บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน) งบการเงินรวมและงบ

22 ก.พ. 2017 ... 16,278,441 124,592,826 473,046,349. -. 473,046,349. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน. 2,074,848,449 49,368,622. -. 4,538,237 89,286,281 2,218,041,589.

บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน) งบการเงินรวมและงบ - Srodni dokumenti

บริษัท อาร์เอส จากัด (มหาชน) งบการเงินรวมและงบ

22 ก.พ. 2017 ... 16,278,441 124,592,826 473,046,349. -. 473,046,349. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน. 2,074,848,449 49,368,622. -. 4,538,237 89,286,281 2,218,041,589.