Konvencija o povlasticama i imunitetima UN-a

Ujedinjeni narodi, njihova imovina i sredstva, bez obzira na to gdje se nalaze i u čijem su posjedu, u_ivaju imunitet od sudbenosti, osim kad ga se u određenom ...

Konvencija o povlasticama i imunitetima UN-a - Srodni dokumenti

Konvencija o povlasticama i imunitetima UN-a

Ujedinjeni narodi, njihova imovina i sredstva, bez obzira na to gdje se nalaze i u čijem su posjedu, u_ivaju imunitet od sudbenosti, osim kad ga se u određenom ...

LISABONSKA KONVENCIJA Konvencija o priznavanju kvalifikacija ...

Za svrhe ove konvencije, slijedeći termini imaju slijedeće značenje: Pristup (visokoškolskom obrazovanju). Pravo kvalificiranih kandidata da podnesu zahtjev i ...

PEM Konvencija

Potvrđuje se Regionalna konvencija o pan - evro - mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu, sačinjena u Briselu 15. juna 2011. godine, u originalu na ...

konvencija pittarosso

PittaRosso grupa u posljednje je dvije godine postala jedna od najbrže rastućih poduzeća u sektoru obuće i kožne galanterije na prostoru Italije, Francuske, ...

Istanbulska konvencija - Coe

biti razotkriveni, a ciljevi Istanbulske konvencije, iskorijenjivanje nasilja nad ženama ... Istanbulska konvencija ne sadrži nikakvo skriveno značenje niti „skrivene ...

BERNSKA KONVENCIJA

BERNSKA KONVENCIJA. ZA ZAŠTITU KNJIŽEVNIH I UMJETNIČKIH DJELA. Od 9. rujna 1886., dopunjena u Parizu 4. svibnja 1896., revidirana u Berlinu 13.

MEĐUNARODNA KONVENCIJA O SPRJEČAVANJU ...

27 velj 2018 ... onečišćenja morskog okoliša ispuštanjem štetnih tvari ili izljeva koji sadrže takve ... tekućih tvari, balastne vode, vode od pranja tanka ili drugih ...

Konvencija o pravima djeteta.pdf

Republika Hrvatska stranka je Konvencije o pravima djeteta od 6. listopada 1991. ... podsjećajući da su Ujedinjeni narodi u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima ...

Konvencija o pravima deteta.pdf

prihvatajući da su Ujedinjene nacije u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i međunarodnim paktovima o ljudskim pravima proklamovale i saglasile se da.

ramsarska konvencija - Repozitorij PMF-a

obala, možemo jednostavno zaključiti zašto obalne močvare tako brzo propadaju. ... Time je skraćeni naziv, Konvencija o močvarama, kojim se često naziva ova konvencija, ... U poplavnom području Lonjskog polja bitno je spomenuti selo Čigoć u ... Euronatur 1994. godine proglasila ovo selo prvim europskim selom roda.

UN KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA

Generalni principi. Nediskriminacija. Sva prava primjenjuju se na svu djecu bez izuzetaka, a obaveza je države da štiti djecu od svih oblika diskriminacije.

Bernska konvencija o zaštiti književnih i

Bernska konvencija o zaštiti književnih i umetničkih dela od 9. septembra 1886. godine, dopunjena u Parizu 4. maja 1896, izmenjena u Berlinu 13. novembra ...

Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini

Tekst Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini, ...

ADIVA KONVENCIJA 24. – 26. LISTOPADA 2019.

Hrvoje Barlović, mag.pharm., Marketing Manager, PHOENIX Farmacija d.o.o.. 10:40 - 11:00. Pauza za kavu. „Trenutni izazovi i prilike u ljekarništvu, perspektiva i ...

Konvencija o pravima deteta - Unicef

Prihvatajuńi da su Ujedinjene nacije u Opătoj deklaraciji o pravima ĺoveka i meœunarodnim paktovima o ljudskim pravima proklamovale i saglasile se da ...

Europska konvencija o ljudskim pravima

Europska konvencija o ljudskim pravima. Konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Vlade potpisnice, kao članice Savjeta Europe,. Imajući u vidu ...

KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM

KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM. 2. (h). Priznajući također da diskriminacija bilo koje osobe na osnovi invalidi teta predstavlja povredu ...

BEČKA KONVENCIJA O UGOVORNOM PRAVU

BEČKA KONVENCIJA O UGOVORNOM PRAVU1. Države članice ove konvencije, uzimajući u obzir suštinsku ulogu ugovora u istoriji međunarodnih odnosa,.

konvencija o pravima djeteta - Prnjavorac

20 stu 1989 ... Države‐potpisnice ove Konvencije, ... Podsjećajući da je Opšta deklaracija o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija proglasila da djetinjstvo ima.

KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM ...

KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA S INVALIDITETOM. PREAMBULA. Države potpisnice ove Konvencije,. (a). Pozivajući se na načela proglašena u Povelji ...

KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA i

i osnovnim slobodama. KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA i. OSNOVNIH SLOBODA. (Rim, 4. novembra 1950.) 1. Vlade potpisnice ove Konvencije, ...

konvencija o pravima djeteta - Unicef

ima pravo na obrazovanje, zdravstvenu skrb, hranu, igru, zaštitu i još mnogo toga. Dječja prava svakom djetetu trebaju osigurati mogućnost da dosegne najviše ...

međunarodna konvencija o živi - ALHem

uključuje samo određene izvore. Prema tome, antropogeno ispuštanje žive u vode je verovatno bar 1000 tona žive po godini. Koncentracije žive u životinjama ...

Svjetska poštanska konvencija HR - Hakom

4.3 povratnica za preporučene pošiljke, kao i za pismovne pošiljke s potvrñenim uručenjem, pakete i pošiljke s označenom vrijednošću. Sve poštanske uprave.

MEĐUNARODNA KONVENCIJA O SPRJEČAVANJU ... - PFRI

27 velj 2018 ... onečišćenja morskog okoliša ispuštanjem štetnih tvari ili izljeva koji sadrže takve ... tekućih tvari, balastne vode, vode od pranja tanka ili drugih ...

Evropska konvencija o ljudskim pravima

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda. Vlade potpisnice, kao članice Savjeta Evrope,. Imajući u vidu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, ...

BECKA KONVENCIJA O DIPLOMATSKIM ODNOSIMA OD 18 ...

BECKA KONVENCIJA O DIPLOMATSKIM ODNOSIMA OD 18. APRILA 1961. GODINE. ("Službeni list SFRJ" - dodatak, 2/64). Clan 1. U smislu ove konvencije, ...

Bečka konvencija o diplomatskim odnosima[*]

Bečka konvencija o diplomatskim odnosima[*]. Države ugovornice ove konvencije, podsećajući da, od najstarijih vremena, narodi svih zemalja priznaju status ...

Bečka konvencija o konzularnim odnosima1

konvenciju o diplomatskim odnosima koja je otvorena za potpisivanje 18. aprila 1961. godine, uverene da će međunarodna konvencija o konzularnim odnosima ...

konvencija o zaštiti i promovisanju raznolikosti_cg

Ova konvencija se primjenjuje na politike i mjere koje strane potpisnice donose u ... «Kulturni sadržaj» se odnosi na simbolično značenje, umjetničku dimenziju i ...

Bečka konvencija o diplomatskim odnosima[*] - voa.mod.gov.rs

Bečka konvencija o diplomatskim odnosima[*]. Države ugovornice ove konvencije, podsećajući da, od najstarijih vremena, narodi svih zemalja priznaju status ...

Konvencija i Protokol o statusu izbjeglica

je, prilikom potpisivanja, ratificiranja ili pristupanja, dati izjavu u kojoj precizira značenje koje pridaje tim riječima, a u pogledu obaveza koje preuzima na sebe u.

Međunarodna konvencija o pravima osoba sa invaliditetom

KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM. PREAMBULA ... (s) Upozoravajući na činjenicu da nesrazmerno veliki broj osoba sa invaliditetom živi u.

MARPOL KONVENCIJA Međunarodna konferencija o zagađenju ...

MARPOL KONVENCIJA. Međunarodna konferencija o zagađenju mora održana je 1973 g. u Londonu pod vodstvom IMO-a (International maritime organisation) ...

II Konvencija o pravima djeteta - Institucija ombudsmena ...

Metodologiju izrade ove Analize odredili su sadržaj i struktura Konvencije o pravima djeteta, pravno ustrojstvo Bosne i Hercegovine (BiH), Preporuke UN-ovog ...

Konvencija o očuvanju nematerijalnog kulturnog naslijeđa

svog kulturnog nasljeđa. Ovo nematerijalno kulturno nasljeđe, prenošeno s generacije na generaciju, stalno ponovo stvaraju zajednice i grupe u odgovoru.

Konvencija o pravima djeteta - SOS – Dječija sela BiH

o pravima djeteta. Konvencija o pravima djeteta je svjetski zakon koji je nastao jer su djeca posebno osjetljiva, pa im je potrebna posebna briga i zaštita.

Svetovna konvencija o avtorski pravici - uil-sipo

äenevi 6. septembra 1952 (v nadaljnjem besedilu: "Konvencija iz leta 1952") in ... drżavami, ki jih veże bernska konvencija, glede varstva del, ki imajo po njej za ...

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom ... - MyRight.ba

Odgovornost za sadržaj snosi isključivo autor teksta. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija. Skraćena i pojednostavljena verzija.

Konvencija o mocvarama koje su od medjunarodnog znacaja ...

Za svrhu ove Konvencije, močvare su oblasti močvarnih zemljišta, ritova, tresetišta i vode, bilo prirodne ili vještačke, stalne ili privremene, sa stajaćom ili ...

Europska konvencija o spriječavanju mučenja i neljudskog ili ... - Coe

Prisjećajući se da prema članku 3. iste Konvencije, »nitko ne može biti podvrgnut mučenju ili neljudskom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju,.

konvencija o otvorenom moru - NVO Green Home

pravu mora, koja je održana u Ženevi od 24. veljaće do 27. travnja 1958,u bitnosti izražavaju ustaljena naćela međunarodnog prava, sporazumjele su se kako ...

MOR 187 Konvencija o promotivnom okviru bezbednosti i zdravlja ...

ZDRAVLJA NA RADU. Generalna konferencija međunarodne organizacije rada,. Budući da ju je Administrativni savet Međunarodne kancelarije rada sazvao u ...

Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājuma līgumu (CMR ...

Konvencija par kravu starptautisko autopārvadājuma līgumu (CMR). Ženēvā 1956. gada 19. maijā. KONVENCIJA PAR STARPTAUTISKO ...

Konvencija o pravima djeteta - UNICEF Hrvatska

... i jednako važna. Odbor za prava djeteta UN-a identificirao je četiri opća načela na kojima se temelje sva prava sadržana u Konvenciji o pravima djeteta:.

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta

imajući u vidu, kako je naznačeno u Deklaraciji o pravima djeteta koju je usvojila Generalna skupština 20. novembra 1959. godine, da su „djetetu, s obzirom.

EVROPSKA KONVENCIJA o ljudskim pravima i ... - Prnjavorac

EVROPSKA KONVENCIJA o ljudskim pravima i osnovnim slobodama. KONVENCIJA ZA ZAŠTITU LJUDSKIH PRAVA i. OSNOVNIH SLOBODA. (Rim, 4.

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom - hsuti

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom. Preambula. Države stranke ove Konvencije,. (a) Pozivajući se na načela proglašena u Povelji Ujedinjenih naroda.

Medjunarodna konvencija o sprecavanju svih oblika ... - Prnjavorac

Drzave clanice ove Konvencije, Smatrajuci da se Povelja Ujedinjenih nacija zasniva ... pojava rasne diskriminacije I da sprece I da se bore protiv rasistickih doktrina ... v> prava na obrazovanje I stucno osposobljavanje; vi> prava ucesca, pod ...

Šta je CEDAW? Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije ...

prava i njihovo značenje? ... U dijelu “Kako je nastala Konvencija?” Dorothea ... CEDAW, ukazujući na to koje obaveze proizilaze iz Konvencije za Austriju, kao i.

Ugovor iz Nice i Konvencija o budućnosti Europe - Europa

Ugovor iz Nice tek je djelomično pripremio Europsku uniju za velika ... se nastojala uspostaviti nova pravna osnova Unije u obliku Ugovora o Ustavu za. Europu.

Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom - Vlada Federacije ...

Zaključna razmatranja o inicijalnom izvještaju Bosne i. Hercegovine ... Konvencija o pravima osoba sa ... arhitektonskom studiju o pravima osoba s invaliditetom.

Konvencija o ugovoru za medunarodni prevoz robe drumom (CMR)

K O N V E N C I J A. O UGOVORU ZA MEÐUNARODNI PREVOZ ROBE DRUMOM. (CMR). (Ženeva, 19. maj 1955. godine). Preambula. Ugovorne strane,.

konvencija o pravima osoba s invaliditetom - Fond za profesionalnu ...

sadržanih u Povelji Ujedinjenih naroda i poštivanju instrumenata o ljudskim pravima nužni za punu zaštitu osoba s invaliditetom, posebno za vrijeme oružanih ...

konvenCijA o PRAvimA oSoBA S invALiditetom – novi PRiStUP ...

podliježu zaštiti ove Konvencije, te predlažu smjer promjena instituta skrbništva. Ključne riječi: Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, osobe s duševnim.

Konvencija o pravima djeteta Preambula Strane ugovornice ove ...

1. Konvencija o pravima djeteta. 1. Preambula. Strane ugovornice ove Konvencije, smatrajući da, u skladu sa principima proklamovanim u Povelji Ujedinjenih.

Konvencija br.100 O jednakosti nagrađivanja muške i ženske radne ...

O jednakosti nagrađivanja muške i ženske radne snage za rad jednake vrednosti. OPŠTA SKUPŠTINA Međunarodne organizacije rada,. Sazvana u Ženevi od ...

Dvojno državljanstvo (hrvatsko i njemačko rješenje te Konvencija ...

Zakona o hrvatskom državljanstvu* 1 hrvatsko se držav ljanstvo stječe podrijetlom ... državljanin Republike Hrvatske koji ima strano državljanstvo smatra pred ti.

Konvencija br.177. – O radu kod kuće Opća skupština Međunarodne ...

Članak 1. U svrhu ove Konvencije: (a) izraz rad kod kuće znači posao obavljan od strane osobe koja se navodi kao radnik kod kuće,. (i) u njegovom ili njezinom ...

Europska konvencija o ljudskim pravima - EKLJP - Prnjavorac

Vlade potpisnice, kao članice Savjeta Europe,. Imajući u vidu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, koju je Generalna skupština. Ujedinjenih naroda ...