Struktura i funkcija ATP-sintaze - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

... J. L. Tymoczko and L. Stryer, Biochemistry, 7th edition, 2012. (p.563.-568.) [4] E. Has-Schön, Biokemijske teme: oksidacijska fosforilacija, digitalni udžbenik,.

Struktura i funkcija ATP-sintaze - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek - Srodni dokumenti

Struktura i funkcija ATP-sintaze - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

... J. L. Tymoczko and L. Stryer, Biochemistry, 7th edition, 2012. (p.563.-568.) [4] E. Has-Schön, Biokemijske teme: oksidacijska fosforilacija, digitalni udžbenik,.

AMILAZE - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Amilaze su enzimi koji kataliziraju hidrolizu škroba na jednostavnije ugljikohidrate. U ječmu ... smanjiti količinu reagensa, te otkloniti postojeća ograničenja.[12].

entalpija - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

18 ruj 2019 ... razrjeđivanja i otapanja i entalpija kemijske veze. Promjena entalpije može se odrediti eksperimentalno ili izračunavanjem iz standardnih.

Završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Ključne riječi: električna provodnost, supravodljivost, vodič, poluvodič, izolator ... električna vodljivost posljedica je same građe takvih tvari. Za vodiče je ...

zahvala - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Diplomski studij kemije. Lidija Tupek Tičinović. KOMPLEKSI KOBALTA (II) S. 4-HIDROKSI-KINOLIN-2-. KARBOKSILNOM KISELINOM. DIPLOMSKI RAD.

Nuklearne reakcije - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

i tricij, pod velikom temperaturom se spajaju dajući helij. 2 ... Stoga, tricij se mora proizvesti tokom same fuzije kada neutroni iz plazme dođu u dodir s litijem.

istraživački smjer Jo - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

23 sij 2018 ... Standardna vodikova elektroda sastoji se od elektrode od spužvaste platine uronjene u otopinu vodikovih iona aktiviteta a=1, kroz koju se ...

Fenoli i kinoni - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Nukleofilna aromatska supstitucija. ... Iako je većina reakcija aromatskih spojeva elektrofilna aromatska supstitucija, aril halogenidi podliježu i supstitucijskim ...

Sapuni i detergenti - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Sažetak: Cilj ovog diplomskog rada je proučiti utjecaj različitih interferenata anionskih tenzida i neionskih tenzida na karakteristike tenzidne grafitne elektrode s ...

Oneĉišćenje okoliša - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Oneĉišćenje prirode i okoliša svako je unošenje štetnih tvari i energije koje narušava prirodni sklad vode, zraka i tla. Oneĉišćenje vode predstavlja kvantitativno i ...

Koloidni sustavi - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

sredstva, što bitno utječe na karakteristična svojstva koloida. KLJUČNE RIJEČI. Koloidni sustavi, disperzna faza, disperzno sredstvo, stupanj disperzije, koloidne.

Fazni prijelazi - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

tvari, osim vode, molarni volumen tekuće faze je veći od molarnog volumena ... 3.Fazni dijagrami tipičnih tvari. 3.1 Voda. Na slici 5. je prikazan fazni dijagram ...

Aldehidi i ketoni - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Metodička obrada nastavne jedinice: Aldehidi i ketoni . ... Aldehidi su organski spojevi koji sadrže karbonilnu skupinu. (aldehidna skupina). Niži aldehidi (do 4 C ...

završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek - Sveučilište Josipa ...

10.2.3. Prostata specifičan antigen. 16. 10.3. Hormoni. 16. 11. ZAKLJUČAK. 18. 12. POPIS ... Tumorski biljezi su prisutni kao antigeni na površini stanica,.

heterociklički aromatski spojevi - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

predložio strukturu molekule benzena kao heksagonalni prsten koji se sastoji od šest ... Najvažnije reakcije supstitucije su: nitriranje, sulfoniranje, halogeniranje, ...

Prvi zakon termodinamike - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

1.zakon termodinamike jedan je od ključnih elemenata jedne od temeljnih teorija fizike- klasične termodinamike. Termodinamika je fenomenološka teorija, ...

kompleksi metala i karnozina - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Peptidna veza je tvrda i planarna. Između ugljika i dušika ... imidazolnog prstena, karboksilna skupina, terminalna amino skupina i peptidna veza. Mogu.

Metode pročišćavanja proteina - Repozitorij Odjela za kemiju, Osijek

Tekućinska kromatografija reverzne faze, (engl. Reversed ... Afinitetna kromatografija je najučinkovitija kada je interakcija između proteina i molekule koja.

ZELENA - Repozitorij Odjela za kemiju

„Zelena“ kemija bazira se na 12 načela u kojima je katalizator naveden kao jedan od najvažnijih alata za provedbu „zelenih“ procesa. Ovaj rad se usredotočuje.

Završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju

Ključne riječi: električna provodnost, supravodljivost, vodič, poluvodič, izolator ... električna vodljivost posljedica je same građe takvih tvari. Za vodiče je ...

Aldehidi i ketoni - Repozitorij Odjela za kemiju

45. 5.3.2. Pokus 2. Oksidacija etanola . ... Primarni je postupak proizvodnje formaldehida oksidacija metanola (jednadžba. 2.2.), koji se dalje najviše koristi za ...

Fazni prijelazi - Repozitorij Odjela za kemiju

faza, točka tališta i vrelišta, trojna točka, kritična točka ... Za većinu tvari, osim vode, molarni volumen tekuće faze je veći od molarnog volumena krute faze. Zato.

Fenoli i kinoni - Repozitorij Odjela za kemiju

Aromatski spojevi su velika skupina organskih spojeva koje karakterizira njihova izrazita ... Na fizikalna svojstva fenola najveći utjecaj ima hidroksilna skupina ...

Nuklearne reakcije - Repozitorij Odjela za kemiju

NUKLEARNA FUZIJA. Fuzija je nuklearna rekacija u kojoj se dvije jezgre lakog atoma, pod djelovanjem velike brzine, sudare i nastaje nova, teža jezgra atoma ...

Koloidni sustavi - Repozitorij Odjela za kemiju

koloidi se odlikuju velikom graničnom površinom između dispergirane faze i disperznoga sredstva, što bitno utječe na karakteristična svojstva koloida.

DIPLOMSKI RAD_Tomislav Golubicic - Repozitorij Odjela za kemiju ...

Reološka karakterizacija samouređujućih gel struktura ... smo optimalnu strukturu gela kojemu smo mjerili reološka svojstva što je i bio jedan od početnih.

heterociklički aromatski spojevi - Repozitorij Odjela za kemiju

Aromatski spojevi su velika skupina cikličkih organskih spojeva izrazite ... Friedel-Craftsovo alkiliranje se koristi kako bi se u benzenski prsten uvela alkilna.

Elektrokemijska karakterizacija rutina - Repozitorij Odjela za kemiju ...

obrađena je nova nastavna jedinica „Reakcije oksidacije i redukcije“, koja je predviđena za jedan školski ... Primjer: Redukcija bakrova(II) oksida u elementarni.

Oksidacije 1-benzotiofena (tianaftena) - Repozitorij Odjela za kemiju ...

3. 3. -3. Slika 1. Primjeri navedenih pravila za određivanje oksidacijskog broja. Reakcije oksidacije i redukcije se prikazuju parcijalnim redoks jednadžbama, u.

Metode pročišćavanja proteina - Repozitorij Odjela za kemiju

molekula s obzirom na protein su vodikove veze, hidrofobne interakcije, disulfidne veze te ionske interakcije.[4]. 4.1. Vodikove veze. Vodikove veze nastaju ...

zahvala - Repozitorij Odjela za kemiju - Sveučilište Josipa Jurja ...

Hvala mentoru doc. dr. sc. Berislavu Markoviću, koga iznimno cijenim i kao stručnjaka i kao čovjeka. Hvala Vam što ste uvijek našli vremena i imali strpljenja.

Ravnoteže na granici faza Završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju

Kako kemijski potencijal ovisi o sastavu smjese u kojoj je pojedina komponenta prisutna tako se promjenom sastava reakcijske smjese mijenja i ΔrG. Kada je ...

Plinovi i plinski zakoni Završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju

Grahamov zakon efuzije . ... (V), količinu (odnosno broj molova; n), tlak (p) i temperaturu (T). Međutim, eksperimentalno je dokazano kako proizvoljno mogu biti ...

Prvi zakon termodinamike - Repozitorij Odjela za kemiju - unios

1.zakon termodinamike jedan je od ključnih elemenata jedne od temeljnih teorija fizike- klasične termodinamike. Termodinamika je fenomenološka teorija, ...

Lambert-Beerov zakon Završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju ...

gdje je A apsorbancija na danoj valnoj duljini svjetlosti, ε je molarni apsorpcijski (ekstinkcijski) koeficijent izražen u L mol-1cm-1, svojstven svakoj molekulskoj ...

Plinovi i plinski zakoni Završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju ...

... radu također opisano zašto se realni plinovi ponašaju drugačije. Ključne riječi: idealni plin, jednadžba stanja idealnog plina, realni plinovi, difuzija, efuzija ...

Ravnoteže na granici faza Završni rad - Repozitorij Odjela za kemiju ...

Fazni dijagram vode.(6). Slika 3. Struktura leda I.(7). Što se tiče nagiba fazne granice tekućina-para on je pozitivan, tj. tlak para tekućine raste s porastom njezine ...

Izolacija alkaloida iz prirodnih spojeva - Repozitorij Odjela za kemiju ...

koje uključuju postupke ekstrakcije izolirani su navedeni alkaloidi iz kave, čaja, kakaa i papra. Ključne riječi alkaloidi, kofein, teobromin, piperin, izolacija.

STRUKTURA I FUNKCIJA NUKLEINSKIH KISELINA 2.1 ...

nukleinskih kiselina sadrže mnoštvo nukleotida (tj.,one su polinukleotidi); u jednom molekulu može ih biti i na desetine hiljada, što nukleinske kiseline svrstava u ...

STRUKTURA I FUNKCIJA HRVATSKIH CRKVENIH PRIKAZANJA

tSlki nadovezuju crkvena prii.kazanja o skadanju. Isusa s ki1iza. sacuvaria u srednjovjekOVIIlim zborm:idima XVI. i XVII. stoljeca: to je MiSterij vele lip i slavan ...

struktura i funkcija hrvatskih crkvenih prikazanja - darhiv

!irz mvota svetaca najznacajnlije je prikazanje Muka svete Margarite, dira- matizilrana SV•etacka legenda, pUIIla Cudesnih zbdvanja, koja je nastala vje-.

Estetska struktura in funkcija folklorne molitve z vidika ... - ZRC SAZU

... folklorne molitve pa so izraz zahvale, prošnje po duhovni pomoči, njihova naloga ni zdraviti. ... Kratke folklorne molitve, ki se pretvorijo v t. i. potujoče kitice, so ...

Struktura razrednih odjela i broj učenika I. razreda srednjih škola u ...

Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina Velika Gorica (01-087-. 504) ... Ukupno Elektrostrojarska obrtnička škola Zagreb (21-114-530). 10,00. 240.

Struktura razrednih odjela i broj ucenika I razreda srednjih skola u ...

Ukupno Srednja škola Jastrebarsko (01-033-501). 5,00. 126. Ekonomska, trgovačka i ugostiteljska škola Samobor (01-073-501). Ekonomist 4 g. 060604. 4. 2,00.

Uši - Repozitorij Odjela za biologiju

1 ruj 2016 ... Anoplura (sisajuće uši) i Malophaga (grizuće uši, tekuti). ... Od uši na ljudima poznate su tjelesna uš (Pediculus humanus corporis), uš glave.

Reynoutria ja - Repozitorij Odjela za biologiju

Japanski dvornik, Reynoutria japonica Houtt., višegodišnja je zeljasta biljka koja ... jednoslojan, a od kristalnih struktura zabilježene su druze i prizmatični kristali ...

Ubikvitinacija - Repozitorij Odjela za biologiju

Ključnu ulogu u tom posttranslacijskom mehanizmu imaju proteini ... ROS-a može oštetiti mnoge stanične komponente, kao što su proteini, DNA i lipidi, ali isto.

Z A V R Š N I R A D - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne ...

IKEA u trodimenzionalnom modelu razvoja obiteljskog poduzeća . ... djecu, a djeca samim tim što odrastaju u takvoj obitelji, dosta dobro poznaju poslove i način ... za razliku od Japana veće komade namještaja , a švedski su kreveti bili 20 cm ...

Lumbricidae - Repozitorij Odjela za biologiju

Gujavice su jedna od najvažnijih životinjskih skupina tla zbog utjecaja na strukturu, kemijski sastav i raspodjelu nutrijenata u tlu. Unatoč njihovoj velikoj važnosti ...

kukci - Repozitorij Odjela za biologiju

Komarci su važni vektori patogena i mnogi patogeni prolaze razvojni ciklus unutar komarca dok se neki patogeni ... Komarac malaričar Anopheles maculipenis.

Jednosupnice - Repozitorij Odjela za biologiju

30 lis 2017 ... Porodica: Krstašice (Brassicaceae). • zeljaste biljke s cjelovitim listovima. • plod komuška. LIVADNA REŽUHA. Porodica: Breze (Betulaceae).

nizovi i redovi funkcija - Repozitorij PMF-a

Sada cemo pokazati da uniformna konvergencija niza funkcija, za razliku od konver- gencije po tockama, cuva neprekidnost i omedenost. Takoder, vidjet cemo ...

presvlačenje člankonožaca (arthropoda) - Repozitorij Odjela za ...

Hemocijanin, pigment za prenošenje kisika isto potiče aktivnost fenoloksidaza (Kuballa i Elizur,. 2008). Događaji koji slijedi nakon presvlačenja jesu formiranje ...

Semikonzervativna replikacija DNA - Repozitorij Odjela za biologiju

Kratak sažetak završnog rada: Semikonzervativna replikacija proces je umnažanja DNA molekule koji uključuje razdvajanje roditeljskog lanca, replikaciju istog ...

Apigenin standard - Repozitorij Odjela za biologiju

poĉinju uzgajati kao kultura stanica i pojam «kultura tkiva» danas se koristi i za kulturu organa i kulturu stanica (Cooper i sur., 2004). Careel je 1912. godine ...

4. dna fenotipizacija - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične ...

5 pro 2018 ... FGA) u plavom (6-FAM) i zelenom ( HEX) spektru. Drugi sustav ... osjetljivost na kontaminaciju te složenost i visoka cijena analize u odnosu na analizu STR lokusa iz jezgrine DNA. ... stručna knjiga ˝Lelo˝; 2013. 2. Butler JM.

Cijanobakterije kao ubikvisti - Repozitorij Odjela za biologiju

cijanobakterije je karakteristična simbioza s biljkama i životinjama. Broj stranica: 24. Broj slika: 8 ... razdoblja. Slika 1: Primjeri raznolikosti talusa cijanobakterija.

Telomere i tumori - Repozitorij Odjela za biologiju

KRATICE. hTERT – humana telomerazna reverzna transkriptaza. hTR – humana telomerazna RNA komponenta. NSCLC – rak pluća velikih stanica ...

Migracije životinja - Repozitorij Odjela za biologiju

Na primjer, ptice selice iskorištavaju obilje hrane tijekom nekoliko tjedana u rano ... da li su mladunče izlegli i podigli roditelji vrste stanarica, skitalica ili selica, ...

Popravak DNA izrezivanjem nukleotida - Repozitorij Odjela za ...

uzrokovati različite genetske poremećaje kao što su bolest kože Xeroderma pigmentosum,. Cockayneov sindrom, itd ... 14. 2.3.1. Xeroderma pigmentosum (XP) .