Bilten o bankama br. 29 - HNB

pisa glavnice konvertiranih kredita, kao i tečajna kretanja. Osobito su se smanjili krediti trgovačkim društvima, i to prema gotovo svim djelatnostima u okviru toga ...

Bilten o bankama br. 29 - HNB - Srodni dokumenti

Bilten o bankama 30 - HNB

Glavna podružnica Rijeka (30. lipnja 2017. promijenila je ime u BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska). ... za anuitete odnosno obroke u redovitoj otplati tečaj švicarskog franka prema kuni utvrđen je na razini ... ADDIKO BANK d.d..

Bilten o bankama 31 - HNB

odabere uslugu DCC-a, domaća banka izvršava konverziju valuta, tj. konverziju kune u valutu korisnika kartice. ... 18 U 2017. tečaj kune aprecirao je prema euru za 0,6%, a prema američkom dolaru za 12,5%. ... PODRAVSKA BANKA d.d..

Bilten o bankama br. 29 - HNB

pisa glavnice konvertiranih kredita, kao i tečajna kretanja. Osobito su se smanjili krediti trgovačkim društvima, i to prema gotovo svim djelatnostima u okviru toga ...

Bilten o bankama br. 32 - HNB

nenamjenskih kredita, porasli su i stambeni krediti, čemu su, drugu godinu zaredom, pridonijele ... Tako je na kraju 2018. poslovalo 25 kreditnih institucija – 21 banka i četiri stambene štedionice. ... BANKA KOVANICA d.d.. Petra Preradovića ...

Bilten o bankama br. 19 - hrvatska narodna banka - HNB

Tratinska 27, 10000 Zagreb. Telefon 01/3656-777, telefaks ... http://www.zaba.hr. Uprava. Franjo Luković ... ZABA ulaganja d.d., Zagreb. Pominvest d.d., Split.

Bilten o bankama br. 20 - hrvatska narodna banka

Tratinska 27, 10000 Zagreb. Telefon 01/3656-777, telefaks 01/3656-700 ... VBB 2360000 http://www.zaba.hr. Uprava. Franjo Luković – predsjednik, Milivoj ...

Bilten o bankama br. 27 - hrvatska narodna banka - HNB

www.splitskabanka.hr. Uprava. Andre Marc Prudent-Toccanier – predsjednik,. Nelsi Rončević, Zvonimir Akrap. Nadzorni odbor. Jean-Luc Parer – predsjednik, ...

Bilten o bankama br. 19 - hrvatska narodna banka

BILTEN O BANKAMA 19 udio njihovih kredita u neto kreditima svih banaka za 4,0 postotna boda (na 76,2%), a udio njihovih depozita u depozitima svih banaka ...

Bilten o bankama br. 25 - hrvatska narodna banka - HNB

31 pro 2012 ... naka, do kojeg je došlo zbog pada kredita gotovo svim sektorima, a pogotovo državnim ... trezorskih zapisa, u visini od 758,8 mil. eura, financiran je ... vinski nenamjenski krediti, prekoračenja po transakcijskim računima i ostali krediti). ... 35000. 45000. 55000. 65000. SLIKA 1.28. Jamstveni kapital banaka.

Bilten o bankama br. 18 - hrvatska narodna banka - HNB

što je zaslužna dominacija eura i kratka pozicija u toj valuti. Naime, nakon jačanja kunske kompo- nente bilance banaka tijekom 2007. godine, u 2008. dolazi do rasta deviznih obveza (uključujući i ... stanovništvu – nenamjenski krediti, iskorišteni okvirni krediti, i sl. (5,1 mlrd. kuna, tj. ... Zajčeva 21, 35000 Slavonski Brod.

Bilten o bankama br. 26 - hrvatska narodna banka - HNB

Ivo Markotić – predsjednik, Borna Zane. Nadzorni odbor. Dragutin Biondić – predsjednik, Tomislav Marinac,. Zoran Zemlić, Martin Pardupa, Maroje Matana.

Bilten o bankama br. 21 - hrvatska narodna banka - HNB

Izračun iznosa izloženosti ponderiranoga kreditnim rizikom / 3 ... Odredbe o primjeni triju kriterija klasifikacije plasmana (kreditna sposobnost dužnika, urednost ...

Bilten o bankama br. 24 - hrvatska narodna banka - HNB

njenju obveza na osnovi primljenih kredita, ukupni izvori financiranja banaka efektivno su porasli u odnosu na kraj ... Najpovoljniji omjer zadržale su velike banke te su ... za zatvaranje drugih obveza prema bankama i ostalim vjerovnicima.

Bilten o bankama br. 22 - hrvatska narodna banka - HNB

Tijekom 2010. godine tečaj kune ... kredite jesu iznosi kredita koji su uz određenu kamatnu stopu pušteni u tečaj u izvještajnom mjesecu. ... http://www.poba.hr.

Bilten o bankama br. 28 - hrvatska narodna banka - HNB

nenamjenski krediti i stambeni krediti, s udjelima od 41,4% i 32,9% ukupnih kamatnih prihoda od ... u domaćoj valuti bili su gotovinski nenamjenski krediti i prekoračenja po transakcijskim računima. U ukupnom iznosu ... www.zaba.hr. Uprava.

Publikacije - Bilten o bankama - hrvatska narodna banka - HNB

tika banaka (radi smanjenja tro{kova) podrazumijeva vi{u razinu automatizacije bankarskih usluga, mo`e se o~ekivati da }e se u budu}nosti poslovni subjekti vi{e ...

Publikacije - Bilten o bankama br. 15 - hrvatska narodna banka - HNB

Telefon centrale: 4564-555 ... 3 Privredna banka Zagreb d.d. tijekom 2006. godine izvršila je prijenos vlasništva nad bankomatima ... SLATINSKA BANKA d.d..

Bilten SASAP, mart 2015. Bilten Udruženja Veterinara Male Prakse ...

13 феб 2015 ... Pas je pokunjen, usporeno i otežano se kreće, oteža no mokri. Izmokrava manje ... Poslednja dva dana, odbija hranu i povraća. Do tada je uzimao ... na ne jede, ne pije vodu, povraća i samo leži, nezain teresovana za okolinu ...

Zakon o bankama - CBCG

11 мар 2008 ... stvarima i pravima koje procjenjuje ovlašćeni procjenjivač; ... dva ili više lica, na osnovu ugovora, sporazuma ili neformalno, zajednički obavljaju poslovne ... aktive prema stepenu kreditnog rizika i procijenjuje visinu gubitaka.

Rizici u bankama - EFOS

Vjerojatnost nastupanja situacije u kojoj banka nije u mogućnosti podmirivati dospjele obveze u ... mjerenjem ove vrste rizika od strane banaka. No, odreñene ...

Zakon o bankama FBiH - Prnjavorac

Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka) i institucijama nadležnim za izdavanje dozvola i superviziju banaka sa sjedištem izvan Federacije. Član 6.a.

Zakon o bankama Federacije BiH - Prnjavorac

banci radi korištenja usluga i koje je banka kao takvo identifikovala. h) Vlasničko učešće znači ... a) pojam materijalno značajnih aktivnosti, b) iscrpne uslove za ...

SPECIFIČNOSTI INTERNE REVIZIJE U BANKAMA

efos.hr. 2 Ružica Kovač, mag. oec., Ekonomski fakultet u Osijeku ... ma te se tako definira revizija, vrste revizije, ciljevi i njezine uloge. Također se objašnjava i ...

Zakon o bankama - CENTRALNI REGISTAR HoV

6) broj akcija banke i njihovu nominalnu vrednost kod prvog izdavanja, vrste i klase akcija koje je banka ovlašćena da izda, kao i prava iz akcija svake klase;.

Upravljanje bankama i financijske usluge - Mate.hr

Investicijsko bankarstvo, osiguranje i drugi izvori dohotka od naknada 451. 15. Upravljanje kapitalom 479. ŠESTI DIO. Kreditiranje poduzeća i potrošača 515.

zakon o bankama - hrvatska narodna banka

Hrvatskoj. (2) Banka se ne može upisati u sudski registar prije dobivanja ... banka države članice Europske unije namjerava otvoriti predstavništvo na području ... 28) ako isplati dobit ili akontaciju dobiti protivno odredbama članka 88. ovoga.

INVESTICIJSKI ZAJAM U POSLOVNIM BANKAMA U HRVATSKOJ

usluga. Investicijski krediti su, u pravilu, dugoročni, a dinamika i rok otplate kredita ovisi o ... 4Zagrebačka banka https://www.zaba.hr/home/mali-poduzetnici/financiranje/financiranje- ... korisnike zajma ona omogućava pregled iznosa i rokova njihovih obveza, a za kreditore plan ... naknadno praćenje i zatvaranje plasmana.

Na osnovu čl. 209. stav (13) i 248. Zakona o bankama ("Službene ...

29 ožu 2018 ... banke i linija poslovanja,. 4) planirano trajanje perioda reorganizacije prema ključnim fazama i ciljevima,. 5) komunikacija sa Agencijom i ...

determinante korištenja financijskih derivata u bankama u republici ...

Slijede tečaj i kamata (27,9%) te samo kamata (18,4%). ... valute prema unaprijed utvrđenom tečaju – futures tečaj – na određeni dan u ... KentBank d.d.. X.

investicijski zajam u poslovnim bankama u hrvatskoj - Sveučilište u ...

Banke u svojoj ponudi imaju različite vrste kredita za financiranje malih i srednjih poduzeća: kredite za ... korisnike zajma ona omogućava pregled iznosa i rokova njihovih obveza, a za kreditore plan priljeva sredstava od ... 40 Splitska banka, Godišnje izvješće 2017., str. ... naknadno praćenje i zatvaranje plasmana.

komparativna analiza stambenih kredita u hrvatskim bankama

Sve veći trend rasta bilježe krediti u kunama zbog sve veće svjesnosti ... Gledajući strukturu portfelja, stambeni krediti su segment koji obilježava ... hrvatske banke, to su: Privredna banka Zagreb, Splitska banka, Erste banka i Hrvatska.

principi korporativnog upravljanja u bankama u svetlu pravno

ovlašćena Kraljevskom poveljom da trguje u. Indiji, osnovala Istočnoindijsku kompaniju. Istočnoindijska kompanija je počela sa 218 članova (akcionara) koji su ...

položaj sekuritizacije u upravljanju bankama nakon financijske krize

15 ruj 2016 ... Ashcraft i Schuermann navode sedam ključnih frikcija procesu sekuritizacije između dužnika i kreditora (originatora), između originalnog ...

kvalitet usluge u bankama primenom tehnike tajne kupovine

Bankarstvo 6 2014. KVALITET ... Bank employees are being judged during their service offering interaction. ... is a scale of 44 elements measuring expectations.

komparativna analiza auto kredita u odabranim bankama u republici ...

Izvor: Zagrebačka banka, https://www.zaba.hr/home/med/dok/204/lombardni-kredit,. 10.11.2016. 5. Rambursni - temelj ovog kredita čine robni dokumenti ...

Na osnovu člana 73. stav 1 tačka 5. Zakona o bankama („Službeni ...

6 феб 2019 ... 17, u skladu sa zakonskim propisima kojima se uređuje poslovanje banaka. Banka ... platne kartice putem kartičnog, telekomunikacionog, digitalnog ili ... po sopstvenom kursu, i takav iznos prosleđuje BANCI na knjiženje.

bilten 2/94

U veljaÀi 1994. su u ve em dijelu Hrvatske srednje mjeseÀne temperature bile vrlo bliske, ... te da od onda u veljaÀi tamo nije bilo ve e visine snijega od 51 cm.

Bilten 240 - HNB

Tablica F1: Aktivne kamatne stope Hrvatske narodne banke. 48 ... Od toga: Obveznice za blokiranu deviznu štednju rađana. 15,6 ... Od toga: u eurima. 6.243,2.

Bilten 3

26 ruj 2018 ... POLJUBAC. I svanu novo jutro u LUTKARSKOJ REPUBLICI. Oblačno, ali meni drago, jer me čekaju novi susreti sa mojim lutkama. Onaj kuhar ...

Bilten 20 - HNS-a

24 ožu 2019 ... ISKLJUČENJA: JADRAN-P. : Nema. LOKOMOTIVA : Nema. ORIJENT 1919 - ZAMET. 6 - 1 (2 - 0). STRIJELCI: 1-0 Barac (5') - ku, 2-0 Čoko (35') ...

BILTEN BILTEN

8 јул 2013 ... nemački RWE i slovenački GEN-I-a imaju na tržištu. ... Dnevnih novina struja bi trebalo da poskupi između dva i dva i po odsto, a nove cijene struje počeće da ... najavljuje raskid ugovora s navedenim firmama od 1. avgusta.

Bilten 8 - HNS-a

13 lis 2019 ... e-mail: [email protected]; iban HR5523800061532000102 (IKB) web: www.hns-cff.hr ... NL mlađih pionira i pionira Veli Vrh - Rudar (09.10.).

bilten 04 pdf.cdr

kosponzorisan od strane Svetske psihijatrijske asocijacije, pod nazivom „Psihijatrija orijentisana na osobu i socijalna tranzicija”, održan je u Beogradu, od 19. do ...

bilten - HNS-a

2 - 0 (1 - 0). STRIJELCI: 1-0 Tokić (3619), 2-0 Brajković (4231) - 11 m. ... isključenja na utakmici 16. kola “Halubjan” - “Crikvenica”, a zbog udaranja suparničkog.

CIP BILTEN

24 svi 2019 ... napomene (npr. o prijevodu), ISBN broj i druge bibliografske podatke. ... brošure i sitni tisak (slikovnice s vrlo malo ili bez teksta, bojanke, testovi, ... Avanture Sherlocka Holmesa = The adventures of Sherlock Holmes / Arthur ...

Bilten 11 - HNS-a

10 stu 2019 ... Kurti Kristijan (1 KU). (Opatija). 8 ... 0-1 Kolega (11'), 0-2 Preksavec (21'), 0-3 Basa (30'), 0-4 Preksavec (44'). ... Kolega Adam (Cres). Kranželić ...

Bilten 26 - HNS-a

7 tra 2013 ... CRIKVENICA : CRIKVENICA - ROVINJ. 9. ... Tokić Dario (5103619). Rovinj. Matić Sandro ... Božidar Šmit (Crikvenica). Dalibor Vale (Jedinstvo.

OMA Bilten

2019.godini ukazuju na snažno usporavanje u trećem kvartalu 2019. nakon dugog ... Kava kao trošarinska roba u zemljama Europske unije i u Bosni i Hercegovini – I dio ... svijetu ostvarenje projektirane razine prihoda od neizravnih poreza u ... najskuplja vrsta kave, dok robusta ima veću količinu kofeina u sjemenkama i ...

bilten 2

Blagajna SNG Maribor. Odprta od ponedeljka do petka od 10.00 do 13.00 in od ... rih (Kazali{te Gavella, SSG Trst, SNG. Drama Ljubljana, Drama SNG Maribor,.

Bilten 31 - HNS-a

11 lip 2019 ... Braić Erik (1 KU) (Mladost). Pavat Noel (Pazinka-Pazin) ... Grgurić Erik (Zamet). Gržinčić Dorian ... ili kao direktni crveni karton. Kazne zabrane ...

Bilten 252 - HNB

7 lip 2019 ... BILTEN HNB-a • BROJ 252 • STATISTIČKI PREGLED • KLASIFIKACIJA I ISKAZIVANJE PODATAKA O POTRAŽIVANJIMA I OBVEZAMA. 20.

bilten 03.cdr

Dr Žarko Martinović, predsednik, Dr Nevenka Buder, Dr Mirjana Jovanović,. Dr Maja ... Mirjana Divac-Jovanović, Fakultet za medije i ... Emira Tanović-Mikulec.

Bilten 10 - HNS-a

27 lis 2019 ... e-mail: [email protected]; iban HR5523800061532000102 (IKB) ... (Lokomotiva). Sladaković Stefan (Veli. Vrh). Vukić Franco (Pomorac.

Bilten 16 - HNS-a

7 pro 2018 ... (pioniri i kadeti) i RIJEKA - ISTRA 1961 (juniori) registriraju se temeljem čl. 68. Pravilnika o nogometnim natjecanjima postignutim rezultatima.

Bilten 255 - HNB

29 stu 2019 ... BILTEN HNB-a • BROJ 255 potražnja države za devizama. Slabljenje kune prema euru naj- više je pridonijelo deprecijaciji nominalnoga ...

bilten 46. RVP

Dnevne novive – 15. avgust 2016. Page 2. Dan – 18. ... Page 4. Vijesti, 24. avgust 2016. Page 5 ... Page 10. Page 11. Dnevne novine, 3. septembar 2016.

BILTEN

Drvni prolzvodi. namjeStaj posebno, kako rekosmo, ... trailvanjima u drvnoj industriji SB Hrvatske, medutim, pro- ucavanjem ... njenici, da je namjeStaj proizvod kdjl sluzi neposredno dov- jeku. ... Anika Logar, dipl. ing., „Alples" — Zeiezniki.

BILTEN - DJEČACI 58

30 sij 2020 ... Andrej Radojković, Borut Barbaroša, Šime Perica, Marko. Majstorović, Jakov Ković, Borna Kralj, Vito Biličić, Jan. Obradović. Mentor/voditelj: ...

bilten - SD STRIJELAC

13 svi 2018 ... PREDIONICA, Klanjec. 90. 92. 182. 4. KONČEVSKI Leonard. TEKSTILAC, Zabok. 87. 92. 179. 5. BRUNDIĆ Filip. PREDIONICA, Klanjec. 92. 87.

bilten broj: 11 - HNS-a

19 svi 2018 ... Zagreb i Treće poluvrijeme Macron, a momĉadima Dubrava Tim-Kabel i Jarun sukladno ĉlanku 70. Disciplinskog pravilnika HNS-a oduzima se ...