... 18 Suzana. Božanić. 18 Andrea. Perković. 18 Dora. Brdek. 19 Vlatka. Božić. 19 Valentino. Petrić.

deterdženti - FKIT

Sapuni. Sapun više nema toliku važnost u mnogim dijelovima svijeta kakvu je imao prije masovne proizvodnje sintetskih tenzida. Iako su sapunski prašci za ...

Regulatori - FKIT

Svi digitalni regulatori su u suštini diskontinuirani regulatori, ali u praksi pod diskontinuiranim regulatorom smatra se “dvopoložajni” ili “više- položajni” regulator.

Trenje - FKIT

uočiti da je sila u oba kraka užeta jednaka (S) jer između užeta i nepomičnog valjka (podloge) nema trenja a ovakva orijentacija sile S osigurava napetost užeta!

Untitled - FKIT

Kemijsko recikliranje polietilen-tereftalata Ljerka. Kratofil. Krehula. Leo. Dorogi. Spektroskopska ispitivanja novih ... Perešin. Enzimatska sinteza (3S, 4R)-5-[N-.

Polimeri - FKIT

Polimeri. 5. Polimeri su kemijski spojevi vrlo velikih molekulskih masa u rasponu od nekoliko 1000 pa sve do nekoliko 1.000.000. Naziv polimer grčkog je ...

7. predavanje - FKIT

17 tra 2012 ... Lenzovo pravilo nije ništa drugo nego zakon očuvanja ukupne energije. Naime, kada bi vrijedilo suprotno, onda bi inducirana struja rasla u.

Tenzidi - FKIT

1) Prirodni ili sintetski tenzidi. 2) Sapuni ili detergenti ... Sapuni. Sudački tim. 1. Antonija Bikić (vođa tima). Dora Nestić (vođa tima). Jelena Vrhovec (sudac 1). 2.

energetika - FKIT

Ukapljeni naftni plin (LPG-Liquified Petroleum Gas) najčešće je u omjeru propan(35%)/butan(65%), pri standardnim uvjetima je u plinovitom stanju, a pri ...

Benzin - FKIT

Plamište: oko – 43 °C. Temperatura zapaljenja: promjenljiva. Granice eksplozivnosti: 1,4 – 7,6 vol. %. POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA. PoŢarna ...

Kampanja - FKIT

ZUZNR – Zavod za unaprjeđivanje zaštite na radu. Kampanja – Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta za razdoblje 2018. – 2019.

Udžbenik - FKIT

Pita mene kolegica mogu li joj kako pomoći jer je namislila na- pisati udžbenik iz kemije za svoje studente. “Nema problema”, kažem joj, kad sam još čuo kako ...