Pravilnik o načinu korišćenja tahografa - Truk Centar

koji se koristi u digitalnom tahografu, a može biti: kartica vozača, kartica nadzornih organa, ... se nalaze u memoriji digitalnog tahografa ili memorijske kartice;.

Pravilnik o načinu korišćenja tahografa - Truk Centar - Srodni dokumenti

Pravilnik o načinu korišćenja tahografa - Truk Centar

koji se koristi u digitalnom tahografu, a može biti: kartica vozača, kartica nadzornih organa, ... se nalaze u memoriji digitalnog tahografa ili memorijske kartice;.

pravilnik o načinu korišćenja tahografa - Srbijatransport

prilaže se uz tahografski listić koji se koristi u analognom tahografu. Ako zbog neispravnosti digitalnog tahografa vozač nije u mogućnosti da koristi digitalni ...

Pravilnik o nacinu koriscenja tahografa.pdf - Почетна ...

детаљних података о брзини. Члан 3. Аналогни тахограф евидентира најмање следеће податке: 1) пређени пут и брзину возила;. 2) активности возача;.

Pravilnik o obveznom sadržaju i načinu ... - Centar motor

putnog naloga za sva vozila koja prilikom obavljanja prijevoza moraju posjedovati putni nalog. Članak 2. Obrazac putnog naloga kada je razvijen ima dimenzije ...

ODLUKA O NAČINU KORIŠĆENJA I UPOTREBE PREVOZNIH ...

Putnički automobil marke „VOLKSWAGEN PASSAT 19TDI“, registarski broj PG CG653, broj šasije WVWZZZ3BZ4P105280, godina proizvodnje 2003,u svojini ...

ODLUKA o načinu i uslovima korišćenja službenih vozila u svojini ...

Službenim vozilom, u smislu ove odluke, smatra se službeni putnički ... ovlašćenje za upravljanje službenim vozilom i zapisnik o primopredaji službenih vozila;.

PRAVILNIK o načinu osnivanja, zadaćama, djelokrugu i načinu rada ...

(2) Učenicima članovima ŠSD-a izdaje se iskaznica Hrvatskog školskog sportskog saveza (u daljnjem tekstu: HŠSS), kojom se potvrđuje identitet učenika.

Pravilnik o načinu lova sokolarenjem i načinu vođenja evidencije ...

29.12.2014. godine, a stupio je na snagu 6.1.2015. Član 1. Lov sokolarenjem pticama grabljivicama i evidencija ptica grabljivica vrše se na način utvrđen ovim.

Pravilnik o načinu obilježavanja posuda u vinariji i sadržaju i načinu ...

(4) Drugi proizvodi od grožđa, mošta i vina trebaju u toku ... proizvodnja koncentrovanog mošta, rektifikovanog ili ... doslađivanje i pojačavanje za destilaciju,.

Pravilnik o nacinu r..

ПРАВИЛНИК о начину ... одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. ... променом закључно са 31. децембром 2017. године, утврђује се у.

Pravilnik o načinu rešavanju reklamacija - mts

P R A V I L N I K o načinu rešavanja prigovora/reklamacija korisnika usluga. „Telekom Srbija“ a.d. i formiranju i radu Komisije za rešavanje prigovora/reklamacija.

pravilnik o načinu zapošljavanja, 28.01. 2019.

Ovim se Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja (u daljnjem tekstu: ... obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjem tekstu: Zakon), drugim.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja

pod jednakim uvjetima, vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj, ... Slobodno radno mjesto moguće je popuniti bez provedbe javnog natječaja u skladu s odredbama ... Poništenje natječaja i odluka o nezasnivanju radnog odnosa.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ IBM VTC

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ... 9. naputak kandidatima koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim.

PRAVILNIK O NAČINU IZRADE I SADRŽINI TEHNIČKE ...

6 јул 2018 ... Idejni projekat sadrži međusobno usklađene dijelove pojedinih projekata, ... budu kompletirani po sadržaju u skladu sa ovim pravilnikom.

PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE DOPRINOSA ...

uređuje se način obračunavanja i uplate obaveznih doprinosa za ... najniža plaća u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj, industriji ... osnovica za obračun doprinosa utvrđuje se kao: ... godine do 27.11.2017. godine i od 05.05.2018. godine do ...

PRAVILNIK o načinu numerisanja, skraćenicama i simbolima na ...

Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Službeni glasnik. RS", broj 36/09),. Ministar ... Ovim pravilnikom propisuje se način numerisanja, skraćenice i simboli na kojima se zasniva ... Brojčana oznaka i skraćenica za papir i karton. Materijal.

pravilnik o bližem načinu, troškovima i kriterijumima za ... - NSZ-a

zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", broj 36/09),. Ministar ekonomije i regionalnog razvoja, ministar zdravlja i ministar rada i socijalne ...

PRAVILNIK o načinu korištenja službenih automobila

PUTNI RADNI LIST. Članak 5. Za svaki službeni automobil posebno se vodi putni radni list i korištenje službenog automobila može se ostvariti samo na temelju ...

PRAVILNIK O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA ... - HZZO

(1) Lijekove na recept propisuju izabrani doktori medicine, odnosno dentalne ... (1) Tiskanica recepta za propisivanje lijekova s Osnovne liste lijekova, čiji je ...

pravilnik o postupku, načinu vrednovanja i kvantitativnom ...

Pravo da odlučuju o predlogu za sticanje naučnog zvanja imaju istraživači koji su ... Postupak se kod Zavoda završava registracijom patenta ili malog patenta - ( ...

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA ...

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... ostvaruje pravo na ortopedska i druga pomagala pod uvjetima i na način ...

PRAVILNIK O USLOVIMA, SADRŽINI I NAČINU IZDAVANjA ...

Energetski pasoš zgrade izdaje se kao: 1) energetski pasoš za stambene zgrade, na Obrascu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo;.

PRAVILNIK O NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA NA ...

utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Osnovna lista lijekova), koji se u okviru prava na zdravstvenu zaštitu iz ... b) ako je od dana propisivanja lijeka proteklo više od 15 dana.

PRAVILNIK O NAČINU OBRAČUNAVANJA I UPLATE ... - PUFBiH

godine do 27.11.2017. godine i od 05.05.2018. godine do 27.11.2020. godine. Član 41. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ...

PRAVILNIK o načinu žigosanja, obrojčavanja, premjerava- nja ...

19 pro 2014 ... (pečatom) koji je izrađen od tvrdog metala, u slje- dećim slučajevima: a) doznaci stabala za sječu; b) primanju drvnih sortimenata pored panja;.

PRV-20-03 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ... - TVZ

25 ruj 2018 ... Priprema Natječaj za dodjelu Stipendija TVZ-a, te ga objavljuje na oglasnim ... 2017. godine i Izmjene i dopune Pravilnika o uvjetima i načinu ...

PRAVILNIK O NAČINU I UVJETIMA OBAVLJANJA ... - Hakom

198.omjer neuspješnih SMS poruka: broj neuspješno poslanih/primljenih ... elektroničkoj komunikacijskoj mreži i ukupnog broja svih izdanih računa za iste ... nastali zbog prigovora/pritužbi korisnika na ispravnost stanja njegova računa ... (5) Operator se mora pridržavati uobičajenih postupaka za provjeru identiteta krajnjeg.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u GFP - Gimnazija ...

Prijava potrebe za radnikom uredu državne uprave. Članak 5. (1) Potreba za radnikom prijavljuje se nadležnom uredu državne uprave koji vodi evidenciju o.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Omišalj.

1 tra 2019 ... Pravilnik) u Osnovnoj školi Omišalj (u daljnjem tekstu: Škola) uređuje način i ... prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim ...

Pravilnik o načinu i postupku osposobljavanja zaposlenih za ...

Član 2. Pravna i fizička lica (u daljem tekstu: poslodavac), bez obzira na broj zaposlenih, osposobljavanje za bezbjedan rad mogu povjeriti stručnom licu za ...

PRAVILNIK O PRAVIMA, UVJETIMA I NAČINU ... - HZZO

Ovim Pravilnikom, u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom ... potvrde o plaćama na osnovi kojih se utvrđuje osnovica za naknadu plaće, ako ...

PRAVILNIK O UVJETIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA IZ ...

zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (u ... Osiguranoj osobi osiguravaju se prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja ...

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU ISPITIVANJA I OCJENJIVANJA

Prilikom ulaska u prostoriju za polaganje kolokvijuma studenti su dužni da ... Student može na pojedinom kolokvijumu postići maksimalno 20 bodova.

Pravilnik o postupku i načinu vrednovanja, i kvantitativnom ...

docent - zvanju naučni saradnik; zvanje vanredni profesor - zvanju viši naučni saradnik i zvanje redovni profesor - zvanju naučni savetnik. Postupci za sticanje ...

Pravilnik o načinu obavljanja policijskih poslova

Ovim pravilnikom bliže se ureuje način obavljanja policijskih poslova utvrenih ... uprave o tome obaveštavaju, po pravilu pre postupanja, nadležnog starešinu na.

Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja u školi

Prijava potrebe za radnikom uredu driavne uprave dlanak 5. potreba za radnikom prijavljuje se nadleZnom uredu drLavne uprave prije raspisivarya natjedaja ...

PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVLJIVANJA I ODJAVLJIVANJA ... - HZZO

"www.hzzo-net.hr." pod "TISKANICE HZZO-a". Članak 15. ... PROVJERA OKOLNOSTI KOJE SU BILE OSNOVA. ZA STJECANJE STATUSA OSIGURANE ...

Pravilnik o nacinu obavljanja polic.poslova

Ovim pravilnikom bliše se ureČuje naćin obavljanja policijskih poslova utvrČenih ... o tome obavełtavaju, po pravilu pre postupanja, nadlešnog starełinu na ...

pravilnik o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od ... - NSZ-a

2 феб 2017 ... zaposlenosti i smanjenju nezaposlenosti, utvrđenih u skladu sa zakonom,. Akcionim planom ... (2) Ovim pravilnikom bliže se uređuje i isplata novčane naknade u ... (2) Izuzetno, ukoliko od datuma donošenja odluke do kraja.

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava zaposlenog ...

ostvarivawa prava zaposlenog roditeqa na rad sa jednom polovinom punog radnog vremena, radi poja~ane wege i starawa o djetetu sa psihofizi~kim ...

pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti, načinu i postupku ...

f) sastavljanje i rastavljanje vlaka i promjena sastava vlaka g) utvrđivanje ispravnosti sastava vlaka h) pregled tehničke ispravnosti vagona i) utvrđivanje ...

Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku ... - ASOO

minimalni tehnički i higijenski uvjeti prostora u kojemu se izvode programi obrazovanja odraslih. – minimalni prostorni, kadrovski i materijalni uvjeti potrebni za ...

pravilnik o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu ...

30 сеп 2015 ... poslova ovlašćenog aktuara (u daljem tekstu: stručni ispit). Stručni ispit. Član 2. Stručni ispit ... sudskog tumača. Agencija na svojoj internet ...

Pravilnik o sadrzini i nacinu vodjenja knjige inspekcije ...

Овим правилником уређује се садржина и начин вођења књиге инспекције, грађевинског дневника и грађевинске књиге. Одредбе овог правилника које ...

Pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u ...

Odgojitelji i stručni suradnici biraju se u zvanje mentora odnosno savjetnika na pet godina i mogu ponovno biti izabrani u isto zvanje. Odgojitelji i stručni ...

pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za ...

6 јул 2018 ... Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata (u daljem tekstu: Zakon); ... člana jedan primjerak glavnog projekta izrađuje se u analognoj formi za potrebe ... budu kompletirani po sadržaju u skladu sa ovim pravilnikom.

Pravilnik o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i ...

GRAĐEVINSKE KNJIGE. ("Službeni list Crne Gore", br. 068/18 od 19.10.2018). Član 1. Ovim pravilnikom propisuje se način vođenja i sadržina građevinskog ...

Pravilnik o načinu i postupku upravljanja istrošenim baterijama

postrojenja za tretman ili reciklažu istrošenih baterija i akumulatora. Primena. Član 3. Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve vrste baterija i akumulatora, ...

pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada - jvp garešnica

Vatrogasci su dužni ispoljavati inicijativu, savjesnost, samoprijegor, odlučnost, ... Na način iz stavka 2. ovog članka, djelatnici pozdravljaju u trenutku pjesme ...

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na ortopedska i ...

1. koncentrator kisika. 2. Brailleov pisaći uređaj. 3. kasetofon – četverokanalni za slijepe osobe. 4. čitač ekrana s govornom jedinicom. 5. Brailleova elektronička ...

SO 02 Pravilnik o min stnd, načinu obračuna i mjerilima za izračun ...

30 lip 2017 ... vrstama osiguranja za one ugovore o osiguranju (police) kod kojih osigurateljno pokriće traje i nakon kraja obračunskog razdoblja budući da ...

Pravilnik o izgledu i nacinu izdavanja volonterske knjizice

22 svi 2013 ... Volonterska knjižica je knjižica štampana crno bijelo na A5 formatu i ima ... stranici volonterske knjižice ispisan je naziv "Volonterska knjižica" i ...

68 18.06.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava ...

30 lip 2015 ... za raspodjelu mjesta u studentskim domovima studentskih centara i slobodnim ... ostvarivanja prava na izravan smještaj u dom na temelju ove točke postojanje je ... specijalističkoga diplomskog studija, ostvaruju bodove kao i studenti iz ... dodjelu subvencije stanovanja raspisuju studentski centri za svaku ...

Pravilnik o načinu obračuna površine i zapremine zgrade

7 сеп 2018 ... Obavezne površine zgrade koje se iskazuju u projektu arhitekture zgrade su: građevinska bruto površina zgrade. (ukupno i po etažama), neto ...

Pravilnik o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja ...

Obrazac JCI za štampanje iz kompjuterskog sistema za obradu deklaracija na dva uzastopna ... Vretenski super rafinat i mineralno ulje za tekstilnu industriju.

Pravilnik o kriterijumima za utvrđivanje cijena i načinu plaćanja ...

... kao i druga pitanja od znaĉaja za utvrĊivanje kriterijuma za odreĊivanje cijena i naĉina plaćanja. ... Ventrikularni dvostruki (komorni) aparat. VRE ... Uobiĉajene pretrage za apneju u snu je polisomnografija koja se uobiĉajeno izvodi tokom.

Pravilnik o načinu sačinjavanja zapisnika tokom inspekcijskog ...

koji se unose u zapisnik tokom inspekcijskog nadzora nad životinjama za proizvodnju. ... Obrazac. ZAPISNIK O IZVRŠENOM INSPEKCIJSKOM NADZORU NAD ...

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja pedagoške ... - Prijava

(4) Obrasci za nastavni plan i program na srpskome jeziku štampat će se na srpskome jeziku i ćiriličnom ... q) individualno prilagođeni program (obrazac O-IPP),.

Pravilnik o blizim uslovima i nacinu prilagodjavanja objekta za ...

4 окт 2013 ... 15) objekti ostale namjene: sajamski i izložbeni centar; javni WC; objekat u ... kretanje invalidskih kolica, da je prepoznatljiva na dodir stopala ili ... Najmanje dimenzije taktilne površine i mjesta na kojima je obavezna njena ...