IZVEDBENI PLANOVI NASTAVE - Sveučilište u Dubrovniku

multiplikatori (Bilanca stanja poslovne i središnje banke, Proces kreacije novca, Izvođenje depozitnog ... Lista. Utopijski socijalisti: Saint-Simon, Owen, Fourier i. Proudhon. 2. 2. 7. Njemačka ... sustav.Devizno tržište, tečaj i tečajna politika. ... Cotton, D., Falvey, D., Kent S., Market Leader, Intermediate 3rd Edition, Pearson.

IZVEDBENI PLANOVI NASTAVE - Sveučilište u Dubrovniku - Srodni dokumenti

IZVEDBENI PLANOVI NASTAVE - Sveučilište u Dubrovniku

multiplikatori (Bilanca stanja poslovne i središnje banke, Proces kreacije novca, Izvođenje depozitnog ... Lista. Utopijski socijalisti: Saint-Simon, Owen, Fourier i. Proudhon. 2. 2. 7. Njemačka ... sustav.Devizno tržište, tečaj i tečajna politika. ... Cotton, D., Falvey, D., Kent S., Market Leader, Intermediate 3rd Edition, Pearson.

Izvedbeni plan nastave - Sveučilište u Dubrovniku

Uređaji za pohranu, magnetski, optički i poluvodički mediji. ... P. Kulišić, L. Bistričić, D. Hotvat, Z. Narančić, T. Petković, D. Pevec: Riješeni ... broda, rashladnih i klima uređaja, sustava upravljanja kursom broda. ... Cijene usluga, ostvareni.

IZVEDBENI PLANOVI NASTAVE EKONOMIJA POSLOVNA ...

Garača, Ž., Informatičke tehnologije, Ekonomski fakultet Split, Split, 2007. 2. Panian, Ž., Poslovna informatika, Informator, Zagreb,1999. POPIS TEMA. Red. br.

Izvedbeni plan nastave za ak. god. 2019/20 - Sveučilište Sjever

Marin Šubarić izv.prof.dr.sc. Karlo Houra doc.dr.sc. Hrvoje Hećimović doc.dr.sc. Marijana Neuberg doc.dr.sc. Tomislav Meštrović dr.sc. Jurica Veronek, v. pred.

Izvedbeni plan nastave - Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u ...

*predavanja (P), vjeţbe (V), konzultacije (K) **polaznik bira minimalno dva IP- I. ... Vukadinović, R., Posthladnoratovske tendencije meĎunarodnih odnosa, FPZ, ...

Izvedbeni plan nastave 2014 2015 - FERIT-a - Sveučilište u Osijeku

fakulteta: http://www.etfos.hr/?raspored. MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE. Nastava se izvodi uglavnom u zgradama Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, i to: 1.

detaljni izvedbeni nastavni planovi - Sveučilišni odjel za studije mora

napredovanja kroz stanični ciklus i nadzor u G2 fazi kontrolne točke. ... fermentacija, Corijev ciklus, glukokinaza, heksokinaza, fosfofruktokinaza, regulacija ...

List studenata Sveučilišta u Dubrovniku - Sveučilište u Dubrovniku

Kultura. Dubrovnik u fotografiji: Povratak nakon desetljeća. Gradska ... jeftinijih, jednako kvalitetnih auto- mobila? ... Krešo Šapro pokazao je kako se pripremaju ...

izvedbeni plan nastave - VUB

7 sij 2018 ... Preddiplomski stručni studij sestrinstva ... Zadar. 2013. Bumber Ž, Katić V, Nikšić Ivančić M, Pegan B, Petric V, Šprem N. Otorinolaringologija.

izvedbeni plan nastave - UniZd

17 lis 2018 ... Nakon položenog ispita studenti bi trebali moći: ... Analiza slučaja: cvatnje ... vrste, vrste za rezanje koje uzgajamo na otvorenom, orhideje.

Izvedbeni plan nastave - Veleri

Sve učionice na Veleučilištu imaju na raspolaganju računala i projektore za prezentiranje nastavnog ... Štambuk Lj. : Poslovna matematika 1, Karlovac, 2006. ... Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu Centar za ekonomska istraživanja (CEIB),. Beograd, str. ... Grammatica italiana, Progetto Lingua, Firenze.

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

15 stu 2018 ... plovila za spašavanje se ubrajaju brodice za spašavanje i splavi za spašavanje. ... splavi ili s mjesta gdje se splav prebacuje prije spuštanja.

3. zbornik sveučilišta u dubrovniku - Sveučilište u Dubrovniku

Velika Britanija, Francuska, Brazil, Italija, Indija i Ruska Federacija. Njemačka je dugo bila najveća izvoznica na svijetu. U 2014. prema izvoznom kriteriju,.

1. zbornik sveučilišta u dubrovniku - Sveučilište u Dubrovniku

stave u odnos s veličinom teritorija (3,2% površine HR) i stanovništva (2,9% stanovništva HR) ... Hrvatskoj utjecala je na povećanje udjela Županije, a i Dubrovnika, u hrvatskom ... tj. jednosmjernu komunikaciju i potisnuti primjere lova za askribiranim5 ... Divlja liga igrala se i nekoliko sezona iza Drugoga svjetskog rata do.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG ...

Profesor može revidirati izvedbeni plan nastave kolegija ovisno o ... program. Preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije. Vrsta kolegija. Obavezan.

izvedbeni plan nastave - Veleučilište u Šibeniku

oblicima nastave u obimu utvrđenom izvedbenim planom nastave pojedinog ... Krešić, G. Trendovi u prehrani, FMTU, Opatija, 2012. 5 ... preuzimanje, raspored).

Izvedbeni plan nastave - Veleučilište u Rijeci

Objekt, Vukovarska 58, Rijeka Praktikum sigurnosti na radu, ... Pratiti proces reprodukcije uz korištenje kontnog plana vrednovanjem financijskog učinka nastalih.

IZVEDBENI PLAN NASTAVE SVEUČILIŠNOG DIPLOMSKOG ...

upravljanja ljudskim potencijalima na praktične primjere kroz studentske radove. Sadržaj kolegija. 1. Uvod u kolegij i detaljni izvedbeni nastavni plan i program.

Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus)* - UniZd

7 lis 2019 ... Izvedbeni plan nastave (syllabus). Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus)*. Naziv kolegija. BUSINESS INTELLIGENCE akad. god.

Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus) - UniZD

4 lis 2019 ... Opis kolegija. Kolegij Španjolski jezik IV sastoji se od dva (2) dijela: a) gramatike, b) lektorskih vježbi. Gramatika. Cilj je kolegija svladavanje ...

Detaljni izvedbeni plan nastave - FMTU - UNIRI

21 lis 2019 ... Redovita informiranost je osobna odgovornost studenta. RASPORED NASTAVE. REDOVITI STUDIJ. Nastava na predmetu odvijat će se prema ...

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ak. 2019./20. god. Integrirani ... - Foozos

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ak. 2019./20. god. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij. Osijek, rujan 2019. OBRAZUJEMO. BUDU. ĆN.

Izvedbeni plan nastave - Fakultet za interdisciplinarne, talijanske i ...

1 lis 2018 ... https://fitiks.unipu.hr/fitiks/za_studente/raspored_nastave Za grupe manje od 5 studenata nastava se održava isključivo u konzultativnom obliku.

Izvedbeni plan nastave – Sveučilišni poslijediplomski ... - unios

*predavanja (P), vjeţbe (V), konzultacije (K) **polaznik bira minimalno dva IP- I. ... Vukadinović, R., Posthladnoratovske tendencije meĎunarodnih odnosa, FPZ, ...

PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU IZVEDBENI PLAN NASTAVE ...

7. VI. semetar. P S Vj ECTS. Klasiček. GRAĐANSKO PRAVO I. 6. 2. 10. Akšamović. TRGOVAČKO PRAVO. 6. 8. Bakota. UPRAVNA ZNANOST. 6. 8. SEMINAR. 2.

Obrazac 1.3.2. Izvedbeni plan nastave (syllabus) - Odjel za talijanistiku

Prikazivanje predstave Šest lica traži autora (2016.) 11. ... Frano Čale, Pirandello kao dramatičar i njegovi odjeci u Hrvata, u: Luigi Pirandello, Šest osoba traži ...

Izvedbeni plan nastave - Odjel za prirodne i zdravstvene studije

STRUČNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO. Pula, ožujak, 2019. ... 1. objasniti prirodu sestrinstva, osobine i načela zdravstvene njege te osnovne teorije ... Ljubičić M..; Zdravstvena njega osoba s invaliditetom , Zadar. 2014. Izborna:.

veleučilište u šibeniku izvedbeni plan nastave opće informacije o ...

Poslovno dopisivanje. Prezentacije i obrane seminarskih radova. Elektronička komunikacija. Prezentacije i obrane seminarskih radova. Neverbala komunikacija ...

IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

5 stu 2019 ... Odluka o donošenju Izvedbenog plana nastave na specijalističkom diplomskom ... Raspored nastave . ... Rijeka: FMTU, Glosa. dostupno na:.

Detaljni izvedbeni plan nastave - Fakultet za menadžment u turizmu ...

https://fmtu.lumens5plus.com/courses/2099/1/347/write.html. Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave. ECTS koeficijent opterećenja studenata. 3. Broj sati ...

IZVEDBENI PLAN NASTAVE AKADEMSKA 2019./2020. GODINA ...

Kareli Čapek: Poštarska bajka. Anto Gardaš: ... ispit. Usmeni ispit. 1. Esej. Istraživanje. Projekt. Kontinuirana provjera znanja. Referat ... Priprema za usmeni ispit.

Izvedbeni plan nastave za diplomski studij 2019-2020 - FKIT

IZVEDBENI PLAN NASTAVE DIPLOMSKIH STUDIJA. FAKULTETA KEMIJSKOG INŽENJERSTVA i TEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTA U ZAGREBU za akademsku ...

izvedbeni plan nastave u akademskoj godini 2017 ... - Odjel za kemiju

Tomislav Balić. 2. Praktikum opće kemije 1 ... 2 doc.dr.sc. Tomislav Balić. K1108 / 6. 6. Tjelesna i ... Ivana Balić, v. str. suradnik. 2. Organska kemija 2 /. 4.

Izvedbeni plan nastave u akademskoj 2019. – 2020 ... - Odjel za fiziku

Programirajmo micro:bit; https://microbit.org/hr/code/. Dopunska literatura. • CARNet: Referalni centri za e- obrazovanje http://www.carnet.hr/referalni/obrazovni/.

Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Dubrovniku

18 pro 2012 ... (Veneridae) kao što su kućica Venerupis decussata, vongola ili kokoš Chamelea gallina i prnjavica ili brbavica V. verrucosa te rumenka ...

Sveučilište u Rijeci - Sveučilište u Dubrovniku

sastavu Sveučilišta u Splitu, 1996. godine kad je osnovano Veleučilište u ... program se sastoji od istih studijskih obveza, a razlika je jedino u vremenu ...

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

e-mail [email protected] Suradnik. Zgrada, kabinet ... Glavan, B., Linijsko brodarstvo, Jugolinija, Rijeka i Otokar Keršovani, Rijeka, 1981. 3. Kesić, B., Ekonomika ...

〱 㐮楰慮樠 ㄰‱ 㐴㨴 - Sveučilište u Dubrovniku

Kraljica mora, prvi školski brod uplovio je u matičnu ... Hrvatskoj i inozemstvu s prebivalištem na području Dubrovnika omogućit će se ... 60 takvih kuća u kojima se pomaže ovisnicima da nađu svjetlo u tami. ... Živim u stanu zajedno s kolegicom, što je svakako bolja opcija od ... Mijenjam dva kanarinca za jednu dobru ševu.

Broj 9. - Sveučilište u Dubrovniku

list and Jutarnji list, it was analyzed with this article whether all these critics were indeed valid ... veliki pregovarači rođeni, a ne stvoreni, nesumnjivo je pogrešno.

Brodostrojarstvo - Sveučilište u Dubrovniku

18 lip 2013 ... Usisavači i pneumatski transportni sustavi, pneumatski zahvatači, pneumatski sprederi, elektromagneti. Elementi pogona i ... kvarovi korektivne akcije. Obvezna ... Dubravko Pevec (rad na znanstvenom projektu - br.pr. 036-.

Broj 12 - Sveučilište u Dubrovniku

31 lis 2016 ... suradnika. 12. Stijepo Ljubimir, dipl. ing., znanstveni novak-asistent, ... kategoriji do 73 kg Stijepo Roko osvojio je 5. mjesto. ... Rudenjak. 20. 9.

sveučilišni - Sveučilište u Dubrovniku

1 pro 2018 ... Katarina Banović, mag. oec. Davorka Turčinović, mag. oec. ... broda “Naše more”: kap. Đivo Benić, dipl. ing. ... Đivo Ban, prof. predavač. 149.

Broj 6. - Sveučilište u Dubrovniku

according to Milosevic nationalistic politic lived for centuries in agony, suffering during the invasions of Ottomans and others. Milosevic's media machine ...

Datum: J l, 5. lO/8. - Sveučilište u Dubrovniku

dipl. ing. Osnove medicinske kemije i biokemije. 15 5 5. 1. 3. doc. dr. sc. Silva Katušić Hećimović, dipl. ing. dr. sc.Vilma Kosović, dr. med. Darko Miović, dr. med.

marikultura - Sveučilište u Dubrovniku

Cilj hrvatske marikulture u prvom desetljeću 21. stoljeća je porast godišnje proizvodnje ribe s približno 2.700 tona na približno 10.000 tona, a školjkaša s 3.000 ...

Vol. 2, No. 2, 2015. - Sveučilište u Dubrovniku

Sažetak. Židovi u Dubrovnik pojedinačno i usputno dolaze tijekom 14. stoljeća, a u ... U to vrijeme Dubrovnik postaje sve značajniji pomorsko-trgovački grad, ... repromaterijala na određeno radno mjesto. ... Oglas butige Pemo, Glas Grada, br.

Scratch - Sveučilište u Dubrovniku

U programskom jeziku SCRATCH moguće je programirati i pokretati programe koristeći samo web preglednik. □ Međutim, za razvoj programa bolje je instalirati.

zapisnik - Sveučilište u Dubrovniku

29 stu 2016 ... dao Marko Balija, osoba po zakonu ovlaštena za zastupanje ponuditelja. Za podizvoditelja ARCITEC. IVŠIĆ d.o.o.: Izjava o nekažnjavanju od.

Nautika - Sveučilište u Dubrovniku

14 svi 2013 ... Dusko Vranic, Renato Ivce: Tereti u pomorskom prijevozu, Rijeka, 2006. Izborna literatura. 1. Ivo Buljan: Poznavanje broda i plovidbe, Školska ...

Ivo Račić - Sveučilište u Dubrovniku

Na temelju Odluke o kriterijima za dodjelu stipendija Zaklade pomorsko trgovačke akademije. «Ivo Račić» ... Uvjeti: - da je podnositelj zahtjeva za stipendiju državljanin Republike Hrvatske, ... Zamolba s kratkim životopisom. -Domovnica,.

Ivo Klaić - Sveučilište u Dubrovniku

20 ožu 2019 ... Vedran Kunica, mag. ing. maricult., predstavnik udruge „Stonski školjkari”, doc. dr. sc. Ana Bratoš Cetinić, Sveučilište u Dubrovniku, dr. sc.

Untitled - Sveučilište u Dubrovniku

Napredno rješavanje problema programiranjem u Pythonu; L. Budin, ... Matematička analiza - zbirka zadataka; P. Javor; Školska knjiga; Zagreb; 1990; ... Analizirati postavljeni problem, napraviti algoritam njegova rješenja i implementirati ga u.

it menadzment - Sveučilište u Dubrovniku

Studijski smjer IT menadžment www.unidu.hr. O STUDIJU. Studijski smjer IT menadžment orijentiran je obrazovanju IT menadžera u turizmu, ugostiteljstvu ...

I. godina - Sveučilište u Dubrovniku

Bruna Kuntić Makvić. Povijest Sredozemlja. Bruna Kuntić Makvić. 5. 12,00 - 12,45. Vlast i Vlasništvo. Marija Gjurašić do 12:30. Suvremena historiografija.

Sestrinstvo - Sveučilište u Dubrovniku

Sonja Kalauz. Koordinacija i supervizija u zdravstvenoj njezi. 1. Modeli organizacije rada medicinskih sestara. 2. Sustavi podrške u zdravstvenoj njezi. 3.

DMD Call.cdr - Sveučilište u Dubrovniku

For further information, please contact: Ivan Tanta ([email protected]) or. Davor Pauković ([email protected]u.hr). The following might be considered.

zbornik - Sveučilište u Dubrovniku

1 pro 2009 ... centralizirana u Rijeci – „Jugolinija“, „Jadroslobodna“ i „Jadrolinija“. Decentralizacija je počela koncem 1955., kad je 15. prosinca 1955.

Turizam - Sveučilište u Dubrovniku

20000 Dubrovnik e-mail: [email protected] Tel.: 385 20 445 910. Fax: 385 20 445 940. PROSTOR I OPREMA. - dva amfiteatra,. - sedam predavaonica,.

Broj 10 - Sveučilište u Dubrovniku

Nazočne je u ime Sveučilišta u Dubrovniku pozdravila rektorica prof. dr. sc. ... 36. mr. sc. Ljiljana Betica Radić, dr. med. ... Goran Vučur, dipl. oec., koordinator ISVU sustava. 1. 12. 2013. 18. ... zvanju za znanstveno područje prirodnih znanosti, polje biologija (1.05.04). ... Molekularna patologija tumora ženskog spolnog ...

ovdje - Sveučilište u Dubrovniku

Senat Sveučilišta u Dubrovniku je na 162. sjednici održanoj 18. prosinca 2019. donio Odluku ... djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl.