Sigurnosno-tehnički list: Indol-3-octena kiselina - Carl Roth

3 stu 2015 ... 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda. Identifikacija tvari. Indol-3-octena kiselina. Broj artikla. 7280. Broj registracije (REACH). Ta informacija ...

Sigurnosno-tehnički list: Indol-3-octena kiselina - Carl Roth - Srodni dokumenti

Sigurnosno-tehnički list: Indol-3-octena kiselina - Carl Roth

3 stu 2015 ... 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda. Identifikacija tvari. Indol-3-octena kiselina. Broj artikla. 7280. Broj registracije (REACH). Ta informacija ...

Sigurnosno-tehnički list: Perklorna kiselina - Carl Roth

14 stu 2016 ... 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda. Identifikacija tvari. Perklorna kiselina. Broj proizvoda. HN51. Broj registracije (REACH) nije relevantno ...

Sigurnosno-tehnički list - Carl Roth

18 ruj 2019 ... 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda. Identifikacija tvari. Naftni benzin 80-110. Broj proizvoda. 3259. Broj registracije (REACH).

Sigurnosno-tehnički list: Diklormetan D2 - Carl Roth

29 ruj 2016 ... 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda. Identifikacija tvari. Diklormetan D2. Broj proizvoda. AE55. Broj registracije (REACH). Podaci o ...

Sigurnosno-tehnički list: Cikloheksan - Carl Roth

3 svi 2018 ... 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda. Identifikacija tvari. Cikloheksan. Broj proizvoda. 7333. Broj registracije (REACH). 01-2119463273-41- ...

Sigurnosno-tehnički list: Etanol - Carl Roth

27 srp 2015 ... Plamište. 17 °C. Brzina isparavanja podaci nisu dostupni. Zapaljivost (krutina, plin) nije relevantno (tekućina). Granice eksplozivnosti.

Sigurnosno-tehnički list: Bakrov sulfat - Carl Roth

15 tra 2016 ... (Eye Irrit. 2). H319. 4.1A opasno za vodeni okoliš - akutna toksičnost. (Aquatic Acute 1) ... Bakrov sulfat ≥98 %, ROTI®click Grade bezvodni.

Sigurnosno-tehnički list: Natrijev sulfat - Carl Roth

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda. Identifikacija tvari. Natrijev sulfat. Broj proizvoda. 8631. Broj registracije (REACH). 01-2119519226-43-xxxx. EC broj.

Sigurnosno-tehnički list: Ksilen (izomeri) - Carl Roth

28 lip 2016 ... 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda. Identifikacija tvari. Ksilen (izomeri). Broj proizvoda. 4436. Broj registracije (REACH). 01-2119488216-32- ...

Sigurnosno-tehnički list: Araldit® Resin G 2 - Carl Roth

7 velj 2017 ... epoksi smola (broj srednje molekulske mase ≤. 700) ... tehničkog lista) kako bi se spriječilo onečišćenje kože, očiju i osobne odjeće.

Sigurnosno-tehnički list: Natrijev acetat - Carl Roth

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda. Identifikacija tvari. Natrijev acetat. Broj proizvoda. 6773. Broj registracije (REACH). 01-2119485123-42-xxxx. EC broj.

Sigurnosno-tehnički list: Željezov(III) klorid - Carl Roth

30 stu 2016 ... 1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda. Identifikacija tvari. Željezov(III) klorid. Broj proizvoda. 5192. Broj registracije (REACH).

Sigurnosno-tehnički list: Srebro nitrat otopina - Carl Roth

14 velj 2017 ... Srebro nitrat otopina. Broj proizvoda. 6841. Broj registracije (REACH) nije relevantno (smjesa). 1.2. Utvrđene relevantne uporabe tvari ili ...

Sigurnosno-tehnički list: Perklorat, IC standardna otopina - Carl Roth

1907/. 2006 (REACH). Perklorat, IC standardna otopina 1000 mg/l ClO₄⁻ broj proizvoda: 8186. Verzija: 1.0 hr datum sastavljanja: 13.12.2018. Hrvatska (hr).

Sigurnosno-tehnički list: Željezov(III) klorid-Otopina za ... - Carl Roth

6 lip 2017 ... 1907/2006 (REACH), izmjenjeno sa br. 2015/830/EU. Željezov(III) klorid-Otopina za raspršivanje for TLC broj proizvoda: CP34. Verzija: 2.1 hr.

Bezbednosni list: Mravlja kiselina - Carl Roth

Mravlja kiselina. Indeksni br. 607-001-00-0. Registarski broj (REACH). 01-2119491174-37-xxxx. EC broj. 200-579-1. CAS broj. 64-18-6. Molekulska formula.

Bezbednosni list: Propionska kiselina - Carl Roth

12 јун 2018 ... skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeležavanje UN. Propionska kiselina ≥ 99,5%, za sintezu broj artikla: 6026.

Mravlja kiselina - Carl Roth

21 lis 2015 ... Mravlja kiselina. Broj proizvoda. 4742 ... Mravlja kiselina ≥98 %, za sintezu broj proizvoda: 4742 ... 64-18-6. Molekularna formula. CH₂O₂.

Varnostni list: Jod - Carl Roth

17 nov 2015 ... 5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo. Negorljivo. Nevarni produkti izgorevanja. V primeru požara lahko nastane:, jodovodik (HJ).

Varnostni list: Cikloheksan - Carl Roth

3 maj 2018 ... Identifikacija snovi. Cikloheksan. Številka artikla. 7333. Registracijska številka (REACH). 01-2119463273-41-xxxx. Št. INDEKSA. 601-017-00-1.

Varnostni list: Etil acetat - Carl Roth

12 nov 2015 ... 1.1. Identifikator izdelka. Identifikacija snovi. Etil acetat. Številka artikla. 7338. Registracijska številka (REACH). 01-2119475103-46-xxxx.

Varnostni list: Litijev klorid - Carl Roth

24 feb 2016 ... 1.1. Identifikator izdelka. Identifikacija snovi. Litijev klorid. Številka artikla. 6698. Registracijska številka (REACH). 01-2119560574-35-xxxx.

Varnostni list: Kalijev dikromat - Carl Roth

15 okt 2015 ... 1.1. Identifikator izdelka. Identifikacija snovi. Kalijev dikromat. Številka artikla. P744. Registracijska številka (REACH). 01-2119454792-32-xxxx.

Varnostni list: Anhidrid ocetne kisline - Carl Roth

21 avg 2015 ... 1.1. Identifikator izdelka. Identifikacija snovi. Anhidrid ocetne kisline. Številka artikla. 4483. Registracijska številka (REACH).

Varnostni list: Magnezijevega klorida heksahidrata - Carl Roth

5 okt 2016 ... Molekulska formula. MgCl₂ * 6 H₂O. Molska masa. 203,3 g/mol. ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč. 4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč.

Varnostni list: Kalijev aluminijev sulfat dodekahidrat - Carl Roth

1.1. Identifikator izdelka. Identifikacija snovi. Kalijev aluminijev sulfat dodekahidrat. Številka artikla. P724. Registracijska številka (REACH). 01-2119960162-44- ...

Octena kiselina

Octena kiselina je izolirana iz octa koji se rabi za konzerviranje zelenog povrća i kao začin salati i nekim jelima. • Alkoholni ocat, kakav se prodaje u trgovini ...

Sigurnosno-tehnički list

22 velj 2019 ... 10.000 mg/l (Vodenbuha - daphnia). 12.2 Postojanost i razgradivost. Dio komponenti je biološki razgradiv. Stupanj eliminacije: Ugljikovodici ...

Sigurnosno-tehnički list - Jub

21 svi 2013 ... JUPOL LATEX SATEN je unutarnja zidna boja upotrebljiva za dekorativnu zaštitu zidova i ... 6.2 Mjere zaštite okoliša Razrijediti s mnogo vode.

sigurnosno-tehnički list - INA, dd

UKAPLJENI NAFTNI PLIN. PROPAN - BUTAN SMJESA, SMJESA. OBOGAĆENA PROPANOM, AUTOPLIN. Datum: 20.2.2018. Izdanje: 9. HSE_INA2_F1-05.

SIGURNOSNO- TEHNIČKI LIST

7 velj 2014 ... Odgovara Regulativi (EC) br. 1907/2006 (REACH), Annex II - Hrvatska. HG profesionalni čistač kamenca. ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti.

Sigurnosno-tehnički list EZe

Ne skladištiti zajedno sa: aluminij; kromilklorid; alkalnim hidroksidima; perklorna kiselina; S oksidacijskim sredstvima. 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe.

SIGURNOSNO -TEHNIČKI LIST

Cikloheksanon EMPLURA®. Registracijski broj REACH. Za ovu tvar nije dostupan registarski broj jer je ova tvar ili njena upo raba isključena iz registracije u ...

sigurnosno- tehnički list - Rio Tinto

23 tra 2019 ... Boraks pentahidrat, Natrijev tetraborat pentahidrat, Boraks 5 mol. Drugi načini identifikacije. : 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda. 1.3 Podaci ...

Sigurnosno-tehnički list - Lovibond

15 velj 2019 ... natrijev hidroksid. · Oznake upozorenja. H290 Može nagrizati metale. H314 Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka. · Oznake obavijesti.

Sigurnosno tehnički list - Samoborka

10 tra 2013 ... Uporaba: Za gletanje zidova i stropova. ... osipa na koži: zatražiti savjet/pomoć liječnika ... U slučaju pojave simptoma, potražiti savjet liječnika.

Sigurnosno-tehnički list - RÖFIX

22 velj 2019 ... Trgovačko ime: RÖFIX AG 653 STANDARD Ljepilo za keramičke pločice. 1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje ...

Sigurnosno-tehnički list - Bauhaus

16 svi 2013 ... ... Jupol Classic su polimerna veziva na osnovi vinil-acetatnog veziva, fina ... Čuvati pod ključem, odnosno pristup imaju samo stručne osobe ili ...

sigurnosno- tehnički list - paintdocs.com

1 pro 2019 ... Akutni EC50 >500000 µg/l Morska voda. Alge - Skeletonema costatum. 96 sati. Akutni EC50 5091000 µg/l Svježa voda Vodenbuha - Daphnia ...

Sigurnosno tehnički list Ortiva Top - Syngenta

29 kol 2016 ... 00 41 61 323 12 12. Uvoznik/zastupnik. Syngenta Agro d.o.o.. Adresa: Samoborska 147, 10090 Zagreb, Hrvatska. Telefon: 00 385 1 3887 670.

JUPOL Denikol - sigurnosno tehnički list - Jub

27 lip 2017 ... obrtništvo). Proizvod JUPOL DENIKOL je premaz na osnovi vapna i kazeina za blokadu u vodi topivih tvari na ... Razrijediti s mnogo vode.

Sigurnosno tehnički list Brasan 540 EC - Syngenta

6 srp 2017 ... Kron.toks.vod.okol.1; H411. 108-94-1/. 203-631-1/. 606-010-00-7. 01-2119453616-35-. 0005. >= 3 - < 10. % w/w cikloheksanon. Zap. tek.

sigurnosno-tehnički list sumialfa 5 fl - Orchem

Trgovačko ime: SUMIALFA 5 FL. Datum izdanja: 28.12.2015. Izdanje broj: 1. HZTA, privremena klasa: 050-04-01/15-120. 31.12.2015. Stranica 1 od 15.

sigurnosno -tehnički list - Alfa Laval

EC10, Daphnia magna (Vodenbuha), > 0,1 - 1 mg/l. Calcium difluoride. Akutna toksičnost za ribe. Ne očekuje se da bude otrovan za organizme koji žive u vodi.

Sigurnosno-tehnički list Artea Plus - Syngenta

26 stu 2014 ... ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI / SMJESE I PODACI O TVRTKI / PODUZEĆU. 1.1. Identifikacija proizvoda. Trgovačko ime: ARTEA PLUS.

Sigurnosno-tehnički list za suhi mort - probau

25 ruj 2014 ... www.probau.eu e-pošta (stručna osoba): [email protected] ... Za čišćenje upotrebljavajte barem industrijski usisavač/otprašivač razreda.

sigurnosno-tehnički list mikal premium f - Bayer

Trgovačko ime: MIKAL PREMIUM F. Datum izdanja: 2.8.2017. Izdanje broj: 2. HZTA, klasa: 050-03-01/17-6194. 07.08.2017. Stranica 1 od 15. ODJELJAK 1.

sigurnosno - tehnički list - Agro Ultra Stop

19 velj 2008 ... (koncentracija / područje). : Vazelinsko ulje s aditivima. Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda : Naziv sastojka / nečistoće. Koncentracija.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi (EZ-a ... - Kemoplastika

13 lis 2017 ... Kemoplastika d.o.o.. Adresa: Zagrebačka 90, 10 000 Zagreb. Telefon: 00-385-1-38 67 300. Faks: 00-385-1-38 67 306 e-mail odgovorne osobe:.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi (EZ-a) br ... - SPAR

25 velj 2020 ... Spar Hrvatska d.o.o.. Adresa: Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb, Hrvatska. Telefon: 385 1 2796 ... iz Kataloga otpada. 13.1.2. Ključni broj ...

sigurnosno-tehnički list mikal flash - Bayer

Trgovačko ime: MIKAL FLASH. Datum izdanja: 2.8.2017. Izdanje broj: 2. HZTA, klasa: 050-03-01/17-6193. 07.08.2017. Stranica 1 od 14. ODJELJAK 1.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Kamena mineralna vuna - Proizvodi ...

18 pro 2017 ... Knauf Insulation Kamena mineralna vuna. Naziv proizvoda. Kamena mineralna vuna - Proizvodi za primjenu na visokim temperaturama.

sigurnosno-tehnički list antracol wg 70 - Bayer Crop Science

Trgovačko ime: ANTRACOL WG 70. Datum izdanja: 6.8.2017. Izdanje broj: 3. HZTA, klasa: 050-03-01/17-6191. 07.08.2017. Stranica 1 od 14. ODJELJAK 1.

SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST Prema Uredbi - Mineral Promet doo ...

12 ruj 2015 ... Zeolit klinoptilolit koristi se kao apsorber, emulgator, tvar za ... Pri rukovanju s većim količinama koristiti zaštitnu odjeću i ne udisati prah. 6.2.

sigurnosno-tehnički list brodilon deratizacijsko ljepilo - Genera dd

Polibuten (izobutilen/buten kopolimer), cikloheksan. CAS/. EC/. Indeksni broj. Broj registracije po REACH-u. % mase. Ime. Razvrstavanje prema. Uredbi (EZ) br.

sigurnosno-tehnički list mikal premium f - Bayer Crop Science

Trgovačko ime: MIKAL PREMIUM F. Datum izdanja: 2.8.2017. Izdanje broj: 2. HZTA, klasa: 050-03-01/17-6194. 07.08.2017. Stranica 1 od 15. ODJELJAK 1.

sigurnosno-tehnički list mikal flash - Bayer Crop Science

Trgovačko ime: MIKAL FLASH. Datum izdanja: 2.8.2017. Izdanje broj: 2. HZTA, klasa: 050-03-01/17-6193. 07.08.2017. Stranica 1 od 14. ODJELJAK 1.

Sigurnosno-tehnički list prema Uredbi (EZ-a) br. 1907/2006 - Ceresit

10 lis 2017 ... Opći kemijski opis: Smola. Baza tvari za pripravak: Epoksidna smola. Mineralna punila. Informacije o sastojcima prema CLP (EC) br.1272/2008.

Sigurnosno-tehnički list - Nitro razrjeđivač - Sitolor tvornica boja

1.3. Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list. Naziv tvrtke: SITOLOR TVORNICA BOJA d.o.o.. Adresa: Osječka 280, 35 000 Slavonski Brod.

dietileter - Carl Roth

7 Dic 2015 ... 1.1. Identificador del producto. Identificación de la sustancia. Dietileter. Número de artículo. T900. Número de registro (REACH).