Biogeni amini u vinu: utjecaj enoloških postupaka - sa2020 . 55th ...

Sažetak. Cilj rada bio je praćenje promjena udjela biogenih amina tijekom vinifikacije i starenja vina. Malvazije istarske (Vitis vinifera cv) iz berbe 2009. Biogeni ...

Biogeni amini u vinu: utjecaj enoloških postupaka - sa2020 . 55th ... - Srodni dokumenti

Biogeni amini u vinu: utjecaj enoloških postupaka - sa2020 . 55th ...

Sažetak. Cilj rada bio je praćenje promjena udjela biogenih amina tijekom vinifikacije i starenja vina. Malvazije istarske (Vitis vinifera cv) iz berbe 2009. Biogeni ...

biogeni amini v vinu - Digitalna knjižnica BF - Univerza v Ljubljani

KG vino/modra frankinja/biogeni amini/jabolčno mlečnokislinska fermentacija/mlečnokislinske bakterije/histamin /biološki razkis. AV ŠTALCAR, Jure, dipl. inž.

Spojine ki jih v vinu ne želimo - Bioageni amini v vinu 2012

Biogeni amini v vinu. Javni razpis št. 02/2009/AGROTUR/Kraški agroturizem. Bando pubblico n.02/2009/AGROTUR/Agroturistica carsica. Helena Baša Česnik ...

biogeni amini u siru - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebu

Najvažniji biogeni amini nađeni u hrani i pidu su histamin, tiramin, putrescin, kadaverin, triptamin i feniletilamin, a koji nastaju dekarboksilacijom histidina, ...

Histamini i biogeni amini kao indikatori svježine ribe i ribljih proizvoda

Sommario. La castratina di Dalmazia (kaštradina o koštradina) si produce tradizionalmente dalla carne di montoni castrati e di pecore e capre improduttive alla ...

Proceedings - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

kontrolira cijene i tečaj, i prelazak na tržišnu ekonomiju koju karakterizira liberalizacija ... preuzeto 15.10.2010. sa stranica http://www.bnet.com/blog/food/kraft-.

Primjena transgene tehnologije u svinjogojstvu - sa2020 . 55th ...

Ključne riječi: transgene svinje, rekombinantna DNA tehnologija, poljoprivreda, biomedicina. Uvod. Primjena transgene tehnologije omogućila je unos novih ...

Arnica montana - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

Ljekovita biljka arnika (Arnica montana) strogo je zaštićena divlja svojta i treba ju introducirati u poljoprivrednu proizvodnju. Zbog slabog intenziteta rasta uzgoj ...

Suzbijanje kukuruznog moljca - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

Ključne riječi: feromoni, insekticidi, krizanteme, kukuruzni moljac. Uvod. Kukuruzni moljac (Ostrinia nubilalis Hbn.) se smatra najznačajnijim štetnikom kukuruza.

University of Zagreb, Faculty of Agriculture - sa2020 . 55th Croatian ...

16 Feb 2020 ... City Office for Agriculture and Forestry, city of Zagreb. Croatian Agency for Agriculture and Food, Osijek. College of Agriculture at Križevci.

Ocimum basilicum - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

cvjećarstvu za sjetvu sjemena begonija i uzgoj kamelija, primula, anturijuma, paprati. (Ljujić-Mijatović i Mrdović, 1998.). Zahvaljujući šumskom bogatstvu koje ...

Reproduktivna kompatibilnost masline sorte 'Oblica' - sa2020 . 55th ...

'Drobnica', 'Leccino', 'Oblica', te djelomiţno 'Levantinka' se mogu izdovojiti kao sorte kod kojih su se cvjetanje te interval pune cvatnje odvijali istovremeno, bez ...

Hranidba svinja u ekstenzivnim uvjetima držanja - sa2020 . 55th ...

Hranidba svinja u ekstenzivnim uvjetima držanja. Kristina BUDIMIR, Vladimir MARGETA, Zvonimir STEINER, Valentina CRNAC. Sveučilište Josipa Jurja ...

Budrovka - sa2020 . 55th Croatian & 15th International Symposium ...

Lavandin 'Budrovka' je otpornija sorta nego su to prava i širokolisna lavanda, lakše se uzgaja, a osim toga, prava lavanda daje manji prinos cvjetova.

Kakvoća plodova šipka (Punica granatum L.) - sa2020 . 55th ...

Potencijali prostora za uzgoj nisu dovoljno iskorišteni,. a u uzgoju je zastupljen veliki broj sorata koje nisu u potpunosti evaluirane. Konzumacija plodova šipka ...

Proceedings Zbornik radova - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

22 velj 2019 ... Dijatomejska zemlja i botanički insekticidi u suzbijanju skladišnih kukaca ... budući da požari ne prepoznaju granicu gdje završava privatno zemljišta, a gdje počinje ... kod većine ispitanika (71%) nije bilo moguće kupiti.

Krajobrazna arhitektura - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

Kljuţne rijeţi: krajobraz, arhitektura, terminologija, hrvatski jezik i engleski jezik. Uvod. Krajobrazna arhitektura je interdisciplinarna profesija jer spoznaje koristi iz ...

Agrocal granule Ca - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

Uĉinkovitost vapnenca (Agrocal granule Ca) na promjenu pH vrijednosti distriĉnog smeĊeg tla Liĉkog polja i na prinos zobi (Avena sativa L.) Jakov Šurko ...

Energetska iskoristivost ljuske oraha i lješnjaka - sa2020 . 55th ...

Istraživani uzorci, odnosno lješnjak i orah bili su uzgajani tijekom ... lješnjaka (Istarski duguljasti i Rimski okrugli) i oraha (Elit i Šejnovo). Navedene sorte su.

Cjenovna elastičnost potražnje na tržištu pšenice - sa2020 . 55th ...

Cjenovna elastičnost potražnje na tržištu pšenice. Igor Kralik ... Formiranje cijena pšenice prepušteno je tržištu na temelju ponude i potražnje, ali i kvalitete ...

Prolom - sa2020 . 55th Croatian & 15th International Symposium on ...

populacije divljači u lovištu III/29 „Prolom“. Nera Fabijanić1, Tomislav Dumić2*. , Hrvoje Novosel. 1, Nikica Šprem1. 1Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, ...

zbornik radova proceedings - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

17 velj 2017 ... Vladimir Šišljagić, Croatia ... Nebojša Jerković, Jelena Đugum, Zoran Mateljak, Mirna ... Krešimir Salajpal, Ante Ivanković, Jelena Ramljak .

SA2010 Rad Predlozak - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

izradi revizije ribolovno-gospodarskih osnova ZŠRU Virovitica i ZŠRK ĐurŤevac ... u svim je vodama iznad 5 mgO2/L, što je optimum za toplovodne vrste riba.

Genetiţka identifikacija masline „Krvavica“ - sa2020 . 55th Croatian ...

morfoloških i molekularnih podataka utvrŤeno je da sorta masline Krvavica iz skradinskog podruţja nije istovjetna sorti „Murgulji“. Kljuţne rijeţi: maslina ...

SA2010 Summary Sample - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

Željko Andabaka, Darko Preiner, Domagoj Stupić, Jasminka Karoglan Kontić, ... neposredno nakon berbe i nakon mjesec dana skladištenja u hladnjači s ...

Ailanthus altissima - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

pajasen (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle) u. Republici Hrvatskoj. Maja NOVAK, Nenad NOVAK. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo, Zavod za zaštitu ...

Plenarna izlaganja - sa2020 . 55th Croatian & 15th International ...

Bozzi, Danijel Karolyi, Kristina Gvozdanović, Marjeta Čandek Potokar . ... Ivezić M., Raspudić E., Brmež M., Majić I., Brkić I., Tollefson J.J., Bohn M., Hibbard B.E., Šimić ... indeksa konkurentnosti ruralnog prostora (Franić i Kumrić, 2008.).

Rasprostranjenost vrsta riba iz porodice kokota - sa2020 . 55th ...

kokot barjaktar (Aspitrigla obscura). Tijekom ekspedicije MEDITS vrsta Aspitrigla obscura nije zabilježena, pa je obrađeno ukupno 7 vrsta. Navedene vrste su ...

Dužinsko – maseni odnos bežmeka - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

Ključne riječi: Uranoscopus scaber, bežmek, dužinsko-maseni odnos, južni Jadran. Uvod. Bežmek (Uranoscopus scaber), rasprostranjen je u čitavom ...

Prinos mladog krumpira na području zapadne Srbije - sa2020 . 55th ...

mladog krumpira po biljci u dvogodišnjem prosjeku utvrđen je kod sorte Belarosa ... nadzemnih izdanaka po biljci, veličini sjemenskog gomolja, agroekološkim.

Book of Abstracts Zbornik sažetaka - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

22 velj 2019 ... Utjecaj tipa tresača na učinkovitost berbe maslina. Influence of ... Tijekom berbe korišteni su različiti tipovi tresači: pneumatski tresač s različitim.

Introdukcija novih sorata šljive - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

Herman, Jojo, Pitestean, President, Top 2000, Topend, Topfirst, Topking, Toptaste ... najvešu sorta President. ... Vrijeme berbe i fizikalna svojstva 16 sorata šljiva.

Kvaliteta jaja različitih pasmina pataka - sa2020 . 55th Croatian ...

Statistički značajno veći udio bjelanjka imala je Ruanska pasmina pataka (60,68 ... Pekinška patka ima statistički značajno veću masu jaja (77,56 g, 74,86 g i 74 ...

Uzgoj selekcioniranih matica autohtone sive pčele - sa2020 . 55th ...

Uzgoj selekcioniranih matica autohtone sive pčele (Apis mellifera carnica. Pollman, 1879) u Republici Hrvatskoj. Marin Kovačić1, Zlatko Puškadija2, Ras ...

zbornik sažetaka book of abstracts - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

SIMPOZIJ. AGRONOMA. 53rd CROATIAN AND. 13th INTERNATIONAL. SYMPOSIUM ON. AGRICULTURE. 18. – 23. veljače 2018. | Vodice | Hrvatska.

Nutritivna vrijednost soka šljive sorte 'Stanley' - sa2020 . 55th ...

Ključne riječi: šljiva, 'Stanley', plod, sok, kvaliteta. Uvod. Voćni sokovi su zdravi, ukusni i osvježavajući napitci koji se često koriste kao dopuna prehrani. Postupci ...

Biološka kontrola štetnika i bolesti u uzgoju gerbera - sa2020 . 55th ...

moljac (Trialeurodes varorariorum), koprivina grinja (Tetranychus urticae) i kalifornijski trips (Frankliniella occidentalis) koji posjeduju visok stupanj rezistentnosti ...

Odlike vanjštine istarske koze - sa2020 . 55th Croatian & 15th ...

strukturi dominirale su izvorne pasmine: hrvatska šarena koza (ranije poznata kao. „balkanska“ ili domaća koza), hrvatska bijela koza te istarska koza na ...

Axis axis - sa2020 . 55th Croatian & 15th International Symposium ...

Jelen aksis (Axis axis) obitava na otoţju Nacionalnog parka Brijuni od 1911. godine. Dobro se prilagodio i odrţao sve do današnjeg dana, zahvaljujuši vrlo ...

Utjecaj pripremnih tehnika i termičkih postupaka procesiranja na ...

procesiranja na sadržaj ostataka pesticida u namirnicama ... postupci obrade (pasterizacija, blanširanje, kuhanje, prženje, pečenje) koji se koriste u procesima pripreme hrane ... izlaganjem namirnica suncu, u pećnici ili u sušilici za hranu.

Deset enoloških tehnika - Ovinu.info

niskim temperaturama mošta, fermentacija na jako niskim temperaturama ... Malolaktična fermentacija, dakle nije uvijek preporučljiva za sva vina. Gotova sva ...

BIOGENI ELEMENTI

BIOGENI ELEMENTI SE. POVEZUJEJO V SPOJINE. spojine, ki jih sestavljajo biogeni elementi so lahko organske(sečnina, metan, beljakovine,.

vpliv enoloških taninov na kakovost vina teran ptp - Digitalna ...

Sanja NOVAK. VPLIV ENOLOŠKIH TANINOV NA KAKOVOST VINA TERAN PTP. DIPLOMSKO DELO. Univerzitetni študij. THE INFLUENCE OF OENOLOGICAL ...

amini. Primarni amin

vezana samo ena alkilna skupina. Sekundarni amin- na dušikov ... Podobno reakcijo zasledimo tudi pri aminih, kjer lahko amino skupina –NH2 sprejme proton.

Testimony of Faith - Perina Amini

Page 1. A Testimony of Faith. Perina Amini. South Yarra May 2017.

Zakon o vinu

... vina su: komina, vinski talog, vinski kamen i sjemenke grožđa; ... da vino potiče od grožđa sorti vinove loze utvrđenih rejonizacijom;. - da vino ima najmanji ...

Predlog Zakona o vinu

7) koncentrovani sok od grožđa je nekaramelizovani sok od grožđa koji se dobija djelimičnom dehidracijom ... ne smiju na istoj parceli uzgajati stone sorte grožđa izmedju vinskih sorti. II. VRSTE ... INULINSKOG SIRUPA IZ ĈLANA 136. terija n.

Pijetao u vinu - Coolinarika

Pijetao u vinu. Legenda kaže da je glasoviti recept francuske kuhinje Coq au Vin smislio kuhar. Julija Cezara kada su Gali, nakon što ih je pokorio, cara darivali ...

Zakon o vinu 41 iz 2016.

и промет вина и других производа од грожђа и друга питања од значаја за ... добили ферментацијом укупне количине шећера која је садржана у 100 kg.

Jagnjetina u belom vinu - Coolinarika

so i biber po ukusu seckani peršun za ukras. Priprema. 1. Rernu ukljuciti na 150°C da se greje. 2. U dublju posudu staviti iseceno meso. U maloj posudi ...

Zakon o vinu FBiH - Prnjavorac

c) "masulj" je izmuljano grožđe sorti vinove loze Vitis vinifera sa peteljkom ili bez peteljke; d) "mošt" je tečni proizvod dobiven poslije muljanja grožđa i cijeđenja ...

Jabučno – mliječna fermentacija u vinu

Uvod. Proizvodnja vina je zahtjevan mikrobiološki proces u koji su uključeni kvasci i bakterije. Jabučno-mliječna fermentacija (JMF) je enzimatski proces ...

Zakon o vinu i rakiji - Invest Srpska

aлкохолних пића која се производе уз употребу дестилата (од грожђа, воћа и вина), као и рафинисаног етил-алкохола. Члан 2. Вино, ракија, друга ...

Zakon o vinu i rakiji - Invest in Srpska

Вино, ракија, друга алкохолна пића и алкохол морају испуњавати прописане норме квалитета и услове у погледу паковања и декларисања, утврђене ...

Alergeni u vinu - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta ...

Ključne riječi: alergeni, alergije na vino i grožđe, biogeni amini, sulfiti, ... U vinu prisutni spojevi pod zajedničkim imenom sulfiti, skupina su spojeva koji sadrže.

Zakon Br. .02/L-8 O VINU Skupština Kosova, Na osnovu Uredb

21). Kvalitetno vino: Vino proizvedeno u vinogradskim zonama jednog specificiranog regiona za proizvodnju kvalitetnog vina. 22) Regionalno vino: Vino ...

određivanje ukupnih kiselina u crvenom vinu the determinations of ...

Potenciometrijska titracija za pH 7,00 precizna i tačna metoda, pa je sadrţaj ukupnih kiselina u vinu, izraţenih preko vinske kiseline, data je upravo na osnovu ...

Sumpor-dioksid (SO2) u vinu - Savjetodavna služba u biljnoj ...

Sumpor-dioksid (SO2) u vinu. Mnogi naši proizvođači vina se, i dan danas, odriču od upotrebe sumpor-dioksida kao značajnog enološkog sredstva. Sumpor je ...

Zakon o vinu, rakiji i drugim proizvodima od grožđa i vina

a) Stolno vino bez oznake zemljopisnog podrijetla je vino proizvedeno od jedne ili više sorti groţĎa vinove loze. Stolno vino ne moţe nositi oznaku sorte.

1 ZAKON O VINU I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim ...

ZAKON O VINU. I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom uređuje se proizvodnja i promet grožđa za proizvodnju vina, proizvodnja i.