2008-3/4 - Hrvatska ljekarnička komora

16 pro 2008 ... Prikazivanje cijena. 222. Broj magistralnih ... sto smanjivanja cijena lijekova, zna~ajno ... ti proizvodi Izosan-G i Neopitroid prah? ODGOVOR: U ...

2008-3/4 - Hrvatska ljekarnička komora - Srodni dokumenti

2008-2 - Hrvatska ljekarnička komora

Liberalizacijska kretanja u europskom ljekarni{tvu [4]. 84. Rad na ... Cijena lijeka u Europi iznosi oko. 5 000 eura po ... u EU. 5 Odluka o na~inu oblikovanja maloprodajnih cijena lijekova i ... stu do ru`i~astu boju, jod `utosme|u boju u vodenoj ...

2008-3/4 - Hrvatska ljekarnička komora

16 pro 2008 ... Prikazivanje cijena. 222. Broj magistralnih ... sto smanjivanja cijena lijekova, zna~ajno ... ti proizvodi Izosan-G i Neopitroid prah? ODGOVOR: U ...

Kontracepcija - Hrvatska ljekarnička komora

hormon LH (i nešto manje FSH) te ovaj skok u izlučivanju dovodi do ... (hipertenzija, migrena s aurom, diabetes mellitus s vaskularnim promjenama i pušenje).

Untitled - Hrvatska ljekarnička komora

2 lip 2011 ... Ljekarna tada e-recept može povući s CEZIH-a te ga fakturirati. Zavodu, kao i obično. Brojevi telefona i dežurstva radnika na Helpdesku, ...

HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA Martićeva 27/II, Z A G R E B ...

28 ožu 2017 ... Komora je 15.02.2017. podnijela kaznenu prijavu protiv Branislava ... bi HALMED, sukladno istom, mogao izvršiti svoju obvezu i donijeti popis međusobno ... strancima, LJ110 za izdavanje lijekova koji su na Liste lijekova ... b) za Zamjenika Predsjednice Povjerenstva predložen je Branimir Marinović,.

2007-4 - Hrvatska ljekarnička komora

11 pro 2007 ... Farmaceutski tehni~ar [11:41 (2007) 3]. U prospektu o Hrvatskoj farmakopeji 2007 s komentarima nalazimo: Farmakopeja je uvijek bila knjiga ...

2007-2/3 - Hrvatska ljekarnička komora

Horizontalna inte- gracija je spajanje vi{e ljekarna u ljekarni~ke lance. ... ljekarnama jesu acetatna kiselina, vodikov peroksid i kloridna kiselina. Pri izdavanju.

FARMACIJA brosura - Hrvatska ljekarnička komora

znanstvenim dokazima dr.sc. Helena Markulin, dr.med. mr.sc. Maja Ortner Hadžiabdić, mr. phar. Zagreb, 2012. Moja ljekarna je mjesto promicanja zdravlja!

Obavijest HZZO-a - Hrvatska ljekarnička komora

6 kol 2018 ... Predmet: Prijedlog za izdavanje ,FreeStyle Libre Flash Glucose Monitoring sustava" i u ljekarnama. - odgovor, daje se. Poštovana,. Hrvatski ...

bolesnikova sigurnost - Hrvatska ljekarnička komora

HRVATSKA LJEKARNI^KA KOMORA – ZAGREB ... Hrvatske ljekarni~ke komore za potrebe rada u struci i kao pomo}ni ud`benik ... sintezu purina i pirimidina.

Bilten 2016 -1/2 - Hrvatska ljekarnička komora

2 lis 2016 ... bezreceptnih lijekova isklju~ivo u ljekarna- ... sna`ne akcije prema pu~anstvu u obliku ... mir [incek, MPharm, Ivana Coner Ple{ko, MP- harm, dr.

stručno mišljenje fbf - Hrvatska ljekarnička komora

13 ruj 2016 ... Predmet: Mišljenje o lijeku - acetilsalicilna kiselina. Acetilsalicilna kiselina (ASK) pripada skupini lijekova s analgetskim, antipiretskim.

HRVATSKA LJEKARNIĈKA KOMORA Povjerenstvo za struĉni ...

Ambalaţa u koju se pakiraju magistralni i galenski pripravci ĉuva se pripremljena za uporabu u zaštićenomu prostoru: DA. NE. Magistralni i galenski pripravci ...

ljekarni^ka praksa - Hrvatska ljekarnička komora

CIP zapis dostupan u ra~unalnome katalogu Nacionalne i sveu~ili{ne knji`nice u Zagrebu pod ... enzim reverznu transkriptazu (DNK-polimera- zu) koja ovisi ... ljekarnama, kao {to su proizvodnja, izrad- ba (priprava) ... test reverzibilnosti potvr-.

Bilten 2016-3/4 - Hrvatska ljekarnička komora

›2016-3/4. 2016-3/4‹. HRVATSKA LJEKARNI^KA KOMORA. Ljekarni~ka skrb: praksa upravljanja lijekovima ... PROSINAC 2016. ... 20 Towsley-Cook DM., Young TA., Ethical and Legal ... Reflexiae pictoriae pharmacopoae, Katalog izlo`be,.

ISKRA smjernice za grlobolju - Hrvatska ljekarnička komora

proizvodima, dokazano učinkoviti za liječenje grlobolje, a koji postoje na trţištu. ... se uobičajeno dozira 4 puta na dan, a iznimno se moţe dati i 6 puta dnevno.

biblioteka varia svezak / dodatak [4] - Hrvatska ljekarnička komora

SVEZAK / DODATAK [4]. Odluka o dopu{tenoj visini kala, rastepa, kvara i loma lijekova, tvari, medicinskih i ostalih proizvoda u ljekarni. Inspekcijski nadzor u ...

uloga ljekarnika u liječenju boli - Hrvatska ljekarnička komora

Tečaj za ljekarnike “Uloga ljekarnika u dijagnosticiranju i liječenju boli” vrednovan je prema Pravilniku o sa- držaju ... www.plivamed.net. 1. OPĆENITO O BOLI.

utjecaj lijekova na vozačke sposobnosti - Hrvatska ljekarnička komora

29 lis 2008 ... Cinarizin forte, Stugeron forte famotidin. Famosan, Ulfamid, Pro-Famosal ... Lupocet Flu. -. -. -. -. . -. -. Plivadon ... Persen,. Persen forte.

biblioteka varia svezak / dodatak [3] - Hrvatska ljekarnička komora

3 Beta-hemoliti~ki streptokok serolo{ke skupine A pripada grupi piogenih (koji stvaraju ... za djecu: paracetamol (Lupocet sirup, Plicet sirup itd.) ... [3] Silapen.

biblioteka varia svezak/dodatak [3] - Hrvatska ljekarnička komora

spektra, dokazane učinkovitosti i neškodljivosti, te niske cijene. ... primjerice, Strepsils, Neo-angin, Septolete D, Tantum Verde, Tantum Lemon. GOTOVI ...

Poštovane kolegice i kolege ljekarnici! - Hrvatska ljekarnička komora

(na datum simboličan po prvom spomenu ljekarne na području Hrvatske, u Trogiru 1271.), budući da ove godine pada u nedjelju, obilježit ćemo ga u ljekarnama ...

uloga ljekarnika u lijecenju astme - Hrvatska ljekarnička komora

Test je dostupan samo u elektronskom obliku i moguće mu je pristupiti samo jednom. Za prolaz trebate ostvariti 60% točnih odgovora. Želimo vam puno uspjeha ...

uloga ljekarnika u liječenju alergija - Hrvatska ljekarnička komora

28 pro 2014 ... provodi putem interneta na portalu PLIVAmed.net, zdravstvenom portalu specijaliziranom za zdravstvene radnike. Tečaj za ljekarnike „Uloga ...

2011-3/4 2011-3/4 - Hrvatska ljekarnička komora

utvr|ivanje cijena specijalizacija, odnosno naknade ... niskih cijena, {to nije dobro za ljekarni{tvo. Tek nedavno je ... ODGOVOR: Kalijev permanganat nalazi se.

2011-1/2 2011-1/2 - Hrvatska ljekarnička komora

14 svi 2011 ... 2 Vidjeti tako|er ~lanak E-recept ¢2£: provedba u ovom broju Biltena ... treatment for hypertension: the case for medica- ... Istarska `upanija. 126.

2017-1 2017-1 - Hrvatska ljekarnička komora

10 lip 2017 ... nakon toga ljekarna mo}i izdati na recept samo lijek ... cida i uvjeti za njihovu prodaju u ljekarna- ... proizvodnje, stavljanja na tr`i{te i kori{tenja.

2010-3 2010-3 - Hrvatska ljekarnička komora

ljekarni~kog gremija, Be~, vjerojatno kraj XIX. st. 2 V. Grdini}, Farmacijski postimpresionizam: izvor mo- derne farmacije, Farmaceutski glasnik, 51 (1995) 257-.

2013-1 2013-1 - Hrvatska ljekarnička komora

Takti~ki plan dolazi u obliku dugoro~nih ci- ljeva koji su ... ticama vjernosti nekih ljekarni~kih ustano- ... Postanite dio mreže koju Ëini više od 400 ADIVA ljekarni.

2009-5 2009-5 - Hrvatska ljekarnička komora

2 pro 2009 ... vi} podupro je stajali{te Komore da ljekarne moraju biti ... NIX Farmacije d. d. pod nazivom ADIVA ... ADIVA ljekarne, gdje mogu dobiti pouzdan.

2012-1/2 2012-1/2 - Hrvatska ljekarnička komora

1 svi 2012 ... provedbu javnozdravstvenih akcija (7). • temeljno ... autenti~nosti lijekova u hrvatske ljekarne, Bilten HLJK. 2011-3/4, str. ... Coner, Bjelovar,. 5.

2009-3/4 2009-3/4 - Hrvatska ljekarnička komora

Komplikacije u trudno}i i bodovi za stru~no usavr{avanje. 192. Trajanje ... pod nazivom ADIVA Savjetom do zdrav lja. ... Program ADIVA Savjetom do zdravlja i.

2010-4/5 2010-4/5 - Hrvatska ljekarnička komora

ni lijekovi. Primjerice, ljekarne }e trenu ta~no biti ka`njene zbog izdavanja Diklofenaka bez preporuke ... liku investiciju i kupila stan ukupne povr{ine. 150 m2, koji se nalazi kat ni`e ... homeopatski lijekovi ostanu izvan ljekarni. Rasprava kolege ...

2009-1/2 2009-1/2 - Hrvatska ljekarnička komora

1 svi 2009 ... ci Forum. Naime, za stanovite radikalne poteze nu`ni su ve}e ... no kori{tenje trenutno najboljih do kaza u ... tlakomjer samo za tu svrhu. Dakle ...

2013-4/5 2013-4/5 - Hrvatska ljekarnička komora

4 svi 2013 ... traindikacije, interakcije i nuspojave, a, ... izri~aja ¢2£: hrvatska iskustva, Bilten HLJK 2011- ... tika, kapi za oko, razli~itih biljnih pripravaka,.

2015-1/2 2015-1/2 - Hrvatska ljekarnička komora

5 lip 2015 ... iz ureda. 75. Obavijest vezana za izdavanje lijekova koji sadr`avaju citostatike u dje~joj dozi. 75 ... Petstota obljetnica ro|enja autora prve slu`bene knjige lijekova ovitak ... line prodaja bezreceptnih lijekova do- pu {tena je ...

2012-5 2012-5 - Hrvatska ljekarnička komora

15 pro 2012 ... mjerilima za odre|ivanje cijena lijekova na ... jekova na veliko i o na~inu izvje{tavanja o cijena- ... izdavanje lijeka Escapelle kao BR (od-.

2014-3/4 2014-3/4 - Hrvatska ljekarnička komora

7 pro 2014 ... lijekovi trebaju izdavati samo u ljekarnama,. {to je i za ... mogu kupiti lijekovi, i to preko ovla- ... Homeopatija u Belgiji postaje slu`beno priznata ...

2010-1/2 2010-1/2 - Hrvatska ljekarnička komora

to~ obe}anjima, ne uspijevaju rije{iti proble- me s povratom ra~una i recepata ljekarna- ma. Uvo|enjem eRecepta i pristupom lje- karni sredi{njem informati~kom ...

Rezultati ocjenjivanja meda 2008..pdf - Hrvatska gospodarska komora

PM-12 Med u saću (250 g.) VARŽAK - M. Vrbovo 54, Orle. 49,33. 2. PM-16 Mini med cvjetni. VARŽAK - M. Vrbovo 54, Orle. 49,00. 3. PM-13 Suho voće u medu ...

hrvatska stomatološka komora - Hrvatska Komora Dentalne Medicine

Hrvatska komora dentalne medicine (u daljnjem tekstu: Komora) osnovana je 26. lipnja 1995. ... promicanje širenja najboljih praksi u svim državama članicama, kao što je bolje ... bave liječenjem boli (anesteziolozi, neurolozi, neurokirurzi).

hrvatska gospodarska komora županijska komora split povjerenstvo ...

Promet d.o.o. Split – opravdano sa postojećom. C101334, C101328. NIJE. USKLAĐEN. 7. AUTO PODUZEĆE Z. D.O.O., Imotski. SPLIT - PRGOMET. 6:45.

komora razgovor tema broja - Hrvatska liječnička komora

7 ožu 2016 ... ... treba otkriti pravi uzrok. Dječja bolnica Srebrnjak prva u zemlji ima Centar za kašalj ... nje naprednog melanoma i cijena mu je bila od 120.000 USD po ... Braća Milojković imala su od ranog dje- tinjstva ljubav za sport.

hrvatska gospodarska komora ćupanijska komora split

Vučević i Ivan Gudelj, veslač Igor Boraska, alpinist Stipe odnosu na 2007. godinu. Županijska prosječna mjeseč- na isplaćena plaća iznosi 96,2% prosjeka neto ...

hrvatska gospodarska komora županijska komora split ... - HGK

Promet d.o.o. Split – opravdano sa postojećom. C101335, C101313. NIJE ... 15. AUTO PODUZEĆE Z. D.O.O., Imotski. AUTOHERC D.O.O.,. Metković. SPLIT - ...

hrvatska gospodarska komora ∆upanijska komora split

Na sveÀanoj sjednici Gospodarskog vije a HGK ∆upanijske komore Split, koja je ... izgradnju auto-ceste, te obavljanje kontejnerskog pri- ... Kramar je govorio o.

Mirjana Đukić, dr.med. Dom zdravlja Zagreb - Hrvatska ljekarnička ...

15 svi 2019 ... Mirjana Đukić, dr.med. Dom zdravlja Zagreb - Centar. Kruge 44. 10000 Zagreb. Hrvatska ljekarnička komora. Martićeva 27/II. 10000 Zagreb.

gljivične infekcije kože i kožnih privjesaka - Hrvatska ljekarnička ...

Tako je i nastao naziv versicolor (različitih boja). Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke slike, a ... Dishidroza. Ekcem. Psorijaza. Tinea manuum T. rubrum.

Hrvatska vaš poslovni partner - Hrvatska gospodarska komora

8 lis 2018 ... motornim vozilima i motociklima, popravak motornih vozila i moto- cikala (G45) zapošljavala ... Srbija. Ukupno prikazan uvoz. Ukupan uvoz. Uvoz ukupno. Europa. Azija ... se za isporuke rabljenih dobara, umjetničkih djela, kolekcionarskih ili antiknih ... inspektorat, Porezna uprava; tijela kaznenog progona ...

HRVATSKA KOMORA

medicinskih sestara (u daljnjem tekstu: Komora). Izdavanje odobrenja za samostalan rad. Članak 2. Komora izdaje odobrenje za samostalan medicinskoj sestri ...

Hrvatska obrtnička komora

AUTO CENTAR DAKRA d.o.o.. Vž., Janka Leskovara 2. 230-140. 2. AUTO CENTAR KOS d.o.o.. Vž., Cehovska 18. 099/211-5721. 3. AUTO CENTAR TONI d.o.o..

t - Hrvatska odvjetnička komora

dono$enja i srufanja na snagu nove Tarife o sudskim pristojbama, sudske pristojbe plaiati prema. Tarifi sudskih prisojbi koja je sasbvni dio Zakona o sudskim ...

od HRK 2,18 % & od HRK 3,8 - Hrvatska liječnička komora

11 velj 2019 ... Tomislav Franić, dr. med. • Prof. dr. sc. Zdenko Kovač, dr. med. • Prim. Slavko Lovasić, dr. med. • Dr. sc. Adrian Lukenda, dr. med. Doc. dr. sc.

hrvatska - Vanjskotrgovinska komora BiH

29.L!.201,6. HR 1135/16. Autoherc export- import ... Putnik-do. Bugojno. NEUM. METKOVIC. HR ... Autoherc export-import GrurIe. Oznaka linije:i. ETNO MJESTO.

3,3-3,5% - Hrvatska liječnička komora

6 tra 2017 ... Dr. sc. Trpimir Goluža, dr. med. e-mail: [email protected] ... Toni Kolak našao se u središtu pozornosti nakon što je smijenjen s mjesta ...

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

... 2015 the following. RULES OF ARBITRATION. OF THE PERMANENT ARBITRATION COURT. OF THE CROATIAN CHAMBER OF ECONOMY. (Zagreb Rules).

HGK . HR - Hrvatska gospodarska komora

18 lis 2018 ... Prema paritetu kupovne moći BDP NR Kine u 2017. godini iznosio je ... Hrvatske i Ministarstva trgovine Narodne Republike Kine o suradnji u.

E – kWh – m³ = HLK RWE - Hrvatska liječnička komora

1 ruj 2017 ... Banka humanog mlijeka • OB Varaždin KBC Osijek • Oprez, lažne konferencije ... trenutne liste čekanja i definiranje priori- teta nedovoljno ...

HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA

Član Komore Ivica Milanja iznio je podatak da ima psihologa koji se bave psihološkom djelatnošću, a nisu članovi Komore. Predsjednica Komore uputila je ...

l - Hrvatska gospodarska komora

putnika (NN 114115) nova linija Vinkovci-Zuparya77 u knjizi VR ... Prigovor Polet d.o.o. stara linija Vinkovci - Zupanja 368 -r zagtitno rijerne ... Otok - Vinkovci.