Zakon o autorskom i srodnim pravima

Nezavršeno autorsko djelo, djelovi i naslov autorskog djela smatraju se autorskim ... Za svako iskorišćavanje autorskog djela od strane drugog lica autoru pripada autorski honorar (u daljem ... uvid u dokumentaciju i podatke od značaja za obračun naknade koja se plaća ... da distribuiraju te kopije do 30. juna 2017. godine.

Zakon o autorskom i srodnim pravima - Srodni dokumenti

Zakon o autorskom i srodnim pravima BiH

13 srp 2010 ... ZAKON. O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA. DIO PRVI - OPĆE ODREDBE. Član 1. (Predmet Zakona). Ovim Zakonom ureĎuju se: a) pravo ...

Zakon o autorskom i srodnim pravima

Nezavršeno autorsko djelo, djelovi i naslov autorskog djela smatraju se autorskim ... Za svako iskorišćavanje autorskog djela od strane drugog lica autoru pripada autorski honorar (u daljem ... uvid u dokumentaciju i podatke od značaja za obračun naknade koja se plaća ... da distribuiraju te kopije do 30. juna 2017. godine.

Zakon o autorskom i srodnim pravima - Institut za intelektualno ...

prava, osim ako je u petom dijelu ovog Zakona drugačije odreĎeno. DIO DRUGI - AUTORSKO PRAVO. POGLAVLJE I. AUTORSKO DJELO. Član 4. (Zaštićena ...

Zakon o Autorskom Pravu i Srodnim Pravima u Bosni i ... - WIPO

O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI ... Autorskim djelom smatraju se i zbirke autorskih djela, kao što su: enciklopedije, ...

Zakon o izmjenama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima u ...

riječi: "financijska policija" zamjenjuju se riječima: "nadležna porezna uprava". Članak 8. U članku 133. iza broja "125." dodaje se broj "126." Članak 9. U članku ...

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima - Državni zavod za ...

ZAKON O AUTORSKOM PRAVU I SRODNIM PRAVIMA. (3) Javnost, po ovom Zakonu, označava veći broj osoba koje su izvan uobičajenoga užeg kruga osoba.

Zakon o autorskom i srodnim pravima - Zavod za intelektualnu svojinu

Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se pravo autora književnih, naučnih i umjetničkih djela (u daljem tekstu: autorsko pravo), prava interpretatora, proizvođača ...

o autorskom i srodnim pravima - Paragraf Lex

ZAKON. O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA. ("Sl. glasnik RS", br. 104/2009, 99/2011, 119/2012, 29/2016 - odluka US i 66/2019). I PREDMET ZAKONA.

Z o autorskom i srodnim pravima 2011

12 јул 2011 ... U K A Z. O PROGLA ENJU ZAKONA O AUTORSKIM I SRODNIM PRAVIMA. Proglaśavam Zakon o autorskim i srodnim pravima, koji je donijela ...

Zakon o autorskim pravima i srodnim pravima ("Sl. glasnik BiH", broj ...

(2) Odredbe ovoga Zakona o sastojcima autorskog djela, pretpostavci autorstva, suautorima, autorima spojenih djela, sadr`aju autorskih imovinskih prava i ...

Zakon o autorskim i srodnim pravima Repbulika Srbija - Sokoj

Ovim zakonom uređuju se prava autora književnih, naučnih, stručnih i umetničkih dela (u daljem tekstu: autorsko pravo), pravo interpretatora, pravo prvog ...

diskriminacija autora prema zakonu o autorskom pravu i srodnim ...

naknada fonogramskih prava (ZAPRAF) i Društvom hrvatskih filmskih reda- telja, HDS ZAMP i uime spomenutih udruga prikuplja naknadu za prava umjetnika ...

zaštita autorskim i srodnim pravima u industriji oglašavanja

5 нов. 2012 ... autorskih dela i predmeta srodnopravne zaštite ... zaštite autorskog i srodnih prava u zakonima država potpisnica;. Direktive EU: usaglašavanje ...

ukaz o proglašenju zakona o autorskim i srodnim pravima - WIPO

Z A K O N. O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA. Glava I. OSNOVNE ODREDBE. Predmet. Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se pravo autora književnih, naučnih ...

ZAKON O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA

(Prijenos obrtnice u slu~aju kupoprodaje obrta). (1) Obrtnica se mo`e prenijeti na drugu osobu u slu~aju kupoprodaje obrta, osim u slu~aju iz ~lanka 31. stavak.

Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH - Prnjavorac

uslove iz stava (1) ovog člana i ako ima već zasnovan radni odnos po bilo kom ... (1) Fizičko lice može obavljati vezani obrt ako uz opšte uslove iz člana 9. ovog ...

Zakon o stvarnim pravima FBiH - Prnjavorac

28 kol 2013 ... c) Razvrgnuće suvlasništva ... Razvrgnuće suvlasništva na nekoliko stvari ... dok ta dozvola traje da zahtijevaju propuštanje obavljanja te djelatnosti, ... kolnika treba biti toliki koliko je nužno da bi ih se izvršavalo, s obzirom na ...

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

na temelju koncesije, pa one tvore zasebnu nekretninu dok koncesija traje. ... pravni temelj posjeda, poštenje posjednika, kao i bez obzira na to koliko bi smetanje ... (1) Suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva, ako je moguće i ...

000 11-01 Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima

ZAKON. O VLASNI TVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA. I. OP TE ODREDBE lan 1. (1) Ovim zakonom se ure uje sticanje, sadr aj, za tita i prestanak stvarnih ...

Zakon o stvarnim pravima FBiH - CENSOR

28 kol 2013 ... suvlasnika, primjenjivat će se pravila o poslovodstvu bez naloga. Član 31. ... na tuđoj nekretnini bez pristanka njenog vlasnika, moguće je u ... 3) ne odvraćati kišnicu s krova svoje kuće od susjedova zemljišta kojem bi mogla.

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme ...

Proglašavam Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koji je donijela. Skupština Crne Gore 26. saziva, na Četvrtoj sjednici ...

SADRŽAJ ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA ...

ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA..................................... 1. Dio prvi. OPĆE ODREDBE O STVARIMA I STVARNIM PRAVIMA .......................

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - GP Stanorad

Page 1. Page 2. Page 3. Page 4. Page 5. Page 6. Page 7. Page 8. Page 9. Page 10. Page 11. Page 12. Page 13. Page 14. Page 15. Page 16. Page 17. Page 18 ...

ZAKON O VLASNISTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA-16.5.2018 ...

Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. (Nar. nov., br. 91/96, 68/98, 137/99 – Odluka USRH, 22/00 – Odlu- ka USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 ...

Zakon o stvarnim pravima Republike Srpske - Prnjavorac

Razvrgnuće suvlasništva na nekoliko stvari. Član 39 ... dok ta dozvola traje da zahtijevaju propuštanje obavljanja te djelatnosti, ali su ovlašćeni da ... (3) Sud koji ponovo odredi neku korisnu površinu ujedno će utvrditi mijenja li se i koliko zbir.

zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima - Projuris

25 јун 2009 ... ZAKON O VLASNIŠTVU I DRUGIM STVARNIM PRAVIMA KOSOVA (2009). Codex Projuris www.projuris.org. 3. 4. Prava i obaveze koje se tiču ...

zakon-o-pravima-iz-mirovinskog-osiguranja-nn128-99 - MORH

(4) Osobni bodovi za određivanje mirovine osiguranika iz članka 5. ovoga Zakona utvrđuju se na temelju mirovinskog staža od najmanje 40 godina. Članak 8.

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova ...

Ovim se Zakonom ureduju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i ... (1) Udovica, odnosno majka hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata stjece pravo ...

ustavni zakon o ljudskim pravima i slobodama io ... - Crna kutija

(pročišćeni tekst)*. (NN br. 105, od 24. listopada 2000.) Hrvatski državni sabor, temeljem članka 3., 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske u želji: - da zaštiti i ...

zakon o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i ... - vlada bpk

odlikovanje: Značka "Zlatni ljiljan" Red hrvatskog trolista. Orden slobode Red bana Jelačića. Orden heroja oslobodilačkog rata Red Nikole Šubića Zrinjskog.

zakon o dopuni zakona o vlasnistvu i drugim stvarnim pravima brcko ...

vrijeme za koje su posjedovali prethodnici sadašnjeg posjednika preračunava u vrijeme potrebno za dosjelost." Dosadašnji stav (3) postaje stav (4). Član 3.

UGOVOR O AUTORSKOM DELU

1 i 2 ovog ugovora do predviđenog roka, Naručilac zadržava pravo da raskine ovaj ugovor. Član 4. Autor prenosi na Naručioca sva prava u pogledu korišćenja i ...

Ugovor o autorskom djelu - IUS-INFO

Napominjemo da je ovaj obrazac ugovora isključivo dan kao primjer te ne predstavlja gotov ugovor, zbog čega ne snosimo odgovornost za možebitnu štetu koja ...

Ugovor o autorskom djelu - Iusinfo

Napominjemo da je ovaj obrazac ugovora isključivo dan kao primjer te ne predstavlja gotov ugovor, zbog čega ne snosimo odgovornost za možebitnu štetu koja ...

Na temelju članka 162. stavka 1. Zakona o autorskom ... - HDS ZAMP

priredbe-koncerta. ... koncerta. U zahtjevu je obvezno navesti način, prostor i vrijeme korištenja te ostale podatke ... d) od 1.001 do 10.000 osoba - 2.000 bodova.

Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima - PUFBiH

P R A V I L N I K o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost. (''Službene novine FBiH'', broj: 61/09 i 12/12). - prečišćena neslužbena verzija -.

''Službene novine FBiH'' broj: 35/09, 42/11 O OBRTU I SRODNIM ...

(2) Vezani obrti su obrti za čije se obavljanje traži odgovarajuća stručna sprema. ... (4) Vezani obrt može se obavljati u stambenim prostorijama pod uvjetima i za ...

Privremeni sporazum o trgovini i srodnim pitanjima između Crne ...

Medenjaci i sliţni proizvodi zaţinjeni. Ťumbirom: 1905 20 10. - - koji po masi ... (e) jednostavni postupci bojenja ili poliranja;. (f) ljuštenje, bjeljenje, djelimiţno ili u ...

Na osnovu člana 4. stav (5) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ...

P R A V I L N I K o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost. (''Službene novine FBiH'', broj: 61/09 i 12/12). - prečišćena neslužbena verzija -.

Pravilnik o vezanim obrtima i srodnim djelatnostima koje se mogu ...

Izrada ukrasnog pribora: vrpci, resa, pompona (loptica)... DB/17.541. Izrada ~ipki u vrpcama ili u motivima vezenih tkanina. DB/17.7. Proizvodwa pletenih i ...

Na osnovu člana 8. stav (2) Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ...

Uzgoj ostalih životinja : uzgoj pčela, proizvodnja meda i pčelinjeg voska. Pčelar. 3 ... C/10.83. Prerada čaja i kafe: proizvodnja proizvoda od kafe – mljevena kafa (obrada ... Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje,.

Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji Bosne ...

g) domaća radinost je djelatnost izrade i dorade predmeta kod kojih preovladava ... (3) Popis obrta koji se mogu obavljati sezonski i uslove za njihovo obavljanje.

Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine ... - PUFBiH

parfema i toaletno-kozmetičkih preparata: proizvodnja sapuna pranje. Rukovalac mašinom za sredstva za pranje. 4. 3. -. -. 22 – PROIZVODNJA PROIZVODA OD ...

Zakon o radu Zakon je objavljen u "Sluţbenom listu CG ... - Asistent.me

Dopunski rad. Član 58. (1) Zaposleni koji radi puno radno vrijeme može zaključiti ugovor o dopunskom radu sa istim ili drugim poslodavcem, ako posebnim ...

Holov efekat, Biot Savarov Zakon, Amperov zakon o ... - vtsnis.edu.rs

Elektrotehnika sa elektronikom. Holov efekat, Biot Savarov Zakon,. Amperov zakon o cirkulaciji vektora magentne indukcije, primeri ...

zakon o sigurnosti prometa na cestama i zakon o zaštiti od buke žzh

11 ruj 2014 ... ZAKON. O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA U. ŽUPANIJI ZAPADNOHERCEGOVAČKOJ. POGLAVLJE I. TEMELJNE ODREDBE.

zakon vrijednosti kao zakon slobodne robne razmjene u marxovu ...

Primordijalno, u krajnjoj liniji, Marx taj princip poima kao temelj- no regulatorno načelo svake robne privrede. Od bogatog znanstvenog nasljeđa što ga zatiče u ...

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE MBS006 Dr ... - Ariel Ministries

ZAKON MOJSIJEV I ZAKON MESIJE. MBS006. Dr. Arnold G. Fruchtenbaum. Jer završetak Zakona je Hristos - na opravdanje svakome koji veruje. (Rimljanima ...

Zakon o posredovanju u prometu nekretninama i Zakon o obveznim ...

Zakon o posredovanju u prometu nekretnina i Zakon o obveznim odnosima. SUDSKA PRAKSA. 3 . Forum poslovanja nekretninama. Zagreb, prosinac 2018.

parlamentarna skupština bosne i hercegovine zakon zakon - JP NIO ...

6 мар 2012 ... Ličnu kartu s kvalificiranom potvrdom državljani BiH mo- gu koristiti i za ... osobna iskaznica, osim za prelazak državne granice. Potvrda i.

Zakon o posredovanju u prometu nekretninama i Zakon o ... - HGK

između strankama sklopljen ugovor o posredovanju. (čl. 813. ZOO) ili ugovor o nalogu (čl. 749. ZOO). (…)kod ugovora o posredovanju glavna obveza postoji.

IZJAVA O PRAVIMA

Izuzetno, sudija slobode i pritvora, ili sudija na zahtjev tužilac Republike može odlučiti dva dodatna ... Imate pravo zahtijevati kraj policijskog pritvora. Možete zahtjevati od tužioca Republike, sudija ili sudije sloboda i pritvora, u momentu.

Povelja o pravima

sazivu Kongresa SAD, te su ih potom ratificirale nužne tri četvrtine parlamenata saveznih država. ... savezne države i okruga prethodno utvrđenog temeljem.

UN KONVENCIJA O PRAVIMA DJETETA

Generalni principi. Nediskriminacija. Sva prava primjenjuju se na svu djecu bez izuzetaka, a obaveza je države da štiti djecu od svih oblika diskriminacije.

Izvršenje na imovinskim pravima

25 Pravo trajnog korišćenja zemljišta u društvenoj svojini ne spada u klasično pravo plodouživanja pa ne može biti predmet izvršenja po ovom osnovu.'.

Konvencija o pravima djeteta.pdf

Republika Hrvatska stranka je Konvencije o pravima djeteta od 6. listopada 1991. ... podsjećajući da su Ujedinjeni narodi u Općoj deklaraciji o ljudskim pravima ...

Konvencija o pravima deteta.pdf

prihvatajući da su Ujedinjene nacije u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i međunarodnim paktovima o ljudskim pravima proklamovale i saglasile se da.

zakon zakon - JP Autoceste FBiH

Saobra}aj/promet tramvaja i drugih vozila na {inama/tra~nicama . . . .82. 17. Saobra}aj/promet ... ske/registracijske tablice/plo~ice i registarsku/registracijsku tablicu/plo~icu pre- svu~enu bijelom ... 7) probne tablice/plo~ice. (2) Oznake na ...

Konvencija o pravima deteta - Unicef

Prihvatajuńi da su Ujedinjene nacije u Opătoj deklaraciji o pravima ĺoveka i meœunarodnim paktovima o ljudskim pravima proklamovale i saglasile se da ...

Europska konvencija o ljudskim pravima

Europska konvencija o ljudskim pravima. Konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Vlade potpisnice, kao članice Savjeta Europe,. Imajući u vidu ...