Varijabilnost morfo-anatomskih karakteristika lista vrste Quercus ...

Autori Giperborejski i Marković (1952), su tokom analiziranja listova vrste Q. coccifera iz Makedonije, uočili da je lisna ploča dužine od 3 do 4.5 cm sa veoma ...

Varijabilnost morfo-anatomskih karakteristika lista vrste Quercus ... - Srodni dokumenti

Varijabilnost morfo-anatomskih karakteristika lista vrste Quercus ...

Autori Giperborejski i Marković (1952), su tokom analiziranja listova vrste Q. coccifera iz Makedonije, uočili da je lisna ploča dužine od 3 do 4.5 cm sa veoma ...

varijabilnost anatomskih, fizioloških i morfoloških ... - Index of

KARAKTERISTIKA RAZLIČITIH PROVENIJENCIJA BUKVE U SRBIJI. Rezime. Bukva je jedna od najvažnijih vrsta drveća u Srbiji, s obzirom na njenu prostornu ...

FENOLOŠKA VARIJABILNOST HRASTA LUŽNJAKA (Quercus robur ...

Praćeno je pet (5) fenofaza listova koje su za hrast kitnjak razradili Derory i dr. (2006.). Analiza fenoloških ... 2006), slike prema Puchałka et. al. 2017. Figure 4.

Morfološka varijabilnost vrste Sedum album L. (Crassulaceae) na ...

U radu je analizirana morfološka varijabilnost vrste Sedum album u uzorku sakupljenom na Balkanskom poluostrvu. ... obuhvata uglavnom sukulentne biljke. Familija ... Reprezentativni primerci iz svake populaciju su nakon obrade materijala.

Krupnoća žira hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i kitnjaka (Quercus ...

K l j u č n e r i j e č i : krupnoća žira, visine biljaka, hrast lužnjak (Quercus robur L.), hrast kitnjak (Quercus petraea Liebl.) * Dr. sc. Valentin Roth, (E-mail: ...

Morfo(no)loška obilježja imena i prezimena u hrvatskom književnom ...

dativu i lokativu ženskih imena. Ključne riječi: imena i prezimena, sklonidba, vokativ, alomorfizam osnova. Uvod. Sklonidba imena i prezimena izaziva dvojbe, ...

Quercus robur L.

KLJUČNE RIJEČI: hrast lužnjak, test provenijencija, morfološka varijabilnost. ISTRAžIvANJA RAZNOLIKOSTI MORFOLOŠKIH. SvOJSTAvA HRASTA LUžNJAKA ...

Učestalost anatomskih varijacija radijalne arterije zamijećenih pri ...

1.3. Kateterizacija srca. Kateterizacija srca je metoda uvođenja katetera u srce kroz periferne vene ili arterije. Koristi se u raznim indikacijama, od mjerenja tlaka ...

Prikaz anatomskih varijacija sfenoidnog sinusa kompjutoriziranom ...

Paranazalni sinusi su šupljine u kostima glave ispunjene zrakom koje ... U čeonoj kosti se nalazi čeoni sinus, u gornjoj su čeljusti maksilarni sinusi, u ...

izrada anatomskih 3d modela pomoću računalne tomografije

Računalna tomografija jedna je od najvažnijih metoda u dijagnosticiranju brojnih bolesti, tumora, i tjelesnih oštećenja i kao takva, od neprocjenjive je važnosti ...

ANALYSIS OF PUBESCENT OAK (QUERCUS PUBESCENS WILLD ...

SANJA PERIĆ2, HRVOJE MARJANOVIĆ2, MARTIN BOBINAC4, DANKO SLADE3 ... Bunic. Cepikuce. Imotski. Karadza. Karin. Konavle. Medvidja. Pakostane.

Nabava edukativnih anatomskih modela - Hrvatski zavod za javno ...

23 lis 2018 ... Model Educa d.o.o., Zagrebačka cesta 126, 10 000 Zagreb. 2. KREATIVA d.o.o., Ostrogovićeva 12, 10 000 Zagreb. 3. NEB- TRGOVINA d.o.o. ...

91F0, POPLAVNE ŠUME S VRSTAMA Quercus robur, Ul

U njima izostaju higrofiti, a velik je udio mezofilnih vrsta među kojima se u kitnjakovo- grabovim šumama ističu one ilirskoga flornoga geoelementa. Svaki je tip iz ...

Quercus robur, Ulmus laevis, Salix alba, S. triandra ... - ResearchGate

с доминированием Quercus robur, Ulmus laevis, Salix alba, S. triandra, Populus nigra,. Fraxinus pennsylvanica, Amorpha fruticosa. На засоленных почвах с ...

Invazivne vrste akvarijskih/terarijskih živali in ... - Tujerodne vrste

prisotne v določenih segmentih hobija. Osredotočila sva se predvsem na ribe, akvarijske in ribniške rastline, vključeni pa so tudi nekateri plazilci, nevretenčarji, ...

varijabilnost srčanog ritma - HRKS

Promjenjivost otkucaja srca ili HRV stupanj je fluktuacije u duljini intervala ... Bez njegovog djelovanja, prirodna frekvencija srca (FS) iznosi 100 – 120 otkucaja u ...

KVANTITATIVNA GENETSKA VARIJABILNOST PROVENIJENCIJA ...

SAŽETAK: Istraživanja su provedena u testu provenijencija obične bukve, u kojemu je analizirano trinaest provenijencija podrijetlom iz jugoistočne Eu- rope.

Varijabilnost skulpture u proširenom polju

prostornog pozicioniranja. Pored analize apstrahovane skulpture Konstantina. Brankušija (Constantin Brancusi), zatim ruskog konstruktivizma posebna pažnja.

varijabilnost biomehaničkih parametara troskoka - SportLogia

Ključne riječi: troskok, kinematički, biomehanički parametri, tehnika. VARIJABILNOST BIOMEHANIČKIH. PARAMETARA TROSKOKA - STUDIJA SLUČAJA.

VARIJABILNOST EUROPSKOG PITOMOG KESTENA (Castanea ...

Šumarski list, 9–10, CXXXVI (2012), 479–489. 480 ... Europski pitomi kesten (Castanea sativa Mill.) ... i Vukeliću (2012), na području Hrvatske pitomi kesten sa.

varijabilnost gena uključenih u inflamatorne ... - Index of

Tip VI: crni (afrički i američki crnci,i Aboridžini): koža nikad ne gori, ima veliku količinu ... Shea CR, McNutt NS, Volkenandt M, Lugo J, Prioleau PG, Albino AP.

somaklonska varijabilnost kod ukrasnog bilja - Repozitorij ...

(Petunia hybrida D. Don ex W. H. Baxter), anturij (Anthurium ssp. Schott), torenija. (Torenia fournieri Lind.), indijska azaleja (Rhododendron simsii Planch.) ...

VARIJABILNOST NEKIH MORFOLOŠKIH ... - šumarski fakultet

PROVENIJENCIJA EVROPSKE BUKVE (Fagus sylvatica L.) Variability of some morphological characteristics of 16 provenience of the. European beech (Fagus ...

Genetska varijabilnost i geografsko ... - Repozitorij UNIZG

Gubar je polifagni leptir rasprostranjen većim dijelom sjeverne hemisfere. Za gubara su karakteristične periodičke gradacije, a zbog polifagnosti i sposobnosti za ...

GENETIČKA VARIJABILNOST DIVLJEG KUNIĆA - Repozitorij ...

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi varijabilnost europskog divljeg kunića u ... AF534092. Sichuan bijeli. H_2. Long,J.R at al 2003. AF534091. Zika uzgoj. H_2.

08.06.2019. SEME ŽITARICA Naziv vrste Latinski naziv vrste Sorta ...

8 јун 2019 ... Vučji trn. Hipophae rhamnoides. Oblepiha organski. Evropska unija. 3.000. 18. 13307RS1800z01rs. Žuta malina. Rubus idaeus. Yellow King.

vARIJABILNOST POPULACIJA dIvLJE TREŠNJE (Prunus avium L ...

Šumarski list, 7–8 (2016): 347–355. Sažetak. U radu je istraživana morfološka varijabilnost listova devet prirodnih populacija divlje trešnje (Prunus avium L.).

Klimatska varijabilnost, očekivani učinci i scenarij klimatskih ...

12,7. 0. 1971-1980. 12,6. -0,1. 1981-1990. 12,8. 0,1. 1991-2000. 13,3. 0,6 ... Broj dana s maksimalnom temperaturama zraka ≥25°C. DHMZ. Nacionalno savjetovanje – prilagodba klimatskim promjenama ... Centar za istraživanje mora, Rovinj.

molekularna varijabilnost virusa gripe molecular ... - Repozitorij PMF-a

MOLECULAR VARIABILITY OF INFLUENZA VIRUS ... 13. 4.2. Antivirusni lijekovi . ... Sekvencioniranjem genoma virusa H2N2 iz 1957. godine otkriveno da su ...

lista prijav v državno prvenstvo hrvaške/ lista prijava ... - GHD Gorjanci

Suzuki Swift. P2. 6. 166. Leo Černi. HRV. AK Opatija. Fiat 128SC. P2. 7. 165. Krešimir Radovanić. HRV. AKK Zanatlija. Suzuki Swift. P2. 8 ... AKK Velika Gorica.

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor ... - Grad Omiš

5 svi 2017 ... IVANA BILUŠIĆ. A HRV. NUM. GOANO PORTO ... JOSIP BANOVIĆ, dr. med.; HRVAT; OMIŠ, VUKOVARSKA CESTA 86; rođ. 30.08.1971; OIB: ...

Varijabilnost obicne jele (Abies Alba Mill.) - Euforgen

Doc. dr. Velid Halilović. UVOD. Obična je jela (Abies alba Mill.), jedna od najznačajnijih vrsta šumskog drveća s gospodarskog i ekološkog stajališta u Bosni i.

Varijabilnost sadržaja eteričnog ulja u listovima lovora Laurus ...

Lovor formira grm ili drvo 3-15 m visine, širina krune doseže do 10 m, a životni je vijek lovora i do 100 godina. Stablo je tamne boje. Listovi lovora su sjajni, tvrdi, ...

VARIJABILNOST NIZINSKOG BRIJESTA (Ulmus minor Mill. sensu ...

katorska vrsta drveća, dok je brijest primiješan, pone- kad i u većem broju. Za prirodne populacije nizinskog. Nizinski brijest (Ulmus minor Mill. sensu latissimo).

utjecaj kratkotrajnog velikog unosa soli na varijabilnost srčanog ...

Katekolamini. Katekolamini, ponajprije epinefrin, norepinefrin i dopamin su rasprostranjeni i vrlo važni neurotransmiteri i hormoni kod ljudi. Razvojem brojnih ...

utjecaj joge na varijabilnost srčanog ritma, tlak, te subjektivan ...

Joga je konstantno razvijajući filozofsko-duhovno-psihološko-praktični sustav ... osnovu za planiranje smjernica programiranja sata joge sa ciljanim ... „mindfulnessa“ i niže razine stresa kod dugotrajnijih vježbača joge u odnosu na početnike.

Rang lista lista natječaja za dodjelu stipendija 240 KB

LUCIJA MESAR. 4. Visoka poslovna škola Zagreb. 69. 11. ANABELA KOS. 5. Fakultet ... JELENA ČULIG. 5. Fakultet kemijskog inţenjerstva i tehnologije. 65. 17.

lista de candidaturas entradas a concurso - lista definitiva - ICA

AQUELAS SENSAÇÕES NO FUNDO DA. BARRIGA. CM Animação. BAP. Marko Dješka. Marko Dješka. Marko Dješka. Adriatic Animation. € 12.000,00 Admitida.

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor ... - HRT

21 lis 2015 ... BERNARDA JUG, mag. prim. educ. 5. MARIJA ČAČIĆ, mag. bibl. et mag. educ. philol. croat. 6. PETAR KOPUNOVIĆ-LEGETIN, mag. theol. 7.

Biološka varijabilnost virusa žutog mozaika cukinija u Srbiji - doiSerbia

C. ficifolia (smokvolisna tikva) i C. mixta (zimska ti- ... ta muskatne tikve, lubenice i dinje) i eksperimentalne domaćine ... ko je dinja prirodni domaćin ovog virusa.

VRSTE NASTAVE Vrste nastave klasificiramo prema razlicitim ...

Razredna nastava - organizacijski oblik nastave u nizim razredima os- novne škole u kojima jedan ucitelj izvodi vecinu nastavnih sadrzaja. Dopunska nastava ...

Lista 1 LISTA E PMB-ve TE REGJISTRUARA PER T'U IMPORTUAR ...

GALBEN C 4-33. Benalaxil Oxiklorur Cu. Fungicid. FMC Corporation. 187/1 14/11/2008. 129. GALBEN F 8-44. Benalaxil Folpet. Fungicid. FMC Corporation.

Aktivna lista lijekova (A lista) - ZZO USK-a.

27 ruj 2019 ... 474 C09BA05055 Prilen Plus C09BA05 ramipril , hidroklor otiazid kutija 30 tableta. 5 mg . 25 mg. Pliva Hrvatska. d.o.o.. 1.28. 8.78 100.00.

Aktivna lista lijekova (B lista) - ZZO USK-a.

27 ruj 2019 ... 77 C09DA01052 Losartic plus. C09DA01 losartan, hidroklorotia zid. 28 filmom obloženih tableta. 50,0 mg. 12,5 mg. Pliva. Hrvatska. d.o.o..

PVC - TABLICA KARAKTERISTIKA MATERIJALA

je na abraziju, lagane je težine te odlične mehaničke trvdoće. Lagano se reže i oblikuje te se može ... SPECIFIČNA TEŽINA g/cm³. 1,25. ISO 1183. POVRATNA ...

89 UNAPREĐENJE BALISTIČKIH KARAKTERISTIKA I ...

aštitni balistički prsluk jе sastavni deo borbene opreme svakog modernog ... nomenklaturu, 1999., Propis o kvalitetu proizvoda PKP 6421/99, Prsluk borbeni.

SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

triciklični antidepresivi, antipsihotici, imipraminu-slični antidepresivi, neuroleptici),. - Mizolastin (antihistaminik koji se koristi za lečenje alergija),. - Bepridil (koristi ...

Kreativnost kao transcendentalno-aktivistička karakteristika ...

9 srp 2018 ... angažiranje i borbu za promjene situiran u kontekstu širih zajedničkih prostora demokratskoga i aktivističkoga djelovanja. Demokratizacija.

SKRAĆENI SAŽETAK KARAKTERISTIKA LEKA

DEHINEL PLUS tablete febantel, pirantel embonat, prazikvantel. Psi. 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV. 1 tableta sadrži: Aktivna supstanca: Febantel.

KOINONIA KAO OSNOVNA KARAKTERISTIKA EKKLESIE

Epilog ove dramatične borbe jeste religija bez Boga ili ... zavetu ponekad sačuvao i ovo čisto profano značenje (Dl 19: 32, 39, 41). Septuaginta je upotrebila reč ...

ANALIZA ANTROPOLOŠKIH KARAKTERISTIKA I SPOSOBNOSTI ...

Ključne riječi: motoričke sposobnosti, morfološke karakteristike, razlike, rukomet, košarka ... Analiza stanja motoričkih sposobnosti i dostignuća ukazuje na ...

ISPITIVANJE UTJECAJA KARAKTERISTIKA PAPIRA NA ...

te valne duljine svjetlosti kojom je papir obasjavan. S obzirom na to da je Lorentzova raspodjela parametarska, izračunate su ovisnosti parametra w Lorentzove ...

sažetak karakteristika leka - alims

8 сеп 2017 ... Operil, sprej za nos, rastvor, 0,05% sadrži oksimetazolin. Oksimetazolin dovodi do lokalne vazokonstrikcije u nosu (dekongestivno delovanje) i ...

sažetak karakteristika leka - Eurofarm doo

Bleomicin se primenjuje parenteralno i to kao intramuskularna, intravenska, intraarterijska, intrapleuralna injekcija/infuzija i kao supkutana injekcija. Preporučuje ...

sažetak karakteristika leka - Diamondheads

(intermedijarni ili posteriorni uveitis i Behcet-ov uveitis, atopijski dermatitis, teški reumatoidni artritis ili nefrotski sindrom), nemojte uzimati lek Sigmasporin:.

ISPITIVANJE ENERGETSKIH KARAKTERISTIKA PUMPE VSm 46 ...

10 srp 2019 ... Ispitivanje navedene pumpe je izvršeno na ispitnoj stanici u tvornici pumpi. Croatia Pumpe Nova d.o.o. u Karlovcu 12. srpnja 2019. godine te ...

SNIMANJE KARAKTERISTIKA ASINKRONOG MOTORA POMOĆU ...

polje, električni indukcijski motor koji bi mogao biti pokrenut direktno iz izmjenične struje za razliku od svih ostalih električnih motora koji su koristili istosmjernu ...

Ispitivanje karakteristika bihevioralne senzitizacije u Drosophile ...

habituacija. Izučavana je na elektrofiziološkom nivou mjerenjem promjena u aktivnosti jednostavnih neuralnih mreža i korelacijom s promjenom u ponašanju u.

OCJENA SENZORNIH KARAKTERISTIKA VINA MALVAZIJE ...

senzornih karakteristika vina provedena je odvojena vinifikacija u bačvama volumena 130 L, u studentskom podrumu Poljoprivrednog odjela u Poreču, koristeći ...

Modularna oprema, automatski osigurači - karakteristika B i C ...

Modularna oprema, automatski osigurači - karakteristika B i C, prekidna moć 6000 - 10kA. Naziv. Karakteristike. Šifra kar. C. Šifra kar. B. - Prekidna moć 6000 kA.