видСКи ПАРОви и ПРЕФиКСАЦиЈА У СРПСКОМ ЈЕзиКУ ... - DOI

5 Грамматика русского языка, том 1, Фонетика и морфология. 6 Приступ значењу префикса какав је у поменутој граматици, као и у радовима аутора који.

видСКи ПАРОви и ПРЕФиКСАЦиЈА У СРПСКОМ ЈЕзиКУ ... - DOI - Srodni dokumenti

видСКи ПАРОви и ПРЕФиКСАЦиЈА У СРПСКОМ ЈЕзиКУ ... - DOI

5 Грамматика русского языка, том 1, Фонетика и морфология. 6 Приступ значењу префикса какав је у поменутој граматици, као и у радовима аутора који.

видски парњаци у српском језику (имперфективни ... - UviDok

његов је видски парњак припасати (са значењем префикса као у привући) (стр. 203)”; у- (< въ-): „има конкретно просторно значење залажења у ...

видски парњаци у српском језику (имперфективни глагол ...

значења потврђена код глагола који чине видски пар: тотално-објекатско, ... положити, поставити, помести, при чему се рекција с предлогом по јавља ...

ДЕПАЦИЈЕНТИВНИ ПАСИВ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Сажетак: Термином „депацијентивни пасив“ називају се у овом раду безличне конструкције с пасивним предикатима, које аутор иначе сматра једном од ...

Именице с префиксима у српском језику

функционални. У оквиру тога, творба речи испитује само оне морфеме ... члањује на три а друго на четири морфеме (не рачунајући посебно крајње ... једначавање), дисјункција (растављање, раздвајање, раздружење), дисмем-.

ВОЋАРСКА ЛЕКСИКА И ТЕРМИНОЛОГИЈА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Malus communis дивља јабука. Malus pomila јабука род Pirus. Pirus piraster дивља крушка. Prunus silvestris дивља крушка. Pirus communis крушка.

ГЛАГОЛИ УЗРОКОВАЊА У ЕНГЛЕСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

пасив. На истом фону Ирена Грицкат разматра питање фактитивности, наводећи да „у српскохрватском има изразитих фактитива изведених само ...

ТУРЦИЗМИ У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ КЊИЖЕВНОМ ЈЕЗИКУ ...

Предмет овог истраживања је семантичко-деривациони опис турцизама у савременом српском књижевном језику, као и утврђивање њиховог статуса ...

облици футура i у савременом српском језику - DOI

футур егзактни] су сложени глаголски облици. У старословенском језику је друкчије: егзактни футур гради се као и у нашем језику, а обични футур има.

ДВОВИДСКИ ГЛАГОЛИ У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

грађе сагледаће се који су глаголи двовидски у целини, тј. који се у било ком свом значењу могу реализовати као свршени и као несвршени, а код којих ...

збирне именице у савременом српском језику - Универзитет у ...

нерашчлањив збир ентитета. „Zbirne su imenice brojive kao 'izraz realne jediničnosti predmeta' (momčad, narod), a nebrojive kao 'izraz neizbrojenoga, ali.

кулинарска лексика у савременом српском књижевном језику

месо испечено на подлози од кисела купуса или кромпира ... динстана шаргарепа, поховане паприке, пуњене паприке са сиром, односно вишечлане ...

ОПСЦЕНА ЛЕКСИКА У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ Зборник радова са ...

Ни реч ,,шупак“ не припада народном говору југоисточне Србије, иако је позната у жаргону града. Како се из грађе која следи даде препознати, у.

категорија степена у српском језику сложена реченица

Категорија степена у српском језику : сложена реченица / Марина Николић. - Београд ... Независно од тога да ли је степен посматран као јединствена.

воћарска лексика и терминологија у српском језику - Српска ...

Деривиране лексеме мотивсане ријечју тиква лијеп су примјер који у про- ... туркиња јабука, Славонија франачки кр. пранција јабука, Брод. Чечава.

неке напомене о фразеологизмима у француском и српском језику

Обичан конституент чува своје основно значење, наставља да функционише као лексема и није ... радити без ичије помоћи. Etre sous l'égide de–бити.

двовидски глаголи у савременом српском језику - Српска ...

док префикси уносе промену значења, те се префиксацијом не добијају видски парњаци, већ различити типови актионсарта (способ глагольного ...

систем сложених концесивних везника у српском језику - DOI

позицију у којој је реализована обликотворна партикула и на основу везничког елемента који учествује у стварању сложеног везника (да ли је прост ...

о систему заменичких прилога за место у српском језику ... - DOI

127 одн. Моја кућа је тамо с гестом којим се упућује на удаљен простор, као и случај ... (52) Д: Која кафана има пасуљчину? ... што она у себи нагонски крије, мора да бије тамо где га судбина баци [...]. (А.) ... Ключевые слова: современный сербский язык, указательные части речи, местоименные наречия,.

турцизми у савременом српском књижевном језику (семантичко ...

речнику или оне имају неко друго значење у односу на она наведена у ... 0 бубрег м терм. анат. један од два унутрашња органа који луче мокраћу.

семантика бројева у руском, украјинском и српском језику на ...

Изгубивши предметно значење, називи бројева постали су израз апстрактне количине. Стварање апстрактних бројчаних назива значило је велики ...

двовидски глаголи у савременом српском језику - Универзитет у ...

које имају видско значење, вид је у традиционалној граматици сматран ... фрапи рати, фратернизи рати, фреквенти рати, фризи рати, фронди рати,.

Турски суфикси у српском језику - Српска академија наука и ...

стичке конструкције, па тако уместо мајстор за лифтове имамо лифтаџија, уместо радник ... ваљка, Радио Јагодина), ватромеџија („занат ватромеџије”, цртани филм, ТВ ... 1994: Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пи журица ...

именске речи које се јављају само у множини у српском језику

је да именице јесу најдоминантнија врста речи која се јавља у множини, али да се и остале именске речи (придеви, бројеви, заменице) јављају само у ...

Програмирање на језику "С" и основи програмирања на језику "С ...

Збирка примера и задатака “Програмирање на језику C и основи програмирања на ... оријентисано испројектовати и прекодирати на језик С . Сваки пример у ... poeni=poeni (BROJ_POKUSAJA-i-1)*BONUS; printf(" Bonus: %i ...

белешка о језику кулинарства - DOI

љубљански зрезек или у Хрватској загребачки одрезак). Упркос оваквом стању у класичном опису српске кулинарске термино- логије, информатички ...

Структурализам у језику и књижевности - Filum - Универзитет у ...

А) Женевска школа- де Сосирове идеје о језику, класични структурализам, сватање језика као система знакова, дихотомије, синхронијска проучавања ...

Терминологија крвног сродства у српскохрватском језику

Мmpовиh, Ј. Д" Називи за степене потомаКIl и предака код Срба,. Гласннк ... Херцеговина: Zovko, 1., Rodbinski nazivi u Herceg-Вosni, ZbNZO VII (1902),.

просторни фрагментизатори у руском језику у ... - UviDok

26), где значење модела делује заједнички са значењем лексема. ... ПФ бок поседује уже значење, искључиво латерално (за разлику од сторона –.

о језику - Велика Деца За Мале Људе 1

Заједничке именице имају једнину и множину. Властите именице су обично у једнини. Само изузетно имају множину. Задатак. Разврстај следеће ...

Версификација у српском песништву

Версификација у српском песништву. Предмет обухвата (1) истраживање теоријских поставки метиричких система, облика песме, строфе и стиха са ...

савремени токови у науци о језику и књижевности - Издања ...

српског „манастирогорја”4 и поставио основе српској археографији, палео- ... ре, у којој хедонизам, који су заподенула западњачка друштва, „врхуни ...

стативни глаголи у енглеском језику и њихови преводни ...

глаголи стања када је у питању глаголски вид и тип глаголске ситуације када се упореде енглески стативни глаголи и њихови преводни еквиваленти. Да.

фРАЗеоЛоГИЗМИ СА ЛеКСеМоМ нОга у СРПСКоМ И ...

ког од идиома, а да значење остане непромењено. са друге стране, постоји могућност додавања нових лексема постојећим фразео- логизмима, када ...

романи слободана селенића у српском ... - DOI

најбољи српски романи у реализму засновани на проширивању анегдоте, приче и приповетке, па је чак и жанровска ознака коју писци употребљавају.

о животу и језику срба у хабзбуршкој монархији крајем 18. века ...

лизирана лексика којом су се служили – њено порекло, значење, употреба ... (прслук), маказе, басамак (степеник), пенџер, авлија, фуруна, мермер, креч ...

ГЛАГОЛИ ЉУДСКОГ КРЕТАЊА У ЕНГЛЕСКОМ И СРПСКОМ ...

Glagoli ljudskog kretanja u engleskom i srpskom jeziku u svetlu kognitivne semantike. Jezik publikacije: JP. Srpski (ćirilica). Jezik izvoda: JI. Srpski/engleski.

НЕРЕГИСТРОВАНЕ ГЛАГОЛСКЕ ИМЕНИцЕ У СРПСКОМ ЈЕЗИКУ1

граматичари обично су тумачили на примеру именице летење и указали на то да глаголска именица не мора бити мотивисана тразитивним глаголом и ...

Придеви са значењем људских особина у савременом српском ...

Придеви изведени од секундарних простих придева са значен>ем ... другу групу спадају описни придеви код којихдолази самодо бифуркације служби,.

Отац Тадеј Духовне поуке Српском народу

Отац Тадеј још каже: „Тело се храни храном, а дух - мислима". Најважнији (за човека) су мир и радост! Мир као смиреност духа, мирна опуштеност.

правни факултет способност за наслеђивање у српском праву

заоставштине, наслеђивање права на акције, одрицање претка од права наслеђа, ... тренутку отварања наследства, под условом да се роде жива. 14 ... брата. Приоритет наслеђивања имали су припадници очеве лозе, тако да постоји ... /6), те да се тестамент не може сачинити у корист наследника (нема.

категорија аниматности и форма акузатива у српском ... - Index of

14 нов. 2014 ... This list was then narrowed to the nouns the nominative ... šahovskoj igri, jednak genitivu: Hajduk je pobedio Metalca” (цитира се ... Од награда то су именице Cesar, Emmy, Felix, Grammy, Oscar и ... Неки су и „побегли” из D-сегмента, као што је Honda, а Toyota разним ... (‹https://www.jutarnji.hr›).

садржина плодоуживања у српском праву - Правни факултет у ...

3 мар 2013 ... Плодоуживање је временски ограничена употреба туђе ствари и убирање њених плодова, без повреде супстанце ствари и промене ...

банкарска гаранција у српском и европским правним системима1

Кључне речи: банкарска гаранција, јемство, обезбеђење потраживања. Институт банкарске гаранције, иако представља неакцесорно сред-.

аспектуалне вредности помоћних глагола бити и јесам у српском ...

2 „значење се речено не мијења, само је глагол и перфективан и ... у оба ова примера имперфективни аспект има прогресивно значење. тестови ...

рецепција шпанске поезије на српском говорном подручју - Index of

28 јан 2018 ... Ако је песма значајна због богатства функција које се у њој ... izostaviti – Pjesma konjarnika, Romansa o luni, luni i Neverna žena i nisam se.

слика страног света у српском путопису xix века - Index of

Докторска теза Слика страног света у српском путопису XIX века за предмет свог проучавања има жанровски детерминисане поступке обликовања ...

еволуција модела споразумног развода брака у српском праву1

отклањање уочених недостатака и адекватније уређење споразумног развода брака у будућности. Кључне речи: споразумни развод брака, српско ...

„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" излази истовремено у српском ...

Марјановић Аксентија Матија, Марковић Лазе Илија,. Михаљевић Миле ... Стево, Милетић Станка Бранко, Милетић Ламела Тана- сије, Милиновић ...

Брачни уговор у савременом српском породичном праву ( мастер ...

Брачни уговор је средство којим се постиже правна сигурност, односно инструмент за унапређење свеукупног имовинско–правног положаја будућих ...

Ружно и грдно: концепт ружног у српском језику1 - doiSerbia

тога што даје значење ружног као негативне одредбе, супротности лепом, ... на земљи); нагриза ме псујући и ружећи (Stefanović Venclović, Епилог на.

Основи програмирања на језику "С"

Програмски језик С написао је Dennis Ritchie 1972. године, са циљем да развије ... S = 1 2 ... (n-2) (n-1), a то је број (1 (n-1))*(n-1)/2 = n*(n-1)/2.