Mehanika fluida - KeepWarm

Specijalni slučaj –pumpa radi s istim fluidom ali na raznom broju okretaja ... Rotirajući stapovi. S deformabilnim organom. Vijčane. Zupčaste. S vodenim.

Mehanika fluida - KeepWarm - Srodni dokumenti

Mehanika fluida - KeepWarm

Specijalni slučaj –pumpa radi s istim fluidom ali na raznom broju okretaja ... Rotirajući stapovi. S deformabilnim organom. Vijčane. Zupčaste. S vodenim.

Mehanika fluida.Statika fluida. - FKIT

Hidrostatski tlak. U gravitacijskom polju na fluidnu česticu djeluje njezina težina. Ukupna sila i zakon statike su. No, pa za uvjet ravnoteže dobivamo jednadžbu.

MEHANIKA FLUIDA

Diferencijal ni hidrostatski manometri. Na uređaj, prikazan na si. 24b, priključen je i manometar u obliku U-cijevi koji mjeri apsolutni tlak. Tako se primjenom.

MEHANIKA FLUIDA dio 2

Hidrostatski tlak uvijek djeluje okomito na plohu na kojoj ga mjerimo (drugim riječima djeluje u svim smjerovima jednako).

mehanika fluida i - Fsb

1 ožu 2019 ... ... stijenku cijevi. a g pa v e n e s v=ves v=v s( ) s čestica fluida ili materijalna točka z = konst. v v. Mehanika fluida I – tekstovi zadataka za vježbe.

MEHANIKA FLUIDA dio 5

Željko Andreić – Mehanika fluida: P5. 2. Sadržaj: 1. Čestica fluida u gibanju. 2. Euler-ova jednadžba za stacionarno tečenje. 3. Bernoulli-jeva jednadžba ...

primenjena mehanika fluida primenjena mehanika fluida

Dinamička viskoznost fluida. • Promena brzine, tj. profil brzine u(x, y) je posledica. d l h. h k h h đ. l k l h delovanja athezionih i kohezionih međumolekularnih.

mehanika fluida - usmeni ispit - RGN-a

Sile statickog tlaka, hidrostatski paradoks. 10. Sile na ravnu bocnu stijenku pravokutnog oblika. 11. Sile na zakrivljenu plohu. 13. Uzgon i arhimedov zakon. 14.

Mehanika fluida RIJEŠENI ZADACI IZ STA

RIJEŠENI ZADACI IZ STATIKE FLUIDA. Predmetni saradnik. Predmetni nastavnik. Mr Radoslav Vučurević. Doc. dr Željko Ratković. Trebinje, novembar 2014.

MEHANIKA FLUIDA dio 4 - Rudarsko-geološko-naftni

Željko Andreić – Mehanika fluida P4. 3. Kinematika fluida. 1. proučava gibanje fluida bez obzira na uzroke tog gibanja. 2. fluid smatramo kontinuumom.

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Mehanika fluida 1.6 ...

Znanja stečena na kolegiju Mehanika fluida studenti će trebati aktivno koristiti kod ... Mehanika fluida - odabrana poglavlja, primjeri i zadaci, FSB Zagreb, 2002.

TEORIJSKA MEHANIKA Lagranzeva i Hamiltonova mehanika

1 јул 2015 ... 99. 5 Centralno kretanje. 103. 5.1 Kretanje u polju centralne sile. Lagranzeve jednacine . . . . . . . . . . . . . . . 103. 5.2 Prvi integrali kretanja .

Prenošenje toplote u SDG sa akcentom na gubitke ... - KeepWarm

Kondukcija - Provođenje toplote. 2. Konvekcija - Prelaženje toplote. 3. Toplotno zračenje - Radijacija. Kondukcija konvekcija = Prolaženje toplote. 5/42 ...

Automatska regulacija u sustavima grijanja i hlađenja - KeepWarm

protok vode podešava se razdvajanjem polaznog toka. → promjena učina. - promjenjiv protok kroz trošila. - 3-putni regulacijski ventil treba ugraditi što bliže ...

Hidrauličko uravnoteženje sustava grijanja i hlađenja - KeepWarm

podešenje protoka bez mjerenja. - optimizacija pogona pumpe. Prestrujni ventil. • Autoritet PIBCV je a=1. • Pri djelomičnom opterećenju, kada se javlja „višak“.

MEHANIKA LETA - MEHANIKA TLA

Klasična mehanika tla (tako se nazivaju teorijska rješenja iz XIX stoljeća) osniva se na dvije idealizacije realnog tla: a) pretpostavlja se da je tlo kruto plastično ...

Primjeri dobre prakse solarnih toplana iz Austrije i ... - KeepWarm

19 ožu 2016 ... Solarna toplinska postrojenja u Europi ... Voda/šljunčana voda ... temperature na vrhu spremnika (plava linija), pri dnu (crvena linija ) te ...

Tehnička mehanika TEHNIČKA MEHANIKA PREDAVANJA: VJEŽBE

PREDAVANJA: 1. Nastava predavanja je obvezna! 2. Knjiga Tehnička mehanika II – Đ. Matošević je sveučilišni udžbenik i obvezna je literatura za uspješno ...

Dinamika fluida Dinamika fluida Dinamika fluida Dinamika fluida

Strujanje fluida. ▫ Dve vrste strujanja: ◇ Stacionarno (laminarno) strujanje - svaka čestica koja prolazi kroz datu tačku sledi istu strujnu liniju kao i prethodna.

KINEMATIKA FLUIDA

stacionarno strujanje možemo integrirati pa dobijemo: Ovo je Bernoulli-jeva jednačina za nestišljiv fluid. Analizirajmo dimenzije pojedinih članova na lijevoj ...

Statika fluida

15 pro 2017 ... Sila potiska i arhimedov zakon ... Na principu spojenih posuda rade manometri: – Cijev u ... Nivoi spojenih sudova biće različiti za slučaj dvije.

Dinamika fluida

15 pro 2017 ... Stacionarno (laminarno) strujanje – svaka čestica koja prolazi kroz datu tačku slijedi istu strujnu liniju kao i prethodna. – Turbulentno ili vrtložno ...

Elementi mehanike fluida

medjutim, nema uticaj na strujanje krvi jer se dodaje kako pritisku kojim se krv ispumpava iz ... Slika 6.37: Laminarno i turbulentno strujanje fluida. Laminarno ...

Temelji mehanike fluida

Mehanika fluida bavi se problemima fizike plinova i tekucina. Naziv dolazi od engleske rijeci. ”fluid” koja u originalnom znacenju obuhvaca tekucine i plinove, ...

računalna dinamika fluida - Fsb

1. Uvod. Mehanika fluida je teorijsko eksperimentalna znanost. Teorijski pristup se temelji na analitičkom rješavanju matematičkih modela strujanja fluida.

Pritisak fluida .pdf Preuzmi

Zakon spojenih sudova. Koliki je pritisak u tačkaima. A, B, C, D? U medjusobno spojenim posuda nivo tečnosti u svim posudama je isti bez obzira na oblik ...

PITANJA IZ MEHANIKE FLUIDA

Objasni hidrostatski paradoks. 12. Tri posude (na slici) napunjene su vodom do jednake visine. Površina dna u posudama A i B je ista, a u posudi C je dvostruko ...

Animacija toka fluida

Jednadžba kontinuiteta. Neka je s V0 označen neki volumen u prostoru, takav da su mu granice ∂V0 glatke i da se tijekom vremena ne mijenjaju. Neka je s n.

ZBIRKA ZADATAKA IZ MEHANIKE FLUIDA

ZBIRKA zadataka iz mehanike fluida / Cedo Maksimovic, Anita Stoji- mirovic ... ISBN 86–80049–37–9. 1. Maksimovic1, Chedo a) Mehanika fluida – Zadaci.

SIMULACIJA FLUIDA SUSTAVOM ČESTICA

Kratka povijest računalne dinamike fluida . ... Fluidima se bavi zasebna disciplina fizike – mehanika fluida. Njena osnovna ... Mehanika fluida (Skripta). Zagreb.

Poglavlje 1 Tok i transport viˇsekomponentnih fluida

Masena koncentracija, masa komponente po jedinici volumena smjese, (kg/m3);. 2. Molarna koncentracija (molarnost, eng. molarity) broj molova2 komponente ...

simulacija fluida sustavom čestica - Crosbi

Viskoznost fluida mjera je kojom se fluid opire deformaciji pri smicanju. To je ... računati površinsku napetost, tlak vode i viskoznost ili je pak moguće primijeniti.

FIZIČKA SVOJSTVA FLUIDA Brzina zvuka

Brzina zvuka je brzina prostiranja malih mehaničkih poremećaja kroz homogenu sredinu. ... Mahov broj je odnos brzine kretanja tela i brzine prostiranja zvuka,.

Volumetrijska svojstva realnih fluida - FKIT

Opća plinska jednadžba. Izvod: metodama statističke termodinamike iz modela idealnog plina: Pretpostavke: zanemariv volumen čestica zanemariva ...

Animacija nestlačivih fluida temeljena na metodi SPH

13 lip 2012 ... sličan pristup kao SPH metoda prilikom računanja gustode, a razlika je što ... grafičkim bibliotekama i pogodnosti jezika matematički zahtjevnim ...

PRIMJERI PRIMJENE RAČUNALNE DINAMIKE FLUIDA

fluida Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u području ... mehanika fluida, Računalna Aerodinamika i kolegija Transportni procesi, ...

Sila otpora oblika tijela u struji fluida

Sila otpora oblika tijela u struji fluida ... dimenzija a svaka će biti ispitana za dvije različite brzine strujanja zraka. ... Sila otpora oblika FD se može definirati: ∫ −.

neke matematičke osobine fluida - Departman za matematiku i ...

4 мај 2016 ... Viskoznost krvi je 3 do 55 puta veća od viskoznosti vode. Jedna od osnovnih razlika između ova dva fluida je to što je viskoznost kod vode ...

6 . MJERENJE PROTOKA - Volumetrijski protok: volumen fluida

Maseni protok: masa fluida koja prolazi neku točku u jedinici vremena (kgs-1) ... Fluidi čiji se protok najčešće mjeri su: tekućine, plinovi i mješavine tekućina i ...

MEHANIKA 2

Nastavno gradivo predmeta Mehanika 2 obuhvata dvije oblasti mehanike, i to Kinematiku i Dinamiku. ... KONSTRUKCIJA KORIOLISOVOG UBRZANJA.

MEHANIKA III – Z - Fsb

MEHANIKA III – Z. RAČUNALNA KINEMATIKA. Sastavili: Prof. dr. sc. Dragan Pustaić. Asistent Martina Lovrenić, dipl. ing. stroj. Zagreb, 20. travnja 2005.

MEHANIKA

općih metoda integriranja diferencijalnih jednadžbi gibanja bili radovi Ostro ... SI. 37. Grafoanalitičko rastavljanje sile u tri komponente (Ritterova metoda).

MEHANIKA 3

Prvi Njutnov zakon-zakon inercije: Materijalna tačka (tijelo) ostaje u stanju mirovanja ili ravnomjernog pravolinijskog kretanja, dok pod djelovanjem sile ne bude ...

Mehanika - FER-a

Fizika 1 i Fizika 2, kao i svim kolegama sa Zavoda za primijenjenu fiziku i ... Na putu prema razumijevanju fizike pomoci ce vam primjeri i zadaci razlicite ...

mehanika - PMF

Kao unutarnje sile, one ne utjecu na gibanje sustava tijela u cjelini. Mozemo sada prenijeti dobiveno rješenje iz jed- nadzbe (2.42) na realni Atwoodov padostroj ...

Mehanika - Fer

1Prema nastavnom programu FER2, prvih deset poglavlja ovog udzbenika ... dinamickog trenja koji je karakteristika dodirnih ploha (materijal, obradenost).

Mehanika (Statika)

Spreg sila. Spregom sila nazivale sustav od dvije jednake, ali suprotno usmjerene sile Fx i F2 koje leže na paralelnim linijama djelovanja. Rezultanta takvih ...

Mehanika - IWBF

trčanja, naprijed-nazad); c) Poslijednji treba da stigne u prednje polje, i da je pod 45° licem okrenut prema košu. (svi igrači treba da su između zamišljene linije ...

Klasiˇcna mehanika

2.2.11 Rotacija: Stokesov teorem. KRIVULJNI INTEGRAL. Neka se cestica tijekom vremena giba po prostornoj krivulji K (slika 2.34). Radij vektor r(t) =ex x(t) ey ...

MEHANIKA STENA I TLA

Određivanje ugla unutrašnjeg trenja i kohezije metodom smicanja pod uglom . ... uz napomenu da je modul deformacije uvek manji od modula elastičnosti.

Mehanika in hidromehanika

17 feb 2007 ... predmeta Mehanika in hidromehanika. Drugi del predmeta namreč obsega predvsem dinamiko in osnove hidromehanike. Prvi del.

36 MEHANIKA, DINAMIKA

zakone gibanja čestica ili tijela, uvažavajući pri tome djelovanje sila na njih. U novijoj ... Iz toga je očito da se prostorna rotacija krutog tijela oko nepomične osi ...

KVANTNA MEHANIKA 1

glašen sa planom i programom kursa Kvantna mehanika 1 i uskla ¯den sa sadržajima koje su studenti vec upoznali na kursevima Matematicke i Teorijske fizike ...

MEHANIKA, KINEMATIKA 23

Već prema gibanju, odabire se najpovoljniji, npr. Descartesov sustav, polarni, cilindrični i sferni, a posebno je važan u mehanici prirodni koordinatni sustav.

Mehanika tla - Uniri

Matriks je sitni detritus (kod konglomerata i breča obično sitni pijesak, prah, mulj ili glina) koji je transportiran i taložen zajedno sa zrnima. U sedimentu se.

188 MEHANIKA, KVANTNA

Relacije neodređenosti i interpretacija kvantne mehanike. Schrodingerova diferencijalna jednadžba (55) linearna je di ferencijalna jednadžba (paraboličkog ili ...

Fizicka mehanika

23 дец 2018 ... 5.18 Gravitaciona potencijalna energija i graitaciona sila . . . . . . 148. 5.19 Telo van ... Pred¯eni put za neko vreme, po formuli. 2.7, moze da se ...

KVANTNA MEHANIKA

2 мар 2019 ... Po zeljno je da se matemati cki aparat kvantne mehanike (linearna ... se o tome da sve sto je kvantna fizika u stanju da eksperimentalno ...

klasična mehanika - IJS

2 jun 2013 ... Zakon akcije in reakcije: Sile, ki delujejo med dvema telesoma, so si nasprotne ... I. Elipso potegnemo tako, da je vsota razdalj od gorišč stalna,.

Relativistička mehanika

(12.34). Ovo su čuvene Lorentzove transformacije. Korektno je spomenuti da je analitički oblik transformacija u prostornom dijelu bio predlagan i prije Einsteina.