услови за користење на веб-услугата мојот а1 - A1

A1.mk. 1.2 Како посебна секција од веб-услугата Мојот А1 е секцијата за сметката на Корисникот. – „Сметки”, која е од информативен карактер и во ...

услови за користење на веб-услугата мојот а1 - A1 - Srodni dokumenti

услови за користење на веб-услугата мојот а1 - A1

A1.mk. 1.2 Како посебна секција од веб-услугата Мојот А1 е секцијата за сметката на Корисникот. – „Сметки”, која е од информативен карактер и во ...

Упатство за Мојот А1 - A1

Мојот А1. Најава на веб-верзијата на Мојот А1. ▫ Од www.a1.mk изберете го ... Мојот А1. Опции за најава на веб-верзијата на Мојот А1. 1. Кликнете на “ ...

Ръководство на потребителя за работа с услугата за ...

2016 Д Банк Онлайн. 8. Кредитен превод с алтернативен изглед: След попълване на бланката натиснете бутона. , който се намира под нея. Ако всичко.

Общо описание на услугата CCB Online

извършвате преводи през системата Western Union – само за физически лица; ... браузър и сървъра на системата Интернет банкиране – CCB Online, ...

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА A1 Xplore TV ОТ ... - А1

25 май 2018 ... „Услугата” означава услугата A1 Xplore TV, която се предоставя от ... (в това число за броя и вида на телевизионните програми,.

информация за услугата 2080 съставяне на ... - Община Кубрат

на Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. • Удостоверение за идентичност на имената, заедно с ...

Безбедно користење на безжични ad-hoc мрежи

Перформансите на јазлите во ad hoc мрежите се од клучно значење, бидејќи количеството на достапна моќност за прекумерни пресметки и радио.

Упатство за користење на апликацијата за XML WEB сервисот

одбира стечај/ликвидација и се оди на понатаму. Во втора фаза на ликвидација при поднесување на последна годишна сметка се одбира бришење.

упатство за користење на системот за електронски ... - Е-достава

електронски ќе поднесува и прима документи. Напомена: Правно лице со единствен даночен број може да се регистрира само еднаш на порталот.

Упатство за користење и внесување на податоци во Е-Дневникот

Електронски дневник (Е-Дневник) е проект на Министерството за Образование и Наука. (МОН) кој има цел да ја подобри комуникацијата помеѓу ...

Упатство за користење и внесување на податоци во Е ... - eDnevnik

поддршка на Е-Дневникот на адресата за електронска пошта ​[email protected] при што треба да се испратат училиштето и името и ...

УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА МОДУЛ ЗА УСЛОВЕН ПРИСТАП ...

Дппплнителнп, телевизпрпт треба да има CI (common interface) или CI интерфејс-приклучпк вп кпј би се вметнал мпдулпт за услпвен пристап. Самп акп ...

ДЕО 2 УСЛОВИ ЗА УГОВАРАЊЕ

15 мар 2017 ... 2.10 ОБРАЗАЦ О ПРОЦЕДУРИ ПРИМОПРЕДАЈЕ РАДОВА ... 14.4 Грађевинска књига води се, само за додатне радове, у два примерка ...

ИНФОРМАЦИИ И УСЛОВИ ЗА ЧЛЕНСТВО во ... - МАСИТ

годишен приход во последната фискална година, на основа на податоците ... Вип. •. Благој Христов, Македонски Телеком. •. Теди Цоневски, Неотел.

ОПШТИ УСЛОВИ НА РАБОТЕЊЕ Н А Ш Е Л СИСТЕМОТ ...

изгубени или украдени, и на крајот биле најдени). 12.5. „Шел“ не ... Shell Online, od strane Shella, za upotrebu i vezu do Shell internet ... može da proveri identitet korisnika kartice. 3.14. ... ga pratiti prevod na jezik poslovnog partnera ili na ...

I МЕТЕОРОЛОШКИ УСЛОВИ, ПРОГНОЗА И УПОЗОРЕЊА

Прогноза времена, упозорење и вероватноћа остварења опасне појаве. Датум ... материјалну штету и бити веома опасне по безбедност људи и животиња. ... Загреб. 112.26. -235. -5. 370. 470. 139. Црнац. 89.99. -81. -5. 670. 770.

8. ЗДРАВСТВЕНИ УСЛОВИ ПРЕГЛЕД ПОСЕБНИХ ...

10. Ветеринарски техничар: а1-а2-ц1-д1-д2-д3-е-ф-м. 11. Прехрамбени техничар: а1-а2-а6-д1-д2-д3-м. 12. Техничар за биотехнологију: а1-а2-д1-д2-д3.

1 општи услови за отворање и работење со трансакциски ...

Сметка - Трансакциска сметка во странска валута на правно лице – резидент, преку која може да се вршат наплати и плаќања со нерезиденти и со ...

Посебни услови за осигурување од одговорност на трговец ...

geodeti). Treto lice - претставува корисник на геодетски услугите од страна на ... одговорност на Овластени геодети- ... strana na Ovlastenite geodeti ili.

Општи услови на работењето - Porsche Leasing

склучен помеѓу ПОРШЕ ЛИЗИНГ ДООЕЛ како Давател на лизинг и ... лизинг во својство на меничен должник и (ако се работи за правно лице или ...

Произвводство на црвено вино во домашни услови

Јако. 150. 15. Алкохолна ферментација. Заради правилно насочување на алкохолната ферментација, потребно е додавање на вински квасец од видот.

Дополнителни услови за осигурување на лица од ... - uniqa.mk

(ѕ) vitium artis, односно последица од медицински, особено оперативни зафати, преземени поради лекување или спречување на болест, а тие.

3.2. технички услови архитектонско-грађевински радови

грађевинарству и одговарајућим тачкама предмера радова и то по м3 за ... одређује норма с обзиром на заштиту од опекотина, је мера за смањење ...

Одредбе и услови за путовања резервисана код агенције Mytrip

Немамо загарантовани приступ систему резервација авио-превозника приликом ... значи отказивање повратног лета од стране авио-превозника d.

технички опис и услови за извођењу радова на ... - Kladovo

У објекту постоји водоводна и канализациона мрежа до свих санитарних потрошача. ... елементи (застори, мрежице против комараца и сл.). ... Балконска врата морају да имају праг који штити од проласка воде у просторију.

општи услови за испоруку и снабдијевање ... - Elektro-Doboj

7 авг 2008 ... (Искључење на захтјев крајњег купца и по уговору) . ... подешене струје уређаја за ограничење оптерећења (и називног напона ... купац не поштује одредбе уговора, након опомене крајњем купцу у писаној форми,.

Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом

Општи услови за испоруку и снабдијевање електричном енергијом страна 2 од 75. Садржај. ОПШТИХ УСЛОВА ЗА ИСПОРУКУ И СНАБДИЈЕВАЊЕ.

Природни услови као фактор развоја привреде Србије (мастер ...

планирању коришћења површина. Природни ресурси су природна богатства - биљни и животињски свет, вода, ваздух, земљиште, нафта, метали, руде ...

Општи услови за пружање услуга у јавној фиксној мрежи ... - mts

9 дец 2015 ... Прилог IV: Правила за трајно обустављање услуга; ... путем електронске поште, позивом call центра на број телефона 064/785 и. 064/795 ... фиксног телефонског прикључка и услуге преко истог на треће лице, под ... наступају даном када је Телеком реализовао трајно искључење, о чему ће.

Природни услови као фактори развоја привреде и туризма Грчке

30 јан 2019 ... Грчка, привредни развој, туризам, природни услови. УДК ... Веће планине у овом делу су од којих су планина Олимп 2.918 m, Парнас.

Посебни услови коришћења postpaid тарифног модела ... - Mtel

Usluge mobilne telefonije, tarifni modeli Pretplata: XS, Pretplata: S , Pretplata: S Net ,. Pretplata: M , Pretplata: L , Pretplata: XXL , Pretplata: S, Pretplata: S ...

општи услови превоза компаније Wizz Air ... - Jeftine avio karte

ПОВЕЗАНИ ЛЕТОВИ: два или више сегмената лета у једном смеру резервисана у истој ... ОТКАЗИВАЊЕ РЕЗЕРВАЦИЈЕ ОД СТРАНЕ ПУТНИКА.