somaklonska varijabilnost kod ukrasnog bilja - Repozitorij ...

(Petunia hybrida D. Don ex W. H. Baxter), anturij (Anthurium ssp. Schott), torenija. (Torenia fournieri Lind.), indijska azaleja (Rhododendron simsii Planch.) ...

somaklonska varijabilnost kod ukrasnog bilja - Repozitorij ... - Srodni dokumenti

somaklonska varijabilnost kod ukrasnog bilja - Repozitorij ...

(Petunia hybrida D. Don ex W. H. Baxter), anturij (Anthurium ssp. Schott), torenija. (Torenia fournieri Lind.), indijska azaleja (Rhododendron simsii Planch.) ...

PRIMJENA UKRASNOG BILJA U INTERIJERIMA

Ukrasno bilje nema samo dekorativnu funkciju već i brojne druge o kojima će biti riječi u ovom članku. Odabir je bilja za interijere javnih prostora ograničen zbog ...

GNOJIDBA CVIJEĆA I UKRASNOG BILJA

Temeljni faktori tla, važni za uzgoj cvijeća i ukrasnog bilja, mogu se podijeliti u dvije ... Oleander. 6,0-7,5. 1. 0,8. 1. Hydrangea. 4,0-6,0. 3. 1. 1. Palm. 6,0-7,0. 1. 1.

inventarizacija ukrasnog bilja u interijerima odabranih hotelsko

Od rezanog cvijeća prisutni su: Tulipa sp., Narcissus sp. ... U kutu kamenog zida u prostoriji gdje se jede nalazi se suho cvijeće. ... (sobni zvonĉić - cvjetovi.

uzgoj ukrasnog bilja, sadnja i održavanje vrtova, parkova i zelenih ...

kestena nastalog iz sjemena nastupa u starosti od 60 godina, a puni je urod obiÀno svakih 2-. 5 godina, što ovisi o uvjetima obitavanja. Kesten Àesto dostiže.

Genetska varijabilnost i geografsko ... - Repozitorij UNIZG

Gubar je polifagni leptir rasprostranjen većim dijelom sjeverne hemisfere. Za gubara su karakteristične periodičke gradacije, a zbog polifagnosti i sposobnosti za ...

GENETIČKA VARIJABILNOST DIVLJEG KUNIĆA - Repozitorij ...

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi varijabilnost europskog divljeg kunića u ... AF534092. Sichuan bijeli. H_2. Long,J.R at al 2003. AF534091. Zika uzgoj. H_2.

molekularna varijabilnost virusa gripe molecular ... - Repozitorij PMF-a

MOLECULAR VARIABILITY OF INFLUENZA VIRUS ... 13. 4.2. Antivirusni lijekovi . ... Sekvencioniranjem genoma virusa H2N2 iz 1957. godine otkriveno da su ...

Zaštita bilja na OPG-u Ivan Gojević - Repozitorij Fakulteta ...

Pri tom ću opisati preporučeno vrijeme sjetve, gnojidbu, prskanje, sorte itd. ... strane sjemenarske kuće (Syngenta, Monsanto-BayerCropScience) ujedno su i ...

primjena samoniklog bilja na području đakovštine - Repozitorij ...

natapanjem biljnih dijelova u otapalu, uglavnom vodi ili ulju. ... pripremaju ekstrahiranjem biljnog materijala u kvalitetnom domaćem maslinovom ulju ... medvjeđi luk (Allium ursinum L.) kojeg koriste u obliku salate, čuvarkuća (Sempervivum.

Zaštita bilja u permakulturi - primjeri Kube i Škotske - Repozitorij ...

PERMAKULTURA U ŠKOTSKOJ-EKO SELO FINDHORN. 2. 2.1. Nastanak eko sela Findhorn. 2. 3. ZAŠTITA PERMAKULTURNOG VRTA. 5. 4.ODRŽIVOST. 7.

uporabna vrijednost samoniklog bilja otoka hvara - Repozitorij ...

21 ruj 2017 ... kadulje protiv kašlja i bronhitisa, čaj od mravinca protiv kašlja, oblozi od rakije za snižavanje temperature, mliječni sok od smokve za suzbijanje virusnih ... Stari recept za domaće hvarske kobasice (nadivenice ili kulinčići):.

1. UVOD Ishrana bilja je dio fiziologije bilja koja izučava ishranu ...

biljne ishrane. Ishrana bilja i fertilizacija usko su povezane, a racionalna i ekonomski isplativa gnojidba je ona koje odgovara potrebama i stanju biljaka (usjeva, ...

praktikum iz ishrane bilja - Ishrana bilja

PRAKTIKUM IZ ISHRANE BILJA. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Boris Đurđević. Osijek, 2014.

Rezidba ukrasnog grmlja i drveća

mirta, Philadelphus - pajasmin,. Symphoricarpus - biserak,. Tamarix - tamarika. Svake godine orezuje se nakon cvatnje. Najstariji izbojci uklanjaju se u bazi.

Ekofiziologija bilja - Ishrana bilja

Ekofiziologija bilja, sveučilišni udžbenik, naklada Neformalna savjetodavna služba. Recenzenti: ... Plodnosti tla, Ishrane bilja i ... Fiziologija otpornosti na stres .

KVANTITATIVNA GENETSKA VARIJABILNOST PROVENIJENCIJA ...

SAŽETAK: Istraživanja su provedena u testu provenijencija obične bukve, u kojemu je analizirano trinaest provenijencija podrijetlom iz jugoistočne Eu- rope.

Varijabilnost skulpture u proširenom polju

prostornog pozicioniranja. Pored analize apstrahovane skulpture Konstantina. Brankušija (Constantin Brancusi), zatim ruskog konstruktivizma posebna pažnja.

varijabilnost srčanog ritma - HRKS

Promjenjivost otkucaja srca ili HRV stupanj je fluktuacije u duljini intervala ... Bez njegovog djelovanja, prirodna frekvencija srca (FS) iznosi 100 – 120 otkucaja u ...

VARIJABILNOST NEKIH MORFOLOŠKIH ... - šumarski fakultet

PROVENIJENCIJA EVROPSKE BUKVE (Fagus sylvatica L.) Variability of some morphological characteristics of 16 provenience of the. European beech (Fagus ...

varijabilnost gena uključenih u inflamatorne ... - Index of

Tip VI: crni (afrički i američki crnci,i Aboridžini): koža nikad ne gori, ima veliku količinu ... Shea CR, McNutt NS, Volkenandt M, Lugo J, Prioleau PG, Albino AP.

VARIJABILNOST EUROPSKOG PITOMOG KESTENA (Castanea ...

Šumarski list, 9–10, CXXXVI (2012), 479–489. 480 ... Europski pitomi kesten (Castanea sativa Mill.) ... i Vukeliću (2012), na području Hrvatske pitomi kesten sa.

varijabilnost anatomskih, fizioloških i morfoloških ... - Index of

KARAKTERISTIKA RAZLIČITIH PROVENIJENCIJA BUKVE U SRBIJI. Rezime. Bukva je jedna od najvažnijih vrsta drveća u Srbiji, s obzirom na njenu prostornu ...

varijabilnost biomehaničkih parametara troskoka - SportLogia

Ključne riječi: troskok, kinematički, biomehanički parametri, tehnika. VARIJABILNOST BIOMEHANIČKIH. PARAMETARA TROSKOKA - STUDIJA SLUČAJA.

vARIJABILNOST POPULACIJA dIvLJE TREŠNJE (Prunus avium L ...

Šumarski list, 7–8 (2016): 347–355. Sažetak. U radu je istraživana morfološka varijabilnost listova devet prirodnih populacija divlje trešnje (Prunus avium L.).

Klimatska varijabilnost, očekivani učinci i scenarij klimatskih ...

12,7. 0. 1971-1980. 12,6. -0,1. 1981-1990. 12,8. 0,1. 1991-2000. 13,3. 0,6 ... Broj dana s maksimalnom temperaturama zraka ≥25°C. DHMZ. Nacionalno savjetovanje – prilagodba klimatskim promjenama ... Centar za istraživanje mora, Rovinj.

Morfološka varijabilnost vrste Sedum album L. (Crassulaceae) na ...

U radu je analizirana morfološka varijabilnost vrste Sedum album u uzorku sakupljenom na Balkanskom poluostrvu. ... obuhvata uglavnom sukulentne biljke. Familija ... Reprezentativni primerci iz svake populaciju su nakon obrade materijala.

FENOLOŠKA VARIJABILNOST HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur ...

Praćeno je pet (5) fenofaza listova koje su za hrast kitnjak razradili Derory i dr. (2006.). Analiza fenoloških ... 2006), slike prema Puchałka et. al. 2017. Figure 4.

VARIJABILNOST NIZINSKOG BRIJESTA (Ulmus minor Mill. sensu ...

katorska vrsta drveća, dok je brijest primiješan, pone- kad i u većem broju. Za prirodne populacije nizinskog. Nizinski brijest (Ulmus minor Mill. sensu latissimo).

utjecaj kratkotrajnog velikog unosa soli na varijabilnost srčanog ...

Katekolamini. Katekolamini, ponajprije epinefrin, norepinefrin i dopamin su rasprostranjeni i vrlo važni neurotransmiteri i hormoni kod ljudi. Razvojem brojnih ...

utjecaj joge na varijabilnost srčanog ritma, tlak, te subjektivan ...

Joga je konstantno razvijajući filozofsko-duhovno-psihološko-praktični sustav ... osnovu za planiranje smjernica programiranja sata joge sa ciljanim ... „mindfulnessa“ i niže razine stresa kod dugotrajnijih vježbača joge u odnosu na početnike.

Varijabilnost obicne jele (Abies Alba Mill.) - Euforgen

Doc. dr. Velid Halilović. UVOD. Obična je jela (Abies alba Mill.), jedna od najznačajnijih vrsta šumskog drveća s gospodarskog i ekološkog stajališta u Bosni i.

Varijabilnost morfo-anatomskih karakteristika lista vrste Quercus ...

Autori Giperborejski i Marković (1952), su tokom analiziranja listova vrste Q. coccifera iz Makedonije, uočili da je lisna ploča dužine od 3 do 4.5 cm sa veoma ...

Varijabilnost sadržaja eteričnog ulja u listovima lovora Laurus ...

Lovor formira grm ili drvo 3-15 m visine, širina krune doseže do 10 m, a životni je vijek lovora i do 100 godina. Stablo je tamne boje. Listovi lovora su sjajni, tvrdi, ...

Biološka varijabilnost virusa žutog mozaika cukinija u Srbiji - doiSerbia

C. ficifolia (smokvolisna tikva) i C. mixta (zimska ti- ... ta muskatne tikve, lubenice i dinje) i eksperimentalne domaćine ... ko je dinja prirodni domaćin ovog virusa.

za zaštitu bilja

30 јун 2014 ... varijeteti, tigrov orah. (Cyperus esculentus) ... Oraščić. Myristica fragans. 0810990. Ostalo(3). 0820000. 8.2. Voće i bobice. 0820010. Piment.

TLO TLO - Ishrana bilja

24 ožu 2016 ... ukupni sadržaj teškim metala, tekstura tla. 3. Imobilizacijski kapacitet tla organskih zagađivača: Indikatori: sadržaj organske tvari, debljina ...

Kondicioniranje tla - Ishrana bilja

11 sij 2017 ... klasični načini popravljanja kakvoće tla (kalcizacija, humizacija, meliorativna ... Količina humusa u tlu je mala prema ostalim dijelovima tla, ali.

Plodnost tla - Ishrana bilja

9 lip 2015 ... teksturi. Geološki supstrati tla se razvrstavaju u 4 grupe: 1. aluvijalna i praporna podrijetla - najpovoljniji. 2. vapneni lapori i fliš - povoljni.

Dušik - Ishrana bilja

Za prevođenje molekularnog oblika dušika do amonijaka i ... pristupačne količine dušika u tlu uglavnom nedovoljne za ... Kruženje N u prirodi. Atmosferski N.

Integrirana zaštita bilja

21 svi 2012 ... Integrirana zaštita bilja. Iz projekta: The future of IPM in Croatia. Publikaciju izradila udruga Institut za ruralni razvoj i ekologiju. Izdavanje ove ...

fertilizacija - Ishrana bilja

15 lis 2019 ... Fertilizacija. Studijski program. Preddiplomski studij. Status predmeta. Obvezan. Godina. Druga. Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave.

i-1 opsti deo zastita bilja

Parazitne bolesti izazivaju razne vrste patogena u koje spadaju: - gljivične bolesti čiji su ... Gljive su posebna grupa biljnih organizama, i to nižih biljaka, a razlikuju se od zelenih biljaka ... sobno stapaju i obrazuju sekundarnu - dikarionsku ...

Zaštita bilja od nematoda

Zaštita bilja od nematoda. • Šta to beše zaštita bilja? • Ima puno raznih definicija. (mogu i same, ali.. • Mere koje sprovodi čovek radi sprečavanja ili umanjivanja ...

Mašine za zaštitu bilja

se od početka našeg veka, a nošene traktorske prskalice od. 1925. godine. ... pumpe i regulatore pritiska (najčešće podesive) koji mogu imati i mogućnost ... mora za sagorevanje, 9 regulator dovoda vazduha, 10 svećica, 11 cev za benzin,.

Ishrana bilja - Tlo i biljka

12 pro 2011 ... Fe, Mn, Zn, Cu, Mo, Ni (teški metali čija je gustoća ρ > 5 kg dm-3). Česta je i ... koje se odražavaju preko tržišta hrane na značajne promjene cijena poljoprivrednih ... kiselinom. Cinkova mikrognojiva su sljedeći spojevi:.

Ishrana bilja - Pedologija

preko 8,5 cmol dm-3 hidrogenkarbonata (1:1 H2O ekstrakt). ... grah, stočna repa, djetelina, krastavac, grašak, ... korijena kukuruza i graha (Marschner, 1986.) Ion ... Povećano konzumiranje bijelog kruha, tjestenine i šećera znači i povećanu.

POGON ZA SUŠENJE BILJA

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET. Preddiplomski studij. POGON ZA SUŠENJE BILJA. Završni rad.

Integrirana ishrana bilja

30 sij 2018 ... Vukadinović Vladimir, Jug Irena, Đurđević Boris (2014): Ekofiziologija bilja, Poljoprivredni fakultet Osijek. Integrirana ishrana bilja. Suvremena ...

Obrada tla - Ishrana bilja

o Najdegradirajući zahvati obrade tla jesu: oranje, tanjuranje, frezanje, o Zatvaranje zimske brazde (zbog konzervacije vlage) potrebno je obaviti što ranije u ...

Fiziologija bilja - Agronomski fakultet

tavne cjeline. U prvoj cjelini studenti stječu znanja o strukturi i funkciji biljne stanice, fiziološkoj ... Slično se ponaša i biljna stanica koja sadrži različite otopljene ...

Zakon o sredstvima za zastitu bilja

zaštitu bilja, kao i druga pitanja od značaja za sredstva za zaštitu bilja. Sredstva za ... odobrenih supstanci) jeste popis aktivnih supstanci, odnosno osnovnih supstanci odobrenih ... iznad propisanih maksimalno dozvoljenih količina ostataka;.

insekticidi u zaštiti bilja - agroekologija

Kod udarnih doza ne dolazi uvek do smrti insekta, zbog toga što se piretroidi ... FASTAC 10 - EC. Žitna pijavica. FASTAC 10 - SC. Žitna pijavica. DIREKT (SC).

Voda i temperatura - Ishrana bilja

Propustljivost protoplazme za vodu je određena građom i ponašanjem citoplazmatičnih membrana (osmoza i difuzija). Plazmalema-odvaja mezoplazmu od ...

Sredstva za zaštitu bilja 2019.

Najbolje prskanje obaviti 3-5 dana prije nicanja repe na dobro pripremljenom tlu. Proizvođač ga ... K - 42 dana rajčica; 63 dana kukuruz za silažu, luk, krumpir, paprika i kupus; OVP ostalo ... voće i mlijeko; 5 ostale namirnice biljnog podrijetla.

Zakon o zaštiti zdravlja bilja

10. Fitosanitarni propis podrazumijeva ovaj zakon i sve propise donesene na osnovu njega i međunarodne ugovore iz oblasti zdravlja bilja, a koji su obavezni ...

sredstva za zaštitu bilja - POU Zelina

26 stu 2015 ... ptice i sisavci dodatno mogu biti izloženi konzumacijom riba i gujavica koje su bile izložene sredstvu za zaštitu bilja. Pojedine aktivne tvari su ...

NOVOREGISTRIRANA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

kojoj pripada fungicid, a u zagradi stranica u Glasilu biljne zaštite na kojoj se ... Poriluk: 2,0 l/ha plamenjača (Phytophthora porri); Češnjak: 2,0 l/ha siva plijesan.

SISTEMATIKA I EKOLOGIJA LEKOVITOG BILJA

između pojedinih živih bića, nazivaju se prirodni ili filogenetski sistemi. • Naučna disciplina koja se bavi proučavanjem međusobnih srodničkih ili filogenetskih ...

NAJČEŠĆE VRSTE KUĆNOG BILJA

se u sobne biljke ubrajaju one vrste koje su upadljive zbog lijepih listova ili cvjetova, a prikladne ... cvjetnice, lukovice i palučice te kaktuse i sukulente. Od oko ...